สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกัณทา
2. เด็กหญิงกฤตพร  สอนเสือ
3. เด็กหญิงชณิดา  สีใจคำ
4. เด็กหญิงฐิติมา  ประดิษฐ์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   เอี่ยมรอด
6. เด็กชายธราธร  ชื่นบุญ
7. เด็กหญิงปาณิสรา  มะกล่ำ
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยืนยง
9. เด็กหญิงรัตนมน  มูลลี
10. เด็กหญิงรุจิรา  จิ๋วแก้ว
 
1. นางเพ็ญศรี  อึ้งพงษ์ธิป
2. นายพรชัย   พลมั่น
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิวาพร  ตาซิว