หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ณ สนามแข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 ว่าที่ร้อยเอก ไพบูลย์ ยกให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสัมพันธ์ จิตรธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางอภัสนันท์ ศิริวิทชัยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบงานประกัน ฯ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางพจมาน หาญกล้า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายประดิษฐ์ จิตพินิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายนิเวช พุ่มอ่ำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายจีรศักดิ์ รสลือชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางวชิรญา วชิรเมธี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายยศวัฒน์ พุฒตาล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางสาวอัญชลี ฝางเสน นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางศุกลรัตน์ มิ่งสมร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการ
24 นางสาวสุดารัตน์ เตชะปรากรม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการ
25 นายมุนินทร มาตมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
26 นางสาวศิริพร ใจทิม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ คณะกรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
27 นายมุนินทร มาตมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
28 นางสาวศิริพร ใจทิม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะ กรรมการติดตามฯ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
29 นายยศวัฒน์ พุฒตาล ศึกษานิเทศก์ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
30 นางสาวกนกวรรณ คุ้มพาล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
31 นางสาววิภาวี ใจซื่อดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(ุคุ้งวารีวิทยา) คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
32 นางสาวสุนิสา ปิ่นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านเขาทอง คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
33 นางสาววัฒนาพร เปรมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
34 นางสาวสุภาพรรณ มั่นตาลเตี้ย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านขอนซุง คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
35 นายฉัตรชัย สำรวมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านวังแร่ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
36 นายมานะชัย ครุฑจับนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดปากน้ำ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
37 นางศุภกานต์ จันทน์เทศ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
38 นางสาวณัฐชยา นุ่มน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนาพง คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
39 นางสุรีรัตน์ น้อยชัยนา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดคลองกระจง คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
40 น.ส.สุดารัตน์ เตชะปรากรม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
41 นายมุนินทร มาตมุงคุณ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะ กรรมการติดตามฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายยศวัฒน์ พุฒตาล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
43 นายปราโมทย์ หนูเมือง บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
44 นายจเร หรุ่มสูงเนิน บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
45 นายสมชัย กำมะหยี่ บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
46 นายบุญนำ คันศร บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
47 นายชิษณุพงศ์ แสงทอง บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
48 นางรุ่งทิวา ตองกลิ่น บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
49 นางเจริญ หวลหอม บุคลากร สพป.สุโขทัย เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
50 นายสุวิทยา พรมอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
51 นางเย็นตา กองทอง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
52 นางพัชรินทร์ พรมอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
53 น.ส.นที บริบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
54 นางวิไล แก้วเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
55 นางบังอร แสนโกศิก ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
56 น.ส.ปุณญาดา พร้อมวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
57 นายสุธรรม บุตรศรี ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
58 นางบุญมี ทรงเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
59 นายสุทัศน์ พฤกษ์ชาติศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
60 นางพรเกตุ สันแดง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
61 นางสำเนียง ศิริไกรวัฒนาวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
62 นางสาวสุนันทา หล้ากาศ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
63 นางสาวสมพร นุชเปรม ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
64 นายสุวรรณ ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
65 นางประภัสสร ขัดสาย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
66 น.ส.ธันยาพร แก้วตะคุ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
67 นางสาวประภา มากรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
68 นางพจมาน หาญกล้า หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
69 นายประดิษฐ์ จิตพินิจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
70 นางธนกร วรชนานันท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
71 นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
72 นายนนท์ สร้อยสวาท รกน. โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
73 นางนิตยา กลิ่นอำพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
74 นายจง หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
75 นายศรศักดิ์ พรมเกตุ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
76 นางละเอียด ติยะคุณ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
77 นางนงนุช ภู่ตระกูล ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 น.ส.วัชราภรณ์ หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายสมชาติ ตักเตือน ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายจรัญ ศรีนุช ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายประหยัด ปรารมย์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 น.ส.สุพรรณี เรืองพิศาล ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นางทิพวรรณ นักธรรม ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 น.ส.สุพรรษา ฉิมพาลี ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นางอรสา ใจทำดี ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นางสาวกัญยา อยู่รัตน์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นางรัชลิตา อุปถัมภ์ ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายนาเดีย จงแจ่มฟ้า โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายสมชาย เจตบุตร โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นางจารุวรรณ ศรีนุช ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายจำรัส หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นายชาญวิทย์ วงจักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายสมศักดิ์ ชุติชัย ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นางเยาวภา มีแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นางสุปราณี เสือคล้าย ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นางนฤมล พงษ์สุพจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายชิตพงษ์ ภูทวี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นายอภิชัย รีฮุง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นายวันชัย เอี่ยมสืบทับ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นางสาวจรินทร์ เวทย์พงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นางสาวรุ่งนภา น่าดู ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 นายพลกฤษณ์ คำเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นางวีณานุช หุนกุล ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นางจิตตมาส ศรีสุภาพ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายจาตุรงค์ คชาธาร ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายวีรศักดิ์ ทองปาน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นางสาวศิริพร ใจทิม หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายมานะ แปดสี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางสาวประภา มากรุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
114 นายเฉลิมพร เทียนศรี ครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
115 นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบ ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
116 นางเย็นตา กองทอง ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
117 นายสุธรรม บุตรศรี ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
118 นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
119 นายนิเวช พุ่มอ่ำ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
120 นายชยันต์ ยุบล ครู โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
121 นายไพฑูรย์ ยนต์นิยม ครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
122 นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเมืองนา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
123 นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
124 นางวิไล แก้วเนตร ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
125 นายชวลิต สุวนาริด ครู โรงเรียนบ้านบึงงาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
126 นายพิพัฒน์ ศรีฟ้า ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
127 นายวิรัตน์ เพ็งศรี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
128 นายเจษฎา อ๊อสวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
129 นางสาวไพริน น้อมเศียร ครู โรงเรียนบ้านปากคะยาง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
130 นายเสกสรร อินต๊ะศรี ครู โรงเรียนบ้านป่าเลา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
131 นายชวลิต ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนวัดโบราณหลวง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
132 นายเพชร ลาวจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านธารชะอม ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
133 นายฐิติวัฒน์ จัดดี ครู โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
134 นายศรัญยู ยุบล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
135 นายเชษฐา พรภัทรยุทธ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICT ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
136 นายทวี พร้อมมิตร ครู โรงเรียนบ้านนาต้นจั่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
137 นายจีรศักดิ์ ทองเวียง ครู โรงเรียนบ้านผาเวียง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
138 นายทรงวุฒิ ทิมวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
139 นายถวัลย์ พรมพุก ครู โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
140 นายสุรพล ทรวงโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิต ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
141 นางอัญชิษฐา เย็นสำราญ ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเมืองนา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ(คอมพิวเตอร์)
142 นายสัมพันธ์ จิตรธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
143 นางสาวปราณี เพ็งจันทา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นางนรินทร์ กรายทอง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 นางสาวรจนา จิระเดชประไพ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
146 นางประภัสสร ขัดสาย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
147 นางสาวนวพร อุตรินทร์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
148 นางสาวมะลิ ศรีบุรินทร์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
149 นางเพ็ญศรี เขื่อนขันธ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
150 นายอิทธิพัทธ์ พลอาสา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
151 นางสุริรัชต์ ดีล้น นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
152 นางสาวธันยาพร แก้วตะคุ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
153 นางพัชรินทร์ พรมอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มปฐมวัย
154 นางสาวศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
155 นางสาวสุดารัตน์ เดชะปรากรม เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
156 นางกัญรัตน์ พุ่มรส ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
157 นายพลกฤษณ์ คำเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]