หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจิราพร เจียงจันทร์ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา กุสุโมทย์ครู โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์วรรณ มุสิกรัตน์ครู โรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์ครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทองทิพย์ ทองสุขครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
3. นายณรงค์ อินกองครู โรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางรักษ์ตะวัน อุดมวัฒนกูลครู โรงเรียนบ้านห้วยโป้ประธานกรรมการ
2. นางกอบแก้ว อำนวยสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดกรงทองกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ชัยรัตน์ครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวปาจรีย์ ปิ่นศักดิ์ครู โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ สลีแดงครู โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาในกรรมการ
3. นางสาวยุพิน จันทร์ฟักครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ วิจิตรครู โรงเรียนบ้านโซกม่วงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สิงหเดชครู โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง)กรรมการ
3. นายทัศนีย์ บัวจันทร์ครู โรงเรียนบ้านเตว็ดกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางพันทิพา โกญจนาทครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยประธานกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ ทองแจ้นครู โรงเรียนบ้านตึกกรรมการ
3. นางศิริวรรณ อินทรโชติครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายชูชาติ นามกรณ์ครู โรงเรียนบ้านปากคะยางประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เกิดมีครู โรงเรียนบ้านโซกเปือยกรรมการ
3. นางบังอร แสนโกศิกครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางศันสนีย์ มีศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะประธานกรรมการ
2. นางณัฐทิชา เขียวบุตรครู โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามกรรมการ
3. นายอุดร ยาน้อยครู โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุวพัชร ศรีดีครู โรงเรียนบ้านสันหีบประธานกรรมการ
2. นางขวัญศุภางค์ ฉาดฉานครู โรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
3. นางสุดาพร พรมพันธุ์ครู โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา ลวดลายครู โรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นางไพรวัลย์ วงรอบครู โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางจิต วรรณโชคครู โรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมาลี การะเกษครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางยุพิน หนองรั้งครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา เดชแฟงครู โรงเรียนบ้านซ่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวศรัญญา คำรามครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางประธานกรรมการ
2. นางลำดวน เกิดศรีครู โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางทิยะดา ใจชื่นครู โรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางดวงรัศมี จันตาวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนครประธานกรรมการ
2. นางทิยะดา ใจชื่นครู โรงเรียนบ้านโซกเปือยกรรมการ
3. นางสาคร เชยวัดเกาะครู โรงเรียนวัดตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริพร รมณียกุลครู โรงเรียนบ้านปากคะยางประธานกรรมการ
2. นายมณเฑียร จันทร์น้อยครู โรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวสาริณี ขำจันทร์ครู โรงเรียนบ้านซ่าน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวยุภารัตน์ เนืองนิตย์ครู โรงเรียนบ้านสันหีบประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาดา นพวิบูลย์ ครู โรงเรียนกวางวากรรมการ
3. นางสาวดวงกมล ทัดชั่งครู โรงเรียนบ้านโซกม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ หวลหอมครู โรงเรียนบ้านหนองกลับประธานกรรมการ
2. นางสาวคณิศร รัดเลิศครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางธัญญา ขันแก้วครู โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางพิมล อุปถัมภ์ครู โรงเรียนบ้านตึกประธานกรรมการ
2. นางมะปราง ตาคำชัยครู โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ม่วงพัฒนาครู โรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายถวัลย์ พรมพุกครู โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสาคร บุญไทยครู โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์กรรมการ
3. นายนิมิตร ปิ่นทองครู โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมานพ ยอดเกตุครู โรงเรียนบ้านสารจิตรประธานกรรมการ
2. นางเกษรทิพย์ แกล้วกล้าครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
3. นางเนตรนภา กระแสร์ครู โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พรมสุวรรณ ครู โรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็งครู โรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
4. นางกัญญรัตน์ พุ่มรสครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
5. นางสุวารี หาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ โต๊ะถมครู โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)กรรมการ
7. นายนิจสันต์ จันธิดาครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พรมสุวรรณ ครู โรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็งครู โรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
4. นางกัญญรัตน์ พุ่มรสครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
5. นางสุวารี หาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ โต๊ะถมครู โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)กรรมการ
7. นายนิจสันต์ จันธิดาครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พรมสุวรรณ ครู โรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็งครู โรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
4. นางกัญญรัตน์ พุ่มรสครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
5. นางสุวารี หาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ โต๊ะถมครู โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)กรรมการ
7. นายนิจสันต์ จันธิดาครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร ใจทิมศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พรมสุวรรณ ครู โรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี อิ่มเพ็งครู โรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
