สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลลิตา  ศรชัย
2. เด็กหญิงสุวนันท์  มาอุบล
3. เด็กหญิงอศัลยา  ยงเขตร์การณ์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
2. นางสาวณิชา  จำรัสอรุณ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  จุ้ยฤทธิ์
2. เด็กชายนที  เจริญสุข
3. เด็กหญิงรัตนา  เชยรักษา
 
1. นางสาวณิชา  จำรัสอรุณ
2. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิรัญญา  แขวงเพ็ชร์
2. เด็กชายอนิวัต  ศรีมหันต์
3. เด็กหญิงเมธาวี  ทองชาติ
 
1. นางสาวรัชนก  ธัญญเจริญ
2. นางสาวสุภาดา  โตกระแสร์
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภกร  ทวีเกตกรณ์
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล