หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-uti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางพิกุล อักษรโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
2. นางสาวประไพศรี จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
4. นางสาวจรัสศรี ประภัศรโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
5. นางชวนพิศ เหมมาลาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางพิกุล อักษรโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
2. นางสาวประไพศรี จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
4. นางสาวจรัสศรี ประภัศรโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
5. นางชวนพิศ เหมมาลาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิกุล อักษรโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
2. นางสาวประไพศรี จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ จุนทการโรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
4. นางสาวจรัสศรี ประภัศรโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
5. นางชวนพิศ เหมมาลาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวปทุมรัตน์ สีธูปโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางประกาย ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางกาบแก้ว จันทวิมลโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี คุ้ยเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางบาดาล สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางสาวปทุมรัตน์ สีธูปโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางประกาย ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางกาบแก้ว จันทวิมลโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี คุ้ยเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางบาดาล สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุมรัตน์ สีธูปโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางประกาย ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางกาบแก้ว จันทวิมลโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี คุ้ยเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางบาดาล สุขด้วงเขนโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางช่อรัตร์ดา เกสทองโรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ศาสตร์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
3. นางวัฒนา มาเกิดโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางธนัญชนก อนันตรักษ์โรงเรียนวัดทุ่งปาจานกรรมการ
5. นางประภา บัวตูมโรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางช่อรัตร์ดา เกสทองโรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ ศาสตร์ประสิทธิ์โรงเรียนวัดอุโปสถารามกรรมการ
3. นางวัฒนา มาเกิดโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นางธนัญชนก อนันตรักษ์โรงเรียนวัดทุ่งปาจานกรรมการ
5. นางประภา บัวตูมโรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
2. นางนันทพร ระวังภัยโรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี กลั่นการนาโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
4. นางฉลวย โสภาโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
5. นางวาสนา นวกุลโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
2. นางนันทพร ระวังภัยโรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี กลั่นการนาโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
4. นางฉลวย โสภาโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
5. นางวาสนา นวกุลโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
2. นางนันทพร ระวังภัยโรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี กลั่นการนาโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
4. นางฉลวย โสภาโรงเรียนวัดเขาดาวเรืองกรรมการ
5. นางวาสนา นวกุลโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุนิสา สัตยพงษ์โรงเรียนวัดหาดทนงกรรมการ
2. นางขนิษฐา นิธุรัมย์โรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางสาธิตา มิ่งเมืองมูลโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ นวลนางแย้มโรงเรียนวัดตลุกดู่กรรมการ
5. นางลัดดา สุขคงโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนิสา สัตยพงษ์โรงเรียนวัดหาดทนงกรรมการ
2. นางขนิษฐา นิธุรัมย์โรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางสาธิตา มิ่งเมืองมูลโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ นวลนางแย้มโรงเรียนวัดตลุกดู่กรรมการ
5. นางลัดดา สุขคงโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิสา สัตยพงษ์โรงเรียนวัดหาดทนงกรรมการ
2. นางขนิษฐา นิธุรัมย์โรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางสาธิตา มิ่งเมืองมูลโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ นวลนางแย้มโรงเรียนวัดตลุกดู่กรรมการ
5. นางลัดดา สุขคงโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางระพิพรรณ ปานสีทาโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
2. นางพูลศรี พูลเผ่าโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
3. นางสาวนิธิวดี เพียรรักกิจการค้าโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางกฤษณา ทัศนางกูรโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
5. นางคนึง เก่งเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางระพิพรรณ ปานสีทาโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
2. นางพูลศรี พูลเผ่าโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
3. นางสาวนิธิวดี เพียรรักกิจการค้าโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
4. นางกฤษณา ทัศนางกูรโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
5. นางคนึง เก่งเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเอกลักษณ์ อนันทะปุระโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
2. นายปัญญา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางอวยพร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
4. นางเบญจาลักษณ์ นรินนอกโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สุขีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
7. นายพงศธร เพ็งพะยมโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