4. นางกัญญรัตน์ พุ่มรสครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
5. นางสุวารี หาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
6. นางสาวดวงใจ โต๊ะถมครู โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)กรรมการ
7. นายนิจสันต์ จันธิดาครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกมล ปิยารมย์ครู โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะประธานกรรมการ
2. นางจิตรา แก้วทอง ครู โรงเรียนบ้านดงคู่กรรมการ
3. นางสาวสุนัน สมพมิตรครู โรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงศ์ แย้มกลิ่นครู โรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล นิลพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)กรรมการ
3. นางสาวสุนันทา หล้ากาศ ครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางมณฑา พละทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางมัทนา สุขเทศครู โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพันธ์ ทวีรัตนพันธ์ครู โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
4. นายบุญเลิศ จันโททัยครู โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
5. นายประกิจ แย้มปั้นครู โรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
6. นางวรวลัญช์ จำรัส ครู โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางจารุวรรณ จันธิดาครู โรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการ
8. นายสมโภชน์ เกื้อกูล ครูโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
9. นางเจษฎ์สุดา ขำพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
10. นายเอกพงศ์ แกล้วกล้าครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
11. นางสาวสุภัสสร เทียนสุขครู โรงเรียนบ้านห้วยโป้กรรมการ
12. นายอนันต์ แก้วเปี้ยครู โรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
13. นายสมเจตน์ เกตุขาวครู โรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
14. นางจุฑารัตน์ อินดีครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
15. นายวันชัย กองทองครู โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
16. นายประทีป อ่องสำริดครู โรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการ
17. นายผดุงศักดิ์ อ่างทองครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
18. นางสาววาทินี อิ่มเอิบครู โรงเรียนบ้านโซกม่วงกรรมการ
19. นางกมลลักษณ์ พ้นบาง ครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
20. นางนิตยา ตาคำชัยครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
21. นายพลกฤษณ์ คำเมืองครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางมณฑา พละทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางมัทนา สุขเทศครู โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพันธ์ ทวีรัตนพันธ์ครู โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
4. นายบุญเลิศ จันโททัยครู โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
5. นายประกิจ แย้มปั้นครู โรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
6. นางวรวลัญช์ จำรัส ครู โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางจารุวรรณ จันธิดาครู โรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการ
8. นายสมโภชน์ เกื้อกูล ครูโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
9. นางเจษฎ์สุดา ขำพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)กรรมการ
10. นายเอกพงศ์ แกล้วกล้าครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
11. นางสาวสุภัสสร เทียนสุขครู โรงเรียนบ้านห้วยโป้กรรมการ
12. นายอนันต์ แก้วเปี้ยครู โรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
13. นายสมเจตน์ เกตุขาวครู โรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
14. นางภรณี โพธิ์ศรีรัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
15. นายวันชัย กองทองครู โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
16. นายประทีป อ่องสำริดครู โรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการ
17. นายผดุงศักดิ์ อ่างทองครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
18. นางสาววาทินี อิ่มเอิบครู โรงเรียนบ้านโซกม่วงกรรมการ
19. นางกมลลักษณ์ พ้นบาง ครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
20. นางนิตยา ตาคำชัยครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
21. นายพลกฤษณ์ คำเมืองครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางมณฑา พละทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางมัทนา สุขเทศครู โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิพันธ์ ทวีรัตนพันธ์ครู โรงเรียนบ้านสารจิตรกรรมการ
4. นายบุญเลิศ จันโททัยครู โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
5. นายประกิจ แย้มปั้นครู โรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
6. นางวรวลัญช์ จำรัส ครู โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการ
7. นางจารุวรรณ จันธิดาครู โรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการ
8. นายสมโภชน์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
9. นางเจษฎ์สุดา ขำพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฏชนูทิศ)กรรมการ
10. นายเอกพงศ์ แกล้วกล้าครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
11. นางสาวสุภัสสร เทียนสุขครู โรงเรียนบ้านห้วยโป้กรรมการ
12. นายอนันต์ แก้วเปี้ยครู โรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
13. นายสมเจตน์ เกตุขาวครู โรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการ
14. นางภรณี โพธิ์ศรีรัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
15. นายวันชัย กองทองครู โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
16. นายประทีป อ่องสำริดครู โรงเรียนบ้านโคกกะทือกรรมการ
17. นายผดุงศักดิ์ อ่างทองครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
18. นางสาววาทินี อิ่มเอิบครู โรงเรียนบ้านโซกม่วงกรรมการ
19. นางกมลลักษณ์ พ้นบาง ครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
20. นางนิตยา ตาคำชัยครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
