รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สิงสนิท
 
1. นางแววเดือน  ธารีธาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีเดช
 
1. นางแววเดือน  ธารีธาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงนริสรา   นาคะเมฆ
 
1. นางสาวสุกัญญา   ฤาชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 1. เด็กหญิงฐิติกา   จงธรรมมา
 
1. นางนพรัตน์   ขำใจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงพัชราภา  ปาณะดิษ
 
1. นางสาวภัสสรา  เข็มทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายปิยะสิริ  สิริสุข
 
1. นางโสภา  แก้วเนย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงรักษิณาพร    ยิ้มยวน
 
1. นายทนงศักดิ์   แซ่โค้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงนวรัตน์  เวลา
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   อบเชย
 
1. นางพิราวรรณ   พรมมี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงอภิญญา  เชษฐา
 
1. นางแววเดือน  ธารีธาร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงนุชนารถ  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประจงจีบ
2. เด็กหญิงกัญญาวดี  ลิขิตสุธาการ
3. เด็กชายเมธิชัย  จงจำ
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมอินทร์
2. นายสุรชาติ  บุญกำเนิด
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อิ่มหนำ
2. เด็กหญิงนงนภัส  ใจแปง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลีรักษ์
 
1. นางนภาพร  ติดพรม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกณิกา  ตาเมา
2. เด็กหญิงนันทิตา  โนขัดติมา
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พรมไชย
 
1. นางเดือนฉาย  ผาลา
2. นางนันทิกร  อินทรศิลา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอยดำ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทรงยุติธรรม
 
1. นางชลธิชา  รอดสิน
2. นายนเรศ  แก้วทอง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกวินนาถ  อิ่มหนำ
2. เด็กหญิงสุชาดา  จันนา
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กชายธนวิชญ์  พุกเกลี้ยง
 
1. นางสาวธนาณัติ  มากสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายธีธัช  ชัยวัฒนกุล
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ชาญวิกย์การ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงวาสนา  เจียมเริง
 
1. นางอัมภา  สังคง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชีวาจร
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  หมื่นรัก
3. เด็กหญิงสุนิสา  อินตา
 
1. นางจรรยา  มีพวงผล
2. นางสาวสาวิตรี  ถอนภูเขียว
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล
2. เด็กชายวรปรัชญ์  เขมรุจินนท์
 
1. นายสมบูรณ์  คงชู
2. นางสาวปนัสดา  กันหาเรือง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  จ้อยสุ่ม
 
1. นางสาวลันทม  สังจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สาลี
 
1. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  คำทาสี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงญาณิศา  นันธิใจ
2. เด็กหญิงณัชชา  นาคทับทิม
3. เด็กหญิงนวรัตน์  สร้อยมี
 
1. นางอรพินท์  คล่ำคง
2. นางสาวเนาวรัตน์  บุตรเพชรรัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงปวริศา  ข้อยุ่น
2. เด็กหญิงอภิสรา  ตุ่นเฮ้า
3. เด็กหญิงเกศินิ  สีแก้วก่ำ
 
1. นายกฤษดา  แก้วแดง
2. นางสาวชนัญธิดา  คำเอก
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กหญิงกุสุมา  สินจันทร์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  เบิกบาน
3. เด็กหญิงเปรมวดี  โตนา
 
1. นางสุธาทิพย์  แสงชาวนา
2. นางสาวชลธิชา  ปั้นทิม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงชฎาพร  พรมเผือก
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อ่วมบุญ
3. เด็กชายนิธิพัทธ์  กล่อมยิ้ม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วรชัยวัฒน์
2. นางพัชรี  สุดจิตต์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงปิยะดา  อยู่ญาติมาก
2. เด็กหญิงวรรณิภา  กรมเวช
3. เด็กหญิงอารดา  กุลประเสริฐ
 
