รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงพิชญกูล  พรหมจักร
 
1. นางจินดา  ยะแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงชลธารา  ไชยโยธา
 
1. นายทองคำ  ทากัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  มะลิวัน
 
1. นางนันทกรานต์  สมศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงวิภาวี  จันทร์อุดม
 
1. นายชัยวิชิต  อินต๊ะเสนา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กหญิงเขมิกา  ดวงประเสริฐ
 
1. นางพูนผล  สัมพันธสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮวก 1. นางสาวพิมพ์ผกา  มณีสว่าง
 
1. นายสุวัตน์  กาติ๊บ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เทพเสนา
 
1. นางสาววาสนา  วรรณโกฏิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงนราทิยพ์  หายโศรก
 
1. นางจุฬารวี  แสนหอม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 1. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์พะเนาว์
 
1. นางชมัยพร  ทากัน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1. เด็กชายศุภกฤษ  พุทธรักษา
 
1. นางสาวณัฐรดา  อ่อนดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นางสาวบัณฑิตา  ใจเขียว
 
1. นางนุชศิริ   สุวรรณกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกัญตสิริรัตณ์  สมฤทธิ์
2. เด็กหญิงสัณหพร  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงอักษราภัค  สมฤทธิ์
 
1. นางพวงพิกุล  โยธาวุธ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงขวัญนภา  อุระแสง
2. เด็กหญิงจุนนัชชา  สีวงค์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศูนย์กลาง
 
1. นางเต็มวัน  ขันกา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงจิ่ง  แก้วคำ
2. นายศรายุตร  บัวหลวง
3. เด็กหญิงอภิภาวดี  เข็มเพชร
 
1. นางนันทกรานต์  สมศรี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  บ้านสระ
2. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สืบแสน
 
1. นางนงคราญ  แหวนวัง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. นางสาวคำ  แก้วคำ
2. นางสาวอาริษา  ทาม้าดี
 
1. นางนันทกรานต์  สมศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายพงศ์ปณต  กอใหญ่
 
1. นางสาวศิรินภา  สมศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาณัทคุณา 1. เด็กหญิงฐานิดา  รวมสุข
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ดีขันคำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงดาริกา  แสงศรีจันทร์
 
1. นางทิพาพร  เจือกโว้น
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงกัลยพร  เตชะ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กันชัย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำเผ่า
2. นางสาวทรรศนีย์  สีสัน
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สมาธิ
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ทะนันชัย
3. เด็กหญิงรัตนาพร  รัตนพงค์
 
1. นายนพพล  ธูปมงคล
2. นางสาวสาวิตรี  พวงจำ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1. เด็กหญิงชัญญานุช  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงรัชดาพร  สุนันต๊ะ
3. เด็กหญิงศิรินทรา  สุทธวงค์
 
1. นางสาวนุสรา  คำผัด
2. นางดวงดาว  ธรรมสอน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   หลักฐาน
2. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  พระวิสัตย์
3. เด็กหญิงพัชราพร    สมวัน
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศรีสุธรรม
2. นางพรปวีณ์  ศรีคำมูล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กชายชนะชน  ศรีกันหา
2. เด็กชายศุภกร  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
 
1. นายนรินทร์  การะเกต
2. นางจุฑารัตน์  สบบง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชาย ธนทัต  อักกโชติพันธ์
2. เด็กชายศรัณณพงค์  ไชยณรุณ
 
1. นางถนอม  แสงเหม่
2. นางชุติกาญจน์  เวียงลอ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายฉัตรดนัย  จันทร์ต๊ะคำ
 
1. นางกรองทอง  พันธุ์สืบ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  ตั้งศิริโคมขำ
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพวงพยอม 1. เด็กหญิงศศิธร  บุญปั๋น
 
1. นางสาวอารยา  บุญตา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงนวลวรรณ  วงค์ราษฎร์
2. เด็กชายบูรพา  แสนวัน
3. เด็กชายสิรวิชญ์  เกณฑ์ทา
 
1. นางแสงวรรณ  สมฤทธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปิ่นปาน  ทัพธานี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงเพ็ญจมาศ  ฐานะดี
 
1. นางวรัชยา  ขันโท
2. นางเกตุแก้ว  อวดผล
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญบาน
2. เด็กหญิงธัญญาเนตร  ตาคำ
3. เด็กหญิงเด็กหญิงนิรวาณ  มาไกล
 
1. นางวรรณา  กิตติกวินพัทธ์
2. นางนิศารัตน์  สิบหมื่นอาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1. เด็กชายดำรงชัย  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงวาทิตา  ชมโชค
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ไกลถิ่น
 
1. นางดวงดาว  ธรรมสอน
2. นางสาวปราณี  คำมาปัน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาณัทคุณา 1. เด็กหญิงกมลภัทร  พงษ์เสน
2. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  คำคง
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นายภูษิต  กิ่งก้าน
2. นายทัชกร  แก้วคำปา
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กชายกรกฎ   วิศิษฐ์โสธร
2. เด็กหญิงวรรณพร  ชาวเวียง
3. เด็กชายวรวิช  ฐิติวรชิน
 
1. นางอัมพวา  อบเชย
2. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาณัทคุณา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  วรรณธะสุข
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  สุธรรมมา
3. เด็กหญิงปิยดา  อิ่นคำ
 
1. นางฉันทนา  สุธรรมมา
2. นายภูษิต  กิ่งก้าน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาติ๊บ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ดลแสง
3. เด็กหญิงรัชฎาวรรณ์  กาติ๊บ
 
