สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกนกพล  ธูปทอง
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  สุขอ่วม
3. เด็กหญิงศศิณา  ห่านใต้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิศว์  วัตถพาณิชย์
2. นางสาวพนิดา  เครือกิจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรพิมล  เพ็ญเข็ม
 
1. นางสาวศวิตา  ทุนพิรัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  โอจันทร์
2. เด็กหญิงอนุสรา  แก่นพ่วง
3. เด็กหญิงโสภิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางณัฏชยานันต์  เกตุศรีศักดา
2. นางสาวอนงค์นาฏ  กิติยา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ขวัญใจ
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายวรนพ  แก้วสุติน
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมพร  เพ็ญเข็ม
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพิพัฒน์  ขวัญใจ
 
1. นายฐิติพงศ์  พรมผัน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ยิ้มขาว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุพร  เกิดขุนทด
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ยิ้มขาว
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขวัญใจ
2. เด็กหญิงถิรดา  ภูสิงหา
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขเอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิศว์  วัตถพาณิชย์
2. นายอลงกรณ์  อนุสนธิ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงถนอมทรัพย์  สีตาไว
2. นางสาวนภาพร  ทองคำ
3. เด็กหญิงวรรณภา  จันทวี
 
1. นางสาวศวิตา  ทุนพิรัตน์
2. นางสาวศศิพิมล  เทพพรมวงศ์