รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ณ สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงชลาลัย  จุมปาเครือ
 
1. นางดวงรัศมี  จันตาวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กหญิงประกายดาว  โทนดะกะ
 
1. นางสาวศรัญญา  คำราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีสอาด
 
1. นางสาวประภา  มากรุ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กชายธนพนธ์  พลอยเหลือง
 
1. นางวิเชียร  ขิงหอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุมิตสวรรค์
 
1. นางมณี   เผือกใต้
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปวีณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นายสมพงษ์  ศรีพยาต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงฐาปนิตตา  กาญจนตฤณ
 
1. นางมณี   เผือกใต้
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เทพสุทธิ
 
1. นางมณีรัตน์  เหมือนชู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุภัทรา  บัวประทุม
 
1. นางไพรวัลย์  วงรอบ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กชายเมฆา  จุฑาเศวต
 
1. นางรักษ์ตะวัน  อุดมวัตนกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กหญิงนีรชา  ชักสาย
 
1. นางวัชรินทร์  ศรีดามา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ   เนยสูงเนิน
2. เด็กหญิงพรชนก  สมบูรณ์สุข
3. เด็กหญิงวรกมล  แก้วสิงห์
 
1. นางดวงรัศมี  จันตาวงศ์
2. นางสาวอังคณา  ทำความชอบ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  อนันตะ
2. เด็กหญิงอรชพร  นิลกำแหง
3. เด็กหญิงเกศราพร  เตือประโคน
 
1. นางพิเชษฐ์  อยู่เมือง
2. นางสาววรลัคน์  ศรีอุบลมาศ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงธันยชนก  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงพินทุสร  เดชพรหม
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ไชยสีหา
 
1. นางมณีรัตน์  เหมือนชู
2. นางวรรณา  วิทิตกรกุล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เคหะบุตร
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  คำหล้า
 
1. นางอาภา  ล่องชูผล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงศ์ปัญญา
2. เด็กหญิงยลดา  ถิ่นสถาน
 
1. นางสาวสิริภรณ์  วงศ์วิเศษ
2. นายบุญเด็ช  มงคลกาวิล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กชายธนภัทร  คุ้มอินทร์
 
1. นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงจารุชา  พุทธรักษ์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  อุดมมงคล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กหญิงคุณากร  นะสอน
 
1. นางสาวยุพิน  จันทร์ฟัก
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงธนัญชรินธรณ์  เมืองมูล
2. เด็กหญิงธีรพร  ทิตย์ออริตา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ
 
1. นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
2. นางมาลินี  นาจรัส
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   นุสิทธิ์
2. เด็กชายนพดล    หลักฐาน
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์   แพ่งเมือง
 
1. นางสาวมาลัย  แขกเมือง
2. นางสาวมลธิตา  โกศล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงชลธิชา   สอนอยู่
2. เด็กชายวรวิช   เกิดพุ่ม
3. เด็กหญิงสุภาวดี   ประจงค์
 
1. นางสาวลลิตา  อาจรอด
2. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงสุธิศา  ภู่ถนนนอก
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สอนเณร
 
1. นางสุเทพ  สำลี
2. นางกมลลักษณ์  พันบาง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  นามการณ์
2. เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่
 
1. นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
2. นางสาวสุวิมล  นิลพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  บุญเมือง
2. เด็กชายธนวัฒน์  บัวเพ็ง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  หาญกล้า
2. นางนงนุช  ภู่ตระกูล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายธรรมธัช  ฉิมพาลี
 
1. นางกัญญรัตน์  พุ่มรส
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กชายณภัทร  นิ่มนวล
 
1. นางมณฑา  พละทรัพย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กชายภาณุเดช  ทับเปียง
 
1. นายอนันต์  แก้วเปี้ย
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงจิระภัสสร  ฉลองสัพพัญญู
2. เด็กหญิงปวริศา  จิตกล้า
3. เด็กหญิงอชิรญาณ์  สร้อยสน
 
1. นางสาวสุรินทร์  อ่อนกล
2. นางสาวอัญชลี  กาฝาก
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. นางสาวณัฐนรี  คงฤทธิ์
2. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  แบนอ้น
3. นายศราวุฒิ  เลี้ยงเสริมสุข
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทาบัว
2. นางธนัญญา  ยานกาย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แสงดารา
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ   แช่มมั่น
3. เด็กชายสรยุทธ   ปรีการ
 
1. นางสาววิชุนี  จันทร์อินทร์
2. นางนางกันนิกา  ธรรมราช
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำนึง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยาสกูล
3. เด็กชายพลวัต  วงศ์เวียน
 
1. นางโสภา  จันทิมา
2. นางสาวสุภาภรณ์  โทสูงเนิน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 1. เด็กชายบดินทร์   พวงเทศ
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  ก๊กศรี
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  เชื้อเถาว์
 
