สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังโพ สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงอทิตยา   พิลากุล
 
1. นายวิเศษ  อินทิยศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสิริวิมล   ขวัญจอม
 
1. นางเกษร  อินทิยศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ขาวเรือง
 
1. นายวิเศษ  อินทิยศ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนทวัฒน์   คำจู
2. เด็กชายพันกร   พลเยี่ยม
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  บ่อคำ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลศิริ   ทองบาง
2. เด็กหญิงศุภสุตา   อินอยู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชลพรรธ  ใจงาม
2. นายวิเศษ  อินทิยศ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชญานิน   คล้ายกลิ่น
2. เด็กหญิงสุกัญญา   วงศ์ยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชลพรรธ  ใจงาม
2. นายวิเศษ  อินทิยศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีน์ลดา   บุญเกตุ
 
1. นางสาวจิตติมา  สายวารุณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงครองขวัญ   จันจู
 
1. นางสาวจิตติมา  สายวารุณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ต๊ะคำ
 
1. นางสาวจิตติมา  สายวารุณ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายสุเมธ   ศรีประวัติ
 
1. นายสุรเชษฐ์  ธีระสาโรจน์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวงศธร   พิลัยพงธ์
 
1. นายสุรเชษฐ์  ธีระสาโรจน์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปภานันท์   นามวงษา
 
1. นายสุรเชษฐ์  ธีระสาโรจน์