หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-tak2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางผกาจิตร โคตรทาโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนประธานกรรมการ
2. นายชัยเล็ก ใจวงค์โรงเรียนชุมชนพบพระกรรมการ
3. นางสุภิมล ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางิพิไลวรรณ ศรีจริยาโรงเรียนบ้านขะเนจื้อประธานกรรมการ
2. นางสมพร รุ้งวิจิตรโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวชนกวรรณ บุญเรืองโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอำนวย ปัญญาโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ สอนไชยาโรงเรียนอรุณเมธากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา แช่มชื่นโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาววิชุดา ไทยแท้โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือประธานกรรมการ
2. นางประทุม พรมวิหารโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ ธรรมลังกาโรงเรียนบ้านแม่กลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางอัจฉรา โปร่งใจโรงเรียนบ้านค้างภิบาลประธานกรรมการ
2. นางเฟื่องพัฒน์ ภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์นาคโรงเรียนบ้านยะพอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นวลเป้าโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางฯประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา สอนแก้วโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่ากรรมการ
3. นายอดุลย์ เทศสายโรงเรียนบ้านแม่วะหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญนภา เรือนแก้วโรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบประธานกรรมการ
2. นางรจนา พุทธรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นางสาวภานุมาศ เคหะลุนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา เมฆยิ้มโรงเรียนบ้านแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวา ตะวงษ์โรงเรียนบ้านแม่่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทกานต์ เฉลิมพงษ์วรกิจโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมบูรณ์ สมศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ทองน้อยโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางศนิวาร ชมบุญโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาณี เจือจันทร์โรงเรียนบ้านปางส้านประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สิงหาคำโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวเจริญพร เชื้อหมอโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางดารุณี เครือคำอ้ายโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศศิยากรณ์ เสียงกว้างโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
3. นางสุวิชา ลำพูนโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางนลินี อาสารักไพรโรงเรียนบ้านปูเต้อประธานกรรมการ
2. นางวิราวรรณ ภาพพิชวงศ์โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญรดา สุขอ่วมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางบังอร คชเถื่อนโรงเรียนบ้านท่าอาจประธานกรรมการ
2. นางสวิตตา ดอนแก้วขาวโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นางเพาพงา ชิ้นหนึ่งโรงเรียนอรุณเมธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพวงพิศ ทีปะนะโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำประธานกรรมการ
2. นางวรรณิศา วงศ์ฟูโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ โต๊ะถมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุมาลี สว่างทิตย์โรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นายคณิศรพงศ์ นรินทร์โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยกรรมการ
3. นางพรทิพย์ เผื่อนงูเหลือมโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายมนัสวิชญ์ ศรีเมืองโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1ประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์รัศ คงบำรุงโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ พร้อมบำรุงโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสุกัญญา บุญสำเร็จโรงเรียนบ้านแม่ปะประธานกรรมการ
2. นายเทอดศักดิ์ ลีทัศนียากุลโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ด่านอินถาโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุเพียร ฤทธิ์ตาโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะกรรมการ
2. นางสาวพรวิมล บัวโรยโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ หลวงชื่นโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ จินะโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการ
2. นางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชยโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางผาณิต อิ่นสุวรรณ์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๖กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรวิวรรณ ศรีจินดาคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงจันทร์ อย่างคุณธรรมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔กรรมการ
3. นางสาวอรุณศรี อ้ายมาศน้อยโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี ต๊ะสุโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖กรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ประกายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
3. นางฉันทนา มุ่นอินต๊ะโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาคร ประกอบกิจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ ๒๖กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศรัณย์ แซ่ย่างโรงเรียนบ้านมอเกอกรรมการ
3. นางสาวพฤติลักษณ์ ฉันทานุสิทธิ์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวารี คำปาสังข์โรงเรียนแม่สอดกรรมการ
2. นางสุรารักษ์ คฤษณาบรรพตโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธุ์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปติศักดิ์ ดอนคำเพ็งโรงเรียนพะเด๊ะกรรมการ
2. นายสมชาย เกษตรกุลทรัพย์โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๓กรรมการ
3. นายพิศิษฎ์ พิมลวรรธนะโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาวดี ษมาจิตรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณทณี ซังดินโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายนิกร ประชานันท์โรงเรียนบ้านแม่ละเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายคมสัน สุนันทนาการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา คุฒแก้วโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นายชาตรี ภูมิวัชรโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา โคคีรีโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่กรรมการ
5. นายจิรายุส ยศธนบรรเจิดโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเกรียงไกร ก๋องแก้วโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการ
2. นางสาวปิยดา กาศบำรุงโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
3. นางสาวอัมภิรา ชมใจโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายปิยะ โชติอมรรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
5. นางเรณู คงคาสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล เตชะพลีโรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นวดี สังข์นาคโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา ทิมนต๋าโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการ
4. นายสุพัฒน์ สุริยะวงศ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
5. นางสาวรัตนา บริรักษ์เดชาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๒กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรษา คำป้อโรงเรียนอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้องคำ สุสอโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ พูลนิ่มโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ใจยะสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริกานต์ ฟองน้อยโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านแม่ออกฮูกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ เลียลา โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวจินดา จานะศักดิ์โรงเรียนกลาโหมราชเสนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา พรมวิหารโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นางสาวพรรณปพร พุทธาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เพ็งสอน โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด อยู่งามโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางเนตรนภา จารสเย็นโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายผดุง ภักดีโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายศศิธร สมศักดิ์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6กรรมการ
3. นางสาวกมลพร จิตต์จำนงค์โรงเรียนบ้านค้างภิบาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวิริศรา บูลย์ประมุขโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควประธานกรรมการ
2. นายวิชญ์สรัช กลุ่มเหรียญทองโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
3. นางสาวกรองแก้ว ทองปรนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ ซันคานโรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางสาวมุฑิตา ภัคคินีโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยา ผัดนุ่น โรงเรียนบ้านขะเนจื้อประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐธิดา ใจคำโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางสาวนิลประภา สินพากร โรงเรียนบ้านห้วยน้ำนักกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางวารุณี เทียนนาวา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรียา กาตั้งโรงเรียนบ้านยะพอกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีมาโนชญ์ อุดจันทร์โรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประภาส แสงทอง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เหล่ามาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้กรรมการ
3. นางธัญวรัตม์ แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายประหยัด อ่อนทุวงศ์โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายสรุชาติ ชะมังชัย โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีไพร อินทร์อ้าย โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
4. นางสาวอภิสรา อุดปิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ พูลนิ่ม โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายยุทธจักร ผาแสนเถินโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ หล่อเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
3. นายคานันท์ เมฆขยายโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางพัชราพร จิตแจ่มแจ้งโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1กรรมการ
5. นางสาววาธินี สมบัติวงศ์โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายยุทธจักร ผาแสนเถินโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรเทพ หล่อเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
3. นายคานันท์ เมฆขยายโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
4. นางพัชราพร จิตแจ่มแจ้งโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1กรรมการ
5. นางสาววาธินี สมบัติวงศ์โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชนมงคล นอนาโรงเรียนบ้านแม่อมกิประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ กลิ่นหอมโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดากรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ ต๋าตาโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
4. นายไมตรี จินะโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการ
5. นางสาววราพร นิ่มมงคลชัยโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชนมงคล นอนาโรงเรียนบ้านแม่อมกิประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ กลิ่นหอมโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดากรรมการ
3. นายต่อศักดิ์ ต๋าตาโรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดกรรมการ
4. นายไมตรี จินะโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการ
5. นางสาววราพร นิ่มมงคลชัยโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางมาลา พึ่งอ่อนโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควประธานกรรมการ
2. นางกวิสรา ชูวงศ์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางเจณจิรา พรมเทพโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางน้ำอ้อย ใหม่กันโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายเกตุกิจ สิทธิกายโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงกรรมการ
3. นายแลกดี ฉายานามชัยโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประนอม เบหลงตรีโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ ทองเพชรโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
3. นางสาวศุภรา บรรพศรีโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมสกุล ก๋องมั่งโรงเรียนบ้านต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางวารินทร์ แสนเมืองอินทร์โรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
3. นางอัญชลี ธำรงรัฐกุลโรงเรียนบ้านป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายคเชนทร์ ธงชัยโรงเรียนบ้านวังผาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลนาฎ ชำนาญโรงเรียนบ้านยะพอกรรมการ
