รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกฤตพร  เพ็ชรกำแหง
 
1. นางสาวประทุม  โม้พวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   มะโน
 
1. นางกชกร   คัมภีร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เครือเกตุ
 
1. นางมัลลิกา  กาน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงสุวีรยา  ตุลยฤทธิกุล
 
1. นางสายทอง  เวียงศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รัตนะ
 
1. นางจันทรี  ชัยแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญรักษ์
 
1. นางกัลยา  โอดเฮิง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงชญานันท์  นวลสี
 
1. นางสมหมาย  เกิดแพร่
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  พวงพิลา
 
1. นางศันสิตา  คงปาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์
 
1. นางสาวประทุม  โม้พวง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  ตาสุติน
 
1. นางจินดา  เกษวงค์รอต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายอังชนะ   นุ่มรุ่ง
 
1. นางกชกร  คัมภีร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  แบบกลาง
2. เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ
3. เด็กหญิงวรัญญา  เทียนชัย
 
1. นางสาวดาหวัน  สุยะวงษ์
2. นางพรรพรรณ    วงษ์สงวน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์
2. เด็กหญิงณัฏฐมล  พันธุ์พืช
3. เด็กหญิงรมณ  เพชรเจริญ
 
1. นางมยุรี  ศิริยานนท์
2. นางสาวสมพิศ  ทิพยเกษร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ 1. เด็กหญิงจินดาพร  ตาเนตร์
2. เด็กหญิงบุษกร  ยังทิพย์
3. เด็กหญิงสิริภรณ์  ลูนศิริ
 
1. นางนงนุช  อนันตกาล
2. นางอโนรัตน์  สุขสุวรรณ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  มีหมัน
2. เด็กหญิงเขมจิรา  นึกหมาย
 
1. นางสาววานิช  จารุภาค
2. นางสิริลักษณ์  มาภรณ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงกรกนก   ติยะสันต์
2. เด็กหญิงศรสวรรค์   เขม้นเขตการ
 
1. นางหนึ่งฤทัย   ทองนามอญ
2. นางสาวอุบล  ซิวตาวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์
 
1. นางสมใจ  ผัดตุ่น
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  สุมนพันธุ์
 
1. นางตุลารัตน์  พิมนิสัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงศิรินภา  หงส์สิงห์ทอง
 
1. นางวีรวัลย์  เครืออิ่ม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  แซ่จ๊ะ
2. เด็กชายทัตพล  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงมาลี  แซ่ว่าง
 
1. นายพิเชษฐ์  แสนยาสมุทร์
2. นายวัชรา  สุบรรณครุธ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ธีระปิยพงศ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ตุ่นคำ
3. เด็กชายอนุศิษฐ์  อยู่สุข
 
1. นางสาวปราณี  แก้วมา
2. นางสาวพิกุล  กมลดิลก
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีสา
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองโพธิ์ศรี
 
1. นายธนาเดช  โพคทรัพย์
2. นายณรงค์ศักดิ์   สมหวัง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงพัชรพร  พรมมา
2. เด็กหญิงมดงาม  ชูช่วย
 
1. นางสาวปราณี  แก้วมา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่102 1. เด็กหญิงอาทิตยา  รัศมี
 
1. นายธนากร  ทำมาตา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายมิ่งกมล  บันเทิงคีรี
 
1. นายพูนศักดิ์  แก้วศิริ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงพรพิมล  เพ็ญเข็ม
 
1. นางสาวศวิตา  ทุนพิรัตน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุ๊ดสาร
2. เด็กชายปิติวัฒน์  กิจสมานมิตร
3. เด็กหญิงสุพานิชชา  รอดฉ่ำ
 
1. นางบังอร  ประเสริฐผล
2. นางสาวอรอุมา  สุภามงคล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงพรพิมล  ช่วยเพ็ญ
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  คมขัน
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  เขียวมาก
 
1. นายสิทธิพร  พากเพียร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 1. เด็กชายทักษิณ  ทองนิมิตร
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  จิ๋วปัญญา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  วีวงษ์
 
1. นายธวัชชัย  อ่อนนุ่ม
2. นางพิง  ศรีเพ็ญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนิชดา  แสงท้าว
3. นางสาวศิริพร  แซ่กือ
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  ตุ้ยน้อย
2. นายวีรยุทธ  แสงสุข
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะลาน 1. เด็กชายนฤนาทธิ์  ฟันประโคน
2. เด็กหญิงพิรดา  พลายงาม
3. เด็กหญิงวรากร  น้อยสอนเจริญ
 
1. นางพรพรรณ  ภูอยู่
2. นางนฤมล  โกสุวิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. นายกิตติกร  จันทร์ฉาย
2. นายณัฐพงษ์  ศรีลาด
3. นายธนกฤต  แก้วชัย
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เคน
2. นางสาวจิตติมา  คงเมือง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  จิ๋วทา
2. เด็กหญิงอธิติยา  ตองเต
3. เด็กชายอนวัช  จันทรเสนา
 
1. นางสุรีรัตน์  ไชยทา
2. นางประเทือง  วงษ์กาวิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติกา   พันธ์โสรี
2. เด็กชายณัฐพนธ์   สารเสนาะ
3. เด็กชายรามินทร์   ศิริสุทธิ์
 
1. นายอมรฤทธิ์   คำบู้
2. นางสาวอรณี  มีเงิน
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  สุดประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ภู่จันทร์เจริญ
 
1. นางสาวชาริยา  คำชู
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงปริศนา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงมาลัย  กองแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วิเศษศักดิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วสุก
2. เด็กชายพศวีร์  สารการ
 
1. นางพิมล  แสงทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 1. เด็กชายวีรภัทร  แสนบุญเรือง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนปัญตา
 
1. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม 1. เด็กชายคมสันต์  จันทร์ฤทธิ์
2. เด็กชายอนุชา  บัวปาน
 
1. นายสมศักดิ์  ใจจันทร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนพดล  เดชผล
2. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  อยู่สวัสดิ์
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศักสิทธิ์  จันหมวก
2. นายเลิศศิลป์  ทองสุระวิโรจน์
 
1. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   อิ่มสำราญ
2. เด็กหญิงปทิตตา   จันทร์กลิ่น
3. เด็กหญิงสุพัชชา   ไกรแผลง
4. เด็กหญิงเนตรนภา  ยังวิลัย
5. เด็กหญิงไหมกอ   แซ่ลี
 
1. นางสาวทิพย์อาภา   เทียนบุตร
2. นางบุญชู   คุ้มวงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โภคสาร
2. เด็กหญิงกรรวี  แถวหนองกุ่ง
3. เด็กหญิงกัลยาณีร์  ไชยโคตร
4. เด็กชายคณิศร  อุปฮาด
5. เด็กชายศิริพันธ์  ศรีลาด
 
1. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
2. นางสาวกัญญ์ชิสา  พงศ์พัฒนโภคิน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  มณีเขียว
2. เด็กหญิงกนกนิภา  พันชม
3. เด็กหญิงกรรณิกา  สมฤทธิ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขพงศ์พันธุ์
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงหล้า
 
1. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
2. นางสาวกัญญ์ชิสา  พงศ์พัฒนโภคิน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนะ
2. เด็กหญิงนันทรัตน์  ปัญญานาค
3. เด็กหญิงปณิตตา  เคลือบวัง
4. เด็กหญิงปทิตตา  เสนตัน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  วงกาวิล
 
1. นางจันทรี  ชัยแก้ว
2. นางศยามล  วงกาวิล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญสายยัง
2. เด็กหญิงประกายดาว  แสนเปียง
3. เด็กหญิงรชนีกร  แสนเปียง
4. เด็กหญิงศศิธร  ปาโส
5. เด็กหญิงอัมพิกา  ปาโส
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีปวนใจ
2. นางสาวศุภารัตน์  กวยาวงศ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กุลบุตรดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมสายบัว
3. เด็กหญิงศศิพร  บุตรพรม
4. เด็กหญิงสมฤดี  ผิวชะอุ่ม
5. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญขวาง
 
1. นายนรพนธ์  จันชูมี
2. นางสาววราภรณ์  ศรีปวนใจ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุรีรักษ์
2. เด็กหญิงทยิดา  พลมั่น
3. เด็กหญิงนิรชา  ขำหรุ่น
4. เด็กหญิงมินตรา  อินต๊ะติ๊บ
5. เด็กหญิงสินีนาฏ  ปาระจัน
 
1. นางสาวมัญชุลิกา  ธรรมวงศ์
2. นางสาวเอื้ออรุณ  ศิริมา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กหญิงกัญจนพร  มหานิยม
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  หมูจุน
3. เด็กชายชัยวัฒน์  พลดงนอก
4. เด็กหญิงปนัดดา  เพิ่มเขียว
5. เด็กชายอดิศักด์  ไชยะ
 
1. นางสาวนันท์นภัส  คำแย้ม
2. นางนิติกุล  สุทธหลวง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายกษิดิษ  แซ่ว่าง
2. เด็กชายคมกฤษ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ย่าง
4. เด็กชายณัฐวัตร  จันทรมณฑล
5. เด็กชายธนดล  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงบุษบา  ยืนยงคีรีมาศ
7. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงรัตนา  ยืนยงคีรีมาศ
10. เด็กชายวิโวฒ  แซ่ย่าง
11. เด็กชายศิลา  นิธิเมธา
12. เด็กชายสมคิด  แซ่ว่าง
13. เด็กชายสมชาย  แซ่ว่าง
14. เด็กชายสรวิศ  แซ่ว่าง
15. เด็กชายเกษม  แซ่โซ้ง
16. เด็กชายเน้ง  แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ว่าง
18. เด็กชายเรืองวิทย์  แซ่ย่าง
19. เด็กชายไกรวิท  มีเอื้อย
20. เด็กชายไกรสร  วิชยาลัย
 
1. นางทุติยภรณ์  โพร้งพนม
2. นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน
3. นางสาวพจนา  นาคปูน
4. นางสาวธนิตา  คงโพธิ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  กันทาธง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะลื่น 1. เด็กหญิงวิภาดา  ม่วงมิตร
 
1. นางสาวรุ่งหทัย  โทนสังข์อินทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 1. เด็กหญิงกชกร  แสงศรี
 
1. นายอาทิตย์  เอกเรื่อง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงปัทมพร  เพ็ญเข็ม
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงปุณญาณิศ  แยบกสิกิจ
2. เด็กชายรุ่งคุณ  จุลภาคี
 
1. นางสีมัย  ชุมดวง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ประพาศพงษ์
2. เด็กชายถาวร    สีวงษ์
 
1. นางไพนารินทร์  คุณนาม
2. นางสาวศรัณย์พัชร์  อิสระพงศ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกันต์กมล   เทียมทนงค์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญไทย
 
1. นางหทัยชนก   กาญจนชัยณรงค์
2. นางวนิดา  วัชรกิจ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตำลึง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ท้าวอรุณ
2. เด็กหญิงนันทิยา  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงพิมพากานต์  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงพิมพิดา  แซ่ท้าว
5. เด็กหญิงมนต์นภา  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนย่าง
7. เด็กหญิงสุวรา  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
8. เด็กหญิงอนันตญา  ท้าวอรุณ
9. เด็กหญิงเยาวภา  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
10. เด็กหญิงเยาวรัตน์  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวดลนภา  มั่นแก้ว
2. นางสาวไพริน  แตงโม
3. นางอรชร  มั่นแก้ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรวี  แซ่ว่าง
2. นางสาวกัญญาวีร์  ทรงมีทอง
3. เด็กหญิงจิตรานุช  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงฉันชนก  ทรงมีทอง
5. นางสาวนันทิยา  แซ่ว่าง
6. นางสาวประดิภา  สว่างยอดฟ้าดิน
7. นางสาวพานิพัค  ทรงกิตติพันธ์
8. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ทิศกุลสว่าง
9. นางสาววีรยา  ทวีแสงอรุณ
10. เด็กหญิงศศินิภา  แซ่ว่าง
11. นางสาวสุนารี  แซ่เถา
12. นางสาวสุนิตา  เล่าพันธ์
13. นางสาวเดือนดาว  แซ่ว่าง
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงส่งเจริญ
15. นางสาวเรวดี  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวกาญจนา  เครืออยู่
2. นางสาวปภัสรา  มหาพราหมณ์
3. นางสาวระพีพรรณ  พรมชัย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เล่าศิลารัตน์
2. เด็กหญิงขวัญสุดา   อาชีวพฤกษากิจ
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์   เสกสกุล
4. เด็กหญิงจินดาพร   เสกสกุล
5. เด็กหญิงดาว   แซ่เฮ้อ
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์   แสงท้าว
7. เด็กหญิงนัฐนันท์   มากสกุลกิจ
8. เด็กหญิงบุษกร   แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงบุษบา   นิตย์อดุลย์
10. เด็กหญิงประภัสสร  -
11. เด็กหญิงปิ่นมณี   แซ่เฮ่อ
12. เด็กหญิงวิภวา   แซ่จ๊ะ
13. เด็กหญิงศิริพร   ธนลีสวัสดิ์
14. เด็กหญิงอังคณา   แซ่ม้า
15. เด็กหญิงแจ่มศรี   เสียงก้องภูผา
 
