หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน และโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
ระหว่าง วันที่ 10 และ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศักดา แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายบรรพต เหมือนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายประเทือง เจตกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายจำนงค์ เชื้อชวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายนเรศ ภุมมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
7 นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
8 นางจินตนา เนียมมา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
9 นางสาววัชนันท์ เดชอำพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
10 นางมณฑา สมบุญพูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ
11 นางอรทัย เหลือช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
12 นางสาวสุภาวดี มากมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการ
13 นายชิงชัย ทองไทย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการอำนวยการ
14 นายบริสุทธิ์ นะวะมวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ กรรมการอำนวยการ
15 นายสมพงษ์ แจ่มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) กรรมการอำนวยการ
16 นายพิเชษฐ เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งนาไทย กรรมการอำนวยการ
17 นายธนายุส ประสิทธิ์เขตรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเรือโกลน กรรมการอำนวยการ
18 นายยืนยง สีธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมน กรรมการอำนวยการ
19 นายจำนอง มาพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม กรรมการอำนวยการ
20 นายอุตส่าห์ สัมพันธ์อภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดาน กรรมการอำนวยการ
21 นายประชา ทองคำขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย กรรมการอำนวยการ
22 นางจำนงค์ ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้ว กรรมการอำนวยการ
23 นายวิเชียร คเชนทรพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง กรรมการอำนวยการ
24 นายวิชัย พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินเคว่า กรรมการอำนวยการ
25 นายสว่าง เอี่ยมรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสาริกา กรรมการอำนวยการ
26 นายกฤชเดช นพรัตน์เมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเตย กรรมการอำนวยการ
27 นายตระกูล พูลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลุกดู่ กรรมการอำนวยการ
28 นายปวิช พรศิริชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนขวัญ กรรมการอำนวยการ
29 นายธงชัย มั่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
30 นางอรทัย เหลือช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
31 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
32 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
33 นายประเทือง เจตกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการการเงินและวัสดุ
34 นางสาววัชนันท์ เดชอำพร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รองประธานคณะกรรมการการเงินและวัสดุ
35 นางสุจิตรา ส.สุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการการเงินและวัสดุ
36 นางสลิตา ภู่วิภาดาวรรธน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการการเงินและวัสดุ
37 นางนิธิกานต์ กล่ำเจริญ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการการเงินและวัสดุ
38 นางสิริภัค บุญอาจ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการการเงินและวัสดุ
39 นางสาวอุทุมพร อุ่นติ้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการการเงินและวัสดุ
40 นายปพน อินทโฉม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการการเงินและวัสดุ
41 นางประทวน บุญมั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการการเงินและวัสดุ
42 นางจินตนา เนียมมา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและวัสดุ
43 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการเงินและวัสดุ
44 นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
45 นางสาวสุภาวดี มากมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
46 นางเมธินี จงรักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
47 นางสิริพรรณ พิศาลสังฆคุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
48 นางน้ำทิพย์ สืบสาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
49 นางศิริเพ็ญ สุปันนุช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
50 นางนงนุช ปรีดารมย์โรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
51 นางสุนทรี นวกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
52 นางวิลาวรรณ์ มั่นสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
53 นางไฉน แกล้วกสิกิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
54 นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
55 นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
56 นางสาวสุภาพร ทสานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
57 นางกาญจนา สมัครเขตการณ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
58 นางฉวีวรรณ อนุตรชัชวาลย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
59 นางวราภรณ์ คนทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
60 นางพวงเพ็ญ จีระดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
61 นายเอนก วิเลปะนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
62 สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
63 นางดวงฤดี วัฒนรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
64 นางสาวสาวอุษา จิตรสิขเรศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
65 นางกุไร เพียรธัญญะ แม่บ้าน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
66 นางสาวมัณฑนา ทวีการไถ แม่บ้าน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
67 นายสาโรจน์ วิเชียรวรรณ พ่อบ้าน กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
68 นางอัชรา มณีรอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
69 นางอรทัย เหลือช่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
70 นางสุริยา วรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
71 นายจำนงค์ เชื้อชวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
72 นายประสงค์ บำรุงรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
73 นายชัยณรงค์ สาหร่าย ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
74 นายณรงค์ แสงจันทร์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
75 นายพิธี รู้อยู่ ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
76 นายสุทธิ ท้าวทอง ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
77 นายวิรัตน์ เข็มทอง ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
