หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางแววเดือน ธารีธารโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ประพรมโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ ๒๓๑กรรมการ
3. นางนัยเนตร เสียงล้ำโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
4. นายพรทิพย์ แตงตุ้มรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านบางคลอง (ส)กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ฤาชาโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางแววเดือน ธารีธารโรงเรียนบ้านคลองตะเข้ประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ประพรมโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ ๒๓๑กรรมการ
3. นางนัยเนตร เสียงล้ำโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
4. นางพรทิพย์ แตงตุ้มรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านบางคลอง (ส)กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ฤาชาโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางแววเดือน ธารีธารโรงเรียนบ้านคลองตะเข้กรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ประพรมโรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ ๒๓๑กรรมการ
3. นางนัยเนตร เสียงล้ำโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
4. นางพรทิพย์ แตงตุ้มรุ่งโรจน์โรงเรียนบ้านบางคลอง (ส)กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ฤาชาโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือนโรงเรียนวัดปากพระประธานกรรมการ
2. นางสาววารี เกตุอ่อนศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
3. นางฐานิตา อยู่อ้นโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางศิริพร ครุฑจูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)กรรมการ
5. นางสาวจำนงค์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นางสาวผ่องพรรณ โกศัยโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
7. นางศุภลักษณ์ เจริญโห้โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
8. นางสาวมณีกานต์ พัดกลมโรงเรียนวัดจันทร์ ฯกรรมการ
9. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขาน ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือนโรงเรียนวัดปากพระประธานกรรมการ
2. นางสาววารี เกตุอ่อนศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
3. นางฐานิตา อยู่อ้นโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางศิริพร ครุฑจูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)กรรมการ
5. นางสาวจำนงค์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นางผ่องพรรณ โกศัยโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
7. นางศุภลักษณ์ เจริญโห้โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
8. นางสาวมณีกานต์ พัดกลมโรงเรียนวัดจันทร์ ฯกรรมการ
9. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขาน ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ์ แห้วเหมือนโรงเรียนวัดปากพระประธานกรรมการ
2. นางสาววารี เกตุอ่อนศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
3. นางฐานิตา อยู่อ้นโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางศิริพร ครุฑจูโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ (วัดบึง)กรรมการ
5. นางสาวจำนงค์ แก้วนุชโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นางสาวผ่องพรรณ โกศัยโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากรรมการ
7. นางศุภลักษณ์ เจริญโห้โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
8. นางสาวมณีกานต์ พัดกลมโรงเรียนวัดจันทร์ ฯกรรมการ
9. นางดารารัตน์ ขาวทุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขาน ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร สุวรรณโฉมโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง แจ่มแจ้งโรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการ
4. นางนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
5. นางวรนิษฐา กันทะวังโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ รักวุ่นโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวประภัสสร สุวรรณโฉมโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำผึ้ง แจ่มแจ้งโรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการ
4. นายนัฐพร จันทร์ส่งสิงห์โรงเรียนวัดทุ่งกรรมการ
5. นางวรนิษฐา กันทะวังโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางยุพิน กาสายโรงเรียนประดู่เฒ่าประธานกรรมการ
2. นางปราศัย พ่วงไผ่โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนบ้านปากแควกรรมการ
4. นางสาวฐานิตา อรุณวิงโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
5. นางสาวประภากร สอนสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางยุพิน กาสายโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่าประธานกรรมการ
2. นางปราศัย พ่วงไผ่ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนบ้านปากแควกรรมการ
4. นางสาวฐานิตา อรุณวิงโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
5. นางสาวประภากร สอนสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน กาสายโรงเรียนบ้านประดู่เฒ่าประธานกรรมการ
2. นางปราศัย พ่วงไผ่โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวจงจินต์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนบ้านปากแควกรรมการ
4. นางสาวฐานิตา อรุณวิงโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
5. นางสาวประภากร สอนสุรินทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสว่าง แสนศรีแก้วโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทองโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาวสมใจ แจ่มกระจ่างโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยกรรมการ
4. นายสุชัญญา จิ๋วน๊อตโรงเรียนบ้านวังกร่างกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ แซ่โค้วโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสว่าง แสนศรีแก้วโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทองโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาวสมใจ แจ่มกระจ่างโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยกรรมการ
4. นางสาวสุชัญญา จิ๋วน๊อตโรงเรียนบ้านวังกร่างกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ แซ่โค้วโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสว่าง แสนศรีแก้วโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ธรรมนูญ หงษ์ทองโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
3. นางสาวสมใจ แจ่มกระจ่างโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยกรรมการ
4. นายสุชัญญา จิ๋วน๊อตโรงเรียนบ้านวังกร่างกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ แซ่โค้วโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายไกรสร พรมลาโรงเรียนบ้านลานทองกรรมการ
3. นางบุญนารถ พรจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
4. นางโสภา แก้วเนยโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
5. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสุดาวดี นวนบ้านด่านโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายไกรสร พรมลาโรงเรียนบ้านลานทองกรรมการ
3. นางบุญนารถ พรจันทรารักษ์โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
4. นางโสภา แก้วเนยโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
5. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางกันทิมา พฤกษะวันโรงเรียนบ้านสามพวง ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัยโรงเรียนบ้านยางซ้าย ฯกรรมการ
3. นางธัญญา อินทรโชติโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ถอนภูเขียวโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
5. นางน้ำหวาน บุญปกโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
6. นางสาวสุนิษา แหน่งฮวบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกันทิมา พฤกษะวันโรงเรียนบ้านสามพวง ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัยโรงเรียนบ้านยางซ้าย ฯกรรมการ
3. นางธัญญา อินทรโชติโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ถอนภูเขียวโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
5. นางน้ำหวาน บุญปกโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
6. นางสาวสุนิษา แหน่งฮวบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกันทิมา พฤกษะวันโรงเรียนบ้านสามพวง ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา สุทธิวิลัยโรงเรียนบ้านยางซ้าย ฯกรรมการ
3. นางธัญญา อินทรโชติโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ถอนภูเขียวโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
5. นางน้ำหวาน บุญปกโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
6. นางสาวสุนิษา แหน่งฮวบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายทินกร ด้วงบางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางธรรศญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
3. นางสาวสนอง สอนทุ่งโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
4. นางวัลภา ด้วงบางโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิต)กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายทินกร ด้วงบางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นกรรมการ
2. นางธรรศญา เรืองเดชโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
3. นางสาวสนอง สอนทุ่งโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
4. นางวัลภา ด้วงบางโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิต)กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางรัชนี ใหลเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ นาคหงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
3. นายอุเทน ทิพวันโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นายนิรันดร์ แจ้งแสงอรุณโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางมยุรา มั่นต่ายโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางรัชนี ใหลเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ นาคหงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
3. นายอุเทน ทิพวันโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นายนิรันดร์ แจ้งแสงอรุณโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางมยุรา มั่นต่ายโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเรณู แก้วปัญหาโรงเรียนวัดจันทร์ ฯประธานกรรมการ
2. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงฤทัย วงศ์วัฒน์โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ อานแดงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
5. นางสาวสุจินดา รินทะไชยโรงเรียนบ้านโพธิ์หอมกรรมการ
6. นายสุวัตรชัย หงษ์สนั่นโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมกรรมการ
7. นางพรรณี เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
8. นายภานุพงศ์ ภูมีโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
9. นางสาวนภัสน์นันท์ ธนัตพูนพงค์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
10. นางสาวสมรัฐ บุญชัยโรงเรียนบ้านสนามบิน ฯกรรมการ
11. นางสาวทิราภรณ์ ผ่องศรีโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
12. นางสาวสิริรัตน์ อินทร์กองโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
13. นางสาวจามจุรี บัวเผื่อนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางเรณู แก้วปัญหาโรงเรียนวัดจันทร์ ฯประธานกรรมการ
2. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงฤทัย วงศ์วัฒน์โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ อานแดงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
5. นางสาวสุจินดา รินทะไชยโรงเรียนบ้านโพธิ์หอมกรรมการ
6. นายสุวัตรชัย หงษ์สนั่นโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมกรรมการ
7. นางพรรณี เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
8. นายภานุพงศ์ ภูมีโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
9. นางสาวนภัสน์นันท์ ธนัตพูนพงค์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
10. นางสาวสมรัฐ บุญชัยโรงเรียนบ้านสนามบิน ฯกรรมการ
11. นางสาวทิราภรณ์ ผ่องศรีโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
12. นางสาวสิริรัตน์ อินทร์กองโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
13. นางสาวจามจุรี บัวเผื่อนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเรณู แก้วปัญหาโรงเรียนวัดจันทร์ ฯประธานกรรมการ
2. นางประพรศิลป์ ชมนกสพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงฤทัย วงศ์วัฒน์โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ อานแดงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
5. นางสาวสุจินดา รินทะไชยโรงเรียนบ้านโพธิ์หอมกรรมการ
6. นายสุวัตรชัย หงษ์สนั่นโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมกรรมการ
7. นางพรรณี เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
8. นายภานุพงศ์ ภูมีโรงเรียนบ้านยางเมืองกรรมการ
9. นางสาวนภัสน์นันท์ ธนัตพูนพงค์โรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
10. นางสาวสมรัฐ บุญชัยโรงเรียนบ้านสนามบิน ฯกรรมการ
11. นางสาวทิราภรณ์ ผ่องศรีโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
12. นางสาวสิริรัตน์ อินทร์กองโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
13. นางสาวจามจุรี บัวเผื่อนโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางดวงดาว ศรีสมุทรโรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฏร์ฯ)ประธานกรรมการ
2. นายเปรม ศรีนุตโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
3. นางวัชรีพร สารพลโรงเรียนบ้านวังไทรกรรมการ
4. นางสาวมยุเรศ น้อยคำโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรีกรรมการ
5. นางเจตนา เกิดเกตุโรงเรียนบ้านโว้งบ่อกรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา หว่างเชื้อโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการ
7. นางลัมภู เขียวเหลืองโรงเรียนวัดท่าฉนวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ เอี่ยมซิ้วโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ ฯประธานกรรมการ
2. นางสาววาริน คล่ำคงโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
3. นางลลิตา แก้วทองโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯกรรมการ
4. นางสุรีย์รัตน์ พุ่มอิ่มโรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยากรรมการ
5. นายจรัญ บุญตั้งโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางปัทมาวดี นวลทรงโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา วรชัยวัฒน์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐสิทธิ์ มายะโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นายรัตนชาติ วันดีโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรมโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางปัทมาวดี นวลทรงโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา วรชัยวัฒน์โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐสิทธิ์ มายะโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นายรัตนชาติ วันดีโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
