สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 13 6 4 23 28 6 2 0 36
2 บ้านร่องส้าน 9 9 2 20 22 5 1 1 28
3 เทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 8 4 4 16 19 7 0 2 26
4 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 7 13 3 23 34 16 6 0 56
5 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 6 8 4 18 22 7 2 2 31
6 บ้านน้ำมิน 6 2 4 12 13 4 1 4 18
7 บ้านแม่ต๋ำ 5 2 2 9 8 6 3 1 17
8 บ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 5 1 0 6 9 3 0 1 12
9 ปิยมิตรวิทยา 4 4 4 12 16 8 3 0 27
10 บ้านดอนมูล 4 4 3 11 18 6 1 1 25
11 บ้านสระ 4 3 3 10 12 10 5 4 27
12 ราชประชานุเคราะห์ 24 4 2 1 7 8 0 0 0 8
13 บ้านยางขาม 4 1 1 6 11 9 4 0 24
14 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 4 1 1 6 8 5 2 1 15
15 ปาณัทคุณา 4 1 1 6 8 4 1 3 13
16 บ้านจำบอน 3 4 5 12 12 3 1 5 16
17 ชุมชนบ้านบอน 3 2 6 11 10 10 3 1 23
18 บ้านดอนไชยป่าแขม 3 2 2 7 12 9 1 3 22
19 ชุมชนบ้านดอนไชย 3 2 1 6 7 2 3 1 12
20 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 3 1 2 6 9 6 4 5 19
21 บ้านทุ่งแต 3 1 2 6 6 3 0 0 9
22 บ้านปงใหม่ 3 1 0 4 8 8 0 0 16
23 บ้านสันปูเลย 3 0 0 3 7 3 1 1 11
24 บ้านขุนกำลัง 2 4 0 6 11 4 2 2 17
25 บ้านแวนโค้ง 2 3 4 9 14 3 2 0 19
26 บ้านดู่ 2 3 4 9 10 3 2 2 15
27 ชุมชนบ้านหลวง 2 2 1 5 9 5 2 2 16
28 อนุบาลปง 2 2 1 5 7 2 3 0 12
29 บ้านธาตุขิงแกง 2 1 4 7 10 5 3 2 18
30 บ้านวังเค็มใหม่ 2 1 2 5 6 4 0 0 10
31 บ้านสบขาม 2 1 0 3 6 0 0 0 6
32 บ้านฮวก 2 1 0 3 4 3 1 0 8
33 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 2 1 0 3 4 2 2 1 8
34 บ้านร่องย้าง 2 1 0 3 4 1 2 0 7
35 บ้านแม่ทะลาย 2 0 0 2 2 0 1 0 3
36 บ้านบุญยืน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
37 บ้านใหม่น้ำเงิน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 บ้านสันติสุข 1 5 4 10 11 6 3 1 20
39 บ้านสถาน 1 3 1 5 7 1 1 3 9
40 บ้านพระนั่งดิน 1 2 2 5 8 3 0 0 11
41 ราชานุเคราะห์ 1 2 2 5 7 9 0 0 16
42 บ้านหล่ายฝายแก้ว 1 2 1 4 5 3 1 2 9
43 บ้านหย่วน 1 1 0 2 4 0 1 1 5
44 บ้านแกใหม่นิคม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านท่าม่าน 1 0 2 3 8 4 0 1 12
46 บ้านแก 1 0 1 2 4 2 1 1 7
47 บ้านหัวทุ่ง 1 0 1 2 4 1 1 0 6
48 บ้านน้ำปุก 1 0 1 2 3 1 0 1 4
49 ชุมชนบ้านเชียงบาน 1 0 1 2 2 0 1 1 3
50 บ้านสบบง 1 0 1 2 2 0 0 1 2
51 บ้านพวงพยอม 1 0 0 1 6 6 2 1 14
52 บ้านทุ่งหล่ม 1 0 0 1 4 4 0 1 8
53 บ้านป่าสัก 1 0 0 1 4 4 0 0 8
54 บ้านผาฮาว 1 0 0 1 2 4 2 0 8
55 บ้านสักลอ 1 0 0 1 2 3 0 0 5
56 บ้านดอนแก้ว 1 0 0 1 2 1 2 1 5
57 บ้านปงสนุก 1 0 0 1 1 2 0 1 3
58 บ้านปง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 ชุมชนบ้านหนองเลา 0 3 3 6 11 6 3 2 20
60 บ้านเลี้ยว 0 2 2 4 5 2 0 0 7
61 บ้านหนองท่าควาย 0 2 1 3 4 1 1 0 6
62 บ้านวังบง 0 2 0 2 2 1 0 0 3
63 บ้านปี้ 0 1 4 5 5 1 0 0 6
64 บ้านร่องแมด 0 1 2 3 5 2 2 0 9
65 ชัยชุมภู 0 1 1 2 4 1 0 0 5
66 บ้านควรเก๊าเงา 0 1 1 2 3 4 1 0 8
67 ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) 0 1 1 2 3 3 2 2 8
68 บ้านจุน 0 1 1 2 3 2 1 1 6
69 บ้านทุ่งกล้วย 0 1 0 1 5 2 0 1 7
70 บ้านห้วยกั้ง 0 1 0 1 5 1 0 0 6
