สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตาก เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนบ้านท่าสองยาง 31 8 5 5 44
2 บ้านเจดีย์โคะ 29 4 3 2 36
3 แม่สอด 27 11 5 6 43
4 ชุมชนบ้านพบพระ 27 4 2 1 33
5 บ้านแม่ตาว 26 6 4 1 36
6 บ้านห้วยนกกก 21 10 3 3 34
7 บ้านแม่ระมาดน้อย 19 8 3 1 30
8 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) 19 5 1 3 25
9 บ้านแม่อมกิ 19 3 1 0 23
10 บ้านแม่โกนเกน 17 10 2 3 29
11 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง 17 4 3 3 24
12 รวมไทยพัฒนา 3 16 4 0 0 20
13 บ้านหนองบัว 16 3 0 0 19
14 บ้านค้างภิบาล 15 2 1 0 18
15 อรุณเมธา 14 6 1 2 21
16 รวมไทยพัฒนา 4 14 5 1 2 20
17 บ้านปูเต้อ 14 4 1 1 19
18 บ้านอู่หู่ 13 6 2 0 21
19 บ้านนุเซะโปล้ 13 5 1 2 19
20 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา 13 3 3 1 19
21 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 13 2 2 3 17
22 ภัทรวิทยา 12 6 4 0 22
23 บ้านร่มเกล้า 2 12 4 2 0 18
24 รวมไทยพัฒนา 5 11 7 1 0 19
25 บ้านห้วยบง 11 6 1 4 18
26 บ้านแม่ปะ 11 4 1 1 16
27 บ้านแม่กาษา 11 3 4 3 18
28 บ้านแม่สละ 11 3 1 0 15
29 บ้านวาเล่ย์ 10 3 1 1 14
30 บ้านห้วยปลาหลด 10 2 1 0 13
31 บ้านขะเนจื้อ 9 9 2 2 20
32 บ้านพะเด๊ะ 9 7 3 0 19
33 บ้านสันป่าไร่ 9 5 1 1 15
34 ไทยราษฎร์คีรี 9 3 5 0 17
35 บ้านปรอผาโด้ 9 3 2 4 14
36 บ้านวังตะเคียน 9 3 2 1 14
37 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 9 2 1 2 12
38 รวมไทยพัฒนา 6 9 1 0 0 10
39 บ้านแม่จะเราสองแคว 8 6 1 0 15
40 บ้านท่าอาจ 8 5 4 0 17
41 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพ ที่ 26 8 5 2 2 15
42 บ้านห้วยหินฝน 8 3 3 3 14
43 บ้านแม่กุเหนือ 8 3 1 1 12
44 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง 8 2 1 1 11
45 บ้านป่าคาใหม่ 8 0 1 1 9
46 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 8 0 1 0 9
47 บ้านแม่อุสุวิทยา 7 6 0 0 13
48 ชุมชนบ้านอุ้มผาง 7 4 8 2 19
49 ป่าไม้อุทิศ 4 7 4 2 2 13
50 บ้านปางส้าน 7 2 5 2 14
51 บ้านร่มเกล้า 4 7 2 0 0 9
52 ห้วยน้ำนักวิทยา 7 2 0 0 9
53 บ้านทุ่งถ้ำ 7 0 1 0 8
54 ไทยรัฐวิทยา ๖๑ 6 8 3 1 17
55 บ้านน้ำหอม 6 4 1 2 11
56 ท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 6 3 2 6 11
57 บ้านขุนห้วยนกแล 6 1 0 1 7
58 บ้านแม่ตาวใต้ 6 1 0 0 7
59 บ้านทีกะเป่อ 6 1 0 0 7
60 รวมไทยพัฒนา 2 6 0 2 0 8
61 บ้านแม่กื้ดสามท่า 6 0 1 2 7
62 เทศบาลตำบลแม่กุ 6 0 0 2 6
63 ปรีชาญาณศึกษา พบพระ 6 0 0 1 6
64 บ้านกล้อทอ 5 10 3 1 18
65 รวมไทยพัฒนา 1 5 4 2 0 11
66 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 5 3 0 0 8
