หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-tak1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางมณี พันธ์ุพืชโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านประธานกรรมการ
2. นางนภสร ธรรมตันสกุลโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางพรรณี ฟักทองอยู่โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
4. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
5. นางสาวลลนา ชัยราชโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญชู เครืออยู่โรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ศิริพุฒโรงเรียนวัดปากห้วยไม้งามกรรมการ
3. นางสาวจงรักษ์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางมะลิ พูนขวัญโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
5. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย สินสกลวัฒน์โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ กันทาธงโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายกษิดิศ ดีวังทองโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ พรมปั้นโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นางสาวลักขณา พานิชกิจโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวทัศนีย์ นทีประสิทธิพรโรงเรียนอนุบาลวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางปริญดา อินทร์ยาโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
3. นางชลธิชา คงมาโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
4. นายเทพพร ฐิตะสารโรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
5. นางสาวนฤมล น้ำเงินโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางมาลี จันทราชโรงเรียนบ้านแม่สลิดประธานกรรมการ
2. นางสาววานิช จารุภาคโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววาสนา จินนาโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมภา คำภิระแปงโรงเรียนบ้านน้ำด้วนกรรมการ
5. นายวิเศษ อินทิยศโรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกชกร คัมภีร์โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนงนุช อนันตกาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
3. นางสาวนวพร เข้มขันโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
4. นายแสนชล ยินดีโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
5. นางสาวอาภัสรา เรืองโรจน์โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสาวนงลักษณ์ วงษ์ชัยโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ ทองเถื่อนโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์กรรมการ
3. นางจันทิรา เทพแก้วโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
4. นางรัชดาวรรณ กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสุพร ธนทรัพย์ทวีโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ ยมลำภูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศาสตนันท์ คันธะเนตร์โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
3. นายนรพนธ์ จันชูมีโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ
4. นางสมหมาย เกิดแพร่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นางสาวมธุลินทร์ อินต๊ะสอนโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอรุณี ทิอุดโรงเรียนเขื่อนภูมิพลประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ศิริยานนท์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางวัชรี เถินบุรินทร์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางนวพรรณ อินต๊ะซาวโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
5. นางจันทรา สืบอ่ำโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวประทีป พงษ์สุวรรณโรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นางปวีณพร บุญฟูโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางประทิน บัวทองโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
4. นางสาวพิมพรรณ เวียงแสนโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
5. นางสาวพัชริน เอี่ยมละมัยโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา บุญจันทร์โรงเรียนมูเซอประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยารัตน์ เรืองศิลป์ประเสริฐโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เขียนสังข์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ วัดเก่าโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
5. นางสาววิภา เจริญกลางโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสุนารี รัตนประเสริฐโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภิศา จุฑาปัญญาโรงเรียนบ้านสันกลางกรรมการ
3. นายอรรถพล หม่องสนธิโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามกรรมการ
4. นางปณตพร มั่นเมืองโรงเรียนบ้านวังตำลึงกรรมการ
5. นางสาววรรณศิริ ทองสนิทโรงเรียนตากกวงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ศรีสุขโรงเรียนเขื่อนภูมิพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชัญญา เต็มเขียวโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายสมพล รอดเกตุโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพรรณ วงษ์สงวนโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางสายสวาท ปัญญางามโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวธนัชญา บุญเปี่ยมโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ พิทักษ์ธนเนตร์โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิศว์ วัตถพาณิชย์โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
4. นางสุดจิตต์ บุญจันทร์โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
5. นางนาถนภา ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางราตรี มั่นเขตกรโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญทิพย์ บานเพียรโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
3. นางรุ่งนภา เสนสมโรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)กรรมการ
4. นางสาววรรณี สุยะชัยโรงเรียนบ้านท่่าตะคร้อกรรมการ
5. นางสาวพิมพา ภักดีโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางศันสิตา คงปานโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา ไสยวงศ์โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงกรรมการ
3. นางมณี เขียนสังข์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย สูตรเลขโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
5. นางวนัชภรณ์ สิทธิปัญญาโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ มัธโนทัยกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเบญจมาศ เชื้อต่อมาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางสดุดี ถมทองโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