1. นางอรทัย  มังคลาด
2. นายศรัทธา  รุ่งไพบูลย์กิจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กชายรพีภัทร  นามโส
2. เด็กหญิงสุนันทา  มาตรา
 
1. นายสราวุธ  หอมนาน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงรัตน์ชนีกรณ์  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงเพลินพิชญา  เวียงลอ
 
1. นางประจิน  เครืออินทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาฮาว 1. เด็กชายชินภัทร  แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายถิรวิทย์  ปัญญามูล
 
1. นางจารุณี  สมฤทธิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กชายธวัชชัย  ใจกว้าง
2. เด็กชายภัทรคง  ตาคำ
 
1. นางมยุรา  คมขัน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม 1. เด็กชายครองประทีป  พวงมาลา
2. เด็กชายอภิรักษ์  กุมใจ
 
1. นางสาวเมธาวี  ใจกว้าง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กชายทวีวัฒน์  ชุมภูชนะภัย
2. เด็กชายพลพล  บ้านสระ
 
1. นายศาตรา  แสนปัญญา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายกิตติกร  คำคง
2. เด็กชายธนาศิลป์  ใสสม
 
1. นางชุติกาญจน์  เวียงลอ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงฉัตรตะวัน  หาญพิชิต
2. เด็กหญิงวรณัน  หาญบุญศรี
3. เด็กหญิงอัยยา  แซ่เล่า
4. เด็กหญิงอาริตา  เดชวงศ์ษา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  หาญบุญศรี
 
1. นางวิไล  ใจคำ
2. นางจีราภา  สุริยะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขาม 1. เด็กหญิงธิวารัตน์  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงพนิตพร  พรมดวงดี
3. เด็กหญิงสโรชา  บุญธรรม
4. เด็กหญิงอนันตญา  ใจเย็น
5. เด็กหญิงอภิญญา  ตามล
 
1. นางสาวรัตติกุล  บุญเทพ
2. นางภาวิตา  ปัญญา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปณัฐดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงพันธ์มณี  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขใจ
4. เด็กหญิงเฉ็งโย่ง  แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ขันทัง
 
1. นายเกษม  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวสาวิตรี  กัลยา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุริยะปัญญา่
2. เด็กชายนภัสกร  พึ่งพวก
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  บุญประเสริฐ
4. เด็กชายสรัญรัฐ  จันทสาต
5. เด็กหญิงสุรางคณา  มุ่ยเซ่ง
 
1. นายธวัชชัย  อุ่นป้อ
2. นางสาวชลธิชา   ปรารินทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กหญิงบุญรักษา  จิไธสง
2. เด็กหญิงมยุรี  อรุณปรีย์
3. เด็กชายรพีภัทร  นามโส
4. เด็กหญิงสนิฏา  บุดดานาง
5. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ไชยฉอุ่ม
 
1. นางโสภิดา  บุญหล้า
2. นางสาวปานวาด  เชื้อสะอาด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. นางสาวกัญญา  แซ่ย่าง
2. นางสาวนราทิพย์  หายโศรก
3. นางสาวนุชิตา  หายโศรก
4. นายวรวิช   ฐิติวรชิน
5. นางสาวสุภชา  เยกิจ
 
1. นายวีระวุฒิ  ตุ้ยสาร
2. นางสาวเทวี  ใจหมั้น
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำปุก 1. เด็กชายคฑายุทธ  ยอดแก้ว
2. เด็กชายชยางกูร  แซ่จาง
3. เด็กชายณัฐพล  คงทน
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงวริศรา  รักเจริญ
 
1. นางสาวกุลฌา  นามอยู่
2. นางประนอม  เชื้อเมืองพาน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายฉัว  แซ่เช่ง
2. เด็กหญิงชลนิภา  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงดวงศร  แซ่จาง
4. เด็กหญิงดาว  แซ่ย่าง
5. เด็กชายทรงพล  วารีนิยม
6. เด็กหญิงทัศนีย์  กุลงามสวัสดิ์
7. เด็กชายธนวันต์  วารีนิยม
8. เด็กชายธเนศ  กุลพงศ์เสรี
9. เด็กชายประพันธ์  วารีนิยม
10. เด็กหญิงปรีดาพร  แซ่ซ้ง
11. เด็กหญิงปั้งเยีย  แซ่ย่าง
12. เด็กชายพงศ์พันธ์  แซ่ย่าง
13. เด็กหญิงพรสินี  วารีนิยม
14. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์มณีแสง
15. เด็กชายวิเศษ  ลั่นฟ้าคนดี
16. เด็กชายสร้างสรรค์  แซ่ซ้ง
17. นางสาวหยั่ว  แซ่ย่าง
18. เด็กชายหวัง  แซ่ย่าง
19. เด็กชายเฟ้อ  แซ่เท้า
20. เด็กหญิงไซ  แซ่ว่าง
 
1. นายอุปัญญา  เขียวน้ำชุม
2. นางสาวบุษกร  ปัญญาภู
3. นางสาวเปรมหทัย  ไชยวุฒิ
4. นายภาณุวงศ์  ชัยวร
5. นางสาวศลิษา  ถาวร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1. เด็กหญิงภูริชญา   อินเทพ
 
1. นายประสิทธิ์  ชูศรีงาม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหย่วน 1. เด็กหญิงปรียาณัฐ  ธนะวดี
 
1. นางเรืองรอง  ศรีจันทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใหญ่ยิ่ง
 