1. นางสาวนพประภา  ธรรมดา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงญาณิกา  แป้นจันทร์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นวลใย
3. เด็กหญิงวิวประกาย  เขียวขาว
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน
2. นางนพมาศ  ติณะคัด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายธีรพร   เหมืองหม้อ
2. เด็กชายวรานนท์   แก้วนัยจิตร
 
1. นายวิทูร   คมขำ
2. นาย.  .
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วมณี
2. เด็กชายวิชาญ  ชัยโก
 
1. นายพิสิฎฐ์  แสงอบ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายอภิรักษ์  อิ่มบู่
2. เด็กชายเทพทัศน์  สอนทุ่ง
 
1. นายดิเรก  บัวป้อม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงศุทธินี  กลั่นเรือง
2. เด็กหญิงสุชญา  ผ่องใส
 
1. นายอภิเดช  ขาวข้างพูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กชายธนโชติ   พลยงค์
2. เด็กชายวิชญานิน   รุ่งเรือง
 
1. นายวิรัช   ยานุกูล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายชญานนท์  มุกดา
2. เด็กชายประธานพร  แสงงาม
 
1. นางสาวฉัตรดาว  คล่ำคง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายวัชรากร  พรมพันธ์
2. เด็กชายสุนทร  จ๋องเนียม
 
1. นางจุฑามาศ  ภักดีบริบาล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำปาน
2. เด็กหญิงภัคจีรา  หมื่นมะโน
3. เด็กชายภูริณัฐ  ชูเที่ยง
4. เด็กหญิงมธรส  จันทร์ทุ่ง
5. เด็กชายอัศณะ  ปัญญาโชติ
 
1. นางอรทัย  จินดาประสาน
2. นางเพ็ญศรี  เทพจิตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สินสมุทร์
2. เด็กหญิงนราธิป  สุทธิวิลัย
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พงษ์ปรีชา
4. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญเหลา
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สินสมุทร
 
1. นางนันทพร  แก้วแท้
2. นางสาวกิจิศรา  สีนวล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิมแย้ม
2. เด็กหญิงรุจิราพร  ทวีรัตน์
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  เกี่ยวพันธ์
4. เด็กชายวายุกูล  เพชรนอก
5. เด็กหญิงสุกานต์  สุขแท้
 
1. นายภควา  น้อยนึ่ง
2. นายวีรยุทธ  สำรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายประนิธาน  เพ็ชเปีย
2. เด็กหญิงพัชรีพร  เม่นหมอก
3. เด็กชายภัทรดนัย  วอนิล
4. เด็กชายวศิน  ไผ่เรือง
5. เด็กหญิงอังคนา  พิพาแสง
 
1. นางสาวลักษณาภรณ์  ทองสุข
2. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  สมหาญวงศ์
2. เด็กชายเกียรติก้อง  เครืออยู่
 
1. นางนารี  ธูปานันท์
2. นางสาวอังคณา  ม่วงมา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สงค์อิ่ม
2. เด็กหญิงอัญมณี  จันทร์เจริญ
 
1. นายประเสริฐ  วงค์คำ
2. นางอุดร  วงค์คำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงดาหรา  ขันสีทา
2. เด็กชายพีรพล  แสวงคุณ
 
1. นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
2. นางปั้นหยี  พุ่มไม้
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กหญิงกนกอร  เกตุเถื่อน
2. เด็กหญิงกิติยาพร  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงทาริกา  มาสืบชาติ
4. เด็กหญิงพัชราภา  บุญเม่น
5. เด็กหญิงวริยา  อุ่นนุช
6. เด็กหญิงวิภาวี  พัดมน
7. เด็กหญิงสาริศา  ทิศสุขใส
8. เด็กหญิงสิริกมล  เส็งเหี่ยว
9. เด็กหญิงสุทธิตา  โตเอี่ยม
10. เด็กหญิงเทพสุดา  บุญมี
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางสาวนพรัตน์  กระหล่ำทอง
3. นางสาวธนาภรณ์  แสงทอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจันทการติ์  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงชลดา  ไกลกวี
3. เด็กหญิงญานิศา  ประสงค์สด
4. เด็กหญิงญารินดา  สิทธิน้อย
5. เด็กหญิงฐิติมา  บุญคุ้ม
6. เด็กหญิงปัญณาพร  ศรีนวล
7. เด็กหญิงริศา  จันทะขาว
8. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วแดง
9. เด็กหญิงศิรินภา  นาขุม
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สวนม่วง
 