8. นางสาวพาฝัน โชติรัตน์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเอกลักษณ์ อนันทะปุระโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
2. นายปัญญา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางอวยพร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
4. นางเบญจาลักษณ์ นรินนอกโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สุขีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
7. นายพงศธร เพ็งพะยมโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
8. นางสาวพาฝัน โชติรัตน์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกลักษณ์ อนันทะปุระโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
2. นายปัญญา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางอวยพร ปาลวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
4. นางเบญจาลักษณ์ นรินนอกโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สุขีวัชรกุลโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
6. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
7. นายพงศธร เพ็งพะยมโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
8. นางสาวพาฝัน โชติรัตน์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุดารัตน์ รุ่งฤทธิ์ประภากรโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลองกรรมการ
2. นางสาวพาฝัน โชติรัตน์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
3. นางรัตนา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นายพงศธร เพ็งพะยมโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ รุ่งฤทธิ์ประภากรโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลองกรรมการ
2. นางสาวพาฝัน โชติรัตน์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
3. นางรัตนา อินทสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นายพงศธร เพ็งพะยมโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางเกษร นวลดอกไม้โรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นายเอกชัย ล่องกาศโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาส อนันตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางวรัทยา ดุลย์มาโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
5. นางสาวกรกนก พันธุ์เขียนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเกษร นวลดอกไม้โรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นายเอกชัย ล่องกาศโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวจุฑามาส อนันตวงษ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางวรัทยา ดุลย์มาโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
5. นางสาวกรกนก พันธุ์เขียนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิจิตร ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นายมงคล นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
3. นางสาวพาฝัน โชติรัตน์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
4. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นางกนกพร กรเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
6. นายสุธี จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นายมงคล นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
3. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
4. นางสาวพาฝัน โชติรัตน์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
5. นางกนกพร กรเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
6. นายสุธี จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร ว่องวิการณ์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
2. นายมงคล นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
3. นางปาริชาติ ชุมโกมนต์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
4. นางสาวพาฝัน โชติรัตน์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
5. นางกนกพร กรเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
6. นายสุธี จุ้ยดอนกลอยโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวรานันท์ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นายอำนาจ ดิษเจริญโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายอำนาจ เปาจีนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
4. นายโสภี ศิริโยธาโรงเรียนวัดดงพิกุลกรรมการ
5. นางสุรีพร แสงกรุงโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรานันท์ แก่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นายอำนาจ ดิษเจริญโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นายอำนาจ เปาจีนโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
4. นายโสภี ศิริโยธาโรงเรียนวัดดงพิกุลกรรมการ
5. นางสุรีพร แสงกรุงโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณรัตน์ พึ่งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
2. นางอัจฉรา เจริญตะคุโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
3. นางวรัชยา กาจชัยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
4. นางสาวนิดาวรรณ บุญอินทร์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ เทพณรงค์โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริกัญญา เรียงครุฑโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
2. นางสายรุ้ง ปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ จุลมุสิกโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
4. นางวราภรณ์ จินาโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวปริศนา สุขาลักษณ์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริกัญญา เรียงครุฑโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
2. นางสายรุ้ง ปัจฉิมโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววิภาวรรณ จุลมุสิกโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
4. นางวราภรณ์ จินาโรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวปริศนา สุขาลักษณ์โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางภัทรนุช ทับทวีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางสุดา สาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางราษี วงศ์ชัยโรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
4. นายอิศรา ฟักขาวโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