67 บ้านแม่กลองใหม่ 5 2 1 3 8
68 บ้านน้ำดิบ 5 1 1 0 7
69 บ้านต้นผึ้ง 5 1 0 0 6
70 บ้านแม่ปะใต้ 5 0 1 0 6
71 บ้านธงชัย 5 0 0 0 5
72 บ้านหนองหลวง 4 4 2 3 10
73 บ้านแม่วะหลวง 4 4 2 1 10
74 บ้านแม่ตื่น 4 3 2 0 9
75 บ้านแม่ตาวแพะ 4 3 1 3 8
76 บ้านทุ่งมะขามป้อม 4 2 2 0 8
77 บ้านแม่ปะเหนือ 4 2 1 0 7
78 บ้านแม่จวาง 4 1 1 0 6
79 บ้านห้วยนกแล 4 0 0 1 4
80 สามัคคีวิทยา 4 0 0 1 4
81 บ้านยะพอ 4 0 0 0 4
82 บ้านช่องแคบ 3 2 2 4 7
83 วัดสว่างอารมณ์ 3 1 2 0 6
84 ญาณวิศิษฎ์ 3 1 1 2 5
85 บ้านแม่ตาวใหม่ 3 1 1 0 5
86 บ้านแม่พลู 3 1 0 1 4
87 บ้านแม่กุหลวง 3 0 1 0 4
88 ขุนห้วยบ้านรุ่ง 3 0 0 1 3
89 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน 3 0 0 0 3
90 บ้านห้วยไม้แป้น 3 0 0 0 3
91 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) 2 5 2 2 9
92 บ้านแแม่ระเมิง 2 2 1 0 5
93 บ้านถ้ำผาโด้ 2 2 1 0 5
94 ตชด.บ้านแม่ออกฮู 2 2 0 0 4
95 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ 2 2 0 0 4
96 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 2 1 2 0 5
97 บ้านหัวฝาย 2 1 1 0 4
98 บ้านแม่สละเหนือ 2 1 1 0 4
99 บ้านห้วยม่วง 2 1 0 1 3
100 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ 2 1 0 0 3
101 บ้านวังผา 2 1 0 0 3
102 บ้านห้วยโป่ง 2 1 0 0 3
103 บ้านพะละ 2 1 0 0 3
104 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 2 1 0 0 3
105 กลาโหมราชเสนา 2 0 1 0 3
106 บ้านจกปก 2 0 0 0 2
107 บ้านส้มป่อยศึกษา 2 0 0 0 2
108 บ้านเซอทะ 2 0 0 0 2
109 บ้านแม่ละเมา 1 6 6 2 13
110 บ้านแม่กลองเก่า 1 4 1 0 6
111 บ้านห้วยกะโหลก 1 3 1 1 5
112 บ้านปูแป้ 1 2 1 1 4
113 ตชด.บ้านถ้ำเสือ 1 2 1 1 4
114 บ้านป่าไร่เหนือ 1 2 0 0 3
115 บ้านหมื่นฤาชัย 1 1 2 0 4
116 บ้านร่มเกล้า 3 1 1 1 0 3
117 ไทยราษฎร์คีรีสาขาบ้านสามยอดดอย 1 1 1 0 3
118 อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 1 1 0 0 2
119 บ้านป่าไร่ 1 1 0 0 2
120 ตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์สำเภา-ไพวรรณ วรางกูร 1 0 3 1 4
121 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย 1 0 2 1 3
122 บ้านไม้กะพง 1 0 2 0 3
123 อิสลามศึกษา 1 0 1 2 2
124 ตชด.บ้านห้วยน้ำขุ่น 1 0 1 0 2
125 ตชด.จาตุรจินดา 1 0 0 1 1
126 สันถวไมตรีศึกษา 1 0 0 1 1
127 ตชด.บ้านมอเกอร์ 1 0 0 0 1
128 ศิริวรรณศึกษา 1 0 0 0 1
129 อนุบาลการุณย์ 1 0 0 0 1
130 บ้านขุนห้วยช่องแคบ 0 2 0 0 2
131 บ้านแม่ออกผารู 0 1 1 0 2
132 บ้านสามหมื่น 0 1 0 0 1
133 บ้านแม่โพ 0 0 1 2 1
134 บ้านมอเกอ 0 0 1 1 1
135 บ้านแม่กลองน้อย 0 0 0 2 0
136 คริสเตียนแม่หละโกร 0 0 0 0 0
รวม 901 342 176 127 1,546