สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45.32 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนัช  สิงหนาด
2. เด็กชายภาณุวัฒน์   วงศ์คำภา
 
1. นายนิคม  เทพวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 23.38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิตติพงษ์  บำรุงภักดี
2. เด็กชายธนดล  กางอันเดช
 
1. นายธนพล  โทนสังข์อินทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   สารคำ
2. เด็กหญิงธัญสุดา   ชัยวรรณ
3. เด็กหญิงวรัญญา   ศิริ
 
1. นายอัครพล   อิ่มเอี่ยม
2. นางสาววิยะดา  พลคิด