5. นางสาวจารุนันท์ เที่ยงธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางภัทรนุช ทับทวีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางสุดา สาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นางราษี วงศ์ชัยโรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
4. นายอิศรา ฟักขาวโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
5. นางสาวจารุนันท์ เที่ยงธรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางกันยารัตน์ หาญสาริกันโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
2. นางสาวนงนุช คงคาโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวธนาพร ไตรศรีวิรัตน์โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายธรรมรัฐ ใจการุณโรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
2. นายฉลอง เสมากูลโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
3. นายสิทธิชัย วันเพียรโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
4. นางสาวรุ่งรัตน์ เกิดกองโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ พันธุ์พฤกษาโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประสาร โชคชัยโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ญ โพธิ์พรตโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นายอนิรุตต์ พงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวพุทธธิดา ชูศรสายโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายประสาร โชคชัยโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
2. นายบุญเพ็ญ โพธิ์พรตโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
4. นายอนิรุตต์ พงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางสาวพุทธธิดา ชูศรสายโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพนมทวน ทองสุขโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวินัย สีเขียวโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ นฤมลต์โรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
4. นายสุชิน กฤษณพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
5. นางศรีใจ อนันตนิรัติศัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพนมทวน ทองสุขโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวินัย สีเขียวโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ นฤมลต์โรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
4. นายสุชิน กฤษณพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
5. นางศรีใจ อนันตนิรัติศัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเก็จวลี บุญช่วยโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
2. นางวันดี รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
3. นางสาวพยุง จิอู๋โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางขนิษฐา นิธุรัมย์โรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
5. นายเวทย์ เขตจำนันท์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเก็จวลี บุญช่วยโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
2. นางวันดี รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
3. นางสาวพยุง จิอู๋โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางขนิษฐา นิธุรัมย์โรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
5. นายเวทย์ เขตจำนันท์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเก็จวลี บุญช่วยโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
2. นางวันดี รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
3. นางสาวพยุง จิอู๋โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางขนิษฐา นิธุรัมย์โรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
5. นายเวทย์ เขตจำนันท์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปราณี ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางมณเฑียร สกุลสอนโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวพยุง จิอู๋โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางศุทธินี เกษศิลป์โรงเรียนวัดหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสุรีพร วารุกาโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปราณี ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางมณเฑียร สกุลสอนโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางสาวพยุง จิอู๋โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางศุทธินี เกษศิลป์โรงเรียนวัดหนองมะเขือกรรมการ
5. นางสุรีพร วารุกาโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางปราณี ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางมณเฑียร สกุลสอนโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางกนกวรรณ เจริญสุขโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ แรงกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
5. นางสุรีพร วารุกาโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปราณี ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางมณเฑียร สกุลสอนโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางกนกวรรณ เจริญสุขโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ แรงกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
5. นางสุรีพร วารุกาโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปราณี ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางมณเฑียร สกุลสอนโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางกนกวรรณ เจริญสุขโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ แรงกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
5. นางสุรีพร วารุกาโรงเรียนวัดทุ่งผึ้งกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวารี มากทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางสมาพร คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นางวันดี รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
4. นางขวัญตา วรรณภาคโรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
5. นางสาวน้อยนภา สิทธิวรรณาโรงเรียนบ้านเกาะเทโพกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวารี มากทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นางสมาพร คงห้วยรอบโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
3. นางวันดี รังษีพิศุทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