3. นางสมใจ ผัดตุ่นโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพรวรีย์ ลิ้มสุวรรณโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญดาว ปันตาโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
3. นางสาวสมัยพร ทองดีโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางธนเพ็ญ แหมาโรงเรียนตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ยมลำภูโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาววิศรางค์ ธังดินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทรโรงเรียนศรีคีรีรักษ์ประธานกรรมการ
2. นายธนพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปราณี แก้วมาโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
4. นางพชรวรรณ บุญยาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล แซ่โซ้งโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกมลพร สาลีโรงเรียนป่ายางตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา คงเมืองโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุลโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร อินทฉิมโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทรโรงเรียนศรีคีรีรักษ์ประธานกรรมการ
2. นายธนพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปราณี แก้วมาโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
4. นางพชรวรรณ บุญยาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล แซ่โซ้งโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางกมลพร สาลีโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา คงเมืองโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุลโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร อินทฉิมโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปรีชา นาครัตน์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ขุขันธินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางวิลาวรรณ ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปรีชา นาครัตน์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดาวรุ่ง ขุขันธินโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางวิลาวรรณ ภู่ระย้าโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประวิทย์ ใจชื้นโรงเรียนบ้านเด่นวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนวินดา ทองคำโรงเรียนบ้านหนองกระโห้รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอลิษา ชื่นนิรันดร์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากกรรมการ
4. นางสาวฐานิดา อินกรัดโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
5. นายมานพ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นายนิติมา บุญมาโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
7. นางรัตติกาล สุขพุ่มโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
8. นางสาวจีรนันท์ จันทร์สายทองโรงเรียนบ้านคลองสักกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ แสนยาสมุทรโรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ทาป๊กโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา สิงห์วีโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา เพชรพินิจโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางปวีณา อินหมีโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจริยาภรณ์ คำพันธ์โรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
7. นางสาวกมลชนก โพธิ์จันทร์โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวศีรินทิพย์ อ่อนแก้วโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางวชพร บุญพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร อินทฉิมโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภควัต ทุชุมภูโรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
4. นายบุญญาฤทธิ์ สาระวรรณ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นายสังสิทธิ์ แสนฤทธิ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
6. นางสาวณัฐกานต์ พันธุ์บุญโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
7. นางสาวภัคจิรา ม่านเขียวโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
8. นางกนกพร เจริญเขตลาภโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางมลิวัลย์ โนจิตรโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
2. นางจริยาภรณ์ เพียรนาคโรงเรียนบ้านวังไม้ส้านกรรมการ
3. นางสาวนางจารุวรรณ อะคะปันโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
4. นางเดือนเพ็ญ ทำสุนาโรงเรียนวัดปากห้วยไม้งามกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา คงยอดโรงเรียนบ้านห้วยเหลืองกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านห้วยเหลืองกรรมการ
2. นางสาวสิริทิพย์ อินอยู่โรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
3. นางสิริมา บุญครอบโรงเรียนเทศบาล ๔กรรมการ
4. นายสันติ ฟูอินช่วยโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
5. นางสาวกัญญ์ชิสา พงศ์พัฒนโภคินโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจิรพัฒน์ จริตบุญโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
2. นางสาวมัสลิน เขียวลำยองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ นันทวงษ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
4. นางสาวอาทิชา จันผงโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ตันคำสืบโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกันยา สอนสุวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
2. นายวิทูล อยู่บุญโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นางวาสนา ชูเมืองโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ วงค์ลำดวนโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางสาวมัลลิกา วิเวกคีรีโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา วันฟั่นโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พามาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
3. นายธนะชัย จันทร์สุขโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
4. นางพัทธวรรณ สุขเหลือโรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางเบญจมาศ พลนิรันดร์โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งามกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางภรณี งาเนียมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