1. นางรัชนี  วงษ์พูล
2. นางเตือนตา  อยู่คง
3. นางสาวอวันณา  สีบัว
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ชำนิ
2. เด็กหญิงวิมลทิพย์  นวลงาม
 
1. นางสุกัญญา  ราษฎร์บุญมี
2. นางลำเทียน  บุญเฉลิม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายภาคภูมิ  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  วงษ์อุบล
 
1. นายธีระชัย  เทียนบุตร
2. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กชายภานุพงศ์  สุขะ
 
1. นายทวีศักดิ์  แสนโกศิก
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงปัทมพร  ค้อมทอง
 
1. นางรดาวัลย์  แสงสุก
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงบุษกร  กวีกุล
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกร่าง 1. เด็กหญิงจรรยพร  เขียวทองคำ
 
1. นายเอนก  ศุภธีรสุพงศ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กหญิงสายฝน  ชูชื่น
 
1. นางประเจียด  เอี่ยมตา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงศศิภา  เผือกนอก
 
1. นายสมชาย  ชูเตชะ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรมพายแก้ว
 
1. นายสมชาย  ชูเตชะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กชายวัฒนธรรม  ปักกะมานัง
2. เด็กชายสังวาลย์  อินทพงษ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ปัญญา
2. นายประทีป  สีดานุช
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กชายทวีรัฐ  อินสอน
2. เด็กชายภูริภัทร  ชินชัยภูมิ
 
1. นางภัควลัญชญ์  พันโชติ
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุขเกษม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายชัยพฤกษ์  เมืองสว่าง
2. เด็กหญิงบงกช  อ่ำบางกระทุ่ม
 
1. นายสมบุญ  ติณะคัด
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายชินดนัย  ศรีจันทร์
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ทับเอม
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ถึงทุ่ง
3. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  แพทอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองหล่อง
2. นางเสาวลักษณ์  เต่าเล็ก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงหญ้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเทพ
2. เด็กหญิงรัตนากร  วงรัก
3. เด็กหญิงแจนเน็ต  หาวัน
 
1. นางสายบัว  ฟักแตง
2. นางวรรณิษา  ใจเสาร์ดี
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงนารา  ยุบล
 
1. MissLI  XIN
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงทักษพร  ฟักทอง
2. เด็กหญิงพรพิมล  ไผ่งาม
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  แช่มชื่น
4. เด็กหญิงภาวินี  แสงเงิน
5. เด็กหญิงสุชานันท์  มั่นประสงค์
6. เด็กหญิงอนันตญา   คำอ่วม
 
1. นายประนอม  อินทโชติ
2. นายไพโรจน์  สำรี
3. นางอรุณี  สำรี
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กชายก้องภพ   เสาวนิจ
2. เด็กชายธนา  จันแดง
3. เด็กชายธีรวิทย์  ช่างเขียน
4. เด็กชายสิทธิภาคย์  ขอนทอง
5. เด็กชายอัษฎา  ชูแพ้ว
6. เด็กชายอิทธิพล   แก่นคำ
 
1. นายณัฐกิตติ์   เป้ทุ่ง
2. นายณัฐพงศ์  สวัสดี
3. นางพิราวรรณ  พรมมี
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขอนทอง
2. เด็กชายธนากร  เม็งกาวงษ์
3. เด็กชายธีรภัทร  เนียมมณี
4. เด็กชายวันเฉลิม  นามวิจิตร์
5. เด็กชายวิรุฬ  หงษ์ทวี
6. เด็กชายศุภกิตติ์  ฝ้ายป้าน
7. เด็กชายอนุยุต   กาศสีมูล
8. เด็กชายโตมอญ  สมศักดิ์
 