21. นายพลกฤษณ์ คำเมือง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจริยา อินทร์เรืองครู โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายจงลักษณ์ พ้นพาลครู โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวเมธินี ดอนไพรฮวบครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
4. นางตุลา สุขสัมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการ
5. นางสาวพัชชา มิ่งสมรครู โรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิราณี อินทร์ทองครู โรงเรียนบ้านปากคะยางประธานกรรมการ
2. นางบังอร ใจไหมครู โรงเรียนบ้านซ่าน กรรมการ
3. นายเฉลิมพร เทียนศรีครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
4. นางสาวศรัญญา โต๊ะถมครู โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
5. นายสุรชัย ประยูรครู โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจงจิตร วัฒนอัมพรครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ แตงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศกรรมการ
3. นายบุญเลิศ จันทร์เดชครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
4. นางนิภาพรรณ กันนาครู โรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการ
5. นางสาววิไลพร ธีรกีรยุตครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจงจิตร วัฒนอัมพรครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ แตงทอง ครู โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศกรรมการ
3. นายบุญเลิศ จันทร์เดชครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
4. นางนิภาพรรณ กันนาครู โรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการ
5. นางสาววิไลพร ธีรกีรยุตครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ อภิโลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ อินทรมาศครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
3. นางละเอียด จันอ่อนครู โรงเรียนบ้านนาพงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเพิ่มพูน นนทธิครู โรงเรียนบ้านแม่คุกรรมการ
5. นางสุภาพันธ์ มงคลประดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ อภิโลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ อินทรมาศครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)กรรมการ
3. นางละเอียด จันอ่อนครู โรงเรียนบ้านนาพงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเพิ่มพูน นนทธิครู โรงเรียนบ้านแม่คุกรรมการ
5. นางสุภาพันธ์ มงคลประดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวีระชัย น้อยเชียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขุมประธานกรรมการ
2. นายปริญญา แก้วบังเกิดครู โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นางสาวมณฑา ม่วงสวนครู โรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
4. นายจักรพงศ์ หยุดยั้งครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวนิตยา ละอองครู โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวีระชัย น้อยเชียวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขุมประธานกรรมการ
2. นายปริญญา แก้วกำเนิดครู โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นางสาวมณฑา ม่วงสวนครู โรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
4. นายจักรพงศ์ หยุดยั้งครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
5. นางสาวนิตยา ละอองครู โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวทัศนีย์ โขนงนุชครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ สุจริตครู โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)กรรมการ
3. นางปภา ทองสวัสดิ์ครู โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ โขนงนุชครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรวรรณ สุจริตครู โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)กรรมการ
3. นางปภา ทองสวัสดิ์ครู โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายบุญยืน ทรงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ เกตุเนียมครู โรงเรียนบ้านห้วยเจริญกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ โกศัยครู โรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการ
4. นายเสนาะ ควรทำครู โรงเรียนบ้านแม่สำกรรมการ
5. นายวิเศษ สุขทองครู โรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชัชวาลย์ อ่ำเทศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไฟไหม้ประธานกรรมการ
2. นายพยอม บัวส้มครู โรงเรียนบ้านวังธารกรรมการ
3. นายพนม เข็มเงินครู โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
4. นายสุทัศน์ คำเมืองครู โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายวิทูล จีนเชื้อครู โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายมานิต นวรัตนารมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองแดนประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ หวังอินทร์ครู โรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ พรมพุกครู โรงเรียนวัดเตว็ดในกรรมการ
4. นายสุพิเชษฐ์ สนั่นเสียงครู โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
5. นางอาลิษา ทาบัวครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ วรรณโชคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่นประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ พระริตครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นายนิวัตร์ ทิมวงษ์ครู โรงเรียนบ้านน้ำขุมกรรมการ
4. นางสาวนวลปรางค์ ยอดสกุลณีครู โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางนิตยา ฤทธิ์กระจายครู โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายคะนอง ประโยชน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ อ่วมแก้วครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ทาบัวครู โรงเรียนบ้านผาเวียงกรรมการ
4. นางรัชนี โกศัยครู โรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการ
5. นายถาวร ศรีอรุณนิรันดร์ครู โรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุทัศน์ วาลุกาผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี โพธิ์ขาวครู โรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการ
3. นางสาวประไพ มะริดครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
4. นางธนาทิพย์ เกิดผลครู โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสุธีรา กรณ์ทองครู โรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ วาลุกาผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี โพธิ์ขาวครู โรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการ
3. นางสาวประไพ มะริดครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
4. นางธนาทิพย์ เกิดผลครู โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสุธีรา กรณ์ทองครู โรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ วาลุกาผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1ประธานกรรมการ
2. นายมนตรี โพธิ์ขาวครู โรงเรียนพุ่ยฮัวกรรมการ
3. นางสาวประไพ มะริดครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
4. นางธนาทิพย์ เกิดผลครู โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสุธีรา กรณ์ทองครู โรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายโสภณ ปุณณประดับกิจครู โรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ เทียนศรีครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายเผชิญ รู้สมัยครู โรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายโสภณ ปุณณประดับกิจครู โรงเรียนวัดปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ เทียนศรีครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายเผชิญ รู้สมัยครู โรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายศุภชัย หลินเจริญครู โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา กันทะชมภูครู โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวอัญชิสา สารีบุตรครู โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวกมลณัฐ ดีธงทองครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)ประธานกรรมการ
2. นางอินทะนงค์ ประสมวงศ์ครู โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะกรรมการ
3. นางมณีกานต์ พานิชครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรนิภา พันธุ์ชื่นนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ติยะคุณครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
3. นางราตรี บุตรลพครู โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 155)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายประชา วงศ์เทพนิวัตนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา สุขนาครู โรงเรียนบ้านแม่คุกรรมการ
3. จ.ส.ต.ศิริวัฒน์ บุญฉัตรกุลนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายมนตรี มุสิกาพรรณนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สมฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ถนอมนวลครู โรงเรียนวัดป่าถ่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (เสน่ห์ สิริฑฺฒโน)เจ้าอาวาสวัดสวรรคารามประธานกรรมการ
2. พระมหาดวงอำนาจ ศิริมังฺคโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวรรคารามกรรมการ
3. พระครูใบฏีกาธวัธชัย ญาณโปผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวรรคารามกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ รสลือชาศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (เสน่ห์ สิริฑฺฒโน)เจ้าอาวาสวัดสวรรคารามประธานกรรมการ
2. พระมหาดวงอำนาจ ศิริมังฺคโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวรรคารามกรรมการ
3. พระครูใบฏีกาธวัธชัย ญาณโปผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวรรคารามกรรมการ
4. นายจีรศักดิ์ รสลือชาศีกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสุรินทร์ โกธรรมครู โรงเรียนบ้านซ่านประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร เดชแฟงครู โรงเรียนบ้านหนองป่าตอกรรมการ
3. นายถาวร บัวเข็ม ครู โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก 1 กรรมการ
4. นายสามารถ เล็กอรุณครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
5. นางพันทิพา โกญจนาทครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพยุงศักดิ์ แสนคำครู โรงเรียนไชยะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลทร ชัยพิวงศ์ครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นายบรรจง มณีวงษ์ ครู โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการ
4. นายวรรลพ เกิดผลครู โรงเรียนบ้านสุเม่นกรรมการ
5. นายชาญชัย ช่วยเพ็ญครู โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางกันยา ส้มเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกประธานกรรมการ
2. นายประพันธ์ ตุนาโป่ง ครู โรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการ
3. นายพเยาว์ จุ้ยต่ายครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายนิวัติ ประหลาดเนตรครู โรงเรียนบ้านหนองกลับประธานกรรมการ
2. นางจิรัฏฐ์ กอบแก้วครู โรงเรียนวัดบ้านกรุกรรมการ
3. นายมัณฑเศรษฐ์ เหมืองหม้อครู โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนิวัติ ประหลาดเนตรครู โรงเรียนบ้านหนองกลับประธานกรรมการ
2. นางจิรัฏฐ์ กอบแก้วครู โรงเรียนวัดบ้านกรุกรรมการ
3. นายมัณฑเศรษฐ์ เหมืองหม้อครู โรงเรียนบ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบุญแก้ว ฤทธิ์กระจาย ครู โรงเรียนบ้านธารชะอมประธานกรรมการ
2. นางรัตติกร จูหว้าครู โรงเรียนบ้านทับผึ้งกรรมการ
3. นายสมชาย เขียนทอง ครู โรงเรียนบ้านตึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภาพิชญ์ บินทจรครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี สุขกันต์ครู โรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อมกรรมการ
3. นายประเสริฐ ดามังครู โรงเรียนบ้านกลางดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เอื้อนจิตรครู โรงเรียนหนองช้างประธานกรรมการ
2. นายวิทยาธร ทุเรียนครู โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวันกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ หวลหอมครู โรงเรียนวัดคลองกระจงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา บรรดาจันทร์ครู โรงเรียนวัดภูนกประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ รัตนธรรมวาทีครู โรงเรียนบ้านซ่านกรรมการ
3. นายมณฑล กระจงครู โรงเรียนป้วยมิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ภัค ประสมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแก่งประธานกรรมการ
2. นายพานิช ลิ้นจี่ ครู โรงเรียนบ้านวังทองกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ศรีดามาครู โรงเรียนบ้านห้วยโป้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสมพร ทะสุใจครู โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐวรนุช ชุมภูทองครู โรงเรียนโรตารีสวรรคโลก1กรรมการ
3. นายสุรเดช ยิ้มประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเลิศ สุรินทร์ครู โรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ ตักเตือนครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