4. นางขวัญตา วรรณภาคโรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
5. นางสาวน้อยนภา สิทธิวรรณาโรงเรียนบ้านเกาะเทโพกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปราณี งามขำโรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางสำราญ ซังบินโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรีกรรมการ
4. นางนวลน้อย จันดาแก้วโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางสาวชูศรี ประสาทเกษการโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางวรรัตน์ ดีพิจารณ์โรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
2. นางรัชนี ศรีสง่าโรงเรียนบ้านเนินตูมกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ เดโชโรงเรียนบ้านเนินเคว่ากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
2. นางศิริวรรณ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
3. นายอนิรุตต์ พงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายสมภพ สุมาลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
5. นายสรจักร ศรลัมพ์โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายธรณ์นนท์ ลี้ภัยรัตน์โรงเรียนบ้านท่าซุงกรรมการ
2. นางศิริวรรณ อ่อนเงินโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
3. นายอนิรุตต์ พงษ์ดีโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นายสมภพ สุมาลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
5. นายสรจักร ศรลัมพ์โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางรุ่งจิตร์ ธัญญกรรมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
2. นายต่อศักดิ์ ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นางจันทนา เร้าเขตร์กิจโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
4. นายสมภพ สุมาลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
5. นายสมนึก คล้ายแจ้งโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางรุ่งจิตร์ ธัญญกรรมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
2. นายต่อศักดิ์ ตันวานิชโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
3. นางจันทนา เร้าเขตร์กิจโรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
4. นายสมภพ สุมาลีโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
5. นายสมนึก คล้ายแจ้งโรงเรียนบ้านหนองจิกยาวกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายดำรง วงศ์ดีโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายดำรง วงศ์ดีโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายดำรง วงศ์ดีโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
2. นายโสภณ โฉมศรีโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางเอมอร ทองคำดีโรงเรียนวัดหนองเรือโกลนกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ พันธุ์เขตรกิจโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางเอมอร ทองคำดีโรงเรียนวัดหนองเรือโกลนกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ พันธุ์เขตรกิจโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางเอมอร ทองคำดีโรงเรียนวัดหนองเรือโกลนกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ พันธุ์เขตรกิจโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางมารยาท ช่ออ่อนโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
2. นางยุวดี โสภาศรีโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางมารยาท ช่ออ่อนโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
2. นางยุวดี โสภาศรีโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางอุไร วงษ์นาคโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
2. นางเอมอร ทองเปี่ยมโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางอุไร วงษ์นาคโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
2. นางเอมอร ทองเปี่ยมโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางอุไร วงษ์นาคโรงเรียนบ้านดงยางใต้กรรมการ
2. นางเอมอร ทองเปี่ยมโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธวัช ทองสุกดีโรงเรียนวัดหนองพังค่ากรรมการ
2. นางจิตรา วงศ์เฉลียวโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมชาย เหลืองเลิศขจรโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
2. นางบุญชู สิงห์ชะวินโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมชาย เหลืองเลิศขจรโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
2. นางบุญชู สิงห์ชะวินโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เหลืองเลิศขจรโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
2. นางบุญชู สิงห์ชะวินโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิรีโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
2. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิรีโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
2. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิรีโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
2. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิรีโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
2. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิรีโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
2. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิรีโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
2. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิรีโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
2. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิรีโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
2. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายธัญนภัทร์ มังกรหิรัญสิรีโรงเรียนบ้านจันกรรมการ
2. นายปีเพชร คณนานนทธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายธีรธร เหลืองสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
4. นายธีรพัฒน์ เพชรศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งกรรมการ
5. นางสาวพิสุทธิณี หาดเพ็ชรโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
2. นางมานิตย์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายธวัช ทองสุกดีโรงเรียนวัดหนองพังค่ากรรมการ
4. นายวิสูตร พิลึกโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
5. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