1. นายเมฆ  จุ้ยต่าย
2. นายสรพงษ์  ดำดี
3. นายลภชัย   พรมวิหาร
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เมืองมูล
2. เด็กหญิงกันตพิชญ์  บุญดี
3. เด็กหญิงณัชธิชาพร  เศษจันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  นุ่มพรม
5. เด็กหญิงบุศรา  กล่ำบัว
6. เด็กชายพีรวิชญ์  คล่ำคง
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ครุฑทุ่ง
 
1. นางสาวจำเรียง  บุญดี
2. นางสุดารัตน์  ไชยพงศ์
3. นางสาวจินตะหรา  อินอำพร
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  เกิดป้อม
2. เด็กหญิงสโรชา  พรมวงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  สินยอง
 
1. นางอรพินท์  คล่ำคง
2. นางนภาพร  ติดพรม
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายศรัญยู  นาขุม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  จันเทศ
3. เด็กชายเสกสรร  แซ่หยิ่ง
 
1. นายอัศนีย์  เนื่องเถื่อน
2. นางโสภา  แก้วเนย
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกนกพร   เกิดเกตุ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ    จำเริญ
3. เด็กหญิงรติบูลณิน   เหมธนกิจโภคิน
 
1. นางกาญจนี    เรืองโต
2. นางฐานิตา   อยู่อ้น
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กชายจิรายุส  เมืองสว่าง
2. เด็กหญิงนิรัชพร  จงจีระ
3. เด็กหญิงพรรณวษา  กระแย้ม
 
1. นางมยุรา  มั่นต่าย
2. นางสาวกมลทิพย์  คำสัตย์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี
2. เด็กหญิงวรางคณา  เพียโคตรแก้ว
 
1. นางพรรณรพี  บุญจันทร์
2. นางอมรรัตน์  จิติ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  เรืองวงศ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  พุ่มเรียบ
 
1. นางสุนันทา  วงศ์จันทรมณี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มแฟง
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กชายนิธิศ  พลบุญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไพเราะ
 
1. นางอาริษา  กรรขำ
2. นางสาวกัลยาณี  สุขเกษม
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นาคสุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชราภา  ประภาสัย
 
1. นางสาวอภิญญา  เรืองแหวว
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกฤติมา   จันทราราชัย
2. เด็กชายฌามา  วจนชัย
 
1. นางสาวชนิภรณ์   ศิริพันธุ์
2. นางวันเพ็ญ   ดวงแก้ว
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1. เด็กชายกิตติณัฐ  แหวเมือง
2. เด็กชายนที  ไพรโต
3. เด็กชายศักดิ์ดา  คุ้มวงศ์
 
1. นายจรัส  คำแคว่น
2. นางลัดดา  แจ่มจันทร์
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 1. เด็กชายพัชรพล  ทรัพย์เพชร
2. เด็กชายรัฐธรรมนุญ  สุวรรณนาค
3. เด็กชายศุภกร  ปิ่นทอง
 
1. นายจรัส  คำแคว่น
2. นางปิยมาศ  สงธนู
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กชายคณาธิป  ไกรรุ่ง
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สัยยาคม
3. เด็กชายปาราเมศ  เฟื่องเงิน
 
1. นายยุทธพงศ์  มูลละออง
2. นายรัตน์  กลั่นเรือง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานโต
2. เด็กชายธีรดนย์  ม่วงคำ
3. เด็กชายวารุต  หนองหลวง
 
1. นายธวัชชัย  ด่านจิระมนตรี
2. นายเจริญ  ภู่เพ็ง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กหญิงณัฐพร  พึ่งเพิ้ง
2. เด็กชายธีรภัทร  เกณทโกฎ
3. เด็กหญิงวริศรา  จันทะชำนิ
 