3. นางสุนันทา ปกเกษครู โรงเรียนบ้านบ่อแปดร้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ ส้มเพ็ชร์ครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ จันทร์เกษมครู โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นายสิริ โสรัจประสพสันติครู โรงเรียนบ้านขอนซุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายคนึง ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนไชยะวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิธู เหมันต์ครู โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
3. นายอาคิรา ธรรมขันธ์ครู โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุริยน ทะสุใจผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายรัง อนุเคราะห์ครู โรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ น้อยวงศ์ครู โรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นายดิเรก ขวยเขิน ครู โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุริยน ทะสุใจผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายรัง อนุเคราะห์ครู โรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ น้อยวงศ์ครู โรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นายดิเรก ขวยเขิน ครู โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุริยน ทะสุใจผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกกะทือประธานกรรมการ
2. นายรัง อนุเคราะห์ครู โรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นายผดุงศักดิ์ น้อยวงศ์ครู โรงเรียนวัดเกาะกรรมการ
4. นายบุญเด็ช มงคลกาวิลครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นายดิเรก ขวยเขิน ครู โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางศุกลรัตน์ มิ่งสมรผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวชิรญา วชิเมธี ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมานพ หลงแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 30(ศรีสังวร)ประธานกรรมการ
2. นายอำนวย อยู่คอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
3. นายวิรัช สุนันทวนิชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสังวรกรรมการ
4. นายนเรศ วงศ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านบุ่งสักกรรมการ
5. นายพงศธร มาสืบครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
6. นางสาวธันยาพร แก้วตะคุเจ้าหน้าที่ลูกเสือกรรมการ
7. นายวิชัย นมเนยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สานกรรมการ
8. นางสาวภิญญาภัทร รอดสินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากรรมการ
9. นายเชวง อุปภัมภ์ครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
10. นางสุริรัชต์ ดีล้นนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงสวยประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ วันทาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซกม่วงกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ พงษ์สังกาครู โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์กรรมการ
4. นายสมคิด วงศ์สวรรค์ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นายอิทธิพัทธ์ พลอาสานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการกรรมการ
6. นางนรินทร์ กรายทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่งประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา แสนคำผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางอิสรีย์ ชัยวัฒน์ดำรงค์สุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ตะล่อมกรรมการ
4. นายอิสรา กรุณามิตรครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยกรรมการ
5. นางสาวรจนา จิระเดชประไพนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาวปราณี เพ็งจันทาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร ขัดสายนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
3. นางสาวนวพร อุตรินทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวอำไพ นงค์เยาว์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง สุขทองครู โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นางนงเยาว์ กสิรักษ์ครู โรงเรียนเชิงผากรรมการ
4. นางทองเพียร บุญจูบุตรครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นางสาวมะลิ ศรีบุรินทร์นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยรัตน์ ชาญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหมืองประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ โตงิ้วครู โรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
3. นางมณี เผือกใต้ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี เขื่อนขันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายเมธา สังข์ทองครู โรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางกฤตาภรณ์ คชาธารครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวศรีไพร ประหยัดครู โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายเมธา สังข์ทองครู โรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางกฤตาภรณ์ คชาธารครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวศรีไพร ประหยัดครู โรงเรียนไชยะวิทยา กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเมืองนา)กรรมการ
3. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวิไล แก้วเนตรครูโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต สุวนาริดครู โรงเรียนบ้านบึงงามกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ศรีฟ้าครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เพ็งศรีครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา อ๊อสวงศ์ครู โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวไพริน น้อมเศียรครู โรงเรียนบ้านปากคะยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเสกสรรค์ อินต๊ะศรีครู โรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
3. นายเพชร ลาวจันทร์ครู โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ อินต๊ะศรีครู โรงเรียนบ้านป่าเลาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ประดิษฐ์ครู โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
3. นายเพชร ลาวจันทร์ครู โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายจีรศักดิ์ ทองเวียงครู โรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ทิมวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
3. นายถวัลย์ พรมพุกครู โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ทองเวียงครู โรงเรียนบ้านผาเวียงประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ ทิมวงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)กรรมการ
3. นายสมุทร เกิดมีครู โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายฐิติวัฒน์ จัดดีครู โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ทรวงโพธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเมืองนา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายศรัญยู ยุบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการประธานกรรมการ
2. นายเชษฐา พรภัทรยุทธเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICTกรรมการ
3. นายทวี พร้อมมิตรครู โรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายศรัญยู ยุบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการประธานกรรมการ
2. นายเชษฐา พรภัทรยุทธเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICTกรรมการ
3. นายทวี พร้อมมิตรครู โรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายศรัญยู ยุบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการประธานกรรมการ
2. นายเชษฐา พรภัทรยุทธเจ้าหน้าที่ ศูนย์ ICTกรรมการ
3. นายทวี พร้อมมิตรครู โรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯประธานกรรมการ
2. นายนิเวช พุ่มอ่ำศีกษานิเทศก์กรรมการ
3. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเมืองนา)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์สพป.สุโขทัย เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายนิเวช พุ่มอ่ำสพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการ
3. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอกนิษฐ์ รัตนรักษ์สพป.สุโขทัย เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายนิเวช พุ่มอ่ำสพป.สุโขทัย เขต 2 กรรมการ
3. นางอัญชิษฐา เย็นสำราญโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บัวบังขังครู โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายศรศักดิ์ พรมเกตุครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
4. นายเพชร ทิวงศ์ษาครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นายชวน เทียบน้ำอ่าง ครูโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บัวบังขังครู โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายศรศักดิ์ พรมเกตุครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
4. นายเพชร ทิวงศ์ษาครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นายชวน เทียบน้ำอ่าง ครูโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายณฐวรรษ ยอดแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นายหาญ นันทะชัยครู โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ บวบขม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4. นางพิไลพร ขวัญวงษ์ครู โรงเรียนวัดวังใหญ่กรรมการ
5. นายพินิจ ซับซ้อนครู โรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายณฐวรรษ ยอดแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพิกุลประธานกรรมการ
2. นายหาญ นันทะชัยครู โรงเรียนบ้านธารชะอมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ บวบขม ครู โรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการ
4. นางพิไลพร ขวัญวงษ์ครู โรงเรียนวัดวังใหญ่กรรมการ
5. นายพินิจ ซับซ้อนครู โรงเรียนบ้านนาต้นจั่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสำราญ สีแก้ว ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ
3. นางจรรยา พึ่งทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางอาภา ล่องชูผลครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ สีแก้ว ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางจรรยา พึ่งทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
5. นางอาภา ล่องชูผล ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางชัชฎาภรณ์ อ่อนกลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกุลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวทิพรัตน์ กวีวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นางชัญญาพัชญ์ อินต๊ะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
5. นายสุภชัย ใจหารครู โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชัชฎาภรณ์ อ่อนกลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงประธานกรรมการ
2. นางฐปนิดา ตั้งสุวรรณกุลวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นางสาวทิพรัตน์ กวีวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นางชัญญาพัชญ์ อินต๊ะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านบึงบอนกรรมการ
5. นายสุภชัย ใจหารครู โรงเรียนบ้านดอนจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นางสุนันทา แก่นมณี ครู โรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
5. นางวาสนา สิริพฤกษาครู โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดปากคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นางสุนันทา แก่นมณี ครู โรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
5. นางวาสนา สิริพฤกษาครู โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดปากคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางธนวรรณ มะโนราผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางอภิรมย์ ไชยโยผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
4. นางลัดดา ลอยเลิศ ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
5. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางธนวรรณ มะโนราผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ยครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางอภิรมย์ ไชยโยผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
4. นางลัดดา ลอยเลิศ ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
5. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางธนวรรณ มะโนราผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางอภิรมย์ ไชยโยผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
4. นางลัดดา ลอยเลิศ ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
5. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางธนวรรณ มะโนราผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการ
2. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ยครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางอภิรมย์ ไชยโยผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
