สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลานเต็ง สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พึ่งวงษ์เขียน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำสุด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายอิทธิกร  พรมฟัก
 
1. นางสาววรรณา  สุขใส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เหลือบุญนุ่ม
 
1. นางสาววันทนา  มาภู่