1. นางทัศนีย์  แก้วทอง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกานต์ติศา  เชื้อแก้ว
2. เด็กชายจิรัฏฐ์  เจริญอากานนท์
 
1. นางวินิจฉัย  ฟูศรี
2. นางประภัสสร  ดีอุ่น
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงธีรกานต์  จิตติ์ภาณุโสภณ
2. เด็กชายอวิสิทธิ์  โชติวงษ์
 
1. นางอัมพรรณ  บุญยืน
2. นางศิริณา  บุตรภักดี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  การิน
2. นางสาวฐิติวรดา  ปัญญาใจ
 
1. นางทัศนีย์  แก้วทอง
2. นางอัมพวรรณ  ศรีจันทร์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   ไชยคำมูล
2. เด็กหญิงธมนวรรณ   โคชขึง
3. เด็กหญิงธัญชนก   คุณารูป
4. เด็กหญิงปาริชาติ   เรือนสอน
5. เด็กหญิงพนิดา   พรอุไร
6. เด็กหญิงพรญาณี   พรพิชยวศิน
7. เด็กหญิงพิมพิศา   ไชยสถาน
8. เด็กหญิงศศิตรา   คุณารูป
9. เด็กหญิงสิรินันท์   อุปมา
10. เด็กหญิงอรุณรักษ์   ธนะวงค์
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ศรีธนะ
2. นางสาวสุนทรี  สมณะ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงกุลทิณี  ปิจดี
2. เด็กหญิงกุลสตรี  บัวชมภู
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมทอง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองเอก
5. เด็กหญิงดวงพร  มาไกล
6. เด็กชายธีรภัทร  แก่นเมือง
7. เด็กชายนนทวัฒน์  ทองเอก
8. เด็กหญิงวรางคณา  อุดติ๊บ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยสถาน
10. เด็กหญิงอรัญญา  แดงคะนะ
11. เด็กหญิงอารีย์  ธนะสิทธิ์
12. เด็กหญิงอุสรา  ตันกุล
13. เด็กหญิงเทวิกา  ทวีจันทร์
14. เด็กหญิงโยฑิตา  สุนันต๊ะ
15. เด็กหญิงไกรศิริ  ชมแสง
 
1. นายวิชัย  บ่อแก้ว
2. นายศุภวัตร  ฟูคำ
3. นายรัฐศาสตร์  สมฤทธิ์
4. นางสาวทัศนีพร  สุริยวงศ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท่อเจริญขัยกุล
2. เด็กหญิงจรรยาพร  แซ่จาง
3. เด็กหญิงจันทการต์  แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงจิรติกาญจน์  ก้องพิภพไพศาล
5. เด็กหญิงจีราพร  แซ่ย่าง
6. เด็กหญิงตติยา  แซ่ฟ้า
7. เด็กหญิงนัทธิรา  แซ่ว่าง
8. เด็กหญิงร้งรวี  แซ่ฟ้า
9. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  แซ่โซ้ง
10. เด็กหญิงศศิธร  จตุโชคอุดม
11. เด็กหญิงศิวาพร  แซ่เฮ้อ
12. เด็กหญิงสุมาลี  อนุสาวรีย์ดอย
13. เด็กหญิงอารยา  อรรถพลภูษิต
14. เด็กหญิงเพลงพิญ  เมฆสกุลดี
15. เด็กหญิงเวธิณี  ไชยแก้ว
 
1. นายนนท์ธวัช  ยอดเรือน
2. นางสาวอภิญญา  ผัดวงค์
3. นางสาวจุฑาลักษณ์  พุฒดี
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กหญิงนภสร  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  คนหมั่น
 
1. นางสาวประทุมวรรณ์  อุ่นเรือน
2. นายชาลี  มณีชัย
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. นางสาวธิดาพร   สักแก้ว
2. นางสาวไอรัก   คำงาม
 
1. นางสาวทุ่มเวลา   ดวงประเสริฐ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐยมล  ขาวสะอาด
 
1. นางสาวสุทธิพร  สุทธิกาศ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขแสง
 
1. นายถนอม  แจ่มใส
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงนุชจรี  มิกขุนทด
 
1. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุริโย
 
1. นางสาวศิรดา  พรเสาวลักษณ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก 1. เด็กหญิงสุธาสินี   กันทะเนตร
 
1. นายสมจิตต์   ปินชัย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เต็มจิรวัฒน์
 
1. นางสาวสุทธิพร  สุทธิกาศ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงณิชนันท์  สีสัน
 
1. นายทรงพล  กาณะรักษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงสุวิมล  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวอำพรพันธ์  สะสาง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ยินดี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  นามเมือง
 
1. นางจิรสิริ์  ศรีสุข
2. นางภัณฑิรา  นามวงศ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  โชคบัณฑิต
2. เด็กหญิงสนิฎา  บุดดานาง
 
1. นางสาวณัฐพร  ช่างเหลา
2. นางสาวกรณิการ์  จำแน่
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา   ปัญญาโน
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วนันไชย
 
1. นายจรูญ  สุพรรณนนท์
2. นางลาวัลย์  สุพรรณนนท์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กชายพศวัฒน์  บ้านสระ
 
1. นายณัฐวุฒิ  กวาวหนึ่ง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กชายรตนพล  ทองคำ
2. เด็กชายสาม  กิตติ
3. เด็กชายอ่อน  ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นางวิไลวรรณ  ทิวาศิริ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กชายยี่  ลุงซู้
2. เด็กชายหนุ่ม  ลุงซู้
3. เด็กหญิงเอ้ย  ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นางพนิดา  หมื่นจันทร์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หวลอาลม
2. เด็กชายวิทวัส  หวลอารมณ์
3. เด็กชายศุภกร  สุกันทอง
 
