สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา สพป. ตาก เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ณ .....
รอบที่ 1 ระหว่าง วันที่ 26-28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
รอบที่ 2 ระหว่าง วันที่ 15,16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพอทู  -
3. เด็กหญิงรักษิณา  เลาว่าง
4. เด็กหญิงสุวนี  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงอรสา  แซ่ว่าง
 
1. นางมธุรส  เฟืองผึ้ง
2. นางวราภรณ์   วงษ์พานิช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษิดิษ  แซ่ว่าง
2. เด็กชายคมกฤษ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่ย่าง
4. เด็กชายณัฐวัตร  จันทรมณฑล
5. เด็กชายธนดล  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงบุษบา  ยืนยงคีรีมาศ
7. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงรัตนา  ยืนยงคีรีมาศ
10. เด็กชายวิโวฒ  แซ่ย่าง
11. เด็กชายศิลา  นิธิเมธา
12. เด็กชายสมคิด  แซ่ว่าง
13. เด็กชายสมชาย  แซ่ว่าง
14. เด็กชายสรวิศ  แซ่ว่าง
15. เด็กชายเกษม  แซ่โซ้ง
16. เด็กชายเน้ง  แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ว่าง
18. เด็กชายเรืองวิทย์  แซ่ย่าง
19. เด็กชายไกรวิท  มีเอื้อย
20. เด็กชายไกรสร  วิชยาลัย
 
1. นางทุติยภรณ์  โพร้งพนม
2. นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน
3. นางสาวพจนา  นาคปูน
4. นางสาวธนิตา  คงโพธิ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  กันทาธง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงแสงหล้า  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  กันทาธง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ว่าง
2. เด็กชายไกรวิท  มีเอื้อย
 
1. นางสาวดวงใจ  เจาะดำ
2. นางสาวบุศรา  มาลีแก้ว
3. นางสาวบุศรา  มาลีแก้ว
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกำไลมาศ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงจันทนา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงนฤณี  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงปวีณา  แซ่ย้าง
6. เด็กหญิงพรรณพัชร  ยืนยงคีรีมาศ
7. เด็กหญิงพิมชนก  โสวรรณประเสริฐ
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  แช่ย่าง
9. เด็กหญิงวรัทยา  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงศิวรา  แซ่ย่าง
11. เด็กหญิงสาธวี  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงอรทัย  เลาว้าง
13. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แซ่ว่าง
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แช่ย่าง
15. เด็กหญิงโยษิยา  แซ่ย่าง
 
1. นายไตรวุฒิ  แก้วเขียว
2. นางสาวธนิตา  คงโพธิ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  กันทาธง
4. นางจิรภัทร์  คำภิโล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เลาย้าง
 
1. นางปนิดา  พิมราช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเน้ง  แซ่ว่าง
 
1. นายสุรินทร์  สายพิมพ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลาย้าง
 
1. นายสุรินทร์  สายพิมพ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวธนิตา  คงโพธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยั๊วะ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จันทร์กระแจะ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงอรชร  แซ่ย่าง
 
1. นางภาวิณี  มงคล
2. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงเวธนี  แซ่ย่าง
 
1. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
2. นางภาวิณี  มงคล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนยงคีรีมาศ
2. เด็กหญิงเปรมศินี  แซ่ย่าง
 
1. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
2. นางสาวดวงใจ  เจาะดำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกษม  แซ่โซ้ง
 
1. นายสุรินทร์  สายพิมพ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายพิษณุ  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ว่าง
 
1. นางสุภารัตน์  มั่นคง
2. นางวีรวรรณ  เรืองอ่อง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายศิลา  นิธิเมธา
2. เด็กหญิงศุกลภัทร  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสมคิด  แสงท้าว
 