3. นายวัชระพงษ์ พระสิงห์โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ราชอุปปนันท์โรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ เชิดสวรรค์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ขาวแสงโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย ศิริบ้านร่มเกล้า2ประธานกรรมการ
2. นายชยุต วงศ์ษายะบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ สุนันต๊ะบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ นาลาต๊ะบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ กลิ่นหอมท่านผู้หญิงพรสมฯกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ ทะก๋าบ้านรวมไทยพัฒนา1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางพรจิตร ตาวงษ์บ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ กุนามาชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายนพชัย สิทธิบ้านแม่ตาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางรัชนี เกษรพรมอรุณเมธาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรีแก้วชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายประชา สิบศักดิ์วงศ์บ้านแม่กลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพัชรี เหล่าทรัพย์บ้านแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นายพีรณัฐ อัศวภักดีกุลบ้านแม่กลองน้อยกรรมการ
3. นางภรณ์วชิรา ดีสมบ้านสามหมื่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชื่นชม นาเถินชุมชนบ้านแม่ตาวกลางประธานกรรมการ
2. นายทศพร คนหลักบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
3. นางสุวรรณีย์ ทองเกตุบ้านช่องแคบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ ไชยชนะบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายอุดม คมคายบ้านแม่จวางกรรมการ
3. นางสาวนงคราญ ยอดเกตุห้วยน้ำนักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิไลพร จิโนโรงเรียนบ้านห้วยนกกกประธานกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ ปลูกปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการ
3. นางสายสวาท อุปการะโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอโนชา จันทบุตรโรงเรียนบ้านแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลาวัลย์ คำทุนโรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ
3. นางพรอนันต์ พลูสุขศรีโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ สุภาโท้ขุนห้วยช่องแคบประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา จักรจุ่มชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายนุกูล ลั้วสมบูรณ์บ้านแม่กาษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6
1. พระครูประกาศ บุญญญากรวัดมณีไพรสณฑ์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย การะเกดกนกโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุลกรรมการ
3. นายวิญญู ไทยอูข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ม.1-ม.3
1. พระครูประกาศ บุญญญากรวัดมณีไพรสณฑ์ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย การะเกดกนกโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยกุลกรรมการ
3. นายวิญญู ไทยอูข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธีวัดดอนไชยประธานกรรมการ
2. พระมหาสุทิน ชวนปญโญวัดดอนไชยกรรมการ
3. นางสาวปิยาพรรณ ยาคำโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายปกรณ์ กาญจนคงคาโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่าประธานกรรมการ
2. นายภัคพล นาจำรัสโรงเรียนบ้านสามหมื่นกรรมการ
3. นางสาวกัลภิรมย์ ก่ำแก้วโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการ
4. นายอภิเชษฐ์ จังก๋าโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายไชยา ชมภูโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ใจดีโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการ
3. นายอำนาจ ฟักเฟื่องโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพีระพงษ์ จันพ่อตาโรงเรียนบ้านปูเต้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางศิริพร ยาวิชัยโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นประธานกรรมการ
2. นายจีราวิทย์ ปุ๊ดปวนโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
3. นางสาวพัชนี โน้นค้อโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางรัฐฐาภรณ์ มั่นคงโรงเรียนบ้านทีกะเป่อกรรมการ
5. นางสาวอรชา สอนแย้มโรงเรียนบ้านปรอผาโด้กรรมการ
6. นายสุรเชษฐ์ วงษ์ทีโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเชษไชย ธรรมทรรศนะดีโรงเรียนบ้านกล้อทอประธานกรรมการ
2. นายสันติ เกิดมูลโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
3. นางธีรพร กาสมสันโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้กรรมการ
4. นายพลวัฒน์ โมหาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๔กรรมการ
5. นางนงค์นุช เริ่มแรกโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ ทองสีโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาววิไล ทวีอภืรดีพิทักษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. Mrs.Wang Dongโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ พัฒนาพลาพล โรงเรียนชุุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววิไล ทวีอภืรดีพิทักษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. Mrs.Wang Dongโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ พัฒนาพลาพล โรงเรียนชุุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววิไล ทวีอภืรดีพิทักษ์ โรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. Mrs.Wang Dongโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ พัฒนาพลาพล โรงเรียนชุุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมณี พัดขำโรงเรียนบ้านแม่กาษาประธานกรรมการ
2. นายชัยพงษ์ ขัดวิลาศ โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นายทิม เผือกบุญเกิดโรงเรียนบ้านช่องแคบกรรมการ
4. นายฤทธิกร บางทิพย์โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสมบูรณ์ ไพฑูรย์ โรงเรียนชุุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีภิเษก ดอยแก้วขาวโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2ประธานกรรมการ
2. นายกำธร สงวนสุขโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
3. นางมาลินี ดอยสกุลไกรโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นายวุฒิชัย บำรุงดิลกโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ กันเอี้ยงโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เป็งงาโรงเรียนบ้านกล้อทอประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิกานต์ สุวรรณเลิศโรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านแม่ออกฮูกรรมการ
3. นางดวงแก้ว พัดขำโรงเรียนบ้านแม่กาษากรรมการ
4. นายเอกชัย เฟื่องผึ้ง โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นายบุญนำ ตุ่นเฟือยโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสนธยา ภู่ค้าขายโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลประธานกรรมการ
2. นางสาวเรือนแก้ว วงษ์กิจโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือกรรมการ
3. นายสุพล สาเป็งโรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำกรรมการ
4. นางสาวอุษา ชูพันธุ์โรงเรียนบ้านวังผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายมนู จุ่งแผ้วตระกูลโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระประธานกรรมการ
2. นายภานุพงษ์ แม่เมยสบโชคโรงเรียนบ้านแม่อมกิกรรมการ
3. นายนิรันทร์ ผาแสนเถินโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายสุทธิราช ใจแก้วโรงเรียนบ้านแม่ละมุ้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวแสงวัน แสนใจโรงเรียนบ้านปู่เต้อกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำฝน เทียนทองโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนาวุฒิ ท้องฟ้าสีครามโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางณัชานันท์ อินมี โรงเรียนบ้านเซอทะกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ ละมุลตรีโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
5. นางสาวรัตนา เจริญกุลโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวรดาณัฐ สว่างวงศ์ โรงเรียนบ้านแม่โพประธานกรรมการ
2. นางอุษา ยิ่งยงเมธีโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
3. นางพรทิพา แพร่กาษาโรงเรียนบ้านยะพอกรรมการ
4. นางสาวอรทัย จิตรสมัครโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
5. นางสาวคนึงนิตย์ กาวี โรงเรียนบ้านวังผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ มะโนวงศ์โรงเรียนบ้้านท่าอาจประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภร แมลงภู่โรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
3. นางสาวสาทิตา พรมคำโรงเรียนแม่สอดกรรมการ
4. นายประสิทธิ์พงศ์ วงค์แก้วโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
5. นางนราภรณ์ จันปาลีโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรภิรมย์ จอมปินโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
2. นางสาวภูมรินทร์ ฉิมพาลีโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นางสาวจิรายุ สมบัติปันโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาวปัณฑารีย์ บึกหาญโรงเรียนบ้านสันป่าไร่กรรมการ
5. นางสาวสุภลักษณ์ ใจอุ่นโรงเรียนบ้านเซอทะกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เขียวฉะอ้อนโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษกร โยธาฤทธิ์โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1กรรมการ
3. นางโสรดา พลเสนโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุรีรัตน์ อุคหปัญญากุลโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ สิงหาคำโรงเรียนบ้านวังตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอัทช์ เกียรติตระกูลเมธาโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา แก้วชูโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ
3. นายนพคุณ ขัตบุญเรืองโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ วงศ์ละครโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาพร หงษ์ยนต์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการ
3. นายธงชัย ใจดีโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกพงษ์ สันตะวันโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นายกันต์ วงศ์คำโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา กันทะเอ้ยโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายผจญ ก่ำทาโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยประธานกรรมการ
2. นางภัณฑิลา เกษอุดมทรัพย์โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการ
3. นายนาท โนนยะโสโรงเรียนท่านผู้หญิงพรสมฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ ปิ่นนาคโรงเรียนบ้านเจดีย์โ๕ะประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ กานดาโรงเรียนบ้านหนองหลวงกรรมการ
3. นายยุทธศาสตร์ ทองสนโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ เทียมนาวาโรงเรียนบ้านแม่ตาวกลางฯกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เทพบำรุงโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. นางสาวจันฑา แพ่งม้าโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐสินี สมบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ ปลูกปัญญาดีโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือกรรมการ
3. นางสาวอังศนา ตันมาโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายโชคชัย ธรรมฐิติพรโรงเรียนบ้านอู่หู่ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ชาญธัญการโรงเรียนบ้านน้ำหอมกรรมการ
3. นายประมุข คำนูญโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสไบพร แสงปากโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ ดลรัชลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่กื๊ดหลวงกรรมการ
3. นางสาวพนารัตน์ ตอพลโรงเรียนบ้านแม่ปะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายภูมิ ชาญประเทศโรงเรียนบ้านห้วยม่วงประธานกรรมการ
2. นายทศพล แสงอ่อนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการ
3. นายสุวัช เพ็งสมยาโรงเรียนบ้านปูแป้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนวพร ระมาศจายโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส ต่างประโคนโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา วงษ์มณฑาโรงเรียนแม่สอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์อนันต์ คำน่านโรงเรียนบ้านพะเด๊ะกรรมการ
2. นายสุรชาติ ชะมังชัยโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวจีรัชญ์ คฤหะมานโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายคณาทิป สอนเทศโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ศิริแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายจารึก วิริยาโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายคณาทิป สอนเทศโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ศิริแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายจารึก วิริยาโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายคณาทิป สอนเทศโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ศิริแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายจารึก วิริยาโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายคณาทิป สอนเทศโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ศิริแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายจารึก วิริยาโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายคณาทิป สอนเทศโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ศิริแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายจารึก วิริยาโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายคณาทิป สอนเทศโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ศิริแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นายจารึก วิริยาโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวขันทอง สร้อยอาภรณ์โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ สุรินธิวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61กรรมการ