2. นางพัฒฐิกาล เพชรดงโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา วิเวกคีรีโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ สิทธิโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วิภา ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นางปรารมภ์รัตน์ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ ตันยาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวอารีย์ มั่นแก้วโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
5. นางสาวกชพร ล้อมรื่นโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางประเทือง วงษ์กาวินโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
2. นางวรีวรรณ เรืองอ่องโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แสนพรมโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 2กรรมการ
4. นางสาวนิธาภรณ์ พันธ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางสาวรวิษฏา สมเพียรโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 2กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายผดุง อุปคุตโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา เด็ดขาดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
3. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
4. นายจาตุรนต์ ศรีจินดาโรงเรียนชุมชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัยโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
6. นายธนะชัย จันทร์สุขโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายพิเชฐ พาแพงโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ วิเศษศักดิ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 2กรรมการ
4. นางเปรมจิตต์ สมจิโนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
5. นายวุฒิพงค์ สุทธนะโรงเรียนบ้านนาตาโพกรรมการ
6. นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐโรงเรียนเทศบาล ๑ กิจติขจรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายจิรพัฒน์ จริตบุญโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
2. นางเครือนาถ วรรณสุทธิ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นางสาวยุวธิดา เด็ดขาดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
4. นายจาตุรนต์ ศรีจินดาโรงเรียนชุมชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายผดุง อุปคุตโรงเรียนบ้านแม่พะยวบกรรมการ
2. นางวันทนีย์ ปริมาริยะโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นายนภดล ปราจันทร์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
4. นางสาวสิรินทร์ทิพย์ อินอยู่โรงเรียนบ้านหนองเชียงคากรรมการ
5. นางสาวมัสลิน เขียวลำยองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอมรฤทธิ์ คำบู้โรงเรียนเด่นวัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
2. นายสมเกียรติ์ ชูเมืองโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ นันทวงษ์โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุงกรรมการ
4. นางสาวเกตุศิริ ภักดิสัยโรงเรียนบ้านวังประจบกรรมการ
5. นางสาวกันยา สอนสุวิทย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิทูล อยู่บุญโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำโรงเรียนบ้านห้วยเหลืองกรรมการ
3. นางสาวนิธาภรณ์ พันธ์บุญโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ วิเศษศักดิ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 2กรรมการ
5. นายนิคม เทพวงศ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกรกฏ กล่ำบุตรโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นายวุฒิพงค์ สุทธนะโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
3. นางสาวกชพร ล้อมรื่นโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ เมฆเมืองทองโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
5. นางสาวธิติรัตน์ ศิริมาโรงเรียนบ้านปากวังกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิราพร ทองใหญ่โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูลโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แสนพรมโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจิราพร ทองใหญ่โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูลโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แสนพรมโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
2. นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูลโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แสนพรมโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ศรีปวนใจโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
3. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพัฒนพงษ์ ไกรแสงโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
2. นางวาสนา ยอดดำเนินโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูลโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางชนิดา พูนขำโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
2. นางตรีรัตน์ เชียงทองโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางอดุลย์รัตน์ บุญทศโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภารัตน์ กวยาวงศ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวลักขณา จิ๋วปัญญาโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภารัตน์ กวยาวงศ์โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวลักขณา จิ๋วปัญญาโรงเรียนบ้านชะลาดระฆังกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางวาสนา ดีดิษฐ์โรงเรียนวัดพระธาตุน้อยกรรมการ
2. นางสาวสกุณา อินอยู่โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางชนิดา พูนขำโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางวาสนา ดีดิษฐ์โรงเรียนวัดพระธาตุน้อยกรรมการ
2. นางสาววาสนา แก้วบวรรัตน์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายพัฒนพงษ์ ไกรแสงโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสะใบทิพย์ ธังดินโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
2. นางสาวศุภารัตน์ กวยาวงศ์โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิภากรณ์ สาริกาโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสะใบทิพย์ ธังดินโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
2. นางสาวศุภารัตน์ กวยาวงศ์โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิภากรณ์ สาริกาโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสะใบทิพย์ ธังดินโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
2. นางสาวศุภารัตน์ กวยาวงศ์โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิภาภรณ์ สาริกาโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสะใบทิพย์ ธังดินโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
2. นางสาวกรรนิการ์ น้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศิภากรณ์ สาริกาโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
