สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงศิริประภา   สุกใส
 
1. นายนรพนธ์  จันชูมี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุนิษา    หวานเสนาะ
 
1. นายนรพนธ์  จันชูมี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริพร  ฉิมจีน
2. เด็กหญิงสิริวิมล  สุภาพ
 
1. นายนรพนธ์  จันชูมี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริศนา  กองแก้ว
2. เด็กหญิงมาลัย  กองแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วิเศษศักดิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญสายยัง
2. เด็กหญิงประกายดาว  แสนเปียง
3. เด็กหญิงรชนีกร  แสนเปียง
4. เด็กหญิงศศิธร  ปาโส
5. เด็กหญิงอัมพิกา  ปาโส
 
1. นางสาววราภรณ์  ศรีปวนใจ
2. นางสาวศุภารัตน์  กวยาวงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กุลบุตรดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรมสายบัว
3. เด็กหญิงศศิพร  บุตรพรม
4. เด็กหญิงสมฤดี  ผิวชะอุ่ม
5. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญขวาง
 
1. นายนรพนธ์  จันชูมี
2. นางสาววราภรณ์  ศรีปวนใจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉันทิศา  พละสาร
 
1. นางศิริวรรณ  แสงทอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอติพร  สีชมภู
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์แก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุธินี  บุญสายยัง
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์แก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราธร  ด้วงหิรัญ
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์แก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หวานเสนาะ
 
1. นางสาวนฤมล  จันทร์แก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอรรควุธ  เดชเรือง
 
1. นางสาวอัญชลี  สีสัน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิตา  แสนเปียง
 
1. นางสาวอัญชลี  สีสัน
 
14 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   มณีรัตน์
2. เด็กชายพงศกร   เพิ่มเพ็ง
 
1. นางสาวพรประภา  แสนประเสริฐ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   เกตุแผ้ว
 
1. นางสาวพรประภา  แสนประเสริฐ