1. นางสาวนรินทร์   อินทะนัก
2. นายประสิทธิ์  ปาต๊ะวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงวรัญญา  ใจรัก
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศาลาคาม
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แสนเมือง
 
1. นางศิราณี  อินทร์ทอง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ขบวน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เชื้อเถาว์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ขัดวาน
 
1. นางศิราณี  อินทร์ทอง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ขบวน
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซกเปือย 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    สาสิงห์
2. เด็กชายภควัต    ยานะเครือ
 
1. นายก่อเกียรติ   ยานะเครือ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายธีรนัย  มีบุตร
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  เด่นดวง
 
1. นายกฤษณะ  จินตะนา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายภูมิภัทร   แสนเกิด
2. เด็กชายเจษฎากร   แสงพรนิรันดร์
 
1. นางสาวประทุม   ชลชาญกิจ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายณัฐสุต    คงกระพันธ์
2. เด็กชายสุวรรณ    บานนคร
 
1. นายสมชาติ    พุ่มรส
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกรุ 1. เด็กชายธีรเดช   มั่นประสงค์
2. เด็กชายอธิภัทร  คอคง
 
1. นายสมชาติ   พุ่มรส
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กชายณัฐพร  ชะยันโต
2. เด็กชายทิพกร  ประทุม
 
1. นายธนวัฒน์  คู่ควร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายกำชัย  บัวนาค
2. เด็กชายดาราชัย  ชายกลั่น
 
1. นางบังอร  ใจไหม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงนฤภร  เชื้อจั่น
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  มั่นคง
3. เด็กหญิงผศุดี  สังข์ทอง
4. เด็กชายพรพิพัฒน์  แสดขุดทด
5. เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ศรี
 
1. นางทิพยวรรณ  ทะบาง
2. นางสาวทุติยาภรณ์  เกิดผล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองชัย
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทะวงศ์หาญ
3. เด็กหญิงสุจิตราภา  สลีวงศ์
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชุมภู
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีปา
 
1. นายพงค์ศักดิ์  จองตามา
2. นางสาวธนัฏฐา  ถาปาวงศ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ทองเชิด
2. เด็กหญิงนุชนาถ  บุญชื่น
3. เด็กหญิงวรรณวลี  ซาบุ
4. เด็กชายวุฒิชัย  อินคำ
5. เด็กหญิงเตือนจิตร  พึ่งอินทร์
 
1. นางสาวมาลัย  แขกเมือง
2. นายสมพงษ์  ศรีพยาต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. เด็กชายกรภัทร  อธิกิจโยธิน
2. เด็กชายธนพล  ทรัพย์สิน
3. เด็กชายธนวัฒน์  อนุกูล
4. เด็กชายอรรถพล  พวงผิว
5. เด็กชายอัครชา  จันทร์นวล
 
1. นางปาริชาติ  อินต๊ะกัน
2. นายสุรชัย  ประยูร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. นายนฤสรณ์  ดงดอน
2. เด็กชายพุฒิพงษ์   โชติกพันธุ์
3. นายวัฒนา  แสนศรี
4. นายวุฒิพงษ์  เยาวยอด
5. นายศิรชัช  โม้คำ
 
1. นางสาวดวงนภา  จริตงาม
2. นางมัชฌิมา  ช่างผาสุข
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงอริญชญา  บุกล่า
 
1. นางสาวสุนิศา  เผยพร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงสุธีรา  ยาน้อย
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  อินทนนท์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กลับทุ่ง
2. เด็กชายสิรภพ  พูนประชา
 
1. นางจงลักษณ์  จิตดี
2. นายจำรัส  หาญกล้า
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กชายปฐมพงษ์  สมหาญวงศ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ยอดแก้ว
 
1. นางปิ่นทอง  ฮ่อธิวงศ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงวิมวิภา  แปลงทอง
2. เด็กชายสินชัย  เฉิดฉาย
 
1. นายนภัทร  เสาร์แก้วคำ
2. นางกฤตยา  อุประวรรณา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กหญิงกฤษณี  ล้อมจันทร์
2. เด็กหญิงจิราพร  ประสพ
3. เด็กหญิงณัชชา  บุญธรรม
4. เด็กหญิงดลนภา  ปิ่นม่วง
5. เด็กหญิงบุณยาพร  ทำไร่
6. เด็กหญิงพัชราพร  มีใย
7. เด็กหญิงมธุริน  จัดแก้ว
8. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เถื่อน
9. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จันทร์เกษม
10. เด็กหญิงไอลดา  แจ้วเสียง
 
1. นางสาวเตือนหทัย  เหลือศรีจันทรื
2. นางสุรัตนา  เกตุจำนงค์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 1. เด็กหญิงกรวีย์  สาทิพจันทร์
2. เด็กชายกฤติพงศ์  สายเทพ
3. เด็กหญิงจินดารัตน์  ประจง
4. เด็กชายฐานันดร  จงบริบูรณ์
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  แกล้วกล้า
6. เด็กชายธนภัทร  จันทา
7. เด็กชายธนากร  พัฒนะราช
8. เด็กหญิงวราภรณ์  ดงดอน
9. เด็กชายอนุพนธ์  ศรีมนตรี
10. เด็กหญิงเหมยฟ้า  ฝั้นวงค์
 