1. นายไกรสร  พรมลา
2. นางวศินี  ประเจิดสกุล
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจีรพรรณ  สินสาด
2. เด็กชายธนพล  ยังสถาน
3. เด็กหญิงนรินทร์  สวนม่วง
 
1. นายสิปปกร  หลิมวานิช
2. นายอภิสิทธิ์  ธิเสนา
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  ยิ้มพันธ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  น้อยผล
3. เด็กหญิงวิชิดา  สอนทุ่ง
4. เด็กหญิงศรีแพร  พากเพียร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่คา
6. เด็กหญิงสุภาวรรณ  น้อยนามบุญ
 
1. นางจันทนีย์  วงศ์ละคร
2. นายวุฒิชัย  วงศ์ละคร
3. นางสาวสุรีย์นิภา  ทองแจ่ม
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงพัชรพร   อินนา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สิงห์โต
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  เชิดชู
 
1. นายอาวุธ  สิทธิมาศ
2. นางอัญชลี  บุญมาก
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกรพิน  พรหมอินทร์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  อ่อนบุญ
3. เด็กหญิงอินทิรา  เอมละออ
 
1. นางเดือนฉาย  ผาลา
2. นายสระเกษต์  หนานกุล
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงหญ้า 1. เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  ปานทิพย์
2. เด็กชายรณกฤษ์  อินเลิศ
3. เด็กหญิงสรัญญา  ทวีหันต์
 
1. นายนายวิเชียร  ภูสมสี
2. นางทิวา  บัวหลวง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงหญ้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กังวาน
2. เด็กชายสิรดนัย  โตรี
3. เด็กชายอนุสินุสิทธิ  อินแสน
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
2. นางสาวเกศรา  ชมเมือง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 1. เด็กหญิงนฤมล  อิ่มหนำ
2. เด็กหญิงสหัสยา  โตพ่วง
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วกัณทา
 
1. นางสุดาวัลย์้  รู้คุณ
2. นายพรกวี  ตัสมา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงจรินพร  บุญเม่น
3. เด็กหญิงสรัลชนา  อิ่มหนำ
 
1. นางวรนิษฐา  กันทะวัง
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ใจวงค์เป็ง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กหญิงชุติมา  สืบจันทร์
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  รอดแก้ว
3. เด็กหญิงสุภานันท์  จีวัง
 
1. นางนิศารัตน์  บุตรเณร
2. นางสาวแสงมณี  มั่นจิ๋ว
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงนาจนภา  กันทะ
2. เด็กหญิงสุมิตานัน  ตองอ่อน
3. เด็กหญิงเมขลา  น้อยวังฆัง
 
1. นางสาวประทีป  อาจปาน
2. นางนิสากร  วุฒิสารเจริญ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกร่าง 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุกใสย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เสวียนวงศ์
3. เด็กหญิงหวันยิหวา  อนุสุวรรณ์
 
1. นางสาวชนากานต์  ดำดี
2. นางวรัญญา  ธรรมราช
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินลอย
2. เด็กหญิงวิมาดา  จิตรพินิจ
3. เด็กหญิงอรุณี  แลเพ็ชร
 
1. นายวีระ  แก่นทอง
2. นางน้ำทิพย์  แก่นทอง
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงณัฐธนันธ์  ทัดปรอย
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โพยมแย้ม
3. เด็กหญิงสมทรัพย์  ใจรักษ์
 
1. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
 
94 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   อินสำราญ
2. เด็กชายปรเมศร์  พันโชติ
3. เด็กชายสรวิชญ์  ศรีภูธร
 
1. นางธันยพร  พุ่มไม้
2. นางอุทัยวรรณ  ใจดี
 
95 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   มาน้อย
2. เด็กหญิงธนัญญา   มาน้อย
3. เด็กหญิงนันธกานต์  ขอนทอง
 
1. นางสำรวย   เฟื่องอิ่ม
2. นางสาวพรพิมล   มากจีน
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 1. เด็กหญิงนัยนา  สมบูรณ์
 