1. นายระพินทร์  พรหมเสน
2. นางศรีประทิน  ปราบไพรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงศรัญญา  วงศ์ใหญ่
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงเด็กหญิงพาฝัน  วงศ์ใหญ่
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กองมะลิ
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 1. เด็กหญิงอภิญญา   บัวหลวง
 
1. นายสถิตย์  สมฤทธิ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  คนตำ่
 
1. นางเกศรินทร์  ชลสินธุ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กชายพันธกร  เบ็ญจวรรณ์
2. เด็กชายศุภากร  ทองเอก
3. เด็กหญิงอภิสมัย  แซ่ซ้ง
4. นายอัษฎา  บุญรอด
5. เด็กชายเอกลักษณ์  วงศ์ณัฐธนากร
6. เด็กหญิงไพจิตรา  บุญสิทธิ์
 
1. นายอนุสรณ์  ไทยโกษา
2. นางกุลรภัส  อินทะรังษี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. เด็กชายวศิน  ผิวบาง
 
1. นายสมศักดิ์  ถวิลวงค์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กชายเทพพิทักษ์   ศรีนวน
 
1. นายประทีป  ทิสา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวสุสุกาญจน์  ศรีพล
 
1. นางสาวอาจรีย์  ถ้ำแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงนันทพร  บัวหลวง
 
1. นางบุญฝ้าย  เชื้อสะอาด
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบขาม 1. เด็กชายภัทราวุธ  กิ่งแก้ว
 
1. นางภาวิตา  ปัญญา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายนัฐพล  เจนใจ
 
1. นางนฤมล  สุขใสบูลย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักลอ 1. เด็กหญิงพรรัมภา  สามัคคี
 
1. นางมนิศรา  สักลอ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  วิริยะส่องแสง
 
1. นายฤทธิพล  อินธิมา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   สาใจ
 
1. นายเกษม  พรหมครอบ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. นายปัญญา  มัธยัสถ์วงศ์
 
1. นางสาวปิยมาศ  อินทรสัตยพงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงอัญรินทร์  ธันยพัชร์จิรา
 
1. นางกุลรภัส  อินทะรังษี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงสมัชชญา  โยงยศ
 
1. นางสาวพรพิชชา   สุวรรณทา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สบบง
 
1. นางราตรี  ไทยเมือง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายนัฐพล  เจนใจ
 
1. นางนฤมล  สุขใสบูลย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง 1. เด็กหญิงปณิดา  ศรีวิชัย
 
1. นางรัตนาภรณ์  หมุดใหม่
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. นางสาวจิรภิญญา  ใจกว้าง
 
1. นางพวงเพชร  ชัยแก้ว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงนันท์ณภัทร  นรรัตน์
3. เด็กชายยุทธนา  ทองเอก
4. เด็กหญิงวนาลี  แก้วอุดม
 
1. นายอนุสรณ์  ไทยโกษา
2. นายทองเดี่ยว  พินิจ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กองมะลิ
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  สุทธิรักษา
3. เด็กหญิงกวิสรา  หงส์ประสิทธิ์
4. เด็กหญิงกัณฐมณี  ศรีสุข
5. เด็กชายกันต์พงศ์  หล่องาม
6. เด็กชายกีรภัทร  เตชะแก้ว
7. เด็กหญิงจันทร์ชนก  จ้องสาระ
8. เด็กชายจิณตกร  นุเว
9. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  หนุนพลกรัง
10. เด็กชายชาติกล้า  แสงศรีจันทร์
11. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสวงผล
12. เด็กชายญาณเมธี  วงศ์ใหญ่
13. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หอมนาน
14. เด็กหญิงณัฐกมล  เชื้อสะอาด
15. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทะสม
16. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจวังโลก
17. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์
18. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งประเสริฐกุล
19. เด็กหญิงทิพานัน  คำคง
20. เด็กชายธนดล  อาจนนลา
21. เด็กชายนราเมธ  ชัยแก้ว
22. เด็กหญิงปพิชญา  บุญนันตศาสตร์
23. เด็กหญิงปุญญิศา  กาติ๊บ
24. เด็กหญิงพรรณปพร  สมฤทธิ์
25. เด็กชายพลกฤต  หอมนาน
26. เด็กชายพัทรพงศ์  ชูยิ้ม
27. เด็กชายพีรพงษ์  ทรงยั่งยืนกุล
28. เด็กชายภานุพงศ์  สารเงิน
29. เด็กชายภูริพัฒน์  สุภาษา
30. เด็กหญิงรมิดา  ท้าวแก้ว
31. เด็กหญิงรัตติกาล  เมืองมูล
32. เด็กหญิงศรัญญา  วงศ์ใหญ่
33. เด็กหญิงสุนิสา  สิบหมื่นอาด
34. เด็กชายอรรถภูมิ  วงศ์ใหญ่
35. เด็กหญิงโชติรส  ทันสาร
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
2. นายศิริโรจน์  จันทร์วงค์
3. นายอรรณพ  สมฤทธิ์
4. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
5. นายสุวัฒน์  โยปัญญา
6. นางยุพิน  บุญมาก
7. นางวรรณา   กิตติกวินพัทธ์
8. นายทองคำ  ทากัน
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญชพร  แก้วชมภู
2. เด็กชายคีรีศักดิ์  ศรีสมบัติ
3. เด็กชายปรีชา  วีรกรรม
4. เด็กหญิงภาลิณี  ลอสือ
5. เด็กชายมงคล  แซ่โย่ง
6. เด็กชายรณกฤต  ศรีสมบัติ
7. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงโสริยา  วารีวิจิตร
 
