สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  แก้วสมุทร
 
1. นายสุทน  ใจคำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ลาช่อง
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ซิวมล
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ   แสนพรม
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  แสงเรือง
3. เด็กชายยุทธการ  ฤทธิ์ไธสงค์
4. เด็กชายรัชชานนท์  แก้วสีนวล
5. เด็กชายศุภกฤต  มาเครือ
6. เด็กชายสุกฤษฏิ์  มหาหิงส์
 
1. นายสุทน  ใจคำ
2. นายชุติพงศ์  อโนทัย
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ทินอ่วม
2. เด็กหญิงสุฑิตา  กรอบโคกกรวด
3. เด็กหญิงแก้วตา  นามวิชัย
 
1. นางสาวรำพัน  อ่อนพรม
2. นางสาวนันทิยา  โพธิ์ขำ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษณะ  ฟักทองอยู่
2. เด็กหญิงวิภาวัลย์  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อิ่มเอี่ยม
 
1. นางสาวรำพัน  อ่อนพรม
2. นายสุุทน  ใจคำ