2. นางสาวกรรนิการ์ น้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางหทัยชนก กาญจนชัยณรงค์โรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสะใบทิพย์ ธังดินโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
2. นางวาสนา ดีดิษฐ์โรงเรียนวัดพระธาตุน้อยกรรมการ
3. นางศิภากรณ์ สาริกาโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายอภิวุฒิ อินทน้อยโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เนียมสินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ ทองดีโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายอภิวุฒิ อินทน้อยโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี เนียมสินโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเตือนใจ ทองดีโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางรมิดา บุญลือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ คงเฟื่องเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางปราณีย์ จิตตะโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้กรรมการ
4. นายวนันชากรณ์ หนูวงษ์โรงเรียนตรีวิทย์ตากกรรมการ
5. นางสาวเรณู ทับหั่นโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางรมิดา บุญลือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ คงเฟื่องโรงเรียนเด่นวัวราษฏร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางปารณีย์ จิตตะโรงเรียนบ้านหนองบัวใต้กรรมการ
4. นายวนันชากรณ์ หนูวงษ์โรงเรียนตรีวิทย์ตากกรรมการ
5. นางสาวเรณู ทับหั่นโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายต่อพงษ์ มาพงษ์โรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางนฤมล คำปิวทาโรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือกรรมการ
3. นางปรียดา ศรีจินดาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นายอภิชาติ ขยันเขตกรณ์โรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ ทองดีโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา มังกรแก้วโรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชลพรรธ ใจงามโรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เครืออยู่โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประนอม แสนแก้วโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
5. นายไตรวุฒิ แก้วเขียวโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสุริ บงกชจินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เลื่อนชิดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
3. นางพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สีสันโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายปิติ จินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย จารุพงษ์กุลโรงเรียนมูเซอกรรมการ
3. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นายประหยัด ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นายสุรินทร์ สายพิมพ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ พรมผันโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ธังดินโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายฤทธิชัย ไชยโยโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรสา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายธวัชชัย กาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามประธานกรรมการ
2. นายกรุณา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นายกตณพล สอนไวโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอประธานกรรมการ
2. นายสวาท ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะกรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายสุทัศน์ ครองเกษรข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชวนชัย ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ฟักทองอยู่โรงเรียนวังไคร้มิตรภาพที่ 102กรรมการ
3. นายอดุลย์ คำทิพย์โรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
4. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายนพดล คำตาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
3. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
4. นายสัญญา วงษ์พานิชโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย ไชยโยโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
4. นายสุริ บงกชจินดา โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร กรรมการ
5. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนพดล คำตาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวภูฟ้า เพ็ชรกำแหงโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
3. นายอภิชาติ เลื่อนชิดโรงเรียนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สีสันโรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2กรรมการ
5. นายปิติ จินดาโรงเรียนเทศบาล 1 กิติขจรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรพล ฟักทองอยู่โรงเรียนวังไคร้มิตรภาพที่ 102ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ธังดินโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสัญญา วงษ์พานิชโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นางสุภัทร ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสิทธิชัย จารุพงษ์กุลโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ คำทิพย์โรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
3. นายพรพรรณ สายวาณิชย์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
4. นายชวนชัย ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นายวีรยุทธ แสงสุขโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายประหยัด ยะถาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ พรมผันโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายกรุณา ไววิทยานนท์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควประธานกรรมการ
2. นางอรสา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
3. นายสุรินทร์ สายพิมพ์โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษากรรมการ
4. นายธวัชชัย กาน้อยโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ครองเกษร ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวาท ดอกคำแดงโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะกรรมการ
3. นายกตณพล สอนไวโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
4. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียน ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2กรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นางอาทิตย์ติยา สาระเกตุโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
4. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
5. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวิเชียร สุขหัสโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมยศ อินคำเชื้อโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอนกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ คงพันธ์โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขหัสโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
4. นายวิเชียร วรนุชโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกดนตรี รุ่งระวีโรงเรียนเทศบาล 4กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ รุ่งระวีโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางวนัส ยิ่งไพบูลย์สุขโรงเรียนพลูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางวนัส ยิ่งไพบูลย์สุขโรงเรียนพลูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางวนัส ยิ่งไพบูลย์สุขโรงเรียนพลูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางวนัส ยิ่งไพบูลย์สุขโรงเรียนพลูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวรินทร์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางวนัส ยิ่งไพบูลย์สุขโรงเรียนพลูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวิรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางวนัส ยิ่งไพบูลย์สุขโรงเรียนพลูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางวนัส ยิ่งไพบูลย์สุขโรงเรียนพลูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวิรินท์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบง ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางวนัส ยิ่งไพบูลย์สุขโรงเรียนพลูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาววณปภา พลนาโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์กรรมการ
4. นางปภาวิรินทร์ เลิศขามป้อมโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
5. นางสาวประดับดาว สิทธิวงศ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายวีระ ร้อยกรองโรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ
2. นายสุวรรณวัฒนะ สีงามโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นายศุภรัตน์ ทับนิลโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก้วอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายวีรวัฒน์ สุดเฉลียวโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายพลากร ทารักษ์โรงเรียนตากกวงประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ กลวิงก์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
3. MissFeng Jingโรงเรียนอนุบาลเพ็ชระกรรมการ
4. นายวุฒิชัย สกุณีโรงเรียนเทศบบาล 3กรรมการ
5. นางสาวพัทธมน จูทิมโรงเรียนเซนต์ฟรังซ์ซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพลากร ทารักษ์โรงเรียนตากกวงประธานกรรมการ
2. MissFeng Jingโรงเรียนอนุบาลเพ็ชระกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ กลวิงก์โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
4. นางสาวพัทธมน จูทิมโรงเรียนเซนต์ฟรังซ์ซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย สกุณีโรงเรียนเทศบบาล 3กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล แซ่โซ้งครูโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ผาแดงสง่าครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายสมหมาย มาวงษ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชลพรรษ์ ใจงามครูโรงเรียนบ้านวังโพประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย อ่อนนุ่มครูโรงเรียนชูวิชาราษฎร์กรรมการ
3. นายจิระโรจน์ จอกทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าป๋วยกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.เฉลี่ย เจริญวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนประธานกรรมการ
2. นายนุตพล ธรรมลังกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
3. นายธีระ ม่วงไตรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรธนา วีรวัฒน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุดาวรรณ ยามาครูโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางนฤวรรณ ฉิมผึ้งพะเนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรธนา วีรวัฒน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสุดาวรรณ ยามาครูโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางณัฐมน เฮียงสุขนักวิชาการศึกษาชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวสา แก้วจันทร์เพชรครูโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปาครูโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุภัทรา ป้าดีเหนือข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา กาน้อยครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการ
3. นายสมพล รอดเกตุครูโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ ทิพยเกสรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพร เข้มข้นครูโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายธวัชชัย ถาน้อยครูโรงเรียนเทศบาล ๓ กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายมยุรี ศิริยานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางจันทรา สืบอ่ำครูโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัยกรรมการ
3. นางสาวบุญชู เครืออยู่ครูโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญชู เครืออยู่ครูโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ศิริยานนท์ครูโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางจันทรา สืบอ่ำครูโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวสุทิศา จันตะวงศ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรวงสุดา หม่อมแปงโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิยะดา พลคิดโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณิภา นิ่มนวนโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ตรีธัญญาโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัคชัญญา คำแพวโรงเรียนบ้านหนองนกปีกกาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัควลัญชญ์ แก้วคง โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวรัตนากร อินทฉิมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสุทน ใจคำโรงเรียนบ้านสะแกเครือประธานกรรมการ
2. นางสาววรากร ทองทวีโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายนพพล สุยะทาโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑารัตน์ บัวเกตุโรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งประธานกรรมการ
2. นายสุรภัณฑ์ แสนต่างใจโรงเรียนบ้านวังน้ำเย็นกรรมการ