1. นางวาสนา  ประสานสกุลเหมาะ
2. นางพัชรี  ต่างใจ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์  กาติ๊บ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กชายคมกริช  ธนะวงศ์
2. เด็กหญิงจันทนา  สวยสม
3. เด็กหญิงจันทร์นภา  คุณารูป
4. เด็กชายตะวัน  ทวีจันทร์
5. เด็กชายนันทพงศ์  ศรีวิชัย
6. เด็กหญิงพลาธิป  ใจเย็น
7. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  อินถา
8. เด็กหญิงวรัญญา  พิมพ์พิสาร
9. เด็กชายสิทธิพล  พรหมสุทธิพร
10. เด็กชายอภิวิชญ์  เมืองภา
 
1. นางเฉิดฉาย  บุญช่วย
2. นางพจนา  พรหมเสน
3. นางทัศนีย์  กิจจานุลักษณ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงทิพย์วรา  นิทะโน
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ธิต๊ะยา
3. เด็กชายพีรพัฒน์   ขุนมิน
4. เด็กหญิงวรรณพร  ชาวเวียง
5. เด็กหญิงอัญชนา  ชื่นทรวง
6. เด็กหญิงอุมาวรรณ  ใจมูล
 
1. นางจุฬารวี  แสนหอม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  ชูไว
2. เด็กหญิงฐานิศร  สุทธวงค์
3. เด็กหญิงธันยมัย  เวียงคำ
4. เด็กหญิงนัฐติกานต์  คำตัน
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แข่งขัน
6. เด็กหญิงสุชัญญา  ใจกว้าง
 
1. นางสาววรรณภา  ปะวรรณา
2. นางสาวสุวิมล  หมั่นงาน
3. นางสาวศิริวิมล  หล้าป้อม
4. นางสาวธัญญารัตน์  ใจกล้า
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. เด็กหญิงกัลยา  อายุ
2. เด็กหญิงนภัสประภา   บัวติ๊บ
3. เด็กหญิงรัตติกาล   อินมี
4. เด็กหญิงวรรณพร   ฉัตรนาถวรกุล
5. เด็กหญิงอัจฉรา   มลเทียร
 
1. นางยุรฉัตร  วงศ์ใหญ่
2. นางกัลยาลักษณ์  กันไชยศักดิ์
3. นางกมลชนก  กลิ่นมาลา
4. นางสาวประภาพร  คงคำเปา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงจีราพัน  จันทะเนาว์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ไชยทน
3. เด็กหญิงทิตยาภรณ์  สอาดเอี่ยม
4. เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์ยศ
5. เด็กหญิงธีร์สุดา  ต้นวงค์
6. เด็กหญิงพรพิมล  กิ่งก้าน
7. เด็กหญิงภัทราพร   คำมา
8. เด็กหญิงรุ่งนภา   ต้นวงศ์
9. เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำมา
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  เวียงคำ
11. เด็กหญิงอรอุรินทร์  จอมแก้ว
 
1. นางผ่องพรรณ  ศรีจันทร์
2. นายนัทพงศ์  เสาร์จันทร์
3. นางศรีกัลยา  เทียนน้อย
4. นางสาวเสาวลักษณ์  ดอนมูล
5. นางสาวอัมพร  ทะรินทร์พิพัฒน์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กชายฑีฆทัสน์  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงดาว  แซ่ย่าง
3. เด็กชายธนพงษ์  จะเอ่อ
4. เด็กหญิงนรีกานต์  แซ่โย่ง
5. เด็กชายนาวี  แซ่จ๋าว
6. เด็กหญิงนิศา  แซ่เท้า
7. เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีสมบัติ
8. เด็กหญิงพนิดา  จะลู
9. เด็กหญิงพรทิพย์  วารีพิทักษ์
10. เด็กหญิงวีรดา  แซ่เฮ้อ
11. เด็กชายศักดา  ศรีสมบัติ
12. เด็กหญิงสุรัมภา  แซ่จ๋าว
13. เด็กหญิงอรทัย  เยเฉาะ
14. เด็กหญิงอริยา  กุลกานต์ปฐม
15. เด็กชายเชาวฤทธิ์  แซ่เติ๋น
16. เด็กชายเตชาวัต  แซ่พ่าน
 
1. นายยรรยงค์  ประยูรพรหม
2. นางนงเยา  เผ่าปินตา
3. นางพัชรี  ต่างใจ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์  กาติ๊บ
5. นางวาสนา  ประสานสกุลเหมาะ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กชายณัฐพล  บ้านสระ
2. เด็กชายภูดิศ  ชุมภูชนะภัย
3. เด็กชายศิวกร  ขันแข็ง
4. เด็กชายสุธินันท์  สืบแสน
5. เด็กชายอภิวิชญ์  เก่งการ
 
1. นายสายัณร์  อิ่นคำ
2. นางธันยนันท์  ทิพย์วิชัย
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงพรนภา  อุ๊ดจิ๋ว
2. เด็กหญิงมาริสา  ยอดมณีกาญจน์
 
1. นายพิชิต  เตชะนา
2. นางชฎาพร  สูงปานเขา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปาณัทคุณา 1. เด็กหญิงแขนภา  ยานะ
 
1. นางสาวเจนจิรา  สุขใจ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เมธีวิริยานันท์
 
1. นายชานนท์  วิริยะส่องแสง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วัฒนศรพันธ์
 