78 นายจำเนียร แตงสุด ช่างไม้ ระดับ ๔ กรรมการฝ่ายยานพาหนะ
79 นางกัณณิกา ระบอบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
80 นายบรรพต เหมือนทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการประเมินผล
81 นายสุทธวัฒน์ หมั่นเขตวิทย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการประเมินผล
82 นายโฆษิต รักษาทรัพย์ นิติกรชำนาญการพิเศษ กรรมการประเมินผล
83 นายวิทยา บุญหนุน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล
84 นายดำรงค์ พูลสุขเสริม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล
85 นางวราภรณ์ คนทา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล
86 นางพวงเพ็ญ จีระดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล
87 นายเอนก วิเลปะนะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการประเมินผล
88 สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการประเมินผล
89 นางดวงฤดี วัฒนรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการประเมินผล
90 นางสุริยา วรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
91 นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินผล
92 นางมณฑา สมบุญพูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานคณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
93 นางกิ่งแก้ว จรุงธนะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
94 นางอรัญญา จิวะชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
95 จ่าสิบเอกชำนิ นุ่มสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
96 นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
97 นางยิ้มศรี เมืองเหลือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
98 นางมณฑาณี ด้วงชื่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
99 นางสาวบุญยิ่้่ง เชี่ยวธัญกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
100 นายเสน่ห์ อ่องแช่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน
101 นายจำนงค์ เชื้อชวด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการรับรายงานตัว
102 นางสาทิพข์ จริตรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการรับรายงานตัว
103 นางกัญณิกา ระบอบ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการรับรายงานตัว
104 นายอดุลย์ สาริกรรณ์ ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการรับรายงานตัว
105 นายจำเนียร แตงสุด ช่างไม้ ระดับ ๔ กรรมการรับรายงานตัว
106 นายอุดม แก่นไถ ช่างไฟฟ้า ระดับ ๔ กรรมการรับรายงานตัว
107 นางปณิธิ แก้ววิกย์กรรม ช่างไฟฟ้า ระดับ ๓ กรรมการรับรายงานตัว
108 นางรำพา อัศวรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการรับรายงานตัว
109 นายปราโมทย์ อุปราวิทยานันท์ ยาม กรรมการรับรายงานตัว
110 นางฐิตินันท์ สถิตย์พงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัว
111 นางคะนึง นุ่มสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการรับรายงานตัว
112 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
113 นายสุเทพ จันทร์ประจักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
114 นางสาวมรกต ปฤกษา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
115 นางสาวกนกวรรณ จูงเพื่อนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
116 นายนิสรรค์ นาควิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
117 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
118 นายชิงชัย ทองไทย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
119 นายสุพจน์ มธุรส นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
120 นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ช่างครุภัณฑ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
121 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการดูแลระบบเว็บไซต์และการลงทะเบียน
122 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์การลงทะเบียน
123 นางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์การลงทะเบียน
124 นางจิราภรณ์ จันทร์ฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์การลงทะเบียน
125 นายนิสรรค์ นาควิสุทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์การลงทะเบียน
126 นางสาวกนกวรรณ จูงเพื่อนสุข เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์การลงทะเบียน
127 นางสาวทัศวรรณ เป้าเพชร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์การลงทะเบียน
128 นางรำพา อัศวรัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการดูแลระบบเว็บไซต์การลงทะเบียน
129 นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ ช่างครุภัณฑ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดูแลระบบเว็บไซต์และการลงทะเบียน
130 นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
131 นายมาก อ่อนผาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
132 นายทวี คำภาพัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
133 นางสาวจงกลณี จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
134 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
135 นายอุทัย แก้ววรสูตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
136 นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
137 นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
138 นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
139 นายธงชัย มั่นสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
140 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
141 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขันและตัดสินการแข่งขัน
142 นายตระกูล พูลพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลุกดู่ ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
143 นางจินดาพร แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย
144 นายถวิล พูลกสิกรณ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
145 นางฐิติรัตน์ วัฒน์วิทยกุล ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
146 นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
147 นางจำนงค์ ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้ว ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
148 นายพิเชษฐ์ เชื้อแพ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งนาไทย รองประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
149 นางสาวจงกลณี จันทรังษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
150 นายวิชัย พูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินเคว่า ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
151 นางสาวอัมพร วัฒนวิกย์กิจ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
152 นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนขวัญ ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
153 นายวิเชียร คนึงหมาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ.
