สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 30 8 5 5 43
2 ชุมชนบ้านพบพระ 27 4 2 1 33
3 แม่สอด 26 11 5 6 42
4 บ้านเจดีย์โคะ 23 4 3 2 30
5 บ้านห้วยนกกก 18 10 3 3 31
6 บ้านแม่อมกิ 18 3 1 0 22
7 บ้านแม่โกนเกน 17 10 1 3 28
8 บ้านแม่ระมาดน้อย 17 8 3 1 28
9 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 17 5 1 3 23
10 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 17 3 3 3 23
11 บ้านแม่ตาว 15 5 3 1 23
12 บ้านค้างภิบาล 15 1 1 0 17
13 บ้านนุเซะโปล้ 13 5 1 2 19
14 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 13 3 3 1 19
15 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 13 2 2 3 17
16 ภัทรวิทยา 12 6 4 0 22
17 อรุณเมธา 12 5 1 2 18
18 บ้านร่มเกล้า 2 12 4 2 0 18
19 รวมไทยพัฒนา 3 12 4 0 0 16
20 บ้านหนองบัว 12 2 0 0 14
21 บ้านห้วยบง 11 6 1 4 18
22 รวมไทยพัฒนา 4 11 4 0 2 15
23 บ้านแม่กาษา 11 3 4 3 18
24 บ้านแม่สละ 11 3 1 0 15
25 บ้านปูเต้อ 10 3 1 1 14
26 บ้านพะเด๊ะ 9 7 3 0 19
27 บ้านขะเนจื้อ 9 7 2 2 18
28 รวมไทยพัฒนา 5 9 7 0 0 16
29 ไทยราษฎร์คีรี 9 3 5 0 17
30 บ้านปรอผาโด้ 9 3 2 4 14
31 บ้านวังตะเคียน 9 3 2 1 14
32 บ้านวาเล่ย์ 9 3 1 1 13
33 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 9 2 1 2 12
34 บ้านห้วยปลาหลด 9 2 1 0 12
35 รวมไทยพัฒนา 6 9 1 0 0 10
36 บ้านแม่จะเราสองแคว 8 6 1 0 15
37 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 8 5 2 2 15
38 บ้านอู่หู่ 8 5 2 0 15
39 บ้านแม่ปะ 8 4 1 1 13
40 บ้านป่าคาใหม่ 8 0 1 1 9
41 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 8 0 1 0 9
42 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 7 3 8 2 18
43 บ้านแม่กุเหนือ 7 3 1 1 11
44 บ้านปางส้าน 7 2 5 2 14
45 ห้วยน้ำนักวิทยา 7 2 0 0 9
46 บ้านทุ่งถ้ำ 7 0 1 0 8
47 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 6 8 3 1 17
48 บ้านท่าอาจ 6 4 3 0 13
49 บ้านน้ำหอม 6 4 1 2 11
50 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 6 3 2 6 11
51 บ้านห้วยหินฝน 6 3 2 3 11
52 ป่าไม้อุทิศ 4 6 3 2 1 11
53 บ้านสันป่าไร่ 6 3 1 1 10
54 บ้านแม่อุสุวิทยา 6 3 0 0 9
55 บ้านขุนห้วยนกแล 6 1 0 1 7
56 บ้านทีกะเป่อ 6 1 0 0 7
57 บ้านแม่กื้ดสามท่า 6 0 1 2 7
58 รวมไทยพัฒนา 2 6 0 1 0 7
59 เทศบาลตำบลแม่กุ 6 0 0 2 6
60 ปรีชาญาณศึกษา พบพระ 6 0 0 1 6
61 บ้านกล้อทอ 5 10 3 1 18
62 รวมไทยพัฒนา 1 5 4 2 0 11
63 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 5 3 0 0 8
64 บ้านแม่กลองใหม่ 5 2 1 3 8
65 บ้านน้ำดิบ 5 1 1 0 7
66 บ้านต้นผึ้ง 5 1 0 0 6
67 บ้านแม่ปะใต้ 5 0 1 0 6
68 บ้านแม่ตาวใต้ 5 0 0 0 5
69 บ้านธงชัย 5 0 0 0 5
70 บ้านหนองหลวง 4 4 2 3 10
71 บ้านแม่วะหลวง 4 4 2 1 10
