สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงโสภิดา  ม่วงงาม
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก้อนแก้วมูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขเพ็ง
 
1. นางสาวเจนจิรา  บุญมาเกิด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ผลไธสง
 
1. นางสาววรรณี  โม้คำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภิญญดา  ใบปอด
 
1. นายธนพล  มลิต
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ดีสลิด
2. เด็กหญิงชนิดา  มออ่อง
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  เด่นดวง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  มงคล
5. เด็กหญิงธนัชพร  วาทองกร
6. เด็กหญิงนงนภา  จันทะนาม
7. เด็กชายนัทธพงศ์  ขวัญเขียว
8. เด็กชายนันทิพัทธ์  พาสิงห์
9. เด็กชายรพีภัทร  สะมา
10. เด็กหญิงศรัณย์พร  เคยมีทรัพย์
 
1. นายชญานิน  ศรีวิยศ
2. นางสาวราพร  ปิยะวัฒน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายพชรพล  จันทหอม
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  พรมแก้ว
 
1. นายเอกพล  จันทร์เพ็ญ