4. นางลัดดา ลอยเลิศ ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
5. นางสมสมร คุณเวทย์วิริยะครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางธนวรรณ มะโนราผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางอภิรมย์ ไชยโยผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
4. นางลัดดา ลอยเลิศ ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
5. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางปุริมปรัชญ์ อินทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล แบบกันวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ศรีเตว็ดวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นางสาวรัศมี ตาหลวงวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
5. นางรัติญภร สันติธรรม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปุริมปรัชญ์ อินทิพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหนประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล แบบกันวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
3. นายอาทิตย์ ศรีเตว็ดวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
4. นางสาวรัศมี ตาหลวงวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงกรรมการ
5. นางรัติญภร สันติธรรม ผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนพวรรณ คำไพเราะพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)ประธานกรรมการ
2. นางสมปอง พิมสารครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสุพร เขตต์บรรพตครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางพรเกตุ สันแดงครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา)กรรมการ
5. นางนทีกานต์ คุ้มครองครู โรงเรียนบ้านท่าวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางดวงแข ทานศรีชาติครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ พลคล้ายครู โรงเรียนบ้านวังพิกุลกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ จันทร์อินทร์ครู โรงเรียนบ้านเกาะวงษ์เกียรติ์กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ วงศ์วิเชียรครู โรงเรียนวัดโบราณหลวงกรรมการ
5. นางรุ่งรวิน เนตรดีครู โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ ทับผา ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสายพิน เรืองสกุล ครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวปิติรัตน์ รอดทองครู โรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ ทับผา โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสายพิน เรืองสกุล โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวปิติรัตน์ รอดทองโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ ทับผา ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสายพิน เรืองสกุล ครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวปิติรัตน์ รอดทองครู โรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ ทับผา ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสายพิน เรืองสกุล ครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวปิติรัตน์ รอดทองครู โรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ ทับผา ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสายพิน เรืองสกุล ครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวปิติรัตน์ รอดทองครู โรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายถิรวัฒน์ ทับผา โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสายพิน เรืองสกุล โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวปิติรัตน์ รอดทองโรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายถิรวัฒน์ ทับผา ครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางสายพิน เรืองสกุล ครู โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวปิติรัตน์ รอดทองครู โรงเรียนบ้านหนองกลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวประภา มากรุ่งครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ เหมือนชูครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นางสาวศิลาวรรณ เลื่อนลอยครู โรงเรียนวัดบ้านกรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวประภา มากรุ่งครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ เหมือนชูครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นางสาวศิลาวรรณ เลื่อนลอยครู โรงเรียนวัดบ้านกรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวประภา มากรุ่งครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ เหมือนชูครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นางสาวศิลาวรรณ เลื่อนลอยครู โรงเรียนวัดบ้านกรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวประภา มากรุ่งครู โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ เหมือนชูครู โรงเรียนบ้านหนองรังสิตกรรมการ
3. นางสาวศิลาวรรณ เลื่อนลอยครู โรงเรียนวัดบ้านกรุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอำไพ นงค์เยาว์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)ประธานกรรมการ
2. นางสมหวัง สุขทองครู โรงเรียนบ้านป่าเลากรรมการ
3. นางนงเยาว์ กสิรักษ์ครู โรงเรียนเชิงผากรรมการ
4. นางทองเพียร บุญจูบุตรครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)กรรมการ
5. นางสาวมะลิ ศรีบุรินทร์นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ ชาญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเหมืองประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ โตงิ้วโรงเรียนไชยะวิทยากรรมการ
3. นางมณี เผือกใต้โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี เขื่อนขันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญชู พวงกุหลาบนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ท้าววงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
3. นางอรวรรณ ชมภูครู โรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญชู พวงกุหลาบนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ท้าววงษ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)กรรมการ