1. นายบุญส่ง  ผาด่าน
2. นายสุวิทย์  แก้วมา
3. นายสมบูรณ์  สอนปัน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงกชพร  ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงกรวรรณ  ใจอัน
3. เด็กหญิงกัณทิมา  ดนตรี
4. เด็กชายชัยภูมิ  วงค์กองแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  สารกรวด
6. เด็กชายธนกฤต  หอมชื่น
7. เด็กชายธรณินทร์  แดงเจริญ
8. เด็กหญิงปภาพินท์  หวลระลึก
9. เด็กหญิงพรปวีณ์  พุ่มโต
10. เด็กหญิงพรรณารายณื  ชมเชย
11. เด็กหญิงพันนภา  บัวผัน
12. เด็กชายอภิรักษ์  ปิ่นศักดิ์
 
1. นายบุญชู  เหมันต์
2. นางสาวจารุเนตร  ดวงเดือน
3. นายสุริยา  ยานันท์
4. นางอาลิษา  ทาบัว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงสถิดา  ทีภูเวียง
2. เด็กชายเศรษฐกานต์  ศรศรี
 
1. นายประยูร  พรมพุก
2. นายเทอดศักดิ์  เกิดแสง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว (อำเภอศรีนคร) 1. เด็กชายจเร  เพ็ชรเอม
2. เด็กหญิงธัญสุดา  มีคุณ
 
1. นายชวน  บวบขม
2. นายเกียรติดำรงค์  คมขำ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงพรธีรา  ทับทอง
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อัศวะภูมิ
 
1. นางสาวสุภาพิชญ์  บินทจร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสารจิตร 1. เด็กหญิงวศินี  โผผิน
 
1. นางศรีวิไล  มั่นสวาทะไพบูลย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  จูหว้า
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) 1. เด็กหญิงบุญสิตา  กันทะคำ
 
1. นางสมพร  ทะสุใจ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. นายนิติพงษ์  น้อยปวง
 
1. นางสาวนฤมล  คาถา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กชายก้องภพ  พักเพียรดี
 
1. นายประเสริฐ  ส้มเพ็ชร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงสโรชา  อุดมชัย
 
1. นายประเสริฐ  ส้มเพ็ชร์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงกาญจนมาศ  แจ้งชัด
2. เด็กหญิงธิชาวรรณ  ออมสิน
 
1. นายสมหมาย  สร้อยบวบ
2. นายจำรัส  หาญกล้า
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์ราย
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  บัวผัน
 
1. นายสมหมาย  สร้อยบวบ
2. นายจำรัส  หาญกล้า
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงนวพร  อินเจือจันทร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ฉวี
 
1. นางวราภรณ์  หวังประเสริฐ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  คงอิ่ม
 
1. นายบุญแก้ว  ฤทธิ์กระจาย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงจันทิมา  โทนสังข์อินทร์
2. เด็กหญิงนิพิชชา  พัชรสิริณพร
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ยาสาไชย
 
1. นางสาวอาภาภรณ์   มีสุโข
2. นางสาวกุสุมา  ชัยมงคล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กหญิงจิรินาพร  คชเคลื่อน
2. เด็กหญิงพรกนก  ศรีภูมิ
3. เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนจิ๋ว
 
1. นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์
2. นางสาวอาภาภรณ์   มีสุโข
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายจิรายุ  น่วมเจริญ
2. เด็กชายณัฐโชติ  คล้ายบุญโต
3. เด็กชายนพคุณ  มีบุญ
 
1. นางวราภรณ์  หวังประเสริฐ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายศิวัช  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางจรรยา  พึ่งทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กชายธาดา  ทวีรัตน์
 
1. นายวัลลภ  แก้วเนตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางดง 1. เด็กหญิงอนิสชา  คำเสน
 
1. นายโสภณ  เหมือนชู
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กหญิงณัฐพร  รอบุญ
 
1. นางภิรมย์  กาวิละนันท์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองกระจง 1. เด็กหญิงวรัทยาพร  ค้าไม้
 
1. นางสาวพัชชา  มิ่งสมร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ตองอ่อน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงจิฬศิกาญน์  หลากจิตร์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ต่ำต้อ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายปิยชนน์  ทองเวียง
 
1. นางอุมาพร  รังสิวุฒาภรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงวิภา  ไทยบุญเรือง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ต่ำต้อ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 1. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
 
1. นางอุมาพร  รังสิวุฒาภรณ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จั่นจีน
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงพันธิวา  แก้วสาสุข
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  แจ้งเมือง
 