5. นางสาวมณฑาทิพย์ ด้วงพรมโรงเรียนวัดปากพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางมลฤดี พรมมิโรงเรียนบ้านโพธิ์หอมประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ภักดีบริบาลโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
3. นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงินโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิต)กรรมการ
4. นายพิศิษฏ์ แสงอบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางสาวขวัญเรือน สงสัยโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมลฤดี พรมมิโรงเรียนบ้้านโพธิ์หอมประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ภักดีบริบาลโรงเรียนเมืองเก่า ฯกรรมการ
3. นายปิ่นศิลป์ชัย นุ้ยเงินโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิต)กรรมการ
4. นายพิศิษฏ์ แสงอบโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางสาวขวัญเรือน สงสัยโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายทองใบ สุกมากผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ แสงชาวนาโรงเรียนวัดกกแรตกรรมการ
3. นางสาวกิจิศรา สีนวลโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางนภาพร ลือเฟื่องโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายทองใบ สุกมากผอ.โรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ แสงชาวนาโรงเรียนวัดกกแรตกรรมการ
3. นางสาวกิจิศรา สีนวลโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
4. นางนภาพร ลือเฟื่องโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพร เทียนบุตรโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายเทิดชัย นิลนนท์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ บุญโยนโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
4. นางสาวทรงพัตรา สุวรรณรอโรงเรียนบ้านยางซ้าย ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพร เทียนบุตรโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นายเทิดชัย นิลนนท์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ บุญโยนโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
4. นางสาวทรงพัตรา สุวรรณรอโรงเรียนบ้านยางซ้าย ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ใจทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิกรรมการ
5. นายสุชาติ อิ่มเที่ยงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
6. นายพีระศักดิ์ ภักดีบริบาลโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
8. นายเจริญ ภู่เพ็งโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
9. นางสาวสิรินาถ สินทูลโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
10. นายธาตรี พฤกษะวันโรงเรียนบ้านสามพวง ฯกรรมการ
11. นางสาวภคมล พลิกบัวโรงเรียนวัดฤทธิ์ ฯกรรมการ
12. นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
13. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ใจทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิกรรมการ
5. นายสุชาติ อิ่มเที่ยงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
6. นายพีระศักดิ์ ภักดีบริบาลโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
8. นายเจริญ ภู่เพ็งโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
9. นางสาวสิรินาถ สินทูลโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
10. นายธาตรี พฤกษะวันโรงเรียนบ้านสามพวง ฯกรรมการ
11. นางสาวภคมล พลิกบัวโรงเรียนวัดฤทธิ์ ฯกรรมการ
12. นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
13. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ใจทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิกรรมการ
5. นายสุชาติ อิ่มเที่ยงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
6. นายพีระศักดิ์ ภักดีบริบาลโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
7. นายจรัญ คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
8. นายเจริญ ภู่เพ็งโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
9. นางสาวสิรินาถ สินทูลโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
10. นายธาตรี พฤกษะวันโรงเรียนบ้านสามพวง ฯกรรมการ
11. นางสาวภคมล พลิกบัวโรงเรียนวัดฤทธิ์ ฯกรรมการ
12. นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
13. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ใจทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิกรรมการ
5. นายสุชาติ อิ่มเที่ยงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
6. นายพีระศักดิ์ ภักดีบริบาลโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
8. นายเจริญ ภู่เพ็งโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
9. นางสาวสิรินาถ สินทูลโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
10. นายธาตรี พฤกษะวันโรงเรียนบ้านสามพวง ฯกรรมการ
11. นางสาวภคมล พลิกบัวโรงเรียนวัดฤทธิ์ ฯกรรมการ
12. นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
13. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายดิเรก บัวป้อมโรงเรียนบ้านนากาหลงประธานกรรมการ
2. นายนริศ พุดซ้อนโรงเรียนบ้านวังขวัญกรรมการ
3. นายปัณณวิชญ์ ใจทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
4. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิกรรมการ
5. นายสุชาติ อิ่มเที่ยงโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
6. นายพีระศักดิ์ ภักดีบริบาลโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
7. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
8. นายเจริญ ภู่เพ็งโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
9. นางสาวสิรินาถ สินทูลโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
10. นายธาตรี พฤกษะวันโรงเรียนบ้านสามพวง ฯกรรมการ
11. นางสาวภคมล พลิกบัวโรงเรียนวัดฤทธิ์ ฯกรรมการ
12. นางสาวจารุวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
13. นางสาวศิตา โพธิ์รีโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ อยู่อ้นผอ.โรงเรียนบ้านเนินประดู่ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี แห้วเหมือนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
3. นายพร คงยอดโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
4. นางสาวคำนึง อภิรักษ์สิทธิกรโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
5. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นางพรนภา ดอนพรมโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ อยู่อ้นผอ.โรงเรียนบ้านเนินประดู่ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี แห้วเหมือนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
3. นายพร คงยอดโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
4. นางสาวคำนึง อภิรักษ์สิทธิกรโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
5. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นางพรนภา ดอนพรมโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ อยู่อ้นผอ.โรงเรียนบ้านเนินประดู่ประธานกรรมการ
2. นางพรรณี แห้วเหมือนโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
3. นายพร คงยอดโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการ
4. นางสาวคำนึง อภิรักษ์สิทธิกรโรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งกรรมการ
5. นายเชาวฤทธิ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