3. นางอรวรรณ ชมภูครู โรงเรียนบ้านวังแร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายรัชศาล คุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา ชูหน้าครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญชู เหมันต์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางบญจางค์ พัตจรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรัชศาล คุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา ชูหน้าครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญชู เหมันต์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางเบญจางค์ พัตจรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรัชศาล คุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา ชูหน้าครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญชู เหมันต์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางเบญจางค์ พัตจรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรัชศาล คุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา ชูหน้าครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญชู เหมันต์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางเบญจางค์ พัตจรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายรัชศาล คุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา ชูหน้าครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญชู เหมันต์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางเบญจางค์ พัตจรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายรัชศาล คุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา ชูหน้าครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญชู เหมันต์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางเบญจางค์ พัตจรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรัชศาล คุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา ชูหน้าครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญชู เหมันต์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางเบญจางค์ พัตจรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรัชศาล คุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา ชูหน้าครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญชู เหมันต์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางบญจางค์ พัตจรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายรัชศาล คุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา ชูหน้าครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญชู เหมันต์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางเบญจางค์ พัตจรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายรัชศาล คุ้มครองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิตประธานกรรมการ
2. นางสุชีลา ชูหน้าครู โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)กรรมการ
3. นายบุญชู เหมันต์ครู โรงเรียนบ้านแก่งกรรมการ
4. นางเบญจางค์ พัตจรครู โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางธนวรรณ มะโนราผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางอภิรมย์ ไชยโยผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
4. นางลัดดา ลอยเลิศ ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
5. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นายสำราญ สีแก้ว ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ
4. นางจรรยา พึ่งทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการ
5. นางอาภา ล่องชูผล ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บัวบังขังครู โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายศรศักดิ์ พรมเกตุครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
4. นายเพชร ทิวงศ์ษาครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นายชวน เทียบน้ำอ่าง ครูโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บัวบังขังครู โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายศรศักดิ์ พรมเกตุครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
4. นายเพชร ทิวงศ์ษาครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นายชวน เทียบน้ำอ่าง ครูโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บัวบังขังครู โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายศรศักดิ์ พรมเกตุครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
4. นายเพชร ทิวงศ์ษาครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นายชวน เทียบน้ำอ่าง ครูโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสาโรจน์ พูลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามักกะสังประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ บัวบังขังครู โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพกรรมการ
3. นายศรศักดิ์ พรมเกตุครู โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยากรรมการ
4. นายเพชร ทิวงศ์ษาครู โรงเรียนบ้านลานตาเมืองกรรมการ
5. นายชวน เทียบน้ำอ่าง ครูโรงเรียนบ้านสันหีบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุรีรัตน์ จงบริบูรณ์ครู โรงเรียนวัดคุ้งยางประธานกรรมการ
2. นายสำราญ สีแก้ว ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการ
4. นางอาภา ล่องชูผล ครู โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)กรรมการ
5. นางจรรยา พึ่งทองครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเมืองนา)กรรมการ
3. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเมืองนา)กรรมการ
3. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ยนต์นิยมครู โรงเรียนบ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ คำไพเราะพันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเมืองนา)กรรมการ
3. นายสุรพล ถิรพงศ์พันธ์ครู โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นางสุนันทา แก่นมณี ครู โรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
5. นางวาสนา สิริพฤกษาครู โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดปากคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปราสาท จุลพวกวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ ทัพบำรุงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
3. นายพิบูลย์ ยะโสธรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยกรรมการ
4. นางสุนันทา แก่นมณี ครู โรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
5. นางวาสนา สิริพฤกษาครู โรงเรียนสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดปากคลองช้างกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมุนินทร มาตมุงคุณ โทร 0991402228 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]