สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  โอจันทร์
2. เด็กหญิงอนุสรา  แก่นพ่วง
3. เด็กหญิงโสภิตา  ศรีจันทร์
 
1. นางณัฏชยานันต์  เกตุศรีศักดา
2. นางสาวอนงค์นาฏ  กิติยา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายวรนพ  แก้วสุติน
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพิพัฒน์  ขวัญใจ
 
1. นายฐิติพงศ์  พรมผัน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุพร  เกิดขุนทด
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ยิ้มขาว