สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 34 16 6 0 56
2 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 28 6 2 0 36
3 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 22 7 2 2 31
4 บ้านร่องส้าน 22 5 1 1 28
5 เทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 19 7 0 2 26
6 บ้านดอนมูล 18 6 1 1 25
7 ปิยมิตรวิทยา 16 8 3 0 27
8 บ้านแวนโค้ง 14 3 2 0 19
9 บ้านน้ำมิน 13 4 1 4 18
10 บ้านสระ 12 10 5 4 27
11 บ้านดอนไชยป่าแขม 12 9 1 3 22
12 บ้านจำบอน 12 3 1 5 16
13 บ้านยางขาม 11 9 4 0 24
14 ชุมชนบ้านหนองเลา 11 6 3 2 20
15 บ้านสันติสุข 11 6 3 1 20
16 บ้านขุนกำลัง 11 4 2 2 17
17 ชุมชนบ้านบอน 10 10 3 1 23
18 บ้านธาตุขิงแกง 10 5 3 2 18
19 บ้านดู่ 10 3 2 2 15
20 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 9 6 4 5 19
21 ชุมชนบ้านหลวง 9 5 2 2 16
22 บ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 9 3 0 1 12
23 บ้านปงใหม่ 8 8 0 0 16
24 บ้านแม่ต๋ำ 8 6 3 1 17
25 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 8 5 2 1 15
26 ปาณัทคุณา 8 4 1 3 13
27 บ้านท่าม่าน 8 4 0 1 12
28 บ้านพระนั่งดิน 8 3 0 0 11
29 ราชประชานุเคราะห์ 24 8 0 0 0 8
30 ราชานุเคราะห์ 7 9 0 0 16
31 บ้านสันปูเลย 7 3 1 1 11
32 ชุมชนบ้านดอนไชย 7 2 3 1 12
33 อนุบาลปง 7 2 3 0 12
34 บ้านสถาน 7 1 1 3 9
35 บ้านพวงพยอม 6 6 2 1 14
36 บ้านวังเค็มใหม่ 6 4 0 0 10
37 พงศ์อัมพรพิทยา 6 3 2 1 11
38 บ้านทุ่งแต 6 3 0 0 9
39 บ้านม่วง 6 3 0 0 9
40 บ้านท่าฟ้าใต้ 6 1 1 2 8
41 บ้านสบขาม 6 0 0 0 6
42 บ้านหล่ายฝายแก้ว 5 3 1 2 9
43 บ้านร่องแมด 5 2 2 0 9
44 บ้านทุ่งกล้วย 5 2 0 1 7
45 บ้านเลี้ยว 5 2 0 0 7
46 บ้านปี้ 5 1 0 0 6
47 บ้านห้วยกั้ง 5 1 0 0 6
48 บ้านสักทุ่ง 4 6 1 0 11
49 บ้านเวียงลอ 4 5 1 2 10
50 บ้านทุ่งหล่ม 4 4 0 1 8
51 บ้านป่าสัก 4 4 0 0 8
52 บ้านฮวก 4 3 1 0 8
53 บ้านแบ่ง 4 3 1 0 8
54 บ้านสร้อยศรี 4 3 0 0 7
55 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 4 2 2 1 8
56 บ้านแก 4 2 1 1 7
57 บ้านปางมดแดง 4 1 2 3 7
58 บ้านร่องย้าง 4 1 2 0 7
59 บ้านหัวทุ่ง 4 1 1 0 6
60 บ้านหนองท่าควาย 4 1 1 0 6
61 บ้านบุญเรือง 4 1 0 2 5
62 ชัยชุมภู 4 1 0 0 5
63 บ้านทุ่งมอก 4 0 3 2 7
64 บ้านหย่วน 4 0 1 1 5
65 บ้านท่าฟ้าเหนือ 4 0 0 1 4
66 สาธิตวิทยาเชียงคำ 3 6 3 3 12
67 บ้านควรเก๊าเงา 3 4 1 0 8
68 ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) 3 3 2 2 8
69 บ้านสะแล่ง 3 3 0 0 6
70 บ้านจุน 3 2 1 1 6
71 บ้านปางถ้ำ 3 2 1 0 6
72 บ้านผาตั้ง 3 2 1 0 6
73 บ้านแวน 3 2 0 1 5
74 ปัวพิทยา 3 2 0 0 5
75 บ้านน้ำปุก 3 1 0 1 4
76 บ้านหลวง 3 1 0 0 4
77 บ้านทุ่งติ้ว 3 0 1 0 4
78 บ้านดอนลาว 3 0 0 0 3
79 บ้านต้นผึ้ง 3 0 0 0 3
80 บ้านทุ่งเย็น 2 5 0 1 7
81 บ้านผาฮาว 2 4 2 0 8
82 บ้านศรีเมืองชุม 2 4 2 0 8
83 บ้านบ่อเบี้ย 2 4 1 2 7
84 บ้านน้ำจุน 2 4 1 1 7
85 หฤทัยวิทยา 2 4 0 0 6
86 บ้านผาลาด 2 3 0 2 5
87 บ้านสักลอ 2 3 0 0 5
88 บ้านแม่ทาย 2 2 1 0 5
89 บ้านดอนแก้ว 2 1 2 1 5
90 บ้านวังบง 2 1 0 0 3
91 บ้านไชยสถาน 2 1 0 0 3
92 บ้านสันหลวง 2 1 0 0 3
93 บ้านควรดง 2 1 0 0 3
94 ชุมชนบ้านเชียงบาน 2 0 1 1 3
95 บ้านแม่ทะลาย 2 0 1 0 3
96 บ้านก๊อน้อย 2 0 0 2 2
97 บ้านสบบง 2 0 0 1 2
98 บ้านบุญยืน 2 0 0 0 2
99 บ้านใหม่น้ำเงิน 2 0 0 0 2
100 บ้านแกใหม่นิคม 2 0 0 0 2
101 บ้านใหม่ร่มเย็น 2 0 0 0 2
102 บ้านดอนเงิน 1 4 1 1 6
103 อนุบาลเชียงม่วน 1 3 2 3 6
104 บ้านโจ้โก้ 1 3 2 0 6
105 บ้านปงสนุก 1 2 0 1 3
106 บ้านห้วยแม่แดง 1 2 0 0 3
107 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 1 1 1 0 3
108 บ้านนาอ้อม 1 1 1 0 3
109 บ้านหนุน 1 1 1 0 3
110 บ้านถ้ำผาลาด 1 1 0 2 2
111 บ้านปง 1 1 0 0 2
112 บ้านนาบัว 1 1 0 0 2
113 บ้านปางผักหม 1 1 0 0 2
114 บ้านสันกลางนาดอ 1 1 0 0 2
115 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 1 0 1 0 2
116 บ้านทุ่งหนอง 1 0 0 0 1
117 บ้านสา 1 0 0 0 1
118 บ้านฝายกวาง 0 3 1 0 4
119 บ้านแฮะ (ปง) 0 3 1 0 4
120 ตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 0 2 1 0 3
121 บ้านแฮะ 0 1 1 2 2
122 บ้านปัวศรีพรม 0 1 1 0 2
123 บ้านห้วยไคร้ 0 1 0 2 1
124 บ้านดอนไชย 0 1 0 0 1
125 บ้านปัว 0 1 0 0 1
126 บ้านร่องค้อม 0 1 0 0 1
127 บ้านป่าคา 0 0 1 0 1
128 บ้านร้องเชียงแรง 0 0 0 1 0
129 บ้านปางวัว 0 0 0 0 0
รวม 660 359 126 103 1,248