72 บ้านแม่ตาวแพะ 4 3 1 3 8
73 บ้านแม่ปะเหนือ 4 2 1 0 7
74 บ้านแม่ตื่น 4 1 1 0 6
75 บ้านร่มเกล้า 4 4 1 0 0 5
76 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 4 0 1 1 5
77 บ้านห้วยนกแล 4 0 0 1 4
78 สามัคคีวิทยา 4 0 0 1 4
79 บ้านยะพอ 4 0 0 0 4
80 บ้านช่องแคบ 3 2 2 4 7
81 บ้านทุ่งมะขามป้อม 3 1 2 0 6
82 ญาณวิศิษฎ์ 3 1 1 2 5
83 บ้านแม่พลู 3 1 0 1 4
84 บ้านแม่กุหลวง 3 0 1 0 4
85 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 3 0 0 0 3
86 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 2 5 2 2 9
87 บ้านแแม่ระเมิง 2 2 1 0 5
88 บ้านถ้ำผาโด้ 2 2 1 0 5
89 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 2 2 0 0 4
90 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 2 1 2 0 5
91 บ้านหัวฝาย 2 1 1 0 4
92 บ้านแม่ตาวใหม่ 2 1 1 0 4
93 บ้านแม่สละเหนือ 2 1 1 0 4
94 บ้านห้วยม่วง 2 1 0 1 3
95 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 2 1 0 0 3
96 บ้านวังผา 2 1 0 0 3
97 บ้านห้วยโป่ง 2 1 0 0 3
98 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 2 1 0 0 3
99 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 2 0 0 1 2
100 บ้านห้วยไม้แป้น 2 0 0 0 2
101 บ้านพะละ 2 0 0 0 2
102 บ้านส้มป่อยศึกษา 2 0 0 0 2
103 บ้านเซอทะ 2 0 0 0 2
104 บ้านแม่ละเมา 1 6 6 2 13
105 บ้านแม่กลองเก่า 1 4 1 0 6
106 บ้านห้วยกะโหลก 1 3 1 1 5
107 บ้านปูแป้ 1 2 1 1 4
108 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 1 2 1 1 4
109 บ้านป่าไร่เหนือ 1 2 0 0 3
110 บ้านหมื่นฤาชัย 1 1 2 0 4
111 บ้านร่มเกล้า 3 1 1 1 0 3
112 บ้านแม่จวาง 1 1 1 0 3
113 วัดสว่างอารมณ์ 1 1 1 0 3
114 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 1 1 1 0 3
115 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1 1 0 0 2
116 บ้านป่าไร่ 1 1 0 0 2
117 ตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร 1 0 3 1 4
118 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1 0 2 1 3
119 บ้านไม้กะพง 1 0 2 0 3
120 อิสลามศึกษา 1 0 1 2 2
121 ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 1 0 1 0 2
122 กลาโหมราชเสนา 1 0 1 0 2
123 ตชด.จาตุรจินดา 1 0 0 1 1
124 สันถวไมตรีศึกษา 1 0 0 1 1
125 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 1 0 0 0 1
126 ตชด.บ้านมอเกอร์ 1 0 0 0 1
127 ศิริวรรณศึกษา 1 0 0 0 1
128 อนุบาลการุณย์ 1 0 0 0 1
129 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 2 0 0 2
130 บ้านแม่ออกผารู 0 1 1 0 2
131 บ้านสามหมื่น 0 1 0 0 1
132 บ้านแม่โพ 0 0 1 2 1
133 บ้านมอเกอ 0 0 1 1 1
134 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 0 2 0
135 คริสเตียนแม่หละโกร 0 0 0 0 0
รวม 814 314 167 126 1,421