1. นางกันดา   แก้วมณี
2. นายไพฑูรย์   ดิษฐด้วงปล้อง
3. นางสาวสวรรญา   ฤทธิ์ขุน
4. นางสาวอรชา   ลองขาว
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายดนัย  สุขหล้า
2. เด็กหญิงวรรณพร  อ่อนคำ
 
1. นางสุธาธินี  ปาแดง
2. นางสาวทิพวรรณ  พิมพ์จำปา
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงเวธนี  ใจยา
2. เด็กหญิงเอราวรรณ  จันทร์เต๊บ
 
1. นางสุธาธินี  ปาแดง
2. นางสาวทิพวรรณ  พิมพ์จำปา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กชายธีรภัทร   แก้วใส
 
1. นางสาวสุพรรษา   ไววิทยานนท์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ดีวัน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สาคร
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูเซอ 1. เด็กหญิงปพิณญา  แซ่เท้า
 
1. นายวีรยุทธ  แสงสุข
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ผลไธสง
 
1. นางสาววรรณี  โม้คำ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงอติพร  สีชมภู
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์แก้ว
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 1. นางสาววิรงรอง  สวนสี
 
1. นางมลทพร  พันธ์แก้ว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. นายสุรเดช  สุภาสอน
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงป้า  แซ่ลี
2. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   นาคสวาท
2. นางสาวธรรญชนก  ทองอ่ำ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงเวธนี  แซ่ย่าง
 
1. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
2. นางภาวิณี  มงคล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คงวุฒิบริบูรณ์
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  โยธา
 
1. นางสาวสุชาดา  ปงเทพ
2. นายสามารถ  มังสังข์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายเกษม  แซ่โซ้ง
 
1. นายสุรินทร์  สายพิมพ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายพิษณุ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ว่าง
 
1. นางสุภารัตน์  มั่นคง
2. นางวีรวรรณ  เรืองอ่อง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงอักษราภัค  คำพ่วง
2. เด็กหญิงเปรม  ประทับวงศ์
3. เด็กชายโอลันโด  ทัลลี่
 
1. นายทินลัคน์  บัวทอง
2. นายปิติญา  วัฒนปรานวงศ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อยู่สุข
2. เด็กหญิงปนัดดา  ล่าเกียง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์ไว
 
1. นายปิติญา  วัฒนปรานวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายสิรภพ  สอนกลิ่น
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกิตติทัต  อิ่มจันทร์
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤษดา  เครือจันทร์
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนเดช  สิทธิ
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายภูฤเบศ  อินทร์เจือจันทร์
 
1. นายวิริยะ  สาระเกตุ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายศุภิชัย  พวงเงิน
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงสราญรัตน์  เกิดแก้ว
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุธรรมมา
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงญาธิป  ล้อมทอง
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโพ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ต๊ะคำ
 
1. นางสาวจิตติมา  สายวารุณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงสิขรินทร์  รอดฉ่ำ
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงรุ่งรัตน์มณี  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงสวิชญา  มีลักษณ์
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงณิชมน  พึ่งประดิษฐ์
2. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ด้วงเขียว
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปันเงิน
4. เด็กหญิงมณฑิตา  อินอยู่
5. เด็กหญิงรุ่งรัตน์มณี  เพ็ชรรัตน์
6. เด็กหญิงวราภรณ์  ปลื้มนุช
7. เด็กหญิงสราญรัตน์  เกิดแก้ว
8. เด็กหญิงสุพิชญา  หล้ามูล
9. เด็กหญิงอภิญญา  สุธรรมมา
 
1. นางอาทิตย์ติยา  สาระเกตุ
2. นางสุรีรัตน์  ไชยทา
3. นางสาวพิมพรรณ  เวียงแสน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกวีวัฒน์  บุญครอบ
2. เด็กชายคมชาญ  ภู่เล็ก
3. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
4. เด็กชายณัฐนันท์  เนตรสว่าง
5. เด็กชายธนวัฒน์  เสือสุ่น
6. เด็กชายธนาภัทร  พรมเจียม
7. เด็กชายนิธิศชัย  สุนันต๊ะ
8. เด็กชายปติพัฒน์  หมื่นพระโกฏิดี
9. เด็กชายปุณณ์  ลิ้มประเสริฐ
10. เด็กชายพงศกร  สารสุวรรณ์
11. เด็กชายภรัณยู  ตันยา
12. เด็กชายวรภาส  เลี่ยมสกุล
13. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
14. เด็กหญิงศุภนิดา  สอนไว
15. เด็กหญิงสวิชญา  มีลักษณ์
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
2. นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์
3. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
4. นายเทพ  ทองสุระวิโรจน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกัตพงษ์  เสือดิบ
2. เด็กชายพรพล  โมมีเพชร
3. เด็กชายรัชชานนท์  ชุ่มชื่น
4. เด็กชายรุจิกร  มากทรัพย์
5. เด็กชายวริทธิ์  เนื่องกลิ่น
6. เด็กชายศรันยาภัทร  ใจรัก
7. เด็กชายสรรเพชญ  สำราญจิตร
8. เด็กชายสืรภพ  สอนกลิ่น
9. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
 
1. นายนพดล  เพ็งอำไพ
2. ดร.เสวก  บุญประสพ
3. นางเรณู  จุฑาคุปต์
4. นายสุชาติ  ชัยแจ้ง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎิ์  ทองศร
2. เด็กหญิงกวิสรา  ถนอมชื่น
3. เด็กหญิงกษิษฐา  แจ่มวงษ์อินทร์
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กันธิมา
5. เด็กชายจิรายุ  แก้วนิล
6. เด็กชายจีระพล  เทียนสว่าง
7. เด็กหญิงชนากานต์  ต๋าตา
8. เด็กหญิงฐิติรัชต์  สารีพันดอน
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  มโนวงศ์
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันต่อ
11. เด็กหญิงดวงตะวัน  สีไสย
12. เด็กชายตะวัน  สาคร
13. เด็กชายธนกร  ปั้นเกี่ยว
14. เด็กชายธนชิต  พรมสี
15. เด็กชายธนภัทร  เนื้อไม้
16. เด็กชายธนวินท์  ปัญญาปา
17. เด็กชายธนายุต  อ่องเพ็ง
18. เด็กหญิงธนิศา  ชากัณฑ์
19. เด็กหญิงธัญญานุช  ชอุ่นเกตุ
20. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
21. เด็กหญิงนันทิชา  ศิวิใจ
22. เด็กหญิงนิภาพร  บัวลอย
23. เด็กชายพงศกรณ์  กันทา
24. เด็กหญิงพรกมล  เขียวสวัสดิ์
25. เด็กหญิงพรมณี  นามวิชัย
26. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ลำภู
27. เด็กชายภูรันดร์  หิรัญงาม
28. เด็กหญิงลลิตา  สิทธิ์วงศ์
29. เด็กหญิงศิริพร  เสริมทำ
30. เด็กชายสรวิศ  ทับอินทร์
31. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขนวม
32. เด็กชายอนุพงษ์  ศิลพร
33. เด็กหญิงอินทิรา  ด้วงอ้น
34. เด็กชายเกรียงไกร  โรจนวิจิตร
35. เด็กหญิงเกศกนก  วัชรันทวิศาล
36. เด็กชายเจษฎา  ยะวงษ์
37. เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกเป็ง
38. เด็กชายเรวัติ  จีนเพชร
39. เด็กชายเอกรินทร์  ชัยแจ้ง
40. เด็กหญิงแพรพิลาศ  แสนเปียง
 