1. นายชานนท์  วิริยะส่องแสง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กชายพชร  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายภูวไนย  แซ่ย่าง
3. เด็กชายวิศวะ  แซ่ย้าง
4. เด็กชายสราวุธ  แซ่เล่า
5. เด็กชายสุทิวัส  แซ่หาง
6. เด็กชายเทิดพงษ์  แซ่ย่าง
 
1. นายวีระชาติ  เบญจาภิวัฒน์
2. ส.ต.ท.วิจารย์  หมดสังข์
3. นายวันชัย  รัตนเวชศาสตร์
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงมณี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  หัวนา
3. เด็กหญิงวริศรา  บุญประเสริฐ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  ติยานันท์
5. เด็กชายเนตินันทน์  สุบานงาม
6. เด็กชายไตรภพ  ชอบศิลป์
 
1. จ.ส.อ.จเร  วิฤทธิ์
2. นางสาวสุกันญา  กันทะสอน
3. นายเรืองฤทธิ์  สุโพธิณะ
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กชายกิตติพส  นามจักร์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พันธุระ
3. เด็กชายชานันท์  สุยะ
4. เด็กชายฐิติพล  หลายแห่ง
5. เด็กชายนนทกร  ระวังกาย
6. เด็กชายสิทธิชัย  ธัญญเจริญ
7. เด็กชายสิทธิพล  วิชัยดิษฐ์
8. เด็กชายเดชศักดิ์ดา  เข็มเพชร
 
1. นายทรงพล  กาณะรักษ์
2. นายธนากร  ฟ้าเลิศ
3. นายพีรพงศ์  คำสองสี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นางสาวจุฑามาศ  ศักดิ์ชัยพิบูรณ์
2. เด็กหญิงธรีรัตน์  พรมปา
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แซ่เล่า
4. นางสาวพิยะดา  เสี่ยงบุญ
5. นางสาวเหมสุดา  มูลลิวัลย์
 
1. นายวีระวัฒน์  เอี่ยมละออ
2. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1. เด็กชายสถาพร  แวงสูงเนิน
2. เด็กหญิงสมปรารถนา  หอมนาน
3. เด็กหญิงไพลิน  สมณะ
 
1. นางสุดาภรณ์  จันทร์แจ่ม
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กชายธีรนัย  คำลือ
2. เด็กชายยศกร  คำลือ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คำบุญเรือง
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
2. นางสาวชุติมา  กัณธานุสรณ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงนุชนารถ  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงราตรี  จางศิริสกุลชัย
3. เด็กหญิงสิรัญณา  สุทธวงศ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  แซ่จาง
2. นายปกรณ์  บารมีนำชัย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายธนาวุฒิ  หลายแห่ง
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ดวงบุปผา
3. เด็กหญิงรัตติกร  อินทรสม
 
1. นางสาวสุทธิพรรณ  หมื่นศรี
2. นางอารี  พันธ์เมืองมา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กหญิงกวินนาฏ  เกิดสุข
2. เด็กหญิงสุมาริน  กลิ่นหอม
 
1. นางภุมรา  บุญประเสริฐ
2. นางจิรภา  พงษ์เกษ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กชายรัตนทัต  บุญปั๋น
2. เด็กหญิงรัตนา  อภินันท์จารุพงค์
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นายธนวัฒน์  เข็มเพชร
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชูศรีนาค
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พันธีร์
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  แบนขุนทด
2. นางสุกัญญา  กาติ๊บ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงศุพิณญา  คำมะปัน
2. เด็กหญิงสริญญา  ศรีวัฒนนันท์
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นายธนากร  ฟ้าเลิศ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กชายวีรภัทร  เพชรลอบ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เนานวล
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นายธนวัฒน์  เข็มเพชร
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายชาญณภัทร  ใจใหญ่
2. เด็กชายธีรพงศ์  เกนทา
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สินเปียง
2. นางสาวธารารัตน์  กล้าหาญ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  ศรีชัย
2. เด็กหญิงอัญชนา  คำนวล
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นางสาวภัทรชนันท์  ลำน้อย
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภิรบรรณ์
2. เด็กหญิงปนัสยา  กันทะขู้
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นางกาญจนา  แต้ศิลปชัย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ศิริพานกุล
2. เด็กชายสมัชญ์  วีรกรรม
 
1. นายนิรุตต์  เสาหิน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 1. เด็กชายวีรธร  สุพันธ์
2. เด็กหญิงสิรินดา  ตามติด
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นางสาวฑิชาณันท์  นามมาลา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงชีวานันท์  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  คำแสน
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
2. นางเอมพิกา  ใจกล้า
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงวรรณภา   แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงศรีสกุล   แซ่กือ
3. เด็กชายสุธี   แซ่เฒ่า
 
1. นายพนม  มณีชัย
2. นางญาณิน  สีตนไชย
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายภาคภูมิ  พงศ์ธัญวัฒน์
2. เด็กชายศุภณัฐ  แซ่จาง
3. เด็กชายโภคิน  จตุโชคอุดม
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายองอาจ  ชาติเผือก
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กชายนภัสรพี  ก้อคำ
2. เด็กชายพฤธิ์ดนัย   แดงมณี
3. เด็กชายวิศวะ    กำแพงแก้ว
 
1. นายเรืองฤทธิ์  สุโพธิณะ
2. นางปิยนุช   คุ้มม่วง
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เมืองมี
2. เด็กชายทินภัทร  บุญนำ
3. เด็กชายสรณพล  เตรียมสอน
 
