สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเมวิกา   ไพคำนาม
 
1. นางทัศนีย์   มากมี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐพร   แดงหุ่น
2. เด็กชายรามินทร์   ศิริสุทธิ์
3. เด็กหญิงรุ่งฟ้า   การภักดี
 
1. นายอมรฤทธิ์   คำบู้
2. นายธีระพงษ์  คลังศรี
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายชยากร   กลั่นเขตกิจ
2. เด็กหญิงนพมาศ   กระนูน
3. เด็กหญิงสุภัสสร   ลีดงบับ
 
1. นางสาวอรณี   มีเงิน
2. นางรสสุคนธ์  ยังเจริญ