1. นางสาวจันทนี  ล่องชูผล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โอฬาร
2. เด็กชายนวพล  แสงสุข
3. เด็กชายพงศ์ธร  ฉิมชัยชนะ
4. เด็กหญิงพัชรพร  สนั่นเสียง
5. เด็กหญิงวรรนิษา  เฉพาะตรง
6. เด็กหญิงวิภาดา  นันตา
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หวลระลึก
8. เด็กหญิงอุมากร  บุญเมือง
9. เด็กชายไชยวัฒน์  บัวเขียว
 
1. นางสาวสุพรรษา  ฉิมพาลี
2. นางนิตยา  กลิ่นอำพันธ์
3. นางทิพวรรณ  นักธรรม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 1. เด็กชายประสาร  ยิ้มเพ็ชร
2. เด็กหญิงปิยะพร  สาระรักษ์
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บริบูรณ์
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีเจริญ
5. เด็กหญิงวรรณชนก  ประดิษฐ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีสงคราม
7. เด็กชายเขมนันท์  มั่นคง
8. เด็กหญิงเพชรรัตน์  จั่นจีน
9. เด็กชายเอกรัตน์  นนท์ประศาสน์
 
1. นายสุขุม  เทียนสุข
2. นายณัฐพงษ์  พลมาก
3. นางวิมลพรรณ  พวงแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กหญิงกัญจนพร  นันทโชติ
2. เด็กชายคณิศร  สารี
3. เด็กหญิงจิฬศิกาญน์  หลากจิตร์
4. เด็กชายณัฎฐกร  เอมอิ่ม
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  นาคแก้ว
6. เด็กชายตรัยรัตน์  ทิพย์แก้ว
7. เด็กชายนฤพัทธ์  ศรบุญทอง
8. เด็กชายนิรุตติ์  สุขสวรรค์
9. เด็กชายบุญประเสริฐ  สุวรรณวิจิตร
10. เด็กหญิงปภาวรินท์  แจ้งเมือง
11. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ชัยฉลอง
12. เด็กชายภัทรวิช  รู้สมัย
13. เด็กชายวรากร  ทับตรา
14. เด็กหญิงวิภา  ไทยบุญเรือง
15. เด็กชายสุทธิรักษ์  ครุฑน้อย
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
2. นางสาวบัณฑิตา  ต่ำต้อ
3. นางสาวจันทนี  ล่องชูผล
4. นายณัฐพงศ์  เพ็ชร์มุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา 1. เด็กชายจักรชัย  นิลวรรณ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เทียมตา
3. เด็กหญิงชยุตรา  หอมกระฐิน
4. เด็กชายนนทวัฒน์  บัวเพ็ง
5. เด็กหญิงนริศรา  มิ่งเมือง
6. เด็กชายพิชิตชัย  จำรัส
7. เด็กหญิงมัณฑนา  อินทรพานิชย์
8. เด็กหญิงรัตติกาล  สุวรรณสิงห์
9. เด็กหญิงวาสนา  โอฬาร
10. เด็กหญิงศุภสุตา  สิงห์ธนศักดิ์
11. เด็กชายอลงกรณ์  พรมพิราม
12. เด็กหญิงอัญชลี  มีเลิศ
13. เด็กหญิงอุดมพรรณ  ผิวอ่อน
14. เด็กหญิงเกสร  บัวเพ็ง
15. เด็กชายเสริมพงษ์  หย่อมวิไล
 
1. นายจรัญ  ศรีนุช
2. นายนนท์  สร้อยสวาท
3. นางอรสา  ใจทำดี
4. นางสาวสุพรรษา  ฉิมพาลี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายคณิศร  สารี
2. เด็กชายณัฏฐกร  เอมอิ่ม
3. เด็กชายตรัยรัตน์  ทิพย์แก้ว
4. เด็กชายนฤพัทธ์  ศรบุญทอง
5. เด็กชายนิรุตติ์  สุขสวรรค์
6. เด็กชายบุญประเสริฐ  สุวรรณวิจิตร
7. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ชัยฉลอง
8. เด็กชายภัทรวิช  รู้สมัย
9. เด็กชายวรากร  ทับตรา
10. เด็กหญิงวิภา  ไทยบุญเรือง
11. เด็กชายสุทธิรักษ์  ครุฑน้อย
12. นายสุธน  ไต่ถาม
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
2. นายศุภชัย  ตาทิพย์
3. นางสาวบัณฑิตา  ต่ำต้อ
4. นางสาวจันทนี  ล่องชูผล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชวรรณ  รัตนแย้ม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิมุกตาคม
3. เด็กหญิงกุลนิภา  ลำจวน
4. เด็กหญิงจินตนา  ยิ้มเปีย
5. เด็กหญิงจิรพรรณ  ไตรเพ็ชร์
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วรรณา
7. เด็กหญิงชุตินันท์  นิลจันทร์
8. เด็กชายณัฏฐพล  สืบจันทร์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองอินทร์
10. เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะ
11. เด็กชายธนากร  กล่องจาด
12. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ม่วงคำ
13. เด็กหญิงพรทิพา  เพ็งยิ้ม
14. เด็กหญิงสลิสทิพย์   นิลจันทร์
15. เด็กหญิงสาวิณี  สนสุด
16. เด็กหญิงสิริประภา  ปิ่นเปี่ยม
17. เด็กหญิงสุนิตา  ไก่แก้ว
18. เด็กหญิงสุนิษา  บ้านกล้วย
19. เด็กหญิงอรัญญา  ชาญสมาธิ
20. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โคตรวิชา
 