1. นายประทีป  ทิสา
2. นางสาวอำไพร  สมสมัย
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สมเงิน
2. เด็กชายพนัส  ปรีดีพจนา
3. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่โซ้ง
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายองอาจ  ชาติเผือก
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กชายจิรพัฒน์  กุสาวดี
2. เด็กชายธัชธรรม  บุญธรรม
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สนม
 
1. นางสาวอำไพร  สมสมัย
2. นายประทีป  ทิสา
 
140 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายคันธวิทย์  ยอดมณีบรรพต
2. เด็กชายธนากร  ชาญชัยพิทักษ์สิน
3. เด็กชายอาทิตย์เย็นชา  แซ่เล่า
 
1. นายนันท์  ก้อคำ
2. นายองอาจ  ชาติเผือก
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เผ่าจอมรัตน์
2. เด็กชายสมัชชา   ไชยมงคล
3. เด็กชายไชยวัฒน์   ไชยสถาน
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ศรีธนะ
2. นายยศวัจน์   โพธิถิระพงศ์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำบอน 1. นายนนทกานต์  พรรษา
2. นายศรายุทธ  ชอคำศรี
3. นายอัษฎาวุฒิ  คำโพธิ์
 
1. นายเดือน  กาวีละ
2. นายศรัทธา  รุ่งไพบูลย์กิจ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กชายจักรตุพล  กิติ
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  หอมนาน
3. เด็กชายเจษฎา  แดงมณี
 
1. นายสุนทรา  ปาละวงษ์
2. นางปราณี  สุขศรี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่าน 1. เด็กชายกฤษณะ  น้ำสา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำบุญเรือง
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เผ่ากันทะ
 
1. นางอรพินธ์  ปัญญาไว
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดนัย  มูลศรี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  หินซุย
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ใจดุ
3. เด็กหญิงพรธิตา  บุญหมั่น
4. เด็กหญิงพัชราวดี  แสงสว่าง
5. เด็กหญิงภูษณิษา  ใจกว้าง
6. เด็กหญิงสุจิตราภา  วงค์แปง
 
1. นายพิเชียร  ศรีวิชิต
2. นางวรางคณา  ศรีวิชิต
3. นางสาวสุดารัตน์  เสมอเชื้อ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คุ้มตัว
2. เด็กหญิงกัญญาวี  คำมาปัน
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจสุข
4. เด็กหญิงปิยธิดา  วิชัยสระเกษ
5. เด็กหญิงวนุสสา  บุญหมั้น
6. เด็กหญิงวิสุดา  ชำนาญ
 
1. นายพิเชียร  ศรีวิชิต
2. นางวรางคณา  ศรีวิชิต
3. นางสาวรัตนาภรณ์  คำเผ่า
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กหญิงณภัทร  วงศ์โยธา
2. เด็กหญิงภาวินี  ชำนาญ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เจิมเฉลิม
 
1. นางนงนภัส  โลราช
2. นางสาวนรินทร  นามเมือง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮวก 1. นางสาวกนกพร  หน่อหล้า
2. นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์ใหญ๋
3. เด็กหญิงปฐมมวรรณ  อิสสราพันธุ์
 
1. นางอุไรทิพย์  สวยสม
2. นางกาญจนา  เตวิน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กหญิงชลิดา  ชายวิชัย
2. เด็กหญิงธนิดา  ชาภักดี
3. เด็กหญิงพิษญา  จันทะนะ
 
1. นายอัฐพล  ธนะวงศ์
2. นางอำนวยพร  ดำรงพุฒิเดชา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงชลธิชา  หล้าตัน
2. เด็กชายธีรภัทร  อินถา
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงค์ใหญ่
 
1. นายสังเวียน  บุตรภักดี
2. นายเวทิน  เปาวัลย์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบบง 1. เด็กหญิงกรกนก  คาน
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สมศรี
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ใจวงศ์
 
1. นางรพีพรรณ  สุมนวิวัฒน์
2. นายกิตติพงษ์  ขันทะวงค์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. นายจิรโชติ  บุญใหญ่
2. นางสาวนราทิพย์  หายโศรก
3. นางสาวสุภชา  เยกิจ
 
1. นางสาวเทวี  ใจหมั้น
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หายทุกข์
2. เด็กชายนฤเบศร์  แซ่ปัง
3. เด็กชายปราเมศ  แซ่ปัง
 
1. นางสุภาพร  กาติ๊บ
2. นางสาวนวลจันทร์  ชัยชนะ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. นางสาวพัฒน์ลดา  เทพสง่า
2. นางสาวศิริวิมล   ขุนมิน
3. นางสาวไฮ่  แซ่ย่าง
 
1. นางอัมพวา  อบเชย
2. นางยุพเรศ  บุตรสิงห์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐริดา   ธนะวงศ์
2. เด็กหญิงภิรมณ   ไชยมงคล
3. เด็กหญิงวริศรา   สร้อยทองสุข
 
1. นางศรีษะเกต  ยอดเมือง
2. นายสิทธิกร  ศรีวงศ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงนภัสสร  อัศวจินดาพล
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรกิจพาณิชย์
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ใฝ่ใจ
2. นางพิมพ์พรรณ  ใจพันธ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงนงคราญ  แซ่หาง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แซ่เล่า
3. เด็กหญิงอรนุช  แซ่ซ้ง
 
1. นางบัณฑิตา  นาต๊ะ
2. นางแจ่มจันทร์  บุญล้อม
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายทิชานนท์  สุขนุช
2. เด็กชายศุทธวีร์  อินสัน
3. เด็กชายศุภนัย  ปราวี
 
