สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  แสงเจริญ
 
1. นางเนาวรัตน์   ทุมวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 40.3 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธนวิทย์  เนื่องหล้า
2. เด็กชายวีรชัย  ไขพจน์
 
1. นางสุรีรัตน์  ไชยทา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปิยังกูร  หมวกสังข์
2. เด็กชายภูษณะไชยส์  กรุตสัมฤทธิ์
 
1. นายพงค์สุเรียน  เขื่อนแก้ว
2. นางสาวขนิษฐา  ตาเปี้ย