สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินดาพร  สมฤทธิ์
 
1. นางสาวปริศนา  สิงห์สา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชมนวล
2. เด็กหญิงญาณิกา  ถนอมพันธ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  ถนอมพันธ์
 
1. นางสาวปริศนา  สิงห์สา
2. นางสาวธาริดา  สกลภัทรสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ธรรมสิงห์
 
1. นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติกร  จันทร์ฉาย
2. นายณัฐพงษ์  ศรีลาด
3. นายธนกฤต  แก้วชัย
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์เคน
2. นางสาวจิตติมา  คงเมือง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โภคสาร
2. เด็กหญิงกรรวี  แถวหนองกุ่ง
3. เด็กหญิงกัลยาณีร์  ไชยโคตร
4. เด็กชายคณิศร  อุปฮาด
5. เด็กชายศิริพันธ์  ศรีลาด
 
1. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
2. นางสาวกัญญ์ชิสา  พงศ์พัฒนโภคิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  มณีเขียว
2. เด็กหญิงกนกนิภา  พันชม
3. เด็กหญิงกรรณิกา  สมฤทธิ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขพงศ์พันธุ์
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงหล้า
 
1. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
2. นางสาวกัญญ์ชิสา  พงศ์พัฒนโภคิน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทวิกา  วงษา
 
1. นางอาทิตา  ดีนิยม
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายธนัช  ทานอุทิศ
2. เด็กหญิงสุมามาลย์  ทานอุทิศ
 
1. นางสาวกัญญ์ชิสา  พงศ์พัฒนโภคิน
2. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โภคสาร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  กลิ่นภิรมย์
3. เด็กหญิงฑิฑัมพร  ปาปะเพ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมภาค
5. เด็กหญิงนิภาพร  โตคำ
6. เด็กหญิงปริศนา  บุญตะใน
7. เด็กหญิงปัทมพร  ทัพธมาตร
8. เด็กหญิงวรรณลดา  ไกรฤทธิ์
9. เด็กหญิงอชิรญา  สารมะโน
10. เด็กหญิงเพ็ญแข  สมฤทธิ์
 
1. นายมงคล  เมธีธรรม
2. นางสาวภัทรลักษมี  วิระบุตร
3. นางวารี  โตพันธุ์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคหบดี  เทพโภชน์
2. เด็กหญิงจินดาพร  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชมนวล
4. เด็กหญิงชไมพร  ศรีสุข
5. เด็กชายธนธรณ์  สระทองเพ็ชร
6. เด็กชายธนบดี  เพ็งพา
7. เด็กชายธวัชชัย  สารผล
8. เด็กชายธัญกร  แก้วชัย
9. เด็กชายนพดล  สีสังข์
10. เด็กหญิงปิยะดา  สีสาโคตร
11. เด็กหญิงพรทิพย์  อินทรเพชร
12. เด็กชายภาณุพงศ์  แดงนา
13. เด็กชายรัชพล  อิทธิสุขนันท์
14. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เอี่ยมประพันธ์
15. เด็กชายอินทรา  คำภิโล
 
1. นางสาวกัญญ์วิสา  พงค์พัฒนโภคิน
2. นายอลงกรณ์  บุตรโคตร
3. นางสาวธาริดา  สกลภัทรสกุล
4. นางสาวอนัญญา  หลอมทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  เกิดฤทธิ์
3. เด็กชายจตุรวิทย์  ฝั่งซ้าย
4. เด็กชายจาตุรงค์  ภูคำวงษ์
5. เด็กหญิงจินดาหรา  พิมภาค
6. เด็กหญิงจิรนันท์  งอกเข้านก
7. เด็กหญิงจุฑามณี  เหยี่ยงสาด
8. เด็กหญิงจุไรวรรณ  ทองภู
9. เด็กหญิงชนิดา  ขัตเนตร
10. เด็กชายชัยยุทธ  ต้นนามล
11. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีลาด
12. เด็กหญิงณัฐพร  พลนงค์
13. เด็กชายณัฐพล  เดือนขาว
14. เด็กชายณัฐวุฒิ   ลาดเหลา
15. เด็กหญิงทรงอัปสร  ศรียานนท์
16. เด็กหญิงทิฐินันท์  มหาหิงส์
17. เด็กชายธนพล  แดงนา
18. เด็กหญิงธมลวรรณ  เทียมทะนงค์
19. เด็กหญิงธัญสมร  จันทร์ฉาย
20. เด็กหญิงธันยพร  นามสงคราม
21. เด็กชายธีรภัทร  ชุมแวงวาปี
22. เด็กชายนนทกานต์  กุลรัตน์
23. เด็กหญิงปวีณา  สายเมฆ
24. เด็กหญิงปาณิศา  นันทกุล
25. เด็กชายปารเมศ  เรียวชัยภูมิ
26. เด็กชายพิศุทธ์  โลกะวี
27. เด็กหญิงภัสสร  ราชสุนทร
28. เด็กหญิงมัชฌิมา  อิ่มเอี่ยม
29. เด็กหญิงสาริยา  บุญประโคม
30. เด็กหญิงสาวิตรี  ราชสุนทร
31. เด็กหญิงสุณิตา  จันทร์คำ
32. เด็กชายสุธาดา  เสมียนกุล
33. เด็กหญิงสุพัตรา  กลัดทิม
34. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงหล้า
35. เด็กหญิงสโรชา  อินทร์ชื่น
36. เด็กชายอดิศร  ขัตเนตร
37. เด็กหญิงอริสรา   บุญตะใน
38. เด็กหญิงอลิตา  ไพคำนาม
39. เด็กชายเป้  พิมพ์โคตร
40. เด็กหญิงเมธิกา  หมื่นทุม
 
1. นายวีรวัฒน์  สุดเฉลียว
2. นางณัฐจีตา  สุดเฉลียว
3. นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์
4. นางวารี  โตพันธุ์
5. นางธันยพร  ยอดเพชร
6. นายธีรภัทร  สวนสุข
7. นายมงคล  เมธีธรรม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทกานต์  กุลรัตน์
2. เด็กชายพัสกร  เต่งภูเขียว
 
1. นายธีรภัทร  สวนสุข
2. นายมงคล  เมธีธรรม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายกนกรัชต์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงวรดา  ตอรัมย์
 
1. นายธีรภัทร  สวนสุข
2. นายมงคล  เมธีธรรม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพันธวัธน์  ตะพานแก้ว
2. นางสาวหยกมณี  ชนะพรม
 
1. นายธีรภัทร  สวนสุข
2. นายมงคล  เมธีธรรม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สาระผล
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  คุยสูงเนิน
3. เด็กหญิงอรณิช  ชามนตรี
 
1. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
2. นางสาวกัญญ์ชิสา  พงศ์พัฒนโภคิน
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  มหาหิงส์
 
1. นางสาวสุวิชชาภรณ์  กฤตยาเกียรณ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  อินทรศร
2. เด็กชายธนวัฒน์  ทองเจือ
3. เด็กชายผดุงเดช  เดชบุรีรัมย์
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. นายภูชิสะ  อิทธิโยธิน
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมลภพ  พลนงค์
2. เด็กชายณฐวัชร์  สละผัน
3. เด็กชายธนากร  บุตรวิชา
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
2. นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์