1. นางฉลวย  มะเฟือง
2. นายธนู  มะเฟือง
3. นายถวัลย์  พรมพุก
4. นางองุ่น  ฮ่วนสกุล
5. นางลำดวน  เกิดศรี
6. นางชนนิกานต์  มูลขำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายณัฐนันท์  เวชกุล
2. นายธนวิชญ์  ปัญญางก
3. นายธีรศักดิ์  โพธิ์อยู่
4. นายศรราม  เป็งดิบ
5. นายสราวุฒ  เลี้ยงเสริมสุข
6. นายอัจชฎาวุฒ  สานรุณ
 
1. นายประสงค์  นามกรณ์
2. นายรัชเวทย์  เกื้อกูล
3. นางอณุธิดา  กันจรรยา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วทะ
 
1. นายธวัชชัย  คล้ายแท้
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายชัยพจน์  ภูมิพิระรัถยา
2. เด็กหญิงชุดาภา  เตจ๊ะวงค์
3. เด็กชายทนาดร  ฝั้นสาย
4. เด็กชายทรงพล  พ่ายเวหา
5. เด็กชายมฆวัน  จำปาศรี
6. เด็กชายมหาสมุทร  สุธารักษ์
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คนตรง
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
2. นายวินัย  หลำภักดี
3. นายสุรศักดิ์  สัมฤทธิ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ยาทรัพย์
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  ธนูเสริม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สวรรค์ยอดประพันธ์
4. เด็กหญิงอรวรรณ  คำสิงห์
5. เด็กหญิงเก็จเกล้า  สุวรรณเสี่ยม
6. เด็กหญิงโยทะกา  เรืองขำ
 
1. นางไพรวัลย์  วงรอบ
2. นายพิเชษฐ  รุ่งเรือง
3. นางสาวคณิศร  รัดเลิศ
4. นายอ๊อด  สมพะมิตร
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงผา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คันทับ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นันตา
3. เด็กหญิงฉัตรพร  พรมบังเกิด
4. เด็กหญิงชมพูนุช  สาแก
5. เด็กหญิงดาราวรรณ  ผันผาย
6. เด็กหญิงปุณญาพร  สายนวล
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิงาเครือ
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วงศ์เวียน
9. เด็กหญิงศุภัศรา  กิ่งก้อน
10. เด็กหญิงสุภานัน  รัตนงาม
 
1. นางอรุณี  จันธิมา
2. นางอุทัย  จันทร์กระจ่าง
3. นางมยุรี  จิตรหาญ
4. นายอดุลย์วิทย์  นอศรี
5. นายสมชาย  โพธิ์แก้ว
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งสัก 1. เด็กชายนัฐธนันท์  ศิริโภคา
2. เด็กชายวิชญะ  วรรณบุตร
 
1. นายพิเชฐ  ขำพงศ์
2. นายทองสุข  คำทอง
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยมิ้ง 1. เด็กชายธีรโชติ  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นางสาวกิติยาพร  โมลารักษ์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกรนันท์  ตันบุตร
2. เด็กหญิงกวิสรา  ยาวิชัย
3. เด็กหญิงณัชชา  ถี่ถ้วน
4. เด็กหญิงนัธยาภรณ์  เอี่ยมคำจันทร์
5. เด็กชายพีระพงษ์  ดวงแก้ว
6. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ระวังภัย
 
1. นายกี  จรลี
2. นางบังอร  จรลี
3. นางสาวปิยพร  ประจง
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังใหญ่ 1. เด็กหญิงทีลาวรรณ  ทองอุไร
2. เด็กชายธนพล   แซ่อุ้ย
3. เด็กชายนครินทร์   เสือแหวว
4. เด็กชายศิริปัญญา   เพ็งกระจ่าง
5. เด็กชายสิทธิชัย   พ่วงจันทร์
6. เด็กหญิงอาทิตยา   เกิดป้อม
 
