สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางโองนอก สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายเจษฎา   มามั่น
 
1. นางสาวลักขณา   พานิชกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวีรดา   หมูปิน
 
1. นางสาวนงลักษณ์   เอี่ยมใส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนพร   พันธุ์พืช
 
1. นางสาวลักขณา   พานิชกิจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายคณินทร์   โคสอน
2. เด็กชายชลิต   โปต๊ะ
 
1. นายนภดล   ปราจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 69.23 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนพล  ใจสา
2. เด็กชายอริย์ธัช  เชียงปา
 
1. นายนภดล   ปราจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จะวรรณะ
2. เด็กหญิงณัฐชา  ไวยคำ
3. เด็กหญิงภัตรคณาพร  คำเขียว
4. เด็กหญิงสุณิสา  เงินสุข
5. เด็กหญิงอังคณา  จะวรรณะ
 
1. นายนภดล  ปราจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐนนท์  สียะ
 
1. นางสมใจ  พันธุ์พืช
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงภัณฑิรา   พงษ์เส็ง
2. เด็กชายวัชรินทร์  นอกใน
 
1. นางสมใจ   พันธุ์พืช
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติภูมิ  โปต๊ะ
 
1. นางสาวนงลักษณ์   เอี่ยมใส
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงวรรณรดา   ตะมะ
 
1. นางสาวนงลักษณ์   เอี่ยมใส
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ใจสา
2. เด็กหญิงสุภาพร  คำมูล
 
1. นางนวพรรณ   อินต๊ะซาว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   วงษ์ใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาคม   มาจันทร์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   ใจแปลง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์เต๊บ
3. เด็กชายธีรเดช  หลินภู
4. เด็กชายพสุนนท์   วุ่นอภัย
5. เด็กชายเกษม  รุ่งเรืองศิลาทิพย์
6. เด็กชายเมธาวัฒน์   พงษ์เส็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาคม  มาจันทร์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  หลินภู
2. เด็กหญิงปิยนุช   ทองทวี
3. เด็กหญิงปุณิกา   แก้วสุติน
 
1. นางสาวลักขณา   พานิชกิจ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐกรณ์   วงศ์พลังกุล
2. เด็กหญิงพุธิตา  แดงมั่น
 
1. นายกนต์ธีร์   มีกล่ำ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรโชติ   จันคำ
2. เด็กชายณัฐภัทร   เพิ่มเขียว
3. เด็กชายเมธัส   หมี่ใจ
 
1. นายนภดล   ปราจันทร์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กชายมณฑล   นิ่มเรือง
 
1. นางสมใจ   พันธุ์พืช
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐนนท์   ก้อนมั่นคง
 
1. นางสาวอาทิชา   จันผง
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพีรพัฒน์   สุติ
2. เด็กหญิงภัตรคณาพร   คำเขียว
3. เด็กชายอโนทัย   ใจเอื้อย
 
1. นางสาวลักขณา   พานิชกิจ
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.6 เงิน 7 1. เด็กชายกำพล   มูลเปี้ย
2. เด็กหญิงปิยนันท์   พ่อชาวนา
 
1. นางเนตรนภา   เสือยันต์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวีระพงษ์   ทรายทอง
 
1. นางสาวหรรษา  ใจสา
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัตร   หวายแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอาคม   มาจันทร์
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนพล  จวรรณะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สุติ
3. เด็กชายอโนทัย  ใจเอื้อย
 
1. นายนภดล  ปราจันทร
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวราเมธ   สุยะกาศ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   คำมูล
 
1. นายกนต์ธีร์   มีกล่ำ