1. นางวิภา  จันทร์ปรุง
 
97 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  กลิ่นทุ่ง
 
1. นางพัชรา  เชื้อประดิษฐ์
 
98 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กชายธนวัตร  จุ้ยวงษ์
 
1. นางสาวจงจินตน์  แจ่มกระจ่าง
 
99 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงจีระภา  ลานพลอย
2. เด็กหญิงจุุฑามาศ   พรมวงษ์
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เชียงราย
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
100 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงมาริสา  หอมแพงไว้
2. เด็กชายสราวุธ  เรืองเจริญ
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
101 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายชยภรณ์  อินทร์ปรางค์
2. เด็กหญิงนันทิญา  สงครามรอด
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
2. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายนฤเบศร์  เกิดเกตุ
 
1. นางสุเพ็ญ  สังข์ทอง
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์โพธิ์
 
1. นางรดาวัลย์  แสงสุก
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายพันธกานต์  จันทร
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปริดา  มาสองชั้น
 
1. นางสาวสาวิตรี  เกษณี
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กชายวรเมฆ  หอมอ่อน
 
1. นางสาววิลาวรรณ์  คำภูเวียง
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายภัทรชัย  กาบัว
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงนิพาดา  เพชร์รัตน์
2. เด็กชายพิธิพัฒน์  กองเลิศ
3. เด็กชายอัครพล  ดอนโหน่งชา
 
1. นางสาวพรพรรณ  เพ็งอำไพ
2. นางสมปอง  นามแก้ว
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  แพงเนตร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานบุญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง
2. นางนริศรา  สีนวล
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณัชชา  อุ๊ดจิ๋ว
2. เด็กหญิงณัชชา  อุ๊ดจิ๋ว
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ดาเลิศ
4. เด็กชายศิวกร  สีกา
 
1. นางจารวี  บวบมี
2. นางสาววิภาดา  แก้วบังเกิด
 
111 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 1. เด็กชายปิยะพงษ์  พิกุลทอง
2. เด็กชายวีรยุทธ  ไทยเจริญ
3. เด็กชายศุภกร  หอมพิกุล
 
1. นางวิภา  จันทร์ปรุง
2. นายวิชัย  ไกรกิจราษฎร์
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธีรวิทย์  ไกรกิจราษฎร์
2. เด็กชายนนทวัตน์  บัวเขียว
3. เด็กหญิงพอเพียง  พวงขจร
 
1. นางพนมวรรณ  ไกรกิจราษฎร์
2. นางสาวมัลลินา  คชสิทธิ์
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายวิโรจน์  เป็นพุ่ม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงสว่าง
 
1. นายภควา  น้อยนึ่ง
2. นางสาวอรุณี  พวงขจร
 
114 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธนวัฒน์  มีทรัพย์
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงกาละ
 
1. นายกีรติ  จันโททัย
2. นางสาวเสาวรส  สิงห์สังข์
 
115 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สวนม่วง
2. เด็กชายสุรทิน  ชุ่มพรมราช
 
1. นางนพมาศ  ติณะคัด
2. นางสาวจุฬาภา  ไกรเกษ
 
116 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พลชา
2. เด็กชายภาดล  พุ่มพวง
 
1. นางนพมาศ  ติณะคัด
2. นางสาวจุฬาภา  ไกรเกษ
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธนากร  ปวงประชัง
2. เด็กชายวัชรพล  สีสด
3. เด็กชายเดชดำรง  เทศธรรม
 
1. นายนิรัันดร์  แจ้งแสงอรุณ
2. นางนภาพร  ลือเฟื่อง
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ดอนไพรวัลย์
2. เด็กหญิงธัญญากร  คำยิ่ง
3. เด็กชายอนุวรรตน์  แดงน้อย
 
1. นายนิรัันดร์  แจ้งแสงอรุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี  เกษณี