สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอุษามณี  ภัคดีคุณธรรม
 
1. นางสาวประภา  จำปาแดง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายนัทพล  นาเถิน
2. เด็กชายสิริภัทธิ์  สาอุด
3. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่ม้า
 
1. นางดรุณี  แสงศิริรักษ์
2. นางสาวปราณฤทัย  เสาร์เทพ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฉัตรชัย  ทิวังสา
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แซ่กือ
3. เด็กหญิงอรจิตรา  แซ่โซ้ว
 
1. นายศักดิ์ชัย  จันทร์วิลาวัณย์
2. นางสาวปราณฤทัย  เสาร์เทพ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายจิรโชติ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงสิริกร  แซ่กือ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ปกรณ์ไพโรจน์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เล่าศิลารัตน์
2. เด็กหญิงขวัญสุดา   อาชีวพฤกษากิจ
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์   เสกสกุล
4. เด็กหญิงจินดาพร   เสกสกุล
5. เด็กหญิงดาว   แซ่เฮ้อ
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์   แสงท้าว
7. เด็กหญิงนัฐนันท์   มากสกุลกิจ
8. เด็กหญิงบุษกร   แซ่ว่าง
9. เด็กหญิงบุษบา   นิตย์อดุลย์
10. เด็กหญิงประภัสสร  -
11. เด็กหญิงปิ่นมณี   แซ่เฮ่อ
12. เด็กหญิงวิภวา   แซ่จ๊ะ
13. เด็กหญิงศิริพร   ธนลีสวัสดิ์
14. เด็กหญิงอังคณา   แซ่ม้า
15. เด็กหญิงแจ่มศรี   เสียงก้องภูผา
 
1. นางกันดา   แก้วมณี
2. นายไพฑูรย์   ดิษฐด้วงปล้อง
3. นางสาวสวรรญา   ฤทธิ์ขุน
4. นางสาวอรชา   ลองขาว
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธิดาพร   แซ่กือ
2. เด็กหญิงนงคราญ   เจริญผลิตผล
3. เด็กหญิงนงลักษณ์   แซ่ม้า
4. เด็กหญิงวันดี   แซ่กือ
5. เด็กหญิงศุภร   มั่นพัฒนาการ
6. เด็กหญิงสุกัญญา   ทรงวรกุล
7. เด็กหญิงสุภานัน   แซ่กือ
8. เด็กหญิงอัญชลี   พันธกิจพานิช
 
1. นางอินทิพย์   พจนพุทธิโชติ์
2. นางสาวสวรรญา   ฤทธิ์ขุน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายกมลภพ   สีข้าว
2. เด็กชายกิตติ   จินดามะณี
3. เด็กชายจษฎากร   บุญศรี
4. เด็กชายพุฒิพงศ์   แซ่ว่าง
5. เด็กชายวีระชัย   แซ่ว่าง
6. เด็กชายเก๊ง   แซ่ว่าง
 
1. นายสมหมาย   มาวงศ์
2. นายสุริกิจ   เย็นชื่น
3. นายจารุวัฒน์   พูนทรัพย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายสุรพันธ์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ผดุงพงษ์พนา
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
2. นายราวี  นาคราช
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธนพร   แซ่จ๊ะ
2. เด็กชายธนโชติ   แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวกิตติชนก   มากทอง
2. นายจีระวัฒน์   วังกะ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  แซ่มี
2. เด็กชายธีราทร  แซ่เฮ่อ
3. เด็กชายเตชิต  แสงสว่าง
 
1. นายชัยพร  นังคัล
2. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กชายกวีศักดิ์  แซ่กือ
2. เด็กชายจิณณวัตร  อินตาว
3. เด็กชายสุวิทย์  พบบุญมี
 
1. นายศักดิ์ชัย  จันทน์วิลาวัณย์
2. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ม้า
 
1. นางแก้วมาลา  นิช่างทอง
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุพันธ์  แซ่ม้า
 
1. นางแก้วมาลา  นิช่างทอง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิชัย  ร่วมใจอาชา
 
1. นางสาวสาริกา  อาชาแสนเจริญกุล
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกล้าหาญ   แซ่กือ
2. เด็กหญิงปสุดา   สียะ
3. เด็กหญิงวิลัย   แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวแขภัทรา   นาคสวาสดิ์
2. นางแก้วมาลา   นิช่างทอง
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรงพล  คีรีวิไล
2. เด็กชายรัฐชัย  สืบชัยวงศ์เศษ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ร่วมใจอาชา
 
1. นายกำธร  ปินตา
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายทัตเทพ  อาชีวพฤกษากิจ
2. เด็กชายวิชา   พนาโยธิน
3. เด็กชายสมคิด   แซ่มัว
 
1. นายชัยพร  นังคัล
2. นายสมชาย   ผาแดงสง่า
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 -    
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงสุภาพร  วังลอยชาย
 
1. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
2. นางสาวสุจิตรา  ปกรณ์ไพโรจน์
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  จังพินิจกุล
2. เด็กชายชูศักดิ์  แซ่เฮ่อ
3. เด็กหญิงป้า  มั่นพัฒนาการ
 
1. นายศักดิ์ชัย  จันทน์วิลาวัณย์
2. นางสาวกิตติชนก  มากทอง