6. นายพรนภา ดอนพรมโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเกษม อบเชยผอ.โรงเรียนบ้านสระลอยประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล โพธิ์แก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางรัดดา ชูมาโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
4. นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นางสมคิด ชัยวิสุทธิ์โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเกษม อบเชยผอ.โรงเรียนบ้านสระลอยประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล โพธิ์แก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางรัดดา ชูมาโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
4. นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์ โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นางสมคิด ชัยวิสุทธิ์โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกษม อบเชยผอ.โรงเรียนบ้านสระลอยประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล โพธิ์แก้วผอ.โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางรัดดา ชูมาโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
4. นางสาวทิพย์เกษร เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นางสมคิด ชัยวิสุทธิ์โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายบุญยัง เอี่ยมซิ้วผอ.โรงเรียนบ้านน้ำเรื่องประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ แก้วธิโรงเรียนบ้านหนองตลับ กรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ มักกะทาโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายบุญยัง เอี่ยมซิ้วผอ.โรงเรียนบ้านสระลอยประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ แก้วธิโรงเรียนบ้านหนองตลับ กรรมการ
3. นางสาวหทัยรัตน์ มักกะทาโรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจำนงค์ บุญมากผอ.โรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นางนุกูล พิพิธทองโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นายโกศล เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
4. นางลัดดา แจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
5. นางอรุณี สำรีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจำนงค์ บุญมากผอ.โรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นางนุกูล พิพิธทองโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นายโกศล เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
4. นางลัดดา แจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
5. นางอรุณี สำรีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำนงค์ บุญมากผอ.โรงเรียนวัดมุจลินทารามประธานกรรมการ
2. นางนุกูล พิพิธทองโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นายโกศล เขียวเหลืองโรงเรียนบ้านดงเดือยกรรมการ
4. นางลัดดา แจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
5. นางอรุณี สำรีโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายมนตรี มุสิกาพรรณนักวิชาการวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา พันธุ์ชื่นนักวิชาการวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสุนีรัตน์ เพ็งสินโรงเรียนบ้านยางแดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. จ.ส.ต.ศิริวัฒน์ บุญฉัตรกุลนักวิชาการวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา เกตุทองโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นายอัญชุลี แสงทับทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. จ.ส.ต.ศิริวัฒน์ บุญฉัตรกุลนักวิชาการวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา เกตุทองโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นางอัญชุลี แสงทับทิมโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูสุเมธ พัฒโนทัยเจ้าอาวาสวัดไทยชุมพลประธานกรรมการ
2. นายประชา วงษ์เทพนิวัตินักวิชาการศึกษาวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางประทุม คร้ามมีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางปัญจพร แสงเมืองผอ.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
5. นางวรรทนา ละจุ้มศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
6. นางโสภา แก้วเนยโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระครูสุเมธ พัฒโนทัยเจ้าอาวาสวัดไทยชุมพลประธานกรรมการ
2. นายประชา วงษ์เทพนิวัตินักวิชาการศึกษาวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางประทุม คร้ามมีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นางปัญจพร แสงเมืองผอ.โรงเรียนบ้านป่ามะม่วงกรรมการ
5. นางวรรทนา ละจุ้มศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
6. นางโสภา แก้วเนยโรงเรียนบ้านน้ำเรื่องกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางอภิญญา ศิลปชัยสพป.สุโขทัย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน พงษ์ปรีชาสพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
3. นางณิชาภัทร ภู่ทองสพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ ชัยรังษีสพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
5. นางวัลยา พกามาศ ชำนิสพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา ศิลปชัยสพป.สุโขทัย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน พงษ์ปรีชาสพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
3. นางณิชาภัทร ภู่ทองสพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ ชัยรังษีสพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
5. นางวัลยา พกามาศ ชำนิสพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอิศราวุฒ ส้มซ่าสพป.สุโขทัย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายฉลาด เจ๊กอยู่โรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
3. นางจรรยา มีพวงผลโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ อยู่ป้อมโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
5. นายรุ่ง เพชรร้อนโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอิศราวุฒ ส้มซ่าสพป.สุโขทัย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายฉลาด เจ๊กอยู่โรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
3. นางจรรยา มีพวงผลโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
4. นายยุทธพงษ์ อยู่ป้อมโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
5. นายรุ่ง เพชรร้อนโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯประธานกรรมการ
2. นางเรณู ไรนุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
3. นายวิชัย ออมสินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นายธนวิชญ์ เอื้อจำนงค์โรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
5. นางสาวทิวา มั่นระวังโรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯประธานกรรมการ
2. นางเรณู ไรนุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
3. นายวิชัย ออมสินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นายธนวิชญ์ เอื้อจำนงค์โรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
5. นางสาวทิวา มั่นระวังโรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ทองพรรณโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯประธานกรรมการ
2. นางเรณู ไรนุ่นโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
3. นายวิชัย ออมสินโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
4. นายธนวิชญ์ เอื้อจำนงค์โรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
5. นางสาวทิวา มั่นระวังโรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเฉลิมพล ติดพรมผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นางปั้นหยี พุ่มไม้โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
3. นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ ฯกรรมการ
4. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขาน ฯกรรมการ
5. นางรดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ติดพรมผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นางปั้นหยี พุ่มไม้โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
3. นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ ฯกรรมการ
4. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขาน ฯกรรมการ
5. นางรดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ติดพรมผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยประธานกรรมการ
2. นางปั้นหยี พุ่มไม้โรงเรียนวัดคุ้งยางกรรมการ
3. นายวิชัย ขันตยานุกูลกิจโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ ฯกรรมการ
4. นายบุญเลิศ วุฒิรุ่งโรงเรียนบ้านตะเข้ขาน ฯกรรมการ
5. นางรดาวัลย์ แสงสุกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนุสนธิ์ สวนใต้ผอ.โรงเรียนบ้านสนามบิน ฯประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ส่งให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายทศพล ภูมิผลโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นายณรงค์ แก้วคุ้มโรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายนุสนธิ์ สวนใต้ผอ.โรงเรียนบ้านสนามบิน ฯประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ส่งให้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นายทศพล ภูมิผลโรงเรียนบ้านนากาหลงกรรมการ
4. นายณรงค์ แก้วคุ้มโรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ เทศสิงห์โรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
3. นายสมนึก หริ่งกันโรงเรียนบ้านยางซ้าย ฯกรรมการ
4. นายอำนาจ ฟองเพชร โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นางรินดา ศรีชัยยะโรงเรียนบ้านสนามบิน ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ เทศสิงห์โรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
3. นายสมนึก หริ่งกันโรงเรียนบ้านยางซ้าย ฯกรรมการ
4. นายอำนาจ ฟองเพชร โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นางรินดา ศรีชัยยะโรงเรียนบ้านสนามบิน ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ เทศสิงห์โรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการ
3. นายสมนึก หริ่งกันโรงเรียนบ้านยางซ้าย ฯกรรมการ
4. นายอำนาจ ฟองเพชร โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการ
5. นางรินดา ศรีชัยยะโรงเรียนบ้านสนามบิน ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพรกวี ตัสมาโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)ประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ราษฎร์บุญมีโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นายสมชาย ชูเตชะโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสาธิต อาณาเขตต์โรงเรียนบ้านขุนนาวังประธานกรรมการ
2. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
3. นายยงยุทธ สุขแก้วโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ อรัญทิมาโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางอมร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสาธิต อาณาเขตต์โรงเรียนบ้านขุนนาวังประธานกรรมการ
2. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
3. นายยงยุทธ สุขแก้วโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ อรัญทิมาโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางอมร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสาธิต อาณาเขตต์โรงเรียนบ้านขุนนาวังประธานกรรมการ
2. นายพัชรพงศ์ ค้อมทองโรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ)กรรมการ
3. นายยงยุทธ สุขแก้วโรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัยกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ อรัญทิมาโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางอมร รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองตลับกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายลิขิต สอนเทียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่นโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทพร โพธิ์นอกโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สอนเทียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่นโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทพร โพธิ์นอกโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สอนเทียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่นโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทพร โพธิ์นอกโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สอนเทียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่นโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายนันทพร โพธิ์นอกโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายลิขิต สอนเทียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่นโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทพร โพธิ์นอกโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เคลือขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแคกรรมการ
4. นายรังสรรค์ เกิดศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาโชติกรรมการ
5. นายกฤษฎา แจ่มทุ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
6. นายสมชาย ชำนาญเสือโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์กรรมการ
7. นายบุญยืน ชำนาญเสือข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายสุนทร คำโสโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
9. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
10. นายสละ แจงป้อมโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
11. นายมานะ แดนอุดมโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการ
12. นายทองทศ ศรีนราโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
13. นายกิตติชัย กาวิละปัญญาโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตฯ)กรรมการ
14. นายสุพจน์ งอยภูธรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
15. นางจิตรา คำเบิกโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เคลือขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแคกรรมการ
4. นายรังสรรค์ เกิดศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาโชติกรรมการ
5. นายกฤษฎา แจ่มทุ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
6. นายสมชาย ชำนาญเสือโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์กรรมการ
7. นายบุญยืน ชำนาญเสือข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายสุนทร คำโสโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
9. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
10. นายสละ แจงป้อมโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
11. นายมานะ แดนอุดมโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการ
12. นายทองทศ ศรีนราโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
13. นายกิตติชัย กาวิละปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
14. นายสุพจน์ งอยภูธรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
15. นางจิตรา คำเบิกโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ทองธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เคลือขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
3. นายธวัชชัย อินต๊ะเสาร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแคกรรมการ
4. นายรังสรรค์ เกิดศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตาโชติกรรมการ
5. นายกฤษฎา แจ่มทุ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการ
6. นายสมชาย ชำนาญเสือโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์กรรมการ
7. นายบุญยืน ชำนาญเสือข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายสุนทร คำโสโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
9. นายศรัญญู อะมะมูลโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
10. นายสละ แจงป้อมโรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการ
11. นายมานะ แดนอุดมโรงเรียนบ้านลานเอื้องกรรมการ
12. นายทองทศ ศรีนราโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
13. นายกิตติชัย กาวิละปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
14. นายสุพจน์ งอยภูธรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
15. นางจิตรา คำเบิกโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมชาย พุ่มอิ่มโรงเรียนบ้านสามพวงประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ติดพรมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
3. นายธัชพล โพธิทาผอ.โรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
4. นายประสิงห์ ยมนาโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายสมัคร พยอมโรงเรียนบ้านเนินประดู่กรรมการ
6. นางสาวชุติมา จัดการโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสมชาย พุ่มอิ่มโรงเรียนบ้านสามพวงประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ติดพรมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
3. นายธัชพล โพธิทาผอ.โรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
4. นายประสิงห์ ยมนาโรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายสมัคร พยอมโรงเรียนบ้านเนินประดู่กรรมการ
6. นางสาวชุติมา จัดการโรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือบขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องประธานกรรมการ
2. นางสาวดุลยา ทั่งโตโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
3. นางธนาวัลย์ โทนทองโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
4. นายสาธิต คงนาโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
5. นางเดือนฉาย ผาลาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอนโรงเรียนบ้านลานเอื้องประธานกรรมการ
2. นางสาวดุลยา ทั่งโตโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
3. นางธนาวัลย์ โทนทองโรงเรียนวัดเสาหินกรรมการ
4. นายสาธิต คงนาโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
5. นางเดือนฉาย ผาลาโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจุฬาภรณ์ ด้วงบางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางชิ้น เวียงทองโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
4. นายภัทรกร ทรัพย์สุขโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
5. นางกัลยา นาคจันทร์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจุฬาภรณ์ ด้วงบางโรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางชิ้น เวียงทองโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
4. นายภัทรกร ทรัพย์สุขโรงเรียนบ้านหนองไม้กองกรรมการ
5. นางกัลยา นาคจันทร์โรงเรียนบ้านขุนนาวังกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ บุญภักดีวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายวินิต ตั้งถิ่นฐานโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
3. นายวสันต์ ขำแย้มโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
4. นางสาวชนัญธิดา คำเอกโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการ
5. นางสาวเสี่ยมอิม อ่อนวันโรงเรียนบ้านวังตะคร้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ คงกำเนิดโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ฯกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ จิติโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นายลภชัย พรมวิหารโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
5. นางสาววรรณกาญจน์ คำด้วงโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจิระศักดิ์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ คงกำเนิดโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ฯกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ จิติโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นายลภชัย พรมวิชัยโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
5. นางสาววรรณกาญจน์ คำด้วงโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจิระศักดิ์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายพัลลภ คงกำเนิดโรงเรียนศรีมหาโพธิ์ฯกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ จิติโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการ
4. นายลภชัย พรมวิชัย โรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
5. นางสาววรรณกาญจน์ คำด้วงโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ จั่นจีนโรงเรียนบ้านสนามบิน ฯประธานกรรมการ
2. นายภควา น้อยนึ่งโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
3. นายยุทธภูมิ โพธิ์นอกโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
4. นางเกศริน ภูทวีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ จั่นจีนโรงเรียนบ้านสนามบิน ฯประธานกรรมการ
2. นายภควา น้อยนึ่งโรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
3. นายยุทธภูมิ โพธิ์นอกโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯกรรมการ
4. นางเกศริน ภูทวีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโว้งบ่อประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ดวงแก้วโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสาวธัญญรัตน์ กิ่งก้านโรงเรียนวัดหางตลาดกรรมการ
4. นายเหรียญชัย ชูชาติโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียรกรรมการ
5. นางสาวคันธนา กาวิวาสโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางมะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายนราวุธ แต่งงามวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยกรรมการ
3. นายกีรติ จันโททัยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพรรณรพี บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางมะลิวรรณ์ พลาวุฑฒ์วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นายนราวุธ แต่งงามวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยกรรมการ
3. นายกีรติ จันโททัยโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวกรรมการ
4. นางพรรณรพี บุญจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนินกรรมการ
3. นางสาวมะลิ ตุ้มบุตรศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัส คำแคว่นโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมะลิ ตุ้มบุตรศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายภิญโญ เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้าประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ชาติพิมายโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯกรรมการ
3. นายพงศกร กรรขำโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
4. นายโกวิทย์ ศรีพยอมโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นายสมชาย ดีหร่องโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ เขียวเรืองโรงเรียนบ้านบึงหญ้าประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ชาติพิมายโรงเรียนบ้านเกาะนอกฯกรรมการ