3. นางสาวประกายทอง ธรรมชื่นโรงเรียนบ้านประดางกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ขำทองโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ อรุณเจริญโรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวจิตตวดี ภัทรธรรมาพรโรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงใจ วงษ์ต๊ะโรงเรียนวังหวายวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญญรัตน์ จิตรวงศ์นันท์ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุ โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิวิมล เจนกระบวนหัดโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ กานำโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พามาโรงเรียนอนุบาลวังเจ้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทิรา ช่างนาวาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ กานำ โรงเรียนชุมชนแม่ระวานสองแควกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา เผ่ากลิ่นโรงเรียนบ้านหนองร่มกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร อ่อนแก้วโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากฯ 2กรรมการ
2. นายกนต์ธีร์ มีกล่ำโรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางสาวภัคชัญญา คำแพวโรงเรียนหนองนกปีกกากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณตพนธ์ มุสิกปานโรงเรียนบ้านท่าตะคร้อประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา คุ้มกล่ำโรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ โมพันธุ์โรงเรียนบ้านสะแกเครือกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนบ้านลานเต็งกรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังอินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนบ้านลานเต็งกรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังอินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนบ้านลานเต็งกรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นายสันทัศน์ ตันยาสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนลานเต็งกรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังอินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนบ้านลานเต็งกรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นายสันทัศน์ ตันยาสพป.ตาก เขต 1กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนบ้านลานเต็งกรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังข์อินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต ๑กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนบ้านลานเต็งกรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังอินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต ๑กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเอกภักดิ์ ยินดีผลโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชลี ตันจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางสาวศิริกุล จินดาเพชรโรงเรียนบ้านลานเต็งกรรมการ
4. นายทรงพล โทนสังอินทร์โรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นายสันทัศน์ ตันยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ตาก เขต ๑กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสีวิลัย เขียวสีทองโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย ไชยโยโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
3. นายสัญญา วงษ์พานิชโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสิทธิชัย จารุพงษ์กุลโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
5. นางชลัยรัตน์ วรพัฒน์โรจนาโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสีวิลัย เขียวสีทองโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้าประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย ไชยโยโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคมกรรมการ
3. นายสัญญา วงษ์พานิชโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายสิทธิชัย จารุพงษ์กุลโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
5. นางชลัยรัตน์ วรพัฒน์โรจนาโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ หลอมทองโรงเรียนบ้านห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี กรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์เคนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางจงจิตต์ เหลืองอรุณโรงเรียนบ้านวังไคร้ ที่ 102กรรมการ
5. นางสาวดาหวัน สุยะวงษ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ หลอมทองโรงเรียนบ้านห้วยพลูประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ชุ่มจิตร์โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นายสุวิทย์ จันทร์เคนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางจงจิตต์ เหลืองอรุณโรงเรียนบ้านวังไคร้ ที่ 102 กรรมการ
5. นางสาวดาหวัน สุยะวงษ์โรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางแสงจันทร์ ชัยเดชโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะประธานกรรมการ
2. นายวันชัย กลิ่นเกษรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางปัทมา ทำมาตาโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
4. นางสาวรัชยา สอนแก้ว รงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉะอ้อน เอี่ยมอินทร์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ ชัยเดชโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะประธานกรรมการ
2. นายวันชัย กลิ่นเกษรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางปัทมา ทำมาตาโรงเรียนบ้านเกาะลานกรรมการ
4. นางสาวรัชยา สอนแก้ว โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคมกรรมการ
5. นายฉะอ้อน เอี่ยมอินทร์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ชนา พิมพ์ธีรภักดี ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ม้าชัยโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นายพนิดา พรพาหาโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางศรีสมหมาย แก้วมากโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นางศรีอัมพร แสงแป้นโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ชนา พิมพ์ธีรภักดี ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ ม้าชัยโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางพนิดา พรพาหาโรงเรียบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางศรีสมหมาย แก้วมากโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้ากรรมการ