1. ดร.เสวก  บุญประสพ
2. นางเรณู  จุฑาครุปต์
3. นายสุชาติ  ชัยแจ้ง
4. นางจิรพร  ทองใหญ่
5. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
6. นางสายพิณ  เมฆหมอก
7. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
8. นางนที  อ่อนทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกวนอิม  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงท้าว
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงกัณฐิกา  แซ่ว่าง
5. เด็กชายชนวีร์  แซ่ย่าง
6. เด็กชายชัยยนันท์  ยืนยงคีรีมาศ
7. เด็กหญิงชาลินี  ใจพัฒนากุล
8. เด็กชายชินดนัย  วัชรวนา
9. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสงท้าว
10. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนยงคีรีมาศ
11. เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่ย่าง
12. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ย่าง
13. เด็กหญิงนิตยา  แซ่ว่าง
14. เด็กหญิงบุษยา  แซ่ว่าง
15. เด็กหญิงพนารัตน์  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลาย้าง
19. เด็กหญิงพิมนภา  แซ่ว่าง
20. เด็กหญิงพุทธเนตร  แซ่ว่าง
21. เด็กหญิงรักษิณา  เลาว่าง
22. เด็กหญิงวัลลี  วิหคเชษฐ์ชัย
23. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่ย่าง
24. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ฉิมสุด
25. เด็กหญิงสุทัตตา  แซ่ย่าง
26. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ว่าง
27. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่เฒ่า
28. เด็กชายสุริยา  แซ่ย่าง
29. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ว่าง
30. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่ว่าง
31. เด็กหญิงอังคณา  เลาว้าง
32. เด็กหญิงเกศรี  แซ่ย่าง
33. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ย่าง
34. เด็กชายเมธัส  แซ่ย่าง
35. เด็กชายโตมร  จันทรมณฑล
36. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เฒ่า
37. เด็กชายไชยา  วัชรวนา
 
1. นางปนิดา  พิมราช
2. นายนิยม  เฟืองผึ้ง
3. นายบุญญาฤทธิ์  สาระวรรณ์
4. นางมธุรส  เฟืองผึ้ง
5. นายกิตติพัฒน์  แซ่ย่าง
6. นายวิทูล  อยู่บุญ
7. นายปภังกร  เฮือนทา
8. นางสาวสายใจ  แซ่ว่าง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 1. เด็กชายธนาดล   ศรีคงยศ
 
1. นายอดุลย์   คำทิพย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง 1. เด็กชายสราวุฒิ  เขน่วม
 
1. นายธีระวุฒิ  คงพันธ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุคนธวา   วิมลพันธ์
 
1. นางกชกร   คัมภีร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนกาญณ์  ยวดยาน
 
1. นายสุวรรณวัฒนะ  สีงาม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  มีเพ็ชร
 
1. นางชลธิชา  มีเพ็ชร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายคารม   คันทวี
 
1. นางอรพิน  ภิญโญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงวาสนา   มีหิริ
 
1. นางกชกร   คัมภีร์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กหญิงสุธิตา  แสนเปียง
 
1. นางสาวอัญชลี  สีสัน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนิสร  ดำนิล
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ปาหลวง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายธนญ   หวายแก้ว
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กัณทะษา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสนพรม
 
1. นายอาคม  เพ็ชรโต
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ลวดอุปโป
 
1. นางวาสนา  ชูเมือง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา   ปืนวงศ์
 
1. นางกชกร   คัมภีร์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายอนุภาพ  ทะคำสอน
 
1. นายธนกร  พรหมอินทร์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุตรดาพิมพ์
 
1. นางกชกร   คัมภีร์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุมาลี   ศิริวรรณ
 
1. นายศุภรัตน์   ทับนิล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ตลาดเงิน
2. เด็กหญิงชลธิชา   วรรณา
3. เด็กหญิงชลธิชา   นิติชาติ
4. เด็กหญิงชุติกาญน์   จูมแพง
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์   พรมโพธิ์
6. เด็กหญิงธนพร   วงสุวรรณ
7. เด็กหญิงธาวิณี   หีบแสน
8. เด็กหญิงบวรรัตน์   ตุลารักษ์
9. เด็กชายภูวดล   ลักษณะ
10. เด็กหญิงวรัญญา   เพ็ญศรี
 
1. นายศุภรัตน์   ทับนิล
2. นางวนิดา  วัชรกิจ
3. นายธงไชย  บุญประกอบ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลร่มฉัตร 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ขี้เหล็ก
2. เด็กหญิงกรกนก  ธงชัย
3. เด็กหญิงกวิสรา  เนียมนิ่ม
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แจงชู
5. เด็กหญิงกุสุมา  เรืองคง
6. เด็กหญิงจิราพร  อินมะณี
7. เด็กชายทัตพล  หมายมี
8. เด็กชายทัศนัย  แก้วจริง
9. เด็กชายนพพร  นวลนิล
10. เด็กหญิงนภัสกร  มั่งมี
11. เด็กหญิงนัชชา  แก้วเป็ง
12. เด็กหญิงนันท์นลิน  กัลยาเลิศ
13. เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมเขียว
14. เด็กหญิงบุณยาพิลาส  บุญศรี
15. เด็กหญิงปารมาภรณ์  สังข์ขาว
16. เด็กหญิงพรรณิกา  บังรัก
17. เด็กหญิงพัชรธิดา  เกตุสุวรรณ
18. เด็กหญิงพัชรธิดา  ยอดฉุน
19. เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  อุโคตร
20. เด็กหญิงภัทราวดี  เกษก้อน
21. เด็กหญิงมณีรัตน์  เสนาะเสียง
22. เด็กหญิงมีนา  เครืออินทร์
23. เด็กหญิงรจนา  นวลนิล
24. เด็กชายรพีภัทร  นวลนิล
25. เด็กหญิงรัชนีกร  เด่นดวง
26. เด็กชายศิรวิทย์  อยู่ปาน
27. เด็กหญิงศิวพร  อยู่ปาน
28. เด็กหญิงศิวพร  อยู่ปาน
29. เด็กหญิงสิริอมร  หาญภิรมย์
30. เด็กหญิงสุชานาถ  พิลึก
31. เด็กชายอดิสรณ์  เด่นดวง
32. เด็กหญิงอรัญญา  แสงฉาย
33. เด็กหญิงอาทิตยา  จำปาวงษ์
34. เด็กหญิงอาริสา  สุขรัตน์
35. เด็กหญิงเบญญา  ญาณวงค์ษา
36. เด็กหญิงเปมิกา  ไตรสุทธิ์
37. เด็กหญิงเรืองระวี  จิ๋วแก้ว
38. เด็กหญิงโสรยา  สายตาดำ
39. เด็กชายโอฬาร  วานิช
 