1. นางวีรวรรณ  เรืองอ่อง
2. นางสาวธนิตา  คงโพธิ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวนอิม  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงท้าว
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงกัณฐิกา  แซ่ว่าง
5. เด็กชายชนวีร์  แซ่ย่าง
6. เด็กชายชัยยนันท์  ยืนยงคีรีมาศ
7. เด็กหญิงชาลินี  ใจพัฒนากุล
8. เด็กชายชินดนัย  วัชรวนา
9. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสงท้าว
10. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยืนยงคีรีมาศ
11. เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่ย่าง
12. เด็กชายธนวัฒน์  แซ่ย่าง
13. เด็กหญิงนิตยา  แซ่ว่าง
14. เด็กหญิงบุษยา  แซ่ว่าง
15. เด็กหญิงพนารัตน์  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ย่าง
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เลาย้าง
19. เด็กหญิงพิมนภา  แซ่ว่าง
20. เด็กหญิงพุทธเนตร  แซ่ว่าง
21. เด็กหญิงรักษิณา  เลาว่าง
22. เด็กหญิงวัลลี  วิหคเชษฐ์ชัย
23. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แซ่ย่าง
24. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ฉิมสุด
25. เด็กหญิงสุทัตตา  แซ่ย่าง
26. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ว่าง
27. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่เฒ่า
28. เด็กชายสุริยา  แซ่ย่าง
29. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ว่าง
30. เด็กหญิงอรปรียา  แซ่ว่าง
31. เด็กหญิงอังคณา  เลาว้าง
32. เด็กหญิงเกศรี  แซ่ย่าง
33. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ย่าง
34. เด็กชายเมธัส  แซ่ย่าง
35. เด็กชายโตมร  จันทรมณฑล
36. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่เฒ่า
37. เด็กชายไชยา  วัชรวนา
 
1. นางปนิดา  พิมราช
2. นายนิยม  เฟืองผึ้ง
3. นายบุญญาฤทธิ์  สาระวรรณ์
4. นางมธุรส  เฟืองผึ้ง
5. นายกิตติพัฒน์  แซ่ย่าง
6. นายวิทูล  อยู่บุญ
7. นายปภังกร  เฮือนทา
8. นางสาวสายใจ  แซ่ว่าง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิหก  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางมธุรส  เฟืองผึ้ง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลนิภา  ทองผกาสิงขร
 
1. นางวราภรณ์  วงษ์พานิช
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิชา  แซ่ว่าง
 
1. นายปภังกร  เฮือนทา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุษบา  ยืนยงคีรีมาศ
 
1. นางทุติยภรณ์  โพร้งพนม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอังคณา  เลาว้าง
 
1. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันยา  วัชรวนา
2. เด็กชายนฤเศรษฐ์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายพิพิศ  ปริชมน
4. เด็กชายวรยศ  วัชรวนา
5. เด็กชายวิรัชชัย  แซ่ย่าง
6. เด็กชายเขมทัต  แซ่ย่าง
 
1. นายธนันต์  แซ่ย่าง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แสงท้าว
2. เด็กชายนำชัย  แซ่ว่าง
 
1. นายนรินทร์ฤทธิ์  เถินบุรินทร์
2. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภัทร  หยางลี
2. เด็กชายวันชนะ  แซ่ว่าง
3. เด็กชายสิริกุล  สิริเสถียรวัฒนา
 
1. นายกิตติพัฒน์  แซ่ย่าง
2. นางสาวกษิรา  วรศาสตร์กุล
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมน  แซ่ว่าง
2. เด็กชายประพฤทธิ์  แสงท้าว
3. เด็กหญิงศันสนีย์  แสงท้าว
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายกิตติธร  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แซ่ว่าง
3. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
2. นางบุศรา  มาลีแก้ว
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  แช่ม้า
2. เด็กชายพิเชษฐ  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอันนา  เลาย้าง
 
1. นางบุศรา  มาลีแก้ว
2. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทนีย์  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงอรณิช  นภารุ่งเรือง
 
1. นางบุศรา  มาลีแก้ว
2. นางสาววิลาวรรณ  ไชยวงศ์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เลาว้าง
2. เด็กหญิงวิมล  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงอนัญตา  แซ่ว่าง
 
1. นางวัชรี  เถินบุรินทร์
2. นายนรินทร์ฤทธิ์  เถินบุรินทร์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  แสงท้าว
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงลักษิณา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ไชยวงศ์
2. นางบุศรา  มาลีแก้ว
 
34 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินกฤต  แสงท้าว
2. เด็กหญิงธนัชชา  แซ่ย่าง
 
1. นางษุศรา  มาลีแก้ว
2. นางสาวดวงใจ  เจาะดำ
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจาตุรงค์  แซ่ย่าง
 
1. นางเบญจวรรณ  กันทาธง
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนวรรณ  วัชรวนา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ยังทวีคูณ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงเจียว  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงเพ็ญ  แซ่ว่าง
6. เด็กชายโชคชัย  แซ่ย่าง
7. เด็กชายไชยวัฒน์  แซ่ย่าง
 
1. นางปราณี  แหวเมือง
2. นางณปภา  ทรัพย์เกษมวัฒนา
3. นางสาวธัญพิชญ์ชา  กลิ่นรส
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.56 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัชชา  แซ่ว่าง
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายวีรภัทร  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวไพนาริน  เย็นใจ
2. นางบุศรา  มาลีแก้ว