5. นางศรีอัมพร แสงแป้นโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจำเริญ จันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ พลหาญโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายจรูญ ทิพย์พิมพ์วงศ์โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกเรื่องโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ หาวันโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ จันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองไม้แดงประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ พลหาญโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นายจรูญ ทิพย์พิมพ์วงศ์โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกเรื่องโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ หาวันโรงเรียนบ้านดงลานกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพาพร เนียมรอดโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ เกียรติพัชรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
3. นางวรรณีดี เชี่ยววานิชโรงเรียนบ้านแม่สลิด กรรมการ
4. นางชูจิตร จิ๋วเอื้อยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ อยู่รัมย์โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพาพร เนียมรอดโรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตกประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ อยู่รัมย์โรงเรียนผาผึ้งวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรวรรณ เกียรติพัชรพงศ์ โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานกรรมการ
4. นางวรรณีดี เชี่ยววานิชโรงเรียนบ้านแม่สลิด กรรมการ
5. นางชูจิตร จิ๋วเอื้อยโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางดรุณี ภู่คงโรงเรียนบ้านสบยมประธานกรรมการ
2. นางนิวา กาวีโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางมรกตทิพย์ คิดยาวโรงเรียนตากกวงกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา ทิพเกศ โรงเรียนบ้านประดางกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ภู่คงโรงเรียนบ้านสบยมประธานกรรมการ
2. นางนิวา กาวีโรงเรียนเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางมรกตทิพย์ คิดยาวโรงเรียนตากกวงกรรมการ
4. นางรุ่งทิวา เนื้อไม้โรงเรียนบ้านห้วยพลูกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา ทิพเกศโรงเรียนบ้านประดางกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอดุลย์รัตน์ บุญทศโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมประธานกรรมการ
2. นางจงกล บุญพิทักษ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางพวงทอง อินจินาโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
4. นางวัลภา อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางนิติกุล สุทธหลวง โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอดุลย์รัตน์ บุญทศโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรมประธานกรรมการ
2. นางจงกล บุญพิทักษ์โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางพวงทอง อินจินาโรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อกรรมการ
4. นางวัลภา อภัยภักดิ์โรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางนิติกุล สุทธหลวง โรงเรียนบ้านหนองนกปีกกา กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวันดี เทภิกันโรงเรียนอนุบาลวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ ยุทธวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอารีย์ สิทธิบาลโรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
4. นางสุมาลี คุณชื่นโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ ทิพยเกสร ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวันดี เทภิกันโรงเรียนอนุบาลวังเจ้าประธานกรรมการ
2. นางกัญญารัตน์ ยุทธวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอารีย์ สิทธิบาลโรงเรียนบ้านทุ่งกงกรรมการ
4. นางสุมาลี คุณชื่นโรงเรียนบ้านท่าไม้แดงกรรมการ
5. นางสาวสมพิศ ทิพยเกสร ข้าราชการบำนาญกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกาญจนา ชัยแจ้งโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
2. นางทวีรัตน์ ขอนทอง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
3. นางสิริกัญญา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุยกรรมการ
4. นางสาวชุลีพร จ๊ะสุนาโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
5. นางมลทพร พันธ์แก้วโรงเรียนวังหวายวิทยาคมกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางเปี่ยมสุข เรืองงามโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
2. นางเด่นจิตร พจมีนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
3. นางนิชรินทร์ จำปานิลโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล ตุ่นภักดีโรงเรียนบ้านน้ำดิบกรรมการ
5. นางแอนนา อินจันทร์โรงเรียนบ้านสามเงากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลกโรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางชนาพร พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลกโรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางชนาพร พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลกโรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางชนาพร พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนภูมิพลกรรมการ
3. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
4. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ งามวงศ์ทองโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ตาตุ่นโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามกรรมการ
3. นางศิรินทร์ญา เครือพ่วงโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
4. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางวันวิสา แก้วทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ งามวงศ์ทองโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ตาตุ่นโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามกรรมการ
3. นางศิรินทร์ญา เครือพ่วงโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
4. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางวันวิสา แก้วทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเพียงใจ งามวงศ์ทองโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวารุณี ตาตุ่นโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามกรรมการ
3. นางศิรินทร์ญา เครือพ่วงโรงเรียนบ้านนาโบสถ์กรรมการ
4. นางพิมพ์สุภา อักษรสวาสดิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางวันวิสา แก้วทรัพย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางวาสนา บัวงามโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา เสือยันต์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ อรรถโกวิทโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญยา พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา บัวงามโรงเรียนอนุบาลตากประธานกรรมการ
2. นางเนตรนภา เสือยันต์โรงเรียนบ้านยางโองนอกกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ อรรถโกวิทโรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
4. นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางชัชฎาภรณ์ เลื่อนชิตศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ภิรมย์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
3. นางสาวนิตยา เอี่ยมทุเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ภิรมย์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
3. นางสาวนิตยา เอี่ยมทุเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์๒ประธานกรรมการ
2. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวราตรี เขียวสีทองโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายกัมพล แก้วเชียงทองโรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
4. นางอรสา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์๒ประธานกรรมการ
2. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวราตรี เขียวสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายกัมพล แก้วเชียงทองโรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
4. นางอรสา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์๒กรรมการ
2. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวราตรี เขียวสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล ธนสัมปัตติโรงเรียนบ้านน้ำดิบประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ศรี บุญสาโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์กรรมการ
3. นายกัมพล แก้วเชียงทองโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัยกรรมการ
4. นางอรสา จันทวงศ์โรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา เกตุคีรีรัตน์กุลศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แสงทองโรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์๒ประธานกรรมการ
2. นางนันทยา อุ๊ดจิ๋วโรงเรียนอนุบาลตากกรรมการ
3. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภา จำปาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวราตรี เขียวสีทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สารสีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายนิรุต เพ็ชรกำแหงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สารสีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายนิรุต เพ็ชรกำแหงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สารสีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายนิรุต เพ็ชรกำแหงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สารสีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายนิรุต เพ็ชรกำแหงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สารสีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายนิรุต เพ็ชรกำแหงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤช สกุลทำมาภรณ์โรงเรียนบ้านท่าไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ เงินดีโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา เตจ๊ะโรงเรียนบ้านโพรงตะเข้กรรมการ
4. นางสาวรุ่งทิวา สารสีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายนิรุต เพ็ชรกำแหงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปาริชาติ ภิรมย์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ สมานมิตรโรงเรียนบ้านมูเซอกรรมการ
3. นางยุวรัตน์ แย้มแบนโรงเรียนบ้านฉลอมกรรมการ
4. นางสาวพัชรา กำเร็วศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ยศหลวงฟั่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ศรีสุระศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางนวลอนงค์ ม่วงมิตรโรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางมณี เขียนสังข์โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนกานต์ อินทะราชาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแก้วมาลา นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นางพิกุล ศรีสุระศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางนวลอนงค์ ม่วงมิตรโรงเรียนอนุบาลบ่อไม้หว้ากรรมการ
4. นางมณี เขียนสังข์โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนกานต์ อินทะราชาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มงคลดิลกโรงเรียนบ้านท่าเล่ประธานกรรมการ
2. นางชนาพร พันธุ์พืชโรงเรียนบ้านปากทางเขื่อนกรรมการ
3. นางพจนีย์ อุทจักรโรงเรียนบ้านลานสางกรรมการ
4. นางวาสนา เขียวสีทองโรงเรียนบ้านเนินมะลื่นกรรมการ
5. นางปาริชาติ ภิรมย์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิเทพ เมฆเมืองทองโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุจิราภรณ์ ศรีขวัญม้าโรงเรียนบ้านคลองห้วยทรายกรรมการ
3. นายกำธร ปินตาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวศิริเพชร อันเรืองปัญญาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายมานพ จาดเปรมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางกัญญมาศ นิลเต่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายณัฐพล สายใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายมานพ จาดเปรมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางกัญญมาศ นิลเต่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายณัฐพล สายใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายมานพ จาดเปรมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางกัญญมาศ นิลเต่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายณัฐพล สายใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ผาแดงสง่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตากประธานกรรมการ
2. นายมานพ จาดเปรมโรงเรียนบ้านโป่งแดงกรรมการ
3. นางจรุงจิต ต่อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. นางกัญญมาศ นิลเต่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นายณัฐพล สายใจดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัครพล อิ่มเอี่ยมโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ธีรสาโรจน์โรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หลอมต้นโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นายมนตรี พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัครพล อิ่มเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเสือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ ธีรสาโรจน์โรงเรียนบ้านวังโพกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ หลอมต้นโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นายมนตรี พรมอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
5. นางสาวธัญดา เลิศเจริญพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสมยศ ต่ายแก้ว โทร.::0979979863 E-mail :: smott181.yy@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]