สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 25 7 6 4 38
2 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 25 4 0 0 29
3 บ้านทุ่งมน 23 2 2 9 27
4 บ้านโป่งเก้ง 22 7 4 6 33
5 เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 21 2 2 1 25
6 บ้านวังเกษตร 18 8 2 0 28
7 ชุมชนบ้านทุ่งสงบ 17 1 1 2 19
8 บ้านหนองสมบูรณ์ 16 4 3 1 23
9 บ้านวังเตย 16 3 4 4 23
10 บ้านหนองตะเคียน 16 3 4 4 23
11 บ้านคลองข่อย 15 6 0 1 21
12 อนุบาลสว่างอารมณ์ 14 7 5 1 26
13 บ้านสวนขวัญ 14 4 2 5 20
14 วัดเขาหินเทิน 13 5 3 4 21
15 บ้านสระนารายณ์ 11 1 0 1 12
16 บ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 10 6 3 4 19
17 บ้านหนองโพธิ์ 9 7 1 2 17
18 บ้านหนองหญ้าปล้อง 9 2 4 2 15
19 อนุบาลวัดหนองเต่า 8 3 1 1 12
20 พิทักษ์ศิษย์วิทยา 8 3 1 0 12
21 บ้านหนองแว่น 7 1 0 1 8
22 บ้านดงยางใต้ 7 1 0 0 8
23 บ้านปากดง 7 0 1 1 8
24 วัดดอนหวาย 6 3 1 1 10
25 ชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 6 2 3 0 11
26 วัดเนื้อร้อน 6 2 2 0 10
27 อนุศิษย์วิทยา ๓ 6 2 1 1 9
28 บ้านหนองเมน 6 1 0 0 7
29 วัดหนองตางู 5 4 1 3 10
30 บ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 4 3 1 2 8
31 บ้านหนองแห้ว 4 2 0 0 6
32 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 4 0 0 0 4
33 วัดท่าโพ 3 4 3 1 10
34 วัดหนองแฟบ 3 2 1 0 6
35 เทศบาลวัดธรรมโศภิต 3 1 2 2 6
36 บ้านเขาผาลาด 3 1 1 1 5
37 วัดทุ่งนาไทย 3 1 0 0 4
38 บ้านเกาะเทโพ 3 1 0 0 4
39 บ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 3 0 3 1 6
40 ชุมชนบ้านโคกหม้อ 2 5 0 1 7
41 บ้านบ่อยาง 2 4 2 1 8
42 วัดเขาปฐวี 2 4 0 0 6
43 อนุบาลหนองขาหย่าง 2 2 0 2 4
44 วัดหนองสระ 2 1 0 4 3
45 อนุศิษย์วิทยา ๔ 2 1 0 3 3
46 บ้านคอดยาง 2 1 0 1 3
47 วัดโนนเหล็ก 2 1 0 0 3
48 วัดอุโปสถาราม 2 1 0 0 3
49 วัดทุ่งพึ่ง 2 0 0 1 2
50 บ้านหนองรัก 2 0 0 1 2
51 วัดหนองเขื่อน 2 0 0 1 2
52 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
53 วัดดอนกลอย 1 2 1 2 4
54 เทศบาลวัดอมฤตวารี 1 1 2 2 4
55 บ้านเนินก้าว 1 1 0 0 2
56 บ้านหนองชุมเห็ด 1 1 0 0 2
57 บ้านเนินตูม 1 1 0 0 2
58 บ้านหนองแขวนกูบ 1 0 1 0 2
59 วัดหาดทนง 1 0 0 1 1
60 บ้านหนองไผ่ 1 0 0 1 1
61 วัดสังกัสรัตนคีรี 1 0 0 0 1
62 วัดหนองแก 1 0 0 0 1
63 วัดตลุกดู่ 1 0 0 0 1
64 วัดสะพานหิน 1 0 0 0 1
65 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
66 วัดหนองระแหงเหนือ 0 5 0 0 5
67 ชุมชนวัดดงขวาง 0 3 0 1 3
68 บ้านหนองกี่ 0 1 2 2 3
69 วัดวังบุญ 0 1 1 0 2
70 บ้านท่าซุง 0 1 0 1 1
71 บ้านท่าดาน 0 1 0 0 1
72 วัดวังสาริกา 0 1 0 0 1
73 วัดดงแขวน 0 0 1 1 1
74 อุทัยวิทยาลัย 0 0 1 0 1
75 วัดท่ามะขามป้อม 0 0 1 0 1
76 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 0 0 1 0 1
77 บ้านหนองเข้ 0 0 0 1 0
78 วัดตานาด 0 0 0 1 0
79 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 0 0 0 1 0
รวม 438 155 81 95 769