2. นางมานิตย์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายธวัช ทองสุกดีโรงเรียนวัดหนองพังค่ากรรมการ
4. นายวิสูตร พิลึกโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
5. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
2. นางมานิตย์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายธวัช ทองสุกดีโรงเรียนวัดหนองพังค่ากรรมการ
4. นายวิสูตร พิลึกโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
5. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
2. นางมานิตย์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
3. นายธวัช ทองสุกดีโรงเรียนวัดหนองพังค่ากรรมการ
4. นางเรณู โกสุมาโรงเรียนบ้านภูมิธรรมกรรมการ
5. นายวิสูตร พิลึกโรงเรียนวัดดงแขวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโชติ เดชากุลโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
2. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
4. นายจำเนียร เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโชติ เดชากุลโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
2. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
4. นายจำเนียร เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโชติ เดชากุลโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
2. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
4. นายจำเนียร เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโชติ เดชากุลโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
2. นางทิพารัตน์ เหล่าเขตรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
3. นายดุสิต เกษวิริยะการณ์โรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
4. นายจำเนียร เสิบกลิ่นโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ กางกรณ์โรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางวาสนา โพธิวัลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
2. นายภมรศักดิ์ สืบสายโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสังวาลย์ คล้ายแสงโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวสำเนียง นามเกิดโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวาสนา โพธิวัลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
2. นายภมรศักดิ์ สืบสายโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสังวาลย์ คล้ายแสงโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวสำเนียง นามเกิดโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวาสนา โพธิวัลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
2. นายภมรศักดิ์ สืบสายโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสังวาลย์ คล้ายแสงโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวสำเนียง นามเกิดโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวาสนา โพธิวัลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
2. นางภมรศักดิ์ สืบสายโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสังวาลย์ คล้ายแสงโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสาวสำเนียง นามเกิดโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
5. นางประภาพิมพ์ บุญสรรค์โรงเรียนวัดดอนกลอยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายถวิล พูลกสิกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางชลธร แกล้วกสิกรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
4. นายอำนาจ ดิษเจริญโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
5. นายบัณฑิตย์ อยู่คงโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายถวิล พูลกสิกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางชลธร แกล้วกสิกรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
4. นายอำนาจ ดิษเจริญโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
5. นายบัณฑิตย์ อยู่คงโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายถวิล พูลกสิกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางชลธร แกล้วกสิกรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
4. นายอำนาจ ดิษเจริญโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
5. นายบัณฑิตย์ อยู่คงโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายถวิล พูลกสิกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางชลธร แกล้วกสิกรรมโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางณัฏฐ์นรีรชา เกตุสมบูรณ์โรงเรียนวัดทุ่งนาไทยกรรมการ
4. นายอำนาจ ดิษเจริญโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
5. นายบัณฑิตย์ อยู่คงโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางสุภาพร มาเกิดโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
2. นางจิตรา วงศ์เฉลียวโรงเรียนวัดทุ่งพึ่งกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ นฤมลต์โรงเรียนบ้านเขาผาลาดกรรมการ
4. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
5. นายวิชัย วงษ์โกโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ
2. นางแสงทิพย์ วิงวรโรงเรียนวัดสะพานหินกรรมการ
3. นายชลาวัฒน์ ชลมากโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพร ทิพทนข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายจักรกฤษ แกมเงินโรงเรียนลานสักวิทยากรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จงเกษการณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะโรงเรียนการุ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นายบัณฑิตย์ อยู่คงโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ชัย แสงกรุงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. สิบเอกคูณมา จันทร์ผายโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมพิศ บัวพลับโรงเรียนบ้านไร่วิทยากรรมการ
2. สิบเอกพงศกร กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์กรรมการ
3. นายธีรพร โพธิโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมกรรมการ
4. นายอุทิศ แจ้งถิ่นป่าโรงเรียนหนองฉางวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ สุขสุวานนท์โรงเรียนห้วยขาแข้งพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายไพศาล เทพพันธ์โรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
2. นางสาวเรืองอุไร อบอายโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
