สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอดยาง สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสงอุทัย
 
1. นางรดาดาว  สิทธิเขตรกรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีวัน
2. เด็กชายปริญญา   ทรัพย์เอี่ยม
3. เด็กหญิงพิชญ์สินีย์  ขำอิงค์
 
1. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
2. นางพะเยาว์  ศรีทะแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤตพร  สุขเกต
2. เด็กชายกฤษฎา  บุราคร
3. เด็กชายกฤษฎา  พรมโต
4. เด็กหญิงจันทรัช  อยู่โพธิ์
5. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์กลิ่น
6. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  ว่องวิการณ์
8. เด็กชายธวัชชัย  เหมือนการ
9. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกียรติปรากฏ
10. เด็กหญิงพรปวีณ์  หงษ์ร่อน
11. เด็กหญิงพัชชา  ดอนกลอย
12. เด็กหญิงวาสนา  หนองคาย
13. เด็กหญิงศรสวรรค์  จินามูล
14. เด็กหญิงสุชานันท์  สดุดี
15. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชำนาญชัด
 
1. นางสาวนิตยา  พึ่งพรหม
2. นางพะเยาว์  ศรีทะแก้ว
3. นางนิชธาวัลย์  หนูกลัด
4. นางรดาดาว  สิทธิเขตรกรณ์