หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 26 - 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายณรงค์ ม่วงเย็น ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประสานงาน  
2 นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ ประสานงาน  
3 นายชนินทร์ สุรินแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ ประสานงาน  
4 นายชนินทร์ สุรินแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
5 นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
6 นางวรรทนา ละจุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
7 นางสาวจันทวรรณ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
8 นางสาววารี เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
9 นายอิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
10 นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
11 นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
12 นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
13 นางประพรศิลป์ ชมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
14 นางภคอร ป้อมแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
15 นายปัณณวิชญ์ ใจทิม ครูโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณฯ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
16 นางสาวศิตา โพธิ์รี ครูโรงเรียนวัดมุจลินทาราม รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
17 นางสาวนลิน ชลชาญกิจ ครูโรงเรียนบ้านลานกระบือ รวบรวมและประมวลผลการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  
18 นายชนินทร์ สุรินแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ บันทึกคะแนนและรายงานผล  
19 นางสาวมะลิ ตุ้มบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ บันทึกคะแนนและรายงานผล  
20 นางวรรทนา ละจุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ บันทึกคะแนนและรายงานผล  
21 นางสาวจันทวรรณ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ บันทึกคะแนนและรายงานผล  
22 นางสาววารี เกตุอ่อน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ บันทึกคะแนนและรายงานผล  
23 นายอิศราวุฒ ส้มซ่า ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ บันทึกคะแนนและรายงานผล  
24 นายจิโรจน์ สุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ บันทึกคะแนนและรายงานผล  
25 นางบำรุงรัตน์ เจนนาวิน ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ บันทึกคะแนนและรายงานผล  
26 นางประพรศิลป์ ชมนก ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ บันทึกคะแนนและรายงานผล  
27 นางเมตตา สุพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บันทึกคะแนนและรายงานผล  
28 นางสาวปัทมา ปลั่งเปลื่อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บันทึกคะแนนและรายงานผล  
29 นายชนินทร์ สุรินแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ แก้ไขและจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
30 นางเมตตา สุพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แก้ไขและจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
31 นางสาวปัทมา ปลั่งเปลื่อง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน แก้ไขและจัดพิมพ์เกียรติบัตร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ นายชนินทร์ สุรินแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทร 089-265-9907 E-mail : noomninja@hotmail.com ประสานงานกิจกรรม ศน.มะลิ ตุ้มบุตร โทร 085-7347373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]