154 นายบริสุทธิ์ นะวะมวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
155 นายอุทัย แก้ววรสูตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
156 นางณฐกมล พูลเขตรกรม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
157 นายจำนอง มาพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะขามป้อม ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
158 นายทวี คำภาพัก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
159 นายวิเชียร คเชนทรพรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
160 นายสุวิทย์ เกษศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านหัวดง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
161 นายดำรง วงศ์ดี ครู โรงเรียนวัดเขาหินเทิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
162 นายศิลป์ชัย เทศนา ข้าราชการบำนาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
163 นายสำรวย หนูเถื่อน ครู โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
164 นายโรจนัสถ์ สุจริต ครู โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
165 นายธนรัตน นิลประภา ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
166 นายอัณณพ เสมียนหร่าย ครู โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กรรมการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
167 นางสาวจุฑาภรณ์ กองกลิ่น ครู โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ กรรมการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
168 นางทิพย์เนตร วินทะไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรวบรวมคะแนนการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
169 นางสาวณัฐณิษา เหล่าเปีย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรวบรวมคะแนนการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
170 นางสาวสุกัญญา อยู่สุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรวบรวมคะแนนการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
171 นางสาวอรจิตร์ คล้ายอ้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรวบรวมคะแนนการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
172 นางสาวนาตยา นาใจคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการรวบรวมคะแนนการตัดสินกิจกรรมสาระทัศนศิลป์
173 นายประชา ทองคำขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
174 นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
175 นายธนายุส ประสิทธิเขตรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเรือโกลน ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
176 นายกำจัด กมลมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินก้าว รองประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
177 นายชิงชัย ทองไทย ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีฯ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
178 นายมาก อ่อนผาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
179 นายธนายุส ประสิทธิเขตรกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเรือโกลน กรรมการตรวจสอบเซิฟเวอร์ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
180 นายกำจัด กมลมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินก้าว กรรมการตรวจสอบเซิฟเวอร์ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
181 นายชิงชัย ทองไทย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการตรวจสอบเซิฟเวอร์ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
182 นายมาก อ่อนผาง ศึกษานิเทศก์ กรรมการตรวจสอบเซิฟเวอร์ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
183 นายสว่าง เอี่ยมรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังสาริกา ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
184 ว่าที่ร้อยตรีภิญโญ สุทธิพิทยศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุโปสถาราม รองประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
185 จ่าสิบเอกฉิม ใจเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
186 นายสายชล เรืองอินทร์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
187 นายธงชัย มั่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
188 นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
189 นางน้ำทิพย์ สืบสาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
190 นายยืนยง สีธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมน ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระดนตรี (ดนตรีไทย)
191 นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระดนตรี (ดนตรีไทย)
192 นายอุตส่าห์ สัมพันธ์อภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าดาน ประธานคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระดนตรี (ขับร้องเพลง)
193 นางรัชนี คล้ายอ้น ครู โรงเรียนบ้านวังเตย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสาระดนตรี (ขับร้องเพลง)

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

1.นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ (ด้านข้อมูล) โทร.086 592 6721
2.นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ (ด้านปัญหาระบบ) โทร 089 272 2286

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]