71 บ้านเวียงลอ 0 1 0 1 4 5 1 2 10
72 สาธิตวิทยาเชียงคำ 0 1 0 1 3 6 3 3 12
73 บ้านแวน 0 1 0 1 3 2 0 1 5
74 ปัวพิทยา 0 1 0 1 3 2 0 0 5
75 บ้านดอนลาว 0 1 0 1 3 0 0 0 3
76 บ้านไชยสถาน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
77 บ้านสันหลวง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านใหม่ร่มเย็น 0 1 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านห้วยแม่แดง 0 1 0 1 1 2 0 0 3
80 บ้านนาบัว 0 1 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 0 1 0 1 1 0 1 0 2
82 บ้านม่วง 0 0 4 4 6 3 0 0 9
83 พงศ์อัมพรพิทยา 0 0 2 2 6 3 2 1 11
84 บ้านปางมดแดง 0 0 2 2 4 1 2 3 7
85 บ้านทุ่งมอก 0 0 2 2 4 0 3 2 7
86 บ้านบ่อเบี้ย 0 0 2 2 2 4 1 2 7
87 บ้านโจ้โก้ 0 0 2 2 1 3 2 0 6
88 บ้านสักทุ่ง 0 0 1 1 4 6 1 0 11
89 บ้านบุญเรือง 0 0 1 1 4 1 0 2 5
90 บ้านท่าฟ้าเหนือ 0 0 1 1 4 0 0 1 4
91 บ้านสะแล่ง 0 0 1 1 3 3 0 0 6
92 บ้านปางถ้ำ 0 0 1 1 3 2 1 0 6
93 บ้านผาตั้ง 0 0 1 1 3 2 1 0 6
94 บ้านหลวง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
95 บ้านต้นผึ้ง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
96 บ้านศรีเมืองชุม 0 0 1 1 2 4 2 0 8
97 บ้านควรดง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
98 บ้านท่าฟ้าใต้ 0 0 0 0 6 1 1 2 8
99 บ้านแบ่ง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
100 บ้านสร้อยศรี 0 0 0 0 4 3 0 0 7
101 บ้านทุ่งติ้ว 0 0 0 0 3 0 1 0 4
102 บ้านทุ่งเย็น 0 0 0 0 2 5 0 1 7
103 บ้านน้ำจุน 0 0 0 0 2 4 1 1 7
104 หฤทัยวิทยา 0 0 0 0 2 4 0 0 6
105 บ้านผาลาด 0 0 0 0 2 3 0 2 5
106 บ้านแม่ทาย 0 0 0 0 2 2 1 0 5
107 บ้านก๊อน้อย 0 0 0 0 2 0 0 2 2
108 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 1 4 1 1 6
109 อนุบาลเชียงม่วน 0 0 0 0 1 3 2 3 6
110 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
111 บ้านนาอ้อม 0 0 0 0 1 1 1 0 3
112 บ้านหนุน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
113 บ้านถ้ำผาลาด 0 0 0 0 1 1 0 2 2
114 บ้านปางผักหม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
115 บ้านสันกลางนาดอ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
116 บ้านทุ่งหนอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านสา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านฝายกวาง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
119 บ้านแฮะ (ปง) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
120 ตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 0 0 0 0 0 2 1 0 3
121 บ้านแฮะ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
122 บ้านปัวศรีพรม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
123 บ้านห้วยไคร้ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
124 บ้านดอนไชย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
125 บ้านปัว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 บ้านร่องค้อม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
127 บ้านป่าคา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
128 บ้านร้องเชียงแรง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 บ้านปางวัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 160 138 128 426 660 359 126 103 1,145