3. นายคงฤทช พิมพาโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวขันทอง สร้อยอาภรณ์โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลฯประธานกรรมการ
2. นายสุรพันธ์ สุรินธิวงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61กรรมการ
3. นายคงฤทช พิมพาโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพัชรา อังกูรขจรโรงเรียนบ้านแม่ละเมาประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญ์นภัส เลิสหิรัณยวุฒิโรงเรียนบ้านทีกะเป่อกรรมการ
3. นางสายพิน เบ็ญพาดโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นางกันตพัฒน์ ก่อเกียรตินพกุลโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวอภิญรญา พึ่งผลโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุกานดา จันณะโรงเรียนแม่สอดประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ก๋าวงษ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางณัฐชนน แสนมหามงคลโรงเรียนบ้านแม่สละกรรมการ
4. นางพัชรียา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางศุภลักษณ์ สังข์เมืองโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐมน มูลแต๋นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศรา สิทธิปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางสาววรกานต์ เข้มขันโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางรัชนก วงษ์หนองแวงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ยะปานโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ภูผาอารักษ์โรงเรียนบ้านไม้กะพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐมน มูลแต๋นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศรา สิทธิปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางสาววรกานต์ เข้มขันโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางรัชนก วงษ์หนองแวงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ยะปานโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ภูผาอารักษ์โรงเรียนบ้านไม้กะพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐมน มูลแต๋นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศรา สิทธิปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางสาววรกานต์ เข้มขันโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรัชนก วงษ์หนองแวงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ยะปานโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ภูผาอารักษ์โรงเรียนบ้านไม้กะพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐมน มูลแต๋นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศรา สิทธิปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางสาววรกานต์ เข้มขันโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนก วงษ์หนองแวงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ยะปานโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ภูผาอารักษ์โรงเรียนบ้านไม้กะพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐมน มูลแต๋นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศรา สิทธิปัญญาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการ
3. นางสาววรกานต์ เข้มขันโรงเรียนขุนห้วยบ้านรุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรัชนก วงษ์หนองแวงโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ยะปานโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่กรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ภูผาอารักษ์โรงเรียนบ้านไม้กะพงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสีนวล เสมกันทาโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี กิจเมืองโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสีนวล เสมกันทาโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี กิจเมืองโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสีนวล เสมกันทาโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี กิจเมืองโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสีนวล เสมกันทาโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี กิจเมืองโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสีนวล เสมกันทาโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี กิจเมืองโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์พร กันธรักษาโรงเรียนบ้านท่าอาจประธานกรรมการ
2. นายปรัชพงศ์ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการ
3. นางดวงใจ ไหมธรรมโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ร่วมชาติโรงเรียนบ้านแม่กื้ดสามท่าประธานกรรมการ
2. นางสาวปิ่นทอง โยธาโรงเรียนบ้านห้วยหินฝนกรรมการ
3. นางสาวฤชุอร ฟองตาโรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ บุญลือโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตานาภรณ์ ลังกาวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ บุญลือโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ลังกาวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ บุญลือโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ ลังกาวงศ์โรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางอรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ ทองหล่อโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางนันทิยา ปิ่นคำโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ มีชัยอาชาโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิสา แว่นสิมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ ทองหล่อโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางนันทิยา ปิ่นคำโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ มีชัยอาชาโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิสา แว่นสิมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ ทองหล่อโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางนันทิยา ปิ่นคำโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ มีชัยอาชาโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิสา แว่นสิมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ ทองหล่อโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางนันทิยา ปิ่นคำโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ มีชัยอาชาโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิสา แว่นสิมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางนุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์โรงเรียนบ้านแม่ตาวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพรรณ ทองหล่อโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา ปิ่นคำโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนา องค์การโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ มีชัยอาชาโรงเรียนบ้านขะเนจื้อกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิสา แว่นสิมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวรุจน์ ฉันแก้วปงโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว เครือมีโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ แก้วหานามโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา สว่างแจ้งโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศราภรณ์ ประทุมทองโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวไพลิน อินอ่ำโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวรุจน์ จันแก้วปงโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว เครือมีโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ แก้วหานามโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสีนวล เสมกันทาโรงเรียนบ้านจกปกประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน อินอ่ำโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิสา แว่นสิมโรงเรียนร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวรุจน์ จันแก้วปงโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว เครือมีโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ แก้วหานามโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา สว่างแจ้งโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศราภรณ์ ประทุมทองโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวไพลิน อินอ่ำโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรุจน์ จันแก้วปงโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว เครือมีโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ แก้วหานามโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา สว่างแจ้งโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศราภรณ์ ประทุมทองโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวไพลิน อินอ่ำโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวรุจน์ จันแก้วปงโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงดาว เครือมีโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ แก้วหานามโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา สว่างแจ้งโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศราภรณ์ ประทุมทองโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวไพลิน อินอ่ำโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพลินพิศ อิทธิผลโรงเรียนร่มเกล้า 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสา หลวงหลายโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางนงค์คาร สุยะตุ่นโรงเรียนบ้านท่าอาจกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ อัมพรพนาโรงเรียนบ้านแม่ตื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตพร แก้วมณีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวผาทอง อุ่นฟ้าโรงเรียนบ้านจกปกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ อัมพรพนาโรงเรียนบ้านแม่ตื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตพร แก้วมณีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวผาทอง อุ่นฟ้าโรงเรียนบ้านจกปกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางญานิน นุรังสีโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชญา อุดแดงโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา สมัครสมานโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางญานิน นุรังสีโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชญา อุดแดงโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา สมัครสมานโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปุณณดา แสงแก่งโรงเรียนบ้านขะเนจื้อประธานกรรมการ
2. นายจิรยุทธ์ เขียวมากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวสายใจ เอี้ยงหมีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปุณณดา แสงแก่งโรงเรียนบ้านขะเนจื้อประธานกรรมการ
2. นายจิรยุทธ์ เขียวมากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวสายใจ เอี้ยงหมีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจันทิมา มะยมหินโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา เอื้องอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวสุุชาดา สมบัติรักษาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจันทิมา มะยมหินโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุุชาดา สมบัติรักษาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4กรรมการ
3. นางสาวจันจิรา เอื้องอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลาวัลย์ ทรงอารมณ์โรงเรียนชุมชนแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสุภิมล ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพรทิพา สิงห์บุตรโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลาวัลย์ ทรงอารมณ์โรงเรียนชุมชนแม่จะเราบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสุภิมล ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวพรทิพา สิงห์บุตรโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ ใจรังกาโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวอาฬสา แสนทาโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกาญจนศักดิ์ รองงามโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
3. นายจิรายุทธ มหายศโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ ใจรังกาโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวอาฬสา แสนทาโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกาญจนศักดิ์ รองงามโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
3. นายจิรายุทธ มหายศโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพรโรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ ใจรังกาโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางสาวอาฬสา แสนทาโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเตือนใจ ทาหว่างกันโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกาญจนศักดิ์ รองงามโรงเรียนบ้านห้วยนกแลกรรมการ
3. นายจิรายุทธ มหายศโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัณณภัทร เหลือสุขโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะประธานกรรมการ
2. นายกฤษดา ต่าน้อยโรงเรียนบ้านแม่ตาวกรรมการ
3. นางจิรัชยา ยศปัญญาโรงเรียนไทยราษฎร์คีรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวเดือนเพ็ญ เย็กเฮงโรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปฏิญญา อิ่มเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวนิศาชล พันธชาตินิยมโรงเรียนบ้านห้วยนกกกกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]