1. นายสุวรรณ   เล็กอ่อง
2. นายสวัด  แต้มทอง
3. นายพิไลพร   ขวัญวงษ์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายกรธัช  ทองมี
2. เด็กชายกฤษณะ  พรมเกษา
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  ต๊ะจักร
4. เด็กชายปฏิวัติ  ติ๊บแสน
5. เด็กชายภูวดล  ดงดอน
6. นายวุฒิพร  คู่ควร
7. นายศตพร  จุดกันทา
8. เด็กชายศิริมงคล  ติ๊บแสน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ทาบัว
2. นายธวัชชัย  คล้ายแท้
3. นายจิรศักดิ์  ทองเวียง
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชลดา  อ่ำวงษ์
2. นางสาวชลธิชา  ปั้นสำลี
3. เด็กชายธนกร  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวนันทิชา  ช่วยคิด
5. นางสาวน้ำฝน  สำลี
6. เด็กชายวัลลภ  อินทร์เทศ
7. นางสาวศศิวิมล  แสงสุข
8. เด็กหญิงสุจิตรา  มีจิตติ
9. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองคงอ่วม
10. นางสาวเกวรี  เพ็ชรโนรา
 
1. นายบุญทวน  บัวจันทร์
2. นางสาวยุพิน  วรรณสุผล
3. นางบงกช  วงไพวรรณ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วรรณา
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ธรรมราช
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บุตรลพ
 
1. นางมณี   เผือกใต้
2. นางพิเชษฐ์  อยู่เมือง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ค้างคีรี
2. เด็กหญิงนฤมล  แซ่จ๋าว
3. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  แซ่จ๋าว
 
1. นางทัศนีย์  เอี่ยมแจง
2. นางสุวพัชร  ศรีดี
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. เด็กหญิงปิมนภา  ทิ้งชั่ว
2. เด็กชายพีรากร  บุรี
3. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ทวีรัตน์
 
1. นางสาวสุนิศา  เผยพร
2. นางสาวขวัญจิต  จันทะวัง
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุเม่น 1. นายจิรายุ  วันผา
2. นางสาววรัญญา  เที่ยงตรง
3. เด็กหญิงศศินา  ยาน้อย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มาโหมด
2. นางสาวสร้อยสุดา  อินทนนท์
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย 1. เด็กชายพชรพล  ต้นจาน
2. เด็กหญิงพุทธรักษา  นวลจริต
 
1. นายชูศักดิ์  ขอบคุณ
2. นางสุรภี  แก้วตา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พิมพ์เรือง
2. เด็กชายประสิทธิพงษ์  นุ่มรอด
 
1. นางสาวณิชภัทรา  สุวรรณเดชา
2. นางธิดารัตน์  สะพรั่ง
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กชายณัฐพล  เมืองยม
2. เด็กชายภานุพงษ์  พุ่มกุหลาบ
 
1. นายฐิติวัฒน์  จัดดี
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสนตอ 1. เด็กหญิงพัชราภา  เถื่อนถ้ำ
2. เด็กหญิงวารุณี  มะทา
 
1. นายศฎาญุภักย์  อรุณเกล้าบดินทร์
2. นายุบุญธรรม  เขตบรรพต
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหีบ 1. เด็กชายธนวัฒน์  บังควร
2. เด็กหญิงมาริสา  พิณทมร
 
1. นางสาวรจนา  บุตรา
2. นางสาวระพีพร  ศรขาว
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงรัดเกล้า  ศรีพานิช
2. เด็กหญิงวรรณิษา  บุญยิ้ม
 
1. นายทรงวุฒิ  ทิมวงษ์
2. นางสาวสุภาพิชญ์  บินทจร
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารชะอม 1. เด็กชายนพเด็ช  เพ็งประภา
2. เด็กชายศรราม  หมื่นสิน
 
1. นายเพชร  ลาวจันทร์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงนิชนันท์  ถิ่นสถาน
2. เด็กหญิงพลอยริน  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวจิตตรา  จันทร์ทะวงค์
2. นางธิดารัตน์  สะพรั่ง
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง 1. เด็กหญิงฉัตรรวี  เวียนระวัง
2. เด็กหญิงชลลดา  กาญจะนา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดป้อม
 
1. นายฐิติวัฒน์  จัดดี
2. นางจิณัฐฐ์ตา  ไกยสิทธิ์
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายปัญญา  พาขุนทด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ยอดแก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สอนอยู่
 
1. นายจณะศักดิ์  คำแสน
2. นายธงชัย  รัตนแย้ม
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายธีรพงศ์  นิลจันทร์
2. เด็กชายปัญญาวุธ  พรมชุ่ม
3. เด็กชายวิษณุ  หิ้งเพชร
 
1. นายจณะศักดิ์  คำแสน
2. นายสุชาติ  หวังอินทร์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น 1. เด็กชายจิรภัทร  สุริยันต์
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีสงคราม
3. เด็กชายสนธยา  พิมพ์เหมือน
 
1. นายพินิจ  ซับซ้อน
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงบอน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมกุล
2. เด็กชายนันทพัฒน์  คงรอด
3. เด็กชายอนุรักษ์  เครือธิ
 