1. นายระพินทร์  พรหมเสน
2. นางสาวบุษกร  ไกรโหมด
 
159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายกฤษณ์  ธิติบุษบงกุล
2. เด็กหญิงนลินี  วงค์ขัติย์
3. เด็กหญิงพิมชญา  อินถา
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
160 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกขวัญ  ชมภูชัย
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  สืบเครือพรม
3. เด็กหญิงเขมิกา  จันจม
 
1. นางสาวธญานี  จันทรจักร
2. นางกันต์รพี  ถิรพงศ์วัฒนา
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 1. เด็กชายวรเมธ  เกษประทุม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  แป้นทอง
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปัว 1. เด็กชายยุทธนา  บัวระภา
 
1. นางกาญจนา  ประยูรคำ
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายรัชพล  ชาวสวน
 
1. นางลัดดา  บุญเรือง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กหญิงบัญจรัตน์  จันทร์ธิมา
 
1. นางเกษราภรณ์  มีหลาย
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  นำโชคชัยเจริญ
 
1. นางผาณิตดา  วงศ์ขจร
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กชายชาญวิทย์  กองแก้ว
2. เด็กหญิงชไมพร  อานัน
3. เด็กชายสุพนธ์  เรือนงาม
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
2. นางอนันยา   มั่งมูล
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กล้าหาญ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  สุขยิ่ง
3. เด็กชายอนุรักษ์  มูลศรี
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เขื่อนเพชร
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวัชรกร  แซ่ซ้ง
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
2. นางสาววรรณลิสา  พงศ์ธัญวัฒน์
 
169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายจิตติ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจินดา  แซ่ย่าง
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
2. นางสาววรรณลิสา  พงศ์ธัญวัฒน์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายทองคำ  ศรีพงษ์สานต์
 
1. นางดาณี   ไชยทิพย์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงนิรา  เกษตรโสภาพันธ์
 
1. นางดาณี   ไชยทิพย์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  อัญญะ
 
1. นางเพ็ญศรี  อุ่นเรือน
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายธวัชชัย  วันทองสุข
 
1. นายระพินทร์  พรหมเสน
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายเดชาวัฒน์  ศรีมูล
 
1. นางเพ็ญศรี  อุ่นเรือน
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสักลอ 1. เด็กหญิงแพรไหม  วนัสบดีวงค์
 
1. นายประสงค์  สารตะระบุรุษ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายพีรพงษ์  ปันอินทอง
 
1. นายณรงค์  บุญแรง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  เจิมเฉลิม
 
1. นางจิรันธนิน  สิงหลักษณ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. เด็กชายวศิน  ผิวบาง
 
1. นางยุพิน  สร้อยสวิง
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวย้อย
 
1. นางเมริสา  หัวนา
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายณัฐพงษ์   บ้านสระ
 
1. นางสาวกาญจนา  หอมนาน
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. นายนราวุธ  มุขตัน
 
1. นางประภาพร  จักรคำ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกช  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงวรฤทัย  เตรียมพยุง
3. เด็กหญิงหยาดฟ้า  เตรียมพยุง
4. เด็กหญิงอลีน่า  แซ่เล่า
5. เด็กชายไตรภพ  เตรียมพยุง
 
1. นางอรวิภา  ใสคำฟู
2. นางสาวศลิษา  ถาวร
3. นางสาววนิดา  มีสุข
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลี้ยว 1. เด็กชายศักดากร  งามตา
2. เด็กหญิงอรยา  โลแพทย์
3. เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  งามตา
 
1. นายธงชัย  ทวีโค
2. นางสุพรรณี  นันทะไสย
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายชัยมงคล  พันธ์โชติ
2. เด็กชายธนัท  อินต๊ะเนตร
3. เด็กชายธีรพงศ์  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นายอุดม  ปงคำเฟย
2. นายเวทิน  เปาวัลย์
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายทัตพล  แซ่ย่าง
2. เด็กชายธงชัย  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายเมธาวี   แซ่กู
 
1. นางดาณี   ไชยทิพย์
2. นางสาวแสงแก้ว  ไชยมงคล
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  คำมา
2. เด็กหญิงอชิรญา  ริยบุต
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ผันพิมาย
 
1. นางศิวพร  สมฤทธิ์
2. นางสาวอัมพร  ทะรินทร์พิพัฒน์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กชายธีรพงศ์   พยัคฆวงศ์
2. เด็กชายพงศกร  ยมสิทธิ์
 
1. นางอารีย์  ศศิภัทรกุล
2. นางสาวรัชนี  สะสาง
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  กาญจนโมษย์
2. เด็กชายอัครพร  จันธิมา
 
1. นางสาวพัชรี  บ้านสระ
2. นางสาวประทุมวรรณ์  อุ่นเรือน
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กชายจีระพงษ์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพิมพ์อร  แซ่ย่าง
 
1. นางวรรณี  แสงทอง
2. นางผาณิตดา  วงศ์ขจร
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันปูเลย 1. เด็กชายปณชัย  แซงราชา
2. เด็กชายภัทรดนัย  จุลมาศ
3. เด็กหญิงมธุรดา  จุฑนันต์
 
1. นายสราวุธ  หอมนาน
2. นางสาวกมลชนก  พรมฐาน
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายฐาปนพงศ์  ปิงวงค์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธนะจักร์
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ปาขัน
 
1. นายสังเวียน  บุตรภักดี
2. นายสุวิทย์  ใจฉลาด