สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุรีรักษ์
2. เด็กหญิงทยิดา  พลมั่น
3. เด็กหญิงนิรชา  ขำหรุ่น
4. เด็กหญิงมินตรา  อินต๊ะติ๊บ
5. เด็กหญิงสินีนาฏ  ปาระจัน
 
1. นางสาวมัญชุลิกา  ธรรมวงศ์
2. นางสาวเอื้ออรุณ  ศิริมา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  แสงศรี
 
1. นายอาทิตย์  เอกเรื่อง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงณีรนุช  แสนพรม
2. เด็กชายตรัยคุณ  บุญชม
 
1. นางอุมารินทร์  ชวาลกิจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนันทกานต์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงลัดดาพร  เนืองนอง
 
1. นางอุมารินทร์  ชวาลกิจ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสนพรม
 
1. นางพรรณี  ฟักทองอยู่
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสนพรม
 
1. นายอาคม  เพ็ชรโต
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์หนู
2. เด็กหญิงสินีนาฎ  ปาระจัน
3. เด็กหญิงสุภนิดา  อุปเทศ
 
1. นางพรรณี  ฟักทองอยู่