3. นางวัลภา เปรมกิจพรพัฒนาโรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ วิลัยลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายถวิล พูลกสิกรณ์โรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
2. นางสดศรี เดชากุลโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นางสกุลณี จันทร์จินดาโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
4. นางวรรณสิริ พยัคฆเพศโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางเอื้องทิพย์ สีเหนี่ยงโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางอรุณี นางแย้มโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พิทักษ์ธำรงโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
3. นางวาสนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวจิราพรรณ บูรณพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ ทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. สิบเอกพิทักษ์ พรหมสนธิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
2. นายไพโรจน์ เรื่องลือโรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ไข่ทองโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
2. นายภูมิชน พรมสินชัยโรงเรียนบ้านหนองขุยกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ขำศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางวิภา เชื้อแพ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ พิลึกโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ วิเชียรวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา เทียมคำโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
5. นางอรทัย นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวิภา เชื้อแพ่งโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นายเฉลิมพงษ์ พิลึกโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ วิเชียรวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา เทียมคำโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
5. นางอรทัย นวกุลโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาววิไลวรรณ แรงกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
2. นายพินิจ คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ก้ออิสละโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
4. นายโชติ เดชากุลโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ แรงกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
2. นายพินิจ คล้ายอ้นโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นางสาวสายฝน ก้ออิสละโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
4. นายโชติ เดชากุลโรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่างกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมคิด โสมนัสโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นางปาจารีย์ เฉยชาญโรงเรียนชุมชนวัดท่าซุงกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา ดีฉนวนโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
4. นางสุจิตรา จิตรชนะโรงเรียนวัดเขาหินเทินกรรมการ
5. นางอัญญารัตน์ ชวดนุชโรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาสกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมานะ ตั้งจิตปรีดานนท์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
2. นายสมโภช พินทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นายอนุกูล สุขนันท์โรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นายสมนึก ณัฐวงค์ศิริโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
5. นายกมลรัตน์ เจนใจโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมานะ ตั้งจิตปรีดานนท์โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
2. นายสมโภช พินทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗กรรมการ
3. นายอนุกูล สุขนันท์โรงเรียนบ้านคลองข่อยกรรมการ
4. นายสมนึก ณัฐวงค์ศิริโรงเรียนบ้านหนองเมนกรรมการ
5. นายกมลรัตน์ เจนใจโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชิงชัย ทองไทยผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีกรรมการ
2. นายมาก อ่อนผางศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายกำจัด กมลมาลย์โรงเรียนบ้านเนินก้าวกรรมการ
4. นายสุพจน์ มธุรสนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายชัยพัทธ จิตตระกูลโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
2. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชร โรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นายสนธยา หาญสาริกิจโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายชัยพัทธ จิตตระกูลโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
2. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นายสนธยา หาญสาริกิจโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายชัยพัทธ จิตตระกูลโรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
2. นายธนเดช บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนบ้านวังเตยกรรมการ
3. นายเรวัตร์ หาญสาริกิจโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
4. นายสนธยา หาญสาริกิจโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางรัศมี มณีจันทร์โรงเรียนวัดห้วยรอบกรรมการ
2. นายสมพงศ์ สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางรัตนเรขา วีระกุลโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
4. นายชะเอื้อน ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางรัศมี มณีจันทร์โรงเรียนวัดห้วยรอบกรรมการ
2. นายสมพงศ์ สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางรัตนเรขา วีระกุลโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
4. นายชะเอื้อน ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบวร เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
2. นายสำเริง พิลึกโรงเรียนบ้านหนองแว่นกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ เกษรสุริย์วงศ์โรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ ถวัลย์รัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายอำนาจ วารุกาโรงเรียนวัดหนองเขื่อนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบวร เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
2. นายสำเริง พิลึกโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ เกษรสุริย์วงศ์โรงเรียนวัดวังบุญกรรมการ