1. นายศักดิ์กฤษ  จันทิมา
2. นายสุรัตน์  บุญสุข
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กหญิงชลธิชา  เมฆพุฒ
2. เด็กหญิงนิศาชล  อินปรางค์
3. เด็กหญิงเดือนแรม  พรมสอน
 
1. นางเมธาวี  สวัสดิ์รักษา
2. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่าน 1. เด็กชายธนพนธ์  เป็นสุข
2. เด็กหญิงพวงพร  พรมสอน
3. เด็กหญิงอาทิตย์ชญา  ทองบาง
 
1. นายประกิจ  แย้มปั้น
2. นายวสันต์  รัตนธรรมวาที
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  วรรณทิพย์
2. เด็กหญิงนริศรา  มั่นคง
3. เด็กหญิงวิภาดา  อินทร์เลื่อม
4. เด็กหญิงสุพรรษา  เอมโอด
5. เด็กหญิงอทิตยา  ศรีสุข
6. เด็กหญิงเณศรา  สวัสดิ์มงคล
 
1. นางสาวธันวา  มากเหลือ
2. นายธีรภาพ  สังข์พันธ์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. นางสาวจันทกานต์  ไชยพิมพ์
2. นายพงษ์พันธ์  วรรณบุตร
3. เด็กชายลัทธพล  พูลลาภ
4. เด็กชายวงษ์สวรรค์  ฟักเถื่อน
5. นางสาวเวธกา  ชุ้นเกษา
6. เด็กชายโยธิน  บุญชู
 
1. นางเจริญ  ทองแท้
2. นางปิยะพรรณ  เอกสมาธิกุล
3. นายดิเรก  นันทโชติ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ 1. เด็กชายณัฐวัช  บัวนาค
2. เด็กหญิงทอฝัน  คำจินดา
3. เด็กหญิงปภาวี  เกื้อกูล
 
1. นายวิฑูร  ทองเนตร
2. นางสาวอาทิตยา  คณะใน
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เทิน 1. นายณัฐพล  ใยไม้
2. นางสาวนริศรา  พลไกร
3. เด็กชายภานุวัฒน์  กุลมณี
 
1. นายธารินทร์  กาศร
2. นางนิษฐ์พัชก์  จันทร์เกษม
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 1. เด็กหญิงนารา  พุ่มกลับ
2. เด็กหญิงมนรดา  วินิจ
3. เด็กหญิงวราลักษณ์  ลักษมีวงศ์วานิช
 
1. นายนราทิพย์  เชยวัดเกาะ
2. นางศลิษา  กำจัด
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  แก้วสีนวล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นนทประศาสน์
3. เด็กหญิงสุธิพร  รำลึก
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงย่าปา 1. เด็กหญิงกัญญากร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงพันธิตรา  ขุนบุญ
3. เด็กหญิงมณีรุ้ง  สียา
 
1. นางสาวสุชัชฎาภรณ์  สีทอง
2. นางสาวเบญจมาศ  ทาบัว
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงภวิกา  เพชรดี
2. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  บุญคุณ
3. เด็กหญิงสิรภัทร  จุมา
 
1. นางกฤษณา  อินต๊ะสงค์
2. นางสาวนิภาพร  เรือนแก้ว
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงนุจรี  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  บุตรหล่อ
3. เด็กชายวุฒิพร  น้อยคง
 
1. นายชวลิต  เอี่ยมเขียน
2. นางตุลา  สุขสัมพันธ์
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่ง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์ศรัทธา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์์  นพนรินทร์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  หอมชื่น
 
1. นายบุญชู  เหมันต์
2. นางสาวจารุเนตร  ดวงเดือน
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงชนิดา  มีเหมือน
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุ่นเมือง
 
1. นางลำพู  เขียนงาม
2. นางสาวขนิษฐา  ขวัญแย้ม
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อม 1. เด็กชายพีรภัทร์   โต่นวุธ
2. เด็กชายรฐนนท์  บัวมาก
3. เด็กชายอรรถพันธ์  พนมพจน์
 
1. นายประมาณ  แสงรัศมี
2. นายสัตต์ยา  นราพิสุทธิ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผดุงนึก
2. เด็กชายนรากร  พุฒนาค
3. เด็กชายพลวัตร  ยี่รัมย์
 
1. นายสมบัติ  ทรัพย์ศรี
2. นางรัชณี  อยู่สำราญ
 
140 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เกษเกษร
2. เด็กหญิงปวริศา  พะวงศ์
3. เด็กหญิงแพร  ต้นวงศ์แก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ฤกษ์บวร
2. นางสาวกาญจนา  เลาคำ
 
141 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนจันทร์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คงเวทย์
2. เด็กชายธีรภัทร  จาดเสม
3. เด็กหญิงปุณยาพร  ชูวิทย์
 
1. นางจรัสศรี  พุ่มไม้
2. นางสนุน  มูลกำเนิด
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กชายจิโรจน์  ปุนณภพสกุล
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
 
