สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม สพป. อุทัยธานี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายธเนศ  สาหร่าย
 
1. นางพัชรินทร์  วงค์สง่า
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  เปี่ยมดนตรี
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหล่าวรรณทอง
3. เด็กหญิงพรหมพร  มาเจริญ
 
1. นางสาววารุณี  บูรณสมภพ
2. นางสาวรัชนี  ขันโคกกรวด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัทภรณ์  แกว่นเชิงค้า
2. เด็กหญิงมาลิศา  แก้วศรี
3. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  อุณฑพันธ์
 
1. นายยุทธนา  สาจุ้ย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์พล  เตียทวิสุทธิ์
2. เด็กชายอนุชิต  บัวบาน
 
1. นายยุทธนา  สาจุ้ย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรวี  จันทรัตน์
 
1. นางชื่นจิต  เกษศิลป์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคฑาวุธ  แรงเขตตการณ์
 
1. นางพัชรินทร์  วงศ์สง่า
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทศนีย์  ต้นกัน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สุ่มอินทร์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไพฑูรย์
 
1. นางสาวรัชนี  ขันโคกกรวด
2. นางสาววารุณี  บูรณสมภพ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวาริช  พรมบุตร
2. เด็กชายอดิศร  ลงทอง
 
1. นายอุเทน  ชวดนุช
 
9 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ไทยเจริญ
2. เด็กชายดำรง  สุดสังข์
3. เด็กชายสิริภพ  รอดทอง
 
1. นายอุเทน  ชวดนุช
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพันธ์  โรงทอง
2. เด็กชายธนชิต  สมัครเขตร์การ
3. เด็กชายอติพร  รักสัตย์
 
1. นายยุทธนา  สาจุ้ย
2. นายอุเทน  ฃวดนุช
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณากร  ปูหนู
2. เด็กชายวิธวินท์  เส็งแดง
3. เด็กชายเฉลิมชัย  หมั่นการไถ
 
1. นายยุทธนา  สาจุ้ย
2. นายอุเทน  ชวดนุช