1. นายชาญณรงค์  หนูเล็ก
2. นางสาวพนารัตน์  กันยาเลิศ
3. นางสาวอรุณพันธ์  จันปา
4. นางสาวบุณฑริกา  นวลนิล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  เกิดฤทธิ์
3. เด็กชายจตุรวิทย์  ฝั่งซ้าย
4. เด็กชายจาตุรงค์  ภูคำวงษ์
5. เด็กหญิงจินดาหรา  พิมภาค
6. เด็กหญิงจิรนันท์  งอกเข้านก
7. เด็กหญิงจุฑามณี  เหยี่ยงสาด
8. เด็กหญิงจุไรวรรณ  ทองภู
9. เด็กหญิงชนิดา  ขัตเนตร
10. เด็กชายชัยยุทธ  ต้นนามล
11. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีลาด
12. เด็กหญิงณัฐพร  พลนงค์
13. เด็กชายณัฐพล  เดือนขาว
14. เด็กชายณัฐวุฒิ   ลาดเหลา
15. เด็กหญิงทรงอัปสร  ศรียานนท์
16. เด็กหญิงทิฐินันท์  มหาหิงส์
17. เด็กชายธนพล  แดงนา
18. เด็กหญิงธมลวรรณ  เทียมทะนงค์
19. เด็กหญิงธัญสมร  จันทร์ฉาย
20. เด็กหญิงธันยพร  นามสงคราม
21. เด็กชายธีรภัทร  ชุมแวงวาปี
22. เด็กชายนนทกานต์  กุลรัตน์
23. เด็กหญิงปวีณา  สายเมฆ
24. เด็กหญิงปาณิศา  นันทกุล
25. เด็กชายปารเมศ  เรียวชัยภูมิ
26. เด็กชายพิศุทธ์  โลกะวี
27. เด็กหญิงภัสสร  ราชสุนทร
28. เด็กหญิงมัชฌิมา  อิ่มเอี่ยม
29. เด็กหญิงสาริยา  บุญประโคม
30. เด็กหญิงสาวิตรี  ราชสุนทร
31. เด็กหญิงสุณิตา  จันทร์คำ
32. เด็กชายสุธาดา  เสมียนกุล
33. เด็กหญิงสุพัตรา  กลัดทิม
34. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงหล้า
35. เด็กหญิงสโรชา  อินทร์ชื่น
36. เด็กชายอดิศร  ขัตเนตร
37. เด็กหญิงอริสรา   บุญตะใน
38. เด็กหญิงอลิตา  ไพคำนาม
39. เด็กชายเป้  พิมพ์โคตร
40. เด็กหญิงเมธิกา  หมื่นทุม
 
1. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
2. นางณัฐจีตา  สุดเฉลียว
3. นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์
4. นางวารี  โตพันธุ์
5. นางธันยพร  ยอดเพชร
6. นายธีรภัทร  สวนสุข
7. นายมงคล  เมธีธรรม
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิ์เนียม
2. เด็กหญิงณัฏธิดา  พึ่งอินทร์
3. เด็กชายธนากร  ขวัญอุ่น
4. เด็กหญิงพชรพร  บัวป้อม
5. เด็กชายพิภพ  อิ่มเอี่ยม
6. เด็กชายลิปปกร  แข็งเขตกรณ์
7. เด็กชายวงศกร  อารีรักษ์
8. เด็กหญิงวณิดา  ด้วงนา
9. เด็กชายอภิวัฒน์  เส็งเพิ่ม
10. เด็กหญิงอาทิตยา  เลิศวิลัย
 
1. นางสายพิณ  เมฆหมอก
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  เย็นมาก
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  โทนสังข์อินทร์
3. เด็กชายนพดล  ทองพรรณ
4. เด็กชายภาคิน  ตรวจนอก
5. เด็กหญิงวรรณพร  สิงห์คุ้ม
6. เด็กชายศุภชัย  ปานแม้น
7. เด็กชายสิรวัชร  ดีเมฆ
8. เด็กชายสุรสิทธิ์  ยิ้มเกตุ
9. เด็กหญิงอัญชลี  เหลือบุญนุ่ม
10. เด็กหญิงเอเอ  โชคดี
 
1. นางสาวประดับดาว  สิทธิวงศ์
2. นางอาภร  โพธิ์วัด
3. นางมลิวัลย์  โนจิตร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสืออินทร์
2. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  แก้วจันทร์อำเพิน
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชูแผ้ว
4. เด็กหญิงมินธิรา  แก้วดวงน้อย
5. เด็กหญิงรุจรวี  มณีนารถ
6. เด็กหญิงลดาวัลย์  จันทราช
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  สุขน่วม
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ดอกเป็ง
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางสายพิณ  เมฆหมอก
3. นางนที  อ่อนทอง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนาพร  เครือเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐพร   บุญมี
3. เด็กหญิงพรนภัส  ช่างหลก
4. เด็กหญิงศิรินัดดา   เป็นสุข
5. เด็กหญิงศิรินัดดา   เป็นสุข
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรโณภาส
7. เด็กหญิงเกศมณี    จันทร์เตือนงาม
 
1. นางนที  อ่อนทอง
2. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
3. นางสาวสายพิณ  เมฆหมอก
4. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  อยู่เมฆ
2. เด็กหญิงนวลรัตน์  อนุมัติ
3. เด็กหญิงรินลดา  เพ็งอำไพ
4. เด็กหญิงลลิตา  สิทธิวงศ์
5. เด็กหญิงวรรณนิสา  ปุกแก้ว
6. เด็กหญิงวรินยา  จันทร์แก้ว
7. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีเผือก
8. เด็กหญิงสุลลิตา  พึ่งเรือง
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางสายพิณ  เมฆหมอก
3. นางนที  อ่อนทอง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพร  เปียเอี่ยม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  แจ่มวงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ชอุ่มเกตุ
4. เด็กหญิงณัฐพร  เขมา
5. เด็กหญิงธนภรณ์  คล้ายบุญโต
6. เด็กหญิงศิรินัดดา  เป็นสุข
7. เด็กหญิงสิราวรรณ  ขำมี
 