4. นางปทุมรัตน์ ถวัลย์รัตน์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นายอำนาจ วารุกาโรงเรียนวัดหนองเขื่อนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสิริรัฏ กาญจนโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
2. นางทิฆัมพร มรรยาทอ่ออนโรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางจีรนุช ลิ้มประเสริฐโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสิริรัฏ กาญจนโพธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
2. นางทิฆัมพร มรรยาทอ่อนโรงเรียนวัดท่าโพกรรมการ
3. นางจีรนุช ลิ้มประเสริฐโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางผกากรอง จันทร์ภาภาสโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
2. นางสุมาลี จูรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
3. นางอภิญญา ยิ้มพักตร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ กล่ำทวีโรงเรียนวัดเนื้อร้อนกรรมการ
5. นางสาวสุดฤทัย แจ่มแสงโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ใหม่จันทร์ดีโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
2. นายสุรเศรษฐ์ พรมสอนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดกรรมการ
3. นายครรชิต จอมทองโรงเรียนบ้านสวนขวัญกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเบญจะ พิลึกโรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลีกรรมการ
2. นายปรีชา สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
3. นายบำเพ็ญ จันทร์ภาภาสโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
4. นายอัมพร จิตเนาวรัตน์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ แกว่นการไถโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเบญจะ พิลึกโรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลีกรรมการ
2. นายปรีชา สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
3. นายบำเพ็ญ จันทร์ภาภาสโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
4. นายอัมพร จิตเนาวรัตน์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ แกว่นการไถโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสิริกาญจน์ ชาติบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ จันทราศรีโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
3. นางพจนารถ จันทาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
4. นางศรีสุดา สีแดงโรงเรียนวัดหนองนกยูงกรรมการ
5. นางอรุนี ไข่ทองโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสิริกาญจน์ ชาติบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ จันทราศรีโรงเรียนวัดหนองแกกรรมการ
3. นางพจนารถ จันทาโรงเรียนบ้านหนองกี่กรรมการ
4. นางศรีสุดา สีแดงโรงเรียนวัดหนองนกยูงกรรมการ
5. นางอรุณี ไข่ทองโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางกัญญารัตน์ เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
2. นางนาตยา พูลกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สมัครเขตรกิจโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลองกรรมการ
4. นางนันทนา สุพรรณ์โรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกัญญารัตน์ เอกขระโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
2. นางนาตยา พูลกสิกรณ์โรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ สมัครเขตรกิจโรงเรียนบ้านสระนารายณ์ สาขาบ้านหนองตะคลองกรรมการ
4. นางนันทนา สุพรรณ์โรงเรียนวัดหนองแฟบกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทัศนียานนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวนันทิดา ด้วงอ่วมโรงเรียนอนุบาลทัพทันกรรมการ
2. นางปาริฉัตร ฤทธิ์นราโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีกรรมการ
3. นางพวงทิพย์ มีช้างโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
4. นางสิริลักษณ์ กล้ากสิกิจโรงเรียนบ้านโป่งเก้งกรรมการ
5. นางสาวปานจิต เนียมนาคโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางกัญญานี โตโมโรงเรียนวัดหนองตางูกรรมการ
2. นางชลาลัย ทองดาดาษโรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางพะเยาว์ ศรีทะแกล้วโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ
4. นางสุวิมล เสิบกลิ่นโรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
5. นางอัจจิมา มีทองโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี งามขำโรงเรียนวัดหนองสระกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ หวังดีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางสำราญ ซังบินโรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรีกรรมการ
4. นางนวลน้อย จันดาแก้วโรงเรียนวัดดอนหวายกรรมการ
5. นางสาวชูศรี ประสาทเกษการโรงเรียนบ้านคอดยางกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเอมอร ทองคำดีโรงเรียนวัดหนองเรือโกลนกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ พันธุ์เขตรกิจโรงเรียนอนบาลวัดหนองเต่ากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัศมี มณีจันทร์โรงเรียนวัดห้วยรอบกรรมการ
2. นายสมพงศ์ สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านหนองแห้วกรรมการ
3. นางรัตนเรขา วีระกุลโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
4. นายชะเอื้อน ศรีเมืองโรงเรียนบ้านบ่อยางกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณี นางแย้มโรงเรียนวัดเขาปฐวีกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พิทักษ์ธำรงโรงเรียนวัดโนนเหล็กกรรมการ
3. นางวาสนา จันทวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวจิราพรรณ บูรณพันธ์โรงเรียนบ้านหนองแขวนกูบกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ ทองเพ็ชรโรงเรียนบ้านทุ่งมนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเบญจะ พิลึกโรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลีกรรมการ
2. นายปรีชา สัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังเกษตรกรรมการ
3. นายบำเพ็ญ จันทร์ภาภาสโรงเรียนวัดจักษากรรมการ
4. นายอัมพร จิตเนาวรัตน์โรงเรียนบ้านสระนารายณ์กรรมการ
5. นายอำนาจ แกว่นการไถโรงเรียนบ้านท่าดานกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

1.นายนิรันดร์ เกษรสุริย์วงศ์ (ด้านข้อมูล) โทร.086 592 6721
2.นายประสาน อรุณศรีสุขสันต์ (ด้านปัญหาระบบ) โทร 089 272 2286

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]