สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านวังเกษตร 26 8 2 0 36
2 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 25 7 6 4 38
3 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 25 4 0 0 29
4 บ้านโป่งเก้ง 23 7 4 6 34
5 บ้านทุ่งมน 23 2 2 9 27
6 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 21 2 2 1 25
7 บ้านสวนขวัญ 17 4 2 5 23
8 บ้านวังเตย 17 3 4 4 24
9 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 17 1 1 2 19
10 บ้านหนองสมบูรณ์ 16 4 3 1 23
11 บ้านหนองตะเคียน 16 3 4 4 23
12 บ้านคลองข่อย 15 6 0 1 21
13 อนุบาลสว่างอารมณ์ 14 7 5 1 26
14 วัดเขาหินเทิน 13 5 3 4 21
15 บ้านหนองหญ้าปล้อง 11 2 4 2 17
16 บ้านสระนารายณ์ 11 1 0 1 12
17 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 10 6 3 4 19
18 วัดดอนหวาย 10 3 1 2 14
19 บ้านหนองโพธิ์ 9 7 1 2 17
20 อนุบาลวัดหนองเต่า 9 3 1 1 13
21 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 8 3 1 0 12
22 วัดหนองตางู 7 5 1 3 13
23 วัดเนื้อร้อน 7 2 2 0 11
24 บ้านหนองแว่น 7 1 0 1 8
25 บ้านดงยางใต้ 7 1 0 0 8
26 บ้านปากดง 7 0 1 1 8
27 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 6 2 3 0 11
28 อนุศิษย์วิทยา ๓ 6 2 1 1 9
29 บ้านหนองแห้ว 6 2 0 0 8
30 บ้านหนองเมน 6 1 0 0 7
31 วัดท่าโพ 5 4 3 1 12
32 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 4 3 1 2 8
33 บ้านเกาะเทโพ 4 1 0 0 5
34 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 4 0 0 0 4
35 วัดหนองแฟบ 3 2 1 0 6
36 เทศบาลวัดธรรมโศภิต 3 1 2 2 6
37 บ้านเขาผาลาด 3 1 1 1 5
38 วัดทุ่งนาไทย 3 1 0 0 4
39 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 3 0 3 1 6
40 วัดสังกัสรัตนคีรี 3 0 0 0 3
41 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 2 5 0 1 7
42 บ้านบ่อยาง 2 4 2 1 8
43 วัดเขาปฐวี 2 4 0 0 6
44 อนุบาลหนองขาหย่าง 2 2 0 2 4
45 วัดหนองสระ 2 1 0 4 3
46 อนุศิษย์วิทยา ๔ 2 1 0 3 3
47 บ้านคอดยาง 2 1 0 1 3
48 วัดโนนเหล็ก 2 1 0 0 3
49 วัดอุโปสถาราม 2 1 0 0 3
50 วัดทุ่งพึ่ง 2 0 0 1 2
51 บ้านหนองรัก 2 0 0 1 2
52 วัดหนองเขื่อน 2 0 0 1 2
53 วัดหนองแก 2 0 0 0 2
54 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
55 วัดหนองระแหงเหนือ 1 5 0 0 6
56 วัดดอนกลอย 1 2 1 2 4
57 เทศบาลวัดอมฤตวารี 1 1 2 2 4
58 บ้านเนินก้าว 1 1 0 0 2
59 บ้านหนองชุมเห็ด 1 1 0 0 2
60 บ้านเนินตูม 1 1 0 0 2
61 วัดตลุกดู่ 1 0 1 0 2
62 บ้านหนองแขวนกูบ 1 0 1 0 2
63 วัดหาดทนง 1 0 0 1 1
64 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 1
65 วัดสะพานหิน 1 0 0 0 1
66 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
67 ชุมชนวัดดงขวาง 0 3 0 1 3
68 บ้านหนองกี่ 0 1 2 2 3
69 วัดวังบุญ 0 1 1 0 2
70 บ้านท่าซุง 0 1 0 1 1
71 บ้านท่าดาน 0 1 0 0 1
72 วัดวังสาริกา 0 1 0 0 1
73 วัดดงแขวน 0 0 1 1 1
74 อุทัยวิทยาลัย 0 0 1 0 1
75 วัดท่ามะขามป้อม 0 0 1 0 1
76 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 0 0 1 0 1
77 บ้านหนองเข้ 0 0 0 1 0
78 วัดตานาด 0 0 0 1 0
79 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0 1 0
รวม 470 156 82 96 708