1. นางนที  อ่อนทอง
2. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
4. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลำคำ
2. เด็กหญิงกิตติวรา  การะเกตุ
3. เด็กหญิงจันทนิภา  บุญมา
4. เด็กชายณัฐพงศ์  นวลศรี
5. เด็กหญิงณิชกานต์  ฉัตรพงศกร
6. เด็กชายนพชัย  คุปตัษเฐียร
7. เด็กหญิงบุริมนาถ  สุทธหลวง
8. เด็กหญิงพิชชาภา  นิ่มภักดิ์
9. เด็กหญิงภัทรนันท์  วิบูลยเสข
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนเงิน
11. เด็กชายสิทธิพงศ์  วิลัยพล
12. เด็กหญิงเพลงไพเราะ  สุขสบาย
 
1. นางสาวสุภาวดี  อินฟู
2. นายโชคชัย  สุขหัส
3. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
4. นางสาละวิน  วงษ์โพธิ์
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ  ทำเอี่ยม
2. เด็กชายธนวัฒน์  เสือเอก
3. เด็กชายวชิรพล  ใจกล้า
4. เด็กชายสิทธิกร  จักร์แต๋
5. เด็กชายอติชาติ  สร้อยทอง
 
1. นายองอาจ  ธรรมศร
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงมานิกา  พรมสายบัว
2. เด็กชายอัครวินท์  ราชโสภา
 
1. นายธิติพงศ์  อินทฉิม
2. นางสาวขวัญกมล  พลอยขาว
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  หล่อวิมงคล
 
1. นางสาวพัทธมน  จูทิม
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายณัชนนท  ดีล้นเลิศนัก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  มั่นใจดี
3. เด็กชายธนะชัย  ดีล้นเลิศนัก
4. เด็กชายธนัฐชัย  เมอานนท์
5. เด็กชายพนธกร  ได้ลาภเสมอ
6. เด็กชายสมยศ  ดีทุกประการ
 
1. นางวรินยา  เทพสุรินทร์
2. นายธนกร  พรหมอินทร์
3. นายศิลปชัย  กิตินันทน์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายจักรชนก  เครือยา
2. เด็กชายธนพนธ์  เพ็ชรกำแหง
3. เด็กชายภวินท์  ทานหิรัญ
4. เด็กชายรัตนากร  ขำรอด
5. เด็กชายศรันยพงค์  กันหา
6. เด็กชายโชคธิชัย  เมืองน้อย
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
2. นายสกนธ์  บัวทอง
3. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  น่านอูบ
2. เด็กชายคณาทัศน์  สียะ
3. เด็กชายจิราเมธ  แก้วจันทร์เพชร
4. เด็กชายณัฐธัญู  จักรแก้ว
5. เด็กชายนนทกร  หมูยา
6. เด็กชายภูธะเนศ  มาเนียม
7. เด็กชายฤทธิเดช  ศรีเผือก
8. เด็กชายวรวุฒิ  ทองยศ
 
1. นายพิเชษฐ์  อินหมี
2. นายผจญ  อ่อนนุ่ม
3. นายดิเรก  มั่นเมือง
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองร่ม 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  เผือกบุญเกิด
2. เด็กชายชลธิชา  ดีเมฆ
3. เด็กชายณัฐภัทร  จิ๋วสายแจ่ม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   แก้วถึง
5. เด็กหญิงภัสสร  แสงขันธ์
6. เด็กหญิงวรณัน  เกตุทอง
7. เด็กหญิงวลัยพร  เอี่ยมจรัส
8. เด็กหญิงอริสา  สังข์กลิ่น
9. เด็กหญิงเวธณี  ม่วงมิตร
 
1. นางสมหมาย  สนิทแสง
2. นางสาวสุดาวรรณ  ยามา
3. นายชัชวาลย์  ทองกรณ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายจรสพล  อ่อนยิ้ม
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  โททรัพย์
3. เด็กหญิงปณิดา  จำปาสอน
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  แสนเสน
5. เด็กหญิงพรพรหม  สิงห์แก้ว
6. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สวรรค์ธนะ
7. เด็กหญิงวรารัฐ  เพ็งสมยา
8. เด็กชายสหรัฐ  เสือเล็ก
9. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ใจกล้า
10. เด็กหญิงหทัยชนก  ด้วงนา
 
1. นางสาวอัญชลี  เนียมสิน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม 1. เด็กชายครรชิต   ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงปราณปรียา   พึ่งน้ำ
3. เด็กหญิงภัสสร   พรมนิล
4. เด็กหญิงวิภาดา   ผิวบาง
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  ทองจำปา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ทินอ่วม
2. เด็กหญิงสุฑิตา  กรอบโคกกรวด
3. เด็กหญิงแก้วตา  นามวิชัย
 
1. นางสาวรำพัน  อ่อนพรม
2. นางสาวนันทิยา  โพธิ์ขำ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กหญิงวิภาวี  อันนันต๊ะ
2. เด็กหญิงอัมพิกา  ตามูล
3. เด็กหญิงเบญจพร  พันธศรี
 
1. นางกมลพร  สาลี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทรงเจริญ
2. เด็กชายภานุ  ภัทรธรรมานนท์
3. เด็กหญิงสิริญากร  ชำนาญบึงแก
 
1. นายธิติพงศ์  อินทฉิม
2. นางสาวขวัญกมล  พลอยขาว
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  เหลาหลัก
2. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงสุณัฐชา  ศรีแก้ว
 
1. นายธิติพงศ์  อินทฉิม
2. นางสาวขวัญกมล  พลอยขาว
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังเจ้า 1. เด็กหญิงฟ้าใส   ประสาร
2. เด็กหญิงวรนาถ    จูแนบ
 
1. นางสาวทิพย์อาภา   เทียนบุตร
2. นางบุญชู   คุ้มวงษ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แสงท้าว
2. เด็กชายนำชัย  แซ่ว่าง
 
1. นายนรินทร์ฤทธิ์  เถินบุรินทร์
2. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายธนกร   ผลาวัน
2. เด็กชายหมวดนริทร์   นุพิศรี
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางหนึ่งฤทัย   ทองนามอญ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายอิงคศุรัฐ  ทาปิน
2. เด็กชายอุกฤษฏ์  เป็นพนัสสัก
 
1. นายนที  ราศรี
2. นางรัชนีกร  เครืออยู่
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายนำพล  แก้วมูล
2. เด็กชายอภิวัฒน์   เขียวสีทอง
 
1. นางสาววรากร  ทองทวี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงพุธวรา  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงอาริสา  ชูติรัมย์
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางอุบล  ซิวตาวงศ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายศักดิ์ดา   อุ่มแสง
2. เด็กชายสุริยัน  ต่ายคำ
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางวิลาวรรณ   ภู่ระย้า
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ทาปิน
2. เด็กหญิงศรีวลี  สุขนันตพงศ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
2. นางรัชนีกร  เครืออยู่
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงนันทิชา   ลั้ว
2. เด็กหญิงนาตารี   ชวนชื่น
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นายนิทัศน์   ชุ่มจิตร์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงกษมน  กันทะวงค์
2. เด็กหญิงชญานิศ  อ้นมณี
 