3. นายพงศกร กรรขำโรงเรียนบ้านวังลึกกรรมการ
4. นายโกวิทย์ ศรีพยอมโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นายสมชาย ดีหร่องโรงเรียนบ้านวังทองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีมานพ พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านหนองจังประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ศรีอรุณนิรันดร์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสายบัว ฟักแตงโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
4. นางจันทนีย์ วงศ์ละครโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมานพ พงษ์พานิชโรงเรียนบ้านหนองจังประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ ศรีอรุณนิรันดร์โรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางสายบัว ฟักแตงโรงเรียนบ้านบึงหญ้ากรรมการ
4. นางจันทนีย์ วงษ์ละครโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ขลิบผาโรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ เสือกระจ่างโรงเรียนบ้านตะเข้ขานฯประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ สิทธิโสภณโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
3. นางอุษา ทิมจ้อยโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เสือกระจ่างโรงเรียนบ้านตะเข้ขานฯประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ สิทธิโสภณโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
3. นางอุษา ทิมจ้อยโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ มีพวงผลโรงเรียนบ้านลานกระบือประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษโรงเรียนบ้านปาดแควกรรมการ
3. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มีพวงผลโรงเรียนบ้านลานกระบือประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
3. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรชรา นิลนนท์โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฏร์ฯ)กรรมการ
3. นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกร่างประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรชรา นิลนนท์โรงเรียนวัดจันทร์ (ลอมราษฏร์ฯ)กรรมการ
3. นางทิพวรรณ์ แฟงจันทร์โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ มีพวงผลโรงเรียนบ้านลานกระบือประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
3. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มีพวงผลโรงเรียนบ้านลานกระบือประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษโรงเรียนบ้านลานกระบือกรรมการ
3. นางกาญจนา เสมอใจโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ขาวดีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางภคอร ป้อมแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
4. นางสมปอง นามแก้วโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ ขาวดีโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยกรรมการ
3. นางภคอร ป้อมแก้วศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
4. นางสมปอง นามแก้วโรงเรียนบ้านวังโคนเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิภา ดีหร่องโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางทองสุข แสงอรุณโรงเรียนบ้านตะเข้ขานฯกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิภา ดีหร่องโรงเรียนอนุบาลสุโขทัยประธานกรรมการ
2. นางทองสุข แสงอรุณโรงเรียนบ้านตะเข้ขานฯกรรมการ
3. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนบ้านกง (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ม่วงเย็นผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยศวัฒน์ พุฒตาลศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๒กรรมการ
3. นางเสมอ ศรีนุตโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ม่วงเย็นผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายยศวัฒน์ พุฒตาลศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๒กรรมการ
3. นางเสมอ ศรีนุตโรงเรียนบ้านวังแดดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอรัญญา ขันอินทร์โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
2. นางพเยาว์ มั่งจิ๋วโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางมณฑา ทะขัติโรงเรียนบ้านเมืองเก่าฯกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสายสุนีย์ มนตรีวิวัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางพานาลักษณ์ คงคีรีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางประนอม ภูทวีโรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางทวีป เกตุเนียมโรงเรียนบ้านหนองจังกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางมณี ยิ้มวารีโรงเรียนบ้านเนินยางประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวงโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ตติยก้องเกียรติ์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางยุพิน ศรเพชรโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯกรรมการ
4. นายสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ ตติยก้องเกียรติ์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางยุพิน ศรเพ็ชรโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯกรรมการ
4. นายสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ตติยก้องเกียรติ์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางยุพิน ศรเพชรโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯกรรมการ
4. นายสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ ตติยก้องเกียรติ์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางยุพิน ศรเพ็ชรโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯกรรมการ
4. นายสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางลัดดาวัลย์ ตติยก้องเกียรติ์โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ เรืองเดชโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางยุพิน ศรเพ็ชรโรงเรียนบ้านเกาะนอก ฯกรรมการ
4. นายสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติ์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อยโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายปรายมนัส สีดาเขียวโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เกษประทุมโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเนืองนิตย์ สาเขตต์โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางดาราณีย์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อยโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายปรายมนัส สีดาเขียวโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เกษประทุมโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวหรรษา บุญนายืนโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา จันทร์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวไพรวัลย์ เสนงามโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวหรรษา บุญนายืนโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา จันทร์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวไพรวัลย์ เสนงามโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวหรรษา บุญนายืนโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา จันทร์น้อยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวไพรวัลย์ เสนงามโรงเรียนบ้านเขาทองผางับกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่าฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่าฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่าฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่าฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่าฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นผอ.โรงเรียนหนองบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายจิโรจน์ สุพัฒน์สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุข โรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นผอ.โรงเรียนหนองบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายจิโรจน์ สุพัฒน์สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุข โรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นผอ.โรงเรียนหนองบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายจิโรจน์ สุพัฒน์สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุข โรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นผอ.โรงเรียนหนองบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายจิโรจน์ สุพัฒน์สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุข โรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นผอ.โรงเรียนหนองบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายจิโรจน์ สุพัฒน์สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุข โรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นผอ.โรงเรียนหนองบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายจิโรจน์ สุพัฒน์สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุข โรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นผอ.โรงเรียนหนองบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายจิโรจน์ สุพัฒน์สพป.สุโขทัย เขต ๑กรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุข โรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นผอ.โรงเรียนหนองบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายจิโรจน์ สุพัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต๑กรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเปรม ต้นกลั่นผอ.โรงเรียนหนองบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายจิโรจน์ สุพัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต๑กรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นผอ.โรงเรียนหนองบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายจิโรจน์ สุพัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต๑กรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเยี่ยม ต้นกลั่นผอ.โรงเรียนหนองบัวเขาดินประธานกรรมการ
2. นายวิชา อยู่แย้มโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการ
3. นายจิโรจน์ สุพัฒน์ศึกษานิเทศก์ สพป.สุโขทัย เขต๑กรรมการ
4. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
5. นางจินตนา อัมพรภาคข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา แก้วนาคศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางนิตยา ศิริคชพันธ์โรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ฟักอ่วมโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางจีรวรรณ หล่อประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินพยอม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา แก้วนาคศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการ
3. นายนิตยา ศิริคชพันธ์โรงเรียนวัดปากพระ กรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ฟักอ่วมโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางจีรวรรณ หล่อประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินพยอม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา แก้วนาคศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางนิตยา ศิริคชพันธ์โรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ฟักอ่วมโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางจีรวรรณ หล่อประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินพยอม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภนิตย์ มิ่งไม้โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา แก้วนาคศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางนิตยา ศิริคชพันธ์โรงเรียนวัดปากพระกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ฟักอ่วมโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการ
5. นางจีรวรรณ หล่อประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเนินพยอม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองประธานกรรมการ
2. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ แซ่โค้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองประธานกรรมการ
2. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ แซ่โค้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองประธานกรรมการ
2. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ แซ่โค้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศรุชา นาคทรัพย์โรงเรียนบ้านยางเมืองประธานกรรมการ
2. นางทิพธิณฬดา อยู่สุขโรงเรียนวัดเต่าทองกรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ แซ่โค้วศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวธนาณัติ มากสุขโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน พรมวิชัยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ปะสะจันศูนย์การศึกษาพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธนาณัติ มากสุขโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ฯประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน พรมวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ปะสะจันศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล ทะนันไชยศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ เขียวแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ท่าดีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ทะนันไชยศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ เขียวแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ท่าดีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล ทะนันไชยศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ เขียวแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ท่าดีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ทะนันไชยโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ เขียวแก้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ทำดีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอรรถพล ทะนันไชยโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ เขียวแก้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ท่าดีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ทะนันไชยโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ เขียวแก้วโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ท่าดีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียนบ้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ อัมพรภาคข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา จันทร์ศิริไพบูลย์โรงเรียนบ้านวังหาดกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล มะลิโรงเรียน้านหนองสามพญากรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ปิ่นวิลัยโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ฯกรรมการ
6. นางสาวศิริพร เอี่ยมอินทร์โรงเรียนสามัคคีวิทยาฯกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ นายชนินทร์ สุรินแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทร 089-265-9907 E-mail : noomninja@hotmail.com ประสานงานกิจกรรม ศน.มะลิ ตุ้มบุตร โทร 085-7347373
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]