143 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคะยาง 1. เด็กหญิงกษมา  อินทร์ทอง
 
1. นางศิริพร  รมณียกุล
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำ 1. เด็กหญิงอภิชญา  โตจริง
 
1. นางสายชล  จั่นเพชร
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงจินดาหรา  กันทะชุมภู
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงจันทน์ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  บุญมา
 
1. นางสาวสุพัตรา  จุมปาเครือ
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กหญิงสโรชินี  สีใส
 
1. นางสาวเฉลิมรัศมิ์  กำมะหยี่
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกลับ 1. เด็กหญิงปนัสดา  เฉพาะตรง
 
1. นางสาวปิติรัตน์  รอดทอง
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) 1. เด็กชายกวินทร์  สำเนียง
 
1. นางสาวจุฑามณี  ถุงปัญญา
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  หล้าคำปา
2. เด็กหญิงกุลจิรา  ป๊อกแป๊ก
3. เด็กหญิงปรัชกานต์  ปิติคุณธรรม
 
1. นางเกศรา  บัวป้อม
2. นางนิลวดี  จันทรวิมูล
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. นายณัฐพล  สุวรรณโฉม
2. เด็กชายพลวัต  แป้นจาก
3. เด็กชายภาคภูมิ  บัวทอง
 
1. นางสาวนพรัตน์  สิงห์กร
 
152 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ทิศวงศ์
2. เด็กชายพฤติพงศ์  เอี่ยมสิทธิ์
 
1. นางจุฬา  สลีวงศ์
 
153 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มูลทอง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ตาเปี้ย
 
1. นางมนพร  พนะสันต์
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ 1. เด็กชายวัชรพล  ธูปเอี่ยม
 
1. นางสาวสุปราณี  จันทร์มา
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยะวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ขอบแก้ว
 
1. นางวัจนา  สำอางค์
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   สุวรรณวงค์
 
1. นางสาวสมจิตร   อนะวัชกุล
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตามน 1. เด็กชายเอกราช  อินหล่อ
 
1. นางสาวทัณฑิกา  วีระศิริวัฒน์
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก 1. เด็กชายวรฤทธิ์  ปะทานัง
 
1. นางกันยา  ส้มเพ็ชร์
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรังสิต 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  พลสัสดี
 
1. นายประเสริฐ  ส้มเพ็ชร์
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เจริญศักดิ์ชัยกุล
 
1. นางสาวลัดดา  สุวรรณโฉม
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ขันแก้ว
 
1. นางสาวชญาลักษณ์  ชยสรรพสิทธิ์
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายธนวิชญ์  ปัญญางก
 
1. นายจิรศักดิ์  ทองเวียง
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายจารุชัย  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงภควดี  เกิดสิน
3. เด็กหญิงวรรณิดา  บัวป้อม
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พันธเขียว
2. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายพีรพร  จันทนาม
2. เด็กชายวิวัฒน์  น้อยเขียว
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อิ่มขุนทอง
 
1. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
2. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายจักรกฤษ  ศรีมาลา
2. เด็กชายธัมมะรงค์  บุญจันทร์
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  กระชั้น
 
1. นายนพรัตน์  จันทร์ส่ง
2. นายสุทัศน์  คำเมือง
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายปภังกร  แกล้วกล้า
2. เด็กชายรามพิรุณ  แก้วบุรี
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  อิ่มขุนทอง
 
1. นางสาววริศรา  ศรีสำโรง
2. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง 1. เด็กชายชานนท์  เชื้อสาย
2. เด็กชายพงศกร   ทองธรรมชาติ
3. เด็กชายพิสิทธิ์ศักดิ์  กุลลาว
 
1. นายสุรชัย  ไทยสาย
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อินทร์ภู่
2. เด็กหญิงพรชิตา  เต็มบาง
3. เด็กหญิงรจนา  วังคะฮาด
 
1. นางอาภา  ล่องชูผล
2. นางสุนทรีย์  ทาริยะอินทร์
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  อินหล่อ
2. เด็กหญิงวิภาวิณี  อ่อนคล้อย
 
1. นายณัฐกันต์  เทียนบุตร
2. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ราก 1. เด็กชายสงกรานต์  ใจตึก
2. เด็กชายอชิรวิทย์  จอมประเสริฐ
 
1. นายวินัย  เพชรแบน
2. นางสาวธัญสินี  สุวรรณรัตน์
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา 1. เด็กชายชัยเชษฐ์  ชัยวัน
2. เด็กชายณัฐพล  ริยะตา
 
1. นางวรรณภา  เมืองเหมอะ
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ 1. เด็กหญิงธันยา   สักกัจจะ
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  ทุยพูล
3. เด็กชายสุรเสกข์  ธูปทอง
 
1. นายนราทิพย์  เชยวัดเกาะ
2. นางเรือนทนา  คงคา