1. นางสาวโสรยา  ทักษะวณิช
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายราเชน  คัมภีระ
2. เด็กหญิงอินทิรา   มาเตียง
 
1. นายไมตรี  นาคประสิทธิ์
2. นางกรรนิการ์   น้อยสุวรรณ
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กชายปริวัฒน์  นาเบ้า
2. เด็กหญิงพิยดา  โสภากุล
3. เด็กหญิงภริดา  ศรีเรือง
 
1. นางสาวสุทิศา  จันตะวงศ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กชายจรัสรวี   โนนบุ
2. เด็กชายรามิล  คำดี
3. เด็กชายศักดิธัช   เงินอินต๊ะ
 
1. นายเอกภักดิ์   ยินดีผล
2. นายปรีชา  เครืออิ่ม
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายชินกฤต  จรพรม
2. เด็กชายธันวา  อ่วมทองสุก
3. เด็กชายอธิป    เครือเถื่อน
 
1. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
2. นางสาววารุณี  บุญมา
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนธรณ์   ยมเกิด
2. เด็กชายนพวิทย์   พุ่มเจริญ
3. เด็กหญิงสุธาสินี    ตือทา
 
1. นางสาววารุณี  บุญมา
2. นางสาวภัทิรา  ช่างนาวา
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล   ทุมอาริยะ
2. เด็กชายตะวัน   กันหาคำ
3. เด็กชายวรกต   เต็มใจ
 
1. นายเอกภักดิ์   ยินดีผล
2. นายปรีชา  เครืออิ่ม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์  คีรีแก้วสูง
2. เด็กชายธนภัทร  รูปสวย
3. เด็กชายวีระพล  อัจรรย์คีรี
 
1. นายรัชต  จันทร์เจนจบ
2. นายธนกร  พรหมอินทร์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินลาดนาไฮวิทยาคม 1. เด็กชายชยากร  คงวุฒิบริบูรณ์
2. เด็กชายชาติชาย  หินลาดมงคลกุล
3. เด็กชายศรัญ  หินลาดชัยกุล
 
1. นายรัชต  จันทร์เจนจบ
2. นายธนกร  พรหมอินทร์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเหลือง 1. เด็กชายธีระยุทธ  แซ่ม้า
2. เด็กชายนพกร  แซ่ม้า
3. เด็กชายพชรดนัย  สว่างหิรัญกุล
 
1. นางสาวนฤมล   กาทองทุ่ง
2. นางสาวอัจฉรา   อินทนานนท์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายกิตติธร  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมืองหลวง
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จันทร์บุญ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  แช่มชื่น
4. เด็กหญิงปุนยานุช   อยู่ขำมี
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์   พิลัย
6. เด็กหญิงวาสนา   พุ่มวงษ์
 
1. นางสาวเตือนใจ   ทองดี
2. นางสุมาลี   คุณชื่น
3. นางชรัญดา   รุ่งเรือง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหวายวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  มานา
2. นางสาวปภัสสร  จุ๋ยมา
3. เด็กหญิงสวรินทร์  เจียรติ้ว
4. เด็กชายสืบพงษ์  บกแก้ว
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงใส
6. เด็กชายไชยนันท์  แก้วโน
 
1. นายกษิดิศ  ดีวังทอง
2. นางสาวมัลลิกา  วิเวกคีรี
3. นางสาวรัชนี  มูลงาม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เขียวไสว
2. เด็กหญิงพรรชนิการ์  ด้วงนา
3. เด็กหญิงสมัญญา  สุยะ
 
1. นางอรวรรณ  เกียรติพัชรพงศ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายนิธิศ   สิงห์โต
2. เด็กหญิงบุญส่ง   สิงห์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ทองไถ่ผา
 
1. นายชนพัฒน์  นาคยา
2. นางสาวนวลกนกพรรณศร  สนั่นเมือง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กหญิงลามพูน  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงเยีย  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงไม้เลีย  แซ่ย่าง
 
1. นายณัฐพงษ์  ทองเถื่อน
2. นางสาวศุจินธร  ชมภู
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  แช่ม้า
2. เด็กชายพิเชษฐ  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอันนา  เลาย้าง
 
1. นางบุศรา  มาลีแก้ว
2. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสมง 1. เด็กชายพชรพล  สิงเหลือ
2. เด็กหญิงวรพิชา  เกตุหมู
3. เด็กชายวีรากร  สอนหลี
 
1. นางสาวชัญญานุช  กรุณาหล่าย
2. นางสาวศิริกมล  ศรีเปีย
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายกิติพงษ์  เพ็งอำไพ
2. เด็กหญิงจิราพร  วงษ์จันทร์
3. เด็กชายอัครพล  แตงบุญรอด
 
1. นางสีวิลัย  เขียวสีทอง
2. นายนราศักดิ์  ทองหล่อ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงจันทนีย์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงอรณิช  นภารุ่งเรือง
 
1. นางบุศรา  มาลีแก้ว
2. นางสาววิลาวรรณ  ไชยวงศ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เลาว้าง
2. เด็กหญิงวิมล  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงอนัญตา  แซ่ว่าง
 
1. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
2. นายนรินทร์ฤทธิ์  เถินบุรินทร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงปุณชรัสมิ์  พันธ์พืช
2. เด็กหญิงพรพิมล  สายวรณ์
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เกตุชู
 
1. นางจงกล  บุญพิทักษ์
2. นางจินดามณี  บุญมาลีรัตน์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล 1. เด็กหญิงกัลยากร  คำมูล
2. เด็กหญิงณัฐกมล  กองแก้ว
3. เด็กหญิงปาลิตา   ถาวร
 
1. นางนงลักษณ์  ม้าชัย
2. นางสาวสุธาสินี  ขำทอง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกานดา   สว่างธนานันท์
2. เด็กหญิงลินดา   แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงไหมซ่ง   แซ่ลี
 
1. นางสาวกาญจณาพร   สัตถาผล
2. นางสาวดวงรชฏ   มหาวงศนันท์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  ติยะสัน
2. เด็กชายถาวร  เส็งยืนยง
3. เด็กชายวรพล   แซ่โซ้ง
 
1. นายเกรียงศักดิ์   อินทวงศ์
2. นางสาวจงรักษ์  แสงแก้ว
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  บุญมีมา
2. เด็กชายภัทรพล  อิ่มวงษ์อ้น
3. เด็กหญิงสุทธิชา  ท่องเที่ยว
 
1. นางวราภรณ์  รวมชัย
2. นางสาวขนิษฐา  วงษ์โม้
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญมาก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เลี่ยมสมบัติ
3. เด็กหญิงสุวรินทร์  ตุ่มน้ำ
 
1. นางเปี่ยมสุข  เรืองงาม
2. นางสาละวิน  วงษ์โพธิ์
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เขียวไคร้
 
1. นางสาวนันทวรรณ  พันธ์ช่อทอง
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม 1. เด็กชายรชานนท์  ยาดิบ
 
1. นางพัชรินทร์   ต่ายแก้ว
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1. เด็กชายสิริมงคล  พิลึก
 
1. นางสาวปัจจารีย์  สาลี
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายอนุพันธ์  แซ่ม้า
 
1. นางแก้วมาลา  นิช่างทอง
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโองนอก 1. เด็กชายรัฐนนท์   ก้อนมั่นคง
 
1. นางสาวอาทิชา   จันผง
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. เด็กชายประภพ  ทาสาย
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีวัน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  คงสิทธิ์
3. เด็กหญิงสรัญญา  ทองดอนพุ่ม
 
1. นางสาวอัจฉริยา  สิงห์วี
2. นางสาวภัสรี  ใจใส
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา 1. เด็กหญิงพิยดา  จันทร์มา
2. เด็กชายสุชาครีย์  จันสุปิน
3. เด็กหญิงอภิญญา  นาวีเสถียร
 
1. นางนิพาพร  พุ่มจันทร์
2. นางนงลักษณ์  ยมลำภู
 
179 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กหญิงณัชชา   ก๊ะสุ
2. เด็กชายปฎิพัทธ์   เทียนสว่าง
 
1. นางสุภาพ  แก้วแสนตอ
2. นางสาวจริยา  น้อยเรือน
 
180 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายทินกฤต  แสงท้าว
2. เด็กหญิงธนัชชา  แซ่ย่าง
 
1. นางษุศรา  มาลีแก้ว
2. นางสาวดวงใจ  เจาะดำ
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็น 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   แซ่จ๊ะ
 
1. นางสาววาสนา   อมรพัดดิฐ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   เกตุแผ้ว
 
1. นางสาวพรประภา  แสนประเสริฐ
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 1. เด็กชายกิตติพันธ์   ใจปวน
 
1. นายจักกฤช   สกุลทำมากรณ์
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกฤษณา  นิ่มมั่ง
 
1. นายมงคล  ธนสัมปัตติ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายนพดล  แขไขเพ็ญพักตร์
 
1. นางสาวนิธาภรณ์  พันธ์บุญ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. นางสาวดวงฤดี  หนึ่งชัชวาล
 
1. นางสาวนิธาภรณ์  พันธ์บุุญ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง 1. นายเฮนรี่ พีรพล  ทิกันเดอร์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เกตุคีรีรัตน์กุล
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไผ่ 1. เด็กชายณัฐนันท์  คงอรุณ
 
1. นายจักกฤช   สกุลทำมากรณ์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  โชคเจริญพัฒนา
 
1. นายธัญเทพ  กัณฑาบุญ
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายจาตุรงค์  แซ่ย่าง
 
1. นางเบญจวรรณ  กันทาธง
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางโองนอก 1. เด็กชายชินวัตร   หวายแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาคม   มาจันทร์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม 1. เด็กชายนรวิชญ์  เมืองนาคิน
 
1. นางสาวอารีย์  ทับทิมทอง
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า 1. นายจตุรภัทร  พรมบุญชู
 
1. นางกัญญมาศ  นิลเต่า
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายชนวรรณ  วัชรวนา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ยังทวีคูณ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงเจียว  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงเพ็ญ  แซ่ว่าง
6. เด็กชายโชคชัย  แซ่ย่าง
7. เด็กชายไชยวัฒน์  แซ่ย่าง
 
1. นางปราณี  แหวเมือง
2. นางณปภา  ทรัพย์เกษมวัฒนา
3. นางสาวธัญพิชญ์ชา  กลิ่นรส
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายกล้าหาญ   แซ่กือ
2. เด็กหญิงปสุดา   สียะ
3. เด็กหญิงวิลัย   แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวแขภัทรา   นาคสวาสดิ์
2. นางแก้วมาลา   นิช่างทอง
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายธนา  ปาเปี้ยม
2. เด็กชายพงศกร   วงศ์กัณหา
3. เด็กหญิงอิสรี  พันธุ์แตง
 
1. นางอรดา   บุญสา
2. นางสีแพร  ดวงรัตน์
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง 1. เด็กหญิงจารุภา  เครืออยู่
2. เด็กหญิงเกวลิน  ด้วงลา
3. เด็กชายเจษฎาพร  พันธ์ุพืช
 
1. นางสุมาลี  คุณชื่น
2. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กชายทรงพล  คีรีวิไล
2. เด็กชายรัฐชัย  สืบชัยวงศ์เศษ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ร่วมใจอาชา
 
1. นายกำธร  ปินตา
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยม 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ไชยเดช
2. เด็กชายณภัทร  ชูกำลัง
3. เด็กชายธนภูมิ  นุสนธิ์
 
1. นางดรุณี  ภู่คง
2. นางสาววิมลทิพย์  อมรวุฒิธรรม
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร   สี่มี่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุขหวี
3. เด็กชายโชคชัย   ดีสันเทียะ
 
1. นางสาวสุพัตรา   วงษ์พวง
2. นายอดิเทพ  เมฆเมืองทอง
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบยม 1. เด็กชายฉันท์ทัต  อุประ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  นาดี
3. เด็กชายปนต  นันพักดี
 
1. นางดรุณี  ภู่คง
2. นางสาววิมลทิพย์  อมรวุฒิธรรม
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงสุภาพร  วังลอยชาย
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
2. นางสาวสุจิตรา  ปกรณ์ไพโรจน์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแดง 1. เด็กชายปกรณ์  อ่อนจิ๋ว
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  กันไร
 
1. นางสาวพอตา  เชียงทอง
2. นายมานพ  จาดเปรม
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงพิชชากร  มากมี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แจ่มไทย
 
1. นางสาวอรพรรณ  สมุทร์ความ
2. นางรัชนีกร  เครืออยู่
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลู 1. เด็กชายศิริพงษ์  วิชัยอุดมพร
2. เด็กชายอดิศร  เบญจบงกช
 
1. นางนาถนภา  ดอกคำแดง
2. นางอภิญญา  คุ้มกล่ำ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงนัชชา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายวีรภัทร  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
2. นางบุศรา  มาลีแก้ว
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  คำชุ่ม
2. เด็กชายพันธ์ชม  ดีสวัสดิ์
3. เด็กชายพิเชษฐ  แหวเมือง
 
1. นายประดิษฐ์  แก้ววรรณ
2. นางปวีณพร  บุญฟู