สรุปเหรียญรางวัล สพป. พะเยา เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 35 16 7 0 58
2 อนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 30 6 2 0 38
3 บ้านร่องส้าน 26 5 1 1 32
4 บ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 22 7 2 2 31
5 บ้านดอนมูล 20 6 1 1 27
6 เทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 19 7 0 2 26
7 บ้านแวนโค้ง 17 3 3 0 23
8 ปิยมิตรวิทยา 16 8 3 0 27
9 ชุมชนบ้านบอน 15 11 3 1 29
10 บ้านดู่ 15 3 2 2 20
11 ราชประชานุเคราะห์ 24 14 1 0 0 15
12 บ้านสระ 13 10 5 4 28
13 บ้านน้ำมิน 13 4 1 4 18
14 บ้านยางขาม 12 9 4 0 25
15 บ้านดอนไชยป่าแขม 12 9 1 3 22
16 บ้านขุนกำลัง 12 4 3 2 19
17 บ้านจำบอน 12 3 1 5 16
18 บ้านสถาน 12 3 1 3 16
19 ชุมชนบ้านหนองเลา 11 6 3 2 20
20 บ้านสันติสุข 11 6 3 1 20
21 ชุมชนบ้านหลวง 11 5 2 2 18
22 เทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 10 7 4 5 21
23 บ้านธาตุขิงแกง 10 5 3 2 18
24 บ้านปงใหม่ 9 8 0 0 17
25 บ้านพระนั่งดิน 9 4 0 0 13
26 บ้านสันปูเลย 9 3 1 1 13
27 บ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 9 3 0 1 12
28 ราชานุเคราะห์ 8 10 0 0 18
29 บ้านแม่ต๋ำ 8 6 3 1 17
30 อนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 8 5 2 1 15
31 บ้านหล่ายฝายแก้ว 8 5 1 2 14
32 ปาณัทคุณา 8 4 1 3 13
33 บ้านท่าม่าน 8 4 0 1 12
34 บ้านทุ่งแต 8 3 0 0 11
35 อนุบาลปง 8 2 4 0 14
36 ชุมชนบ้านดอนไชย 7 2 3 1 12
37 บ้านปางถ้ำ 7 2 2 0 11
38 บ้านเลี้ยว 7 2 0 0 9
39 บ้านพวงพยอม 6 6 2 1 14
40 บ้านวังเค็มใหม่ 6 5 0 0 11
41 พงศ์อัมพรพิทยา 6 3 2 1 11
42 บ้านม่วง 6 3 0 0 9
43 บ้านร่องแมด 6 2 2 0 10
44 บ้านท่าฟ้าใต้ 6 1 1 2 8
45 บ้านสบขาม 6 0 0 0 6
46 บ้านทุ่งหล่ม 5 4 0 1 9
47 บ้านหัวทุ่ง 5 2 1 0 8
48 บ้านทุ่งกล้วย 5 2 0 1 7
49 บ้านปี้ 5 2 0 0 7
50 บ้านร่องย้าง 5 1 2 0 8
51 ชัยชุมภู 5 1 0 0 6
52 บ้านห้วยกั้ง 5 1 0 0 6
53 บ้านสักทุ่ง 4 6 1 0 11
54 บ้านเวียงลอ 4 5 1 2 10
55 บ้านควรเก๊าเงา 4 4 1 0 9
56 บ้านป่าสัก 4 4 0 0 8
57 บ้านโจ้โก้ 4 3 2 0 9
58 บ้านฮวก 4 3 1 0 8
59 บ้านแบ่ง 4 3 1 0 8
60 บ้านสร้อยศรี 4 3 0 0 7
61 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 4 2 3 1 9
62 บ้านจุน 4 2 1 1 7
63 บ้านแก 4 2 1 1 7
64 บ้านผาตั้ง 4 2 1 0 7
65 บ้านปางมดแดง 4 1 2 3 7
66 บ้านสันหลวง 4 1 1 0 6
67 บ้านหนองท่าควาย 4 1 1 0 6
68 บ้านบุญเรือง 4 1 0 2 5
69 บ้านทุ่งมอก 4 0 3 2 7
70 บ้านหย่วน 4 0 1 1 5
71 ชุมชนบ้านเชียงบาน 4 0 1 1 5
72 บ้านท่าฟ้าเหนือ 4 0 0 1 4
73 สาธิตวิทยาเชียงคำ 3 6 3 3 12
74 ชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) 3 3 2 2 8
75 บ้านผาลาด 3 3 0 2 6
76 บ้านสักลอ 3 3 0 0 6
77 บ้านสะแล่ง 3 3 0 0 6
78 บ้านแวน 3 2 0 1 5
79 ปัวพิทยา 3 2 0 0 5
80 บ้านดอนแก้ว 3 1 2 1 6
81 บ้านน้ำปุก 3 1 0 1 4
82 บ้านไชยสถาน 3 1 0 0 4
83 บ้านหลวง 3 1 0 0 4
84 บ้านทุ่งติ้ว 3 0 1 0 4
85 บ้านดอนลาว 3 0 0 0 3
86 บ้านต้นผึ้ง 3 0 0 0 3
87 บ้านผาฮาว 2 5 2 0 9
88 บ้านทุ่งเย็น 2 5 0 1 7
89 บ้านศรีเมืองชุม 2 4 2 0 8
90 บ้านบ่อเบี้ย 2 4 1 2 7
91 บ้านน้ำจุน 2 4 1 1 7
92 หฤทัยวิทยา 2 4 0 0 6
93 อนุบาลเชียงม่วน 2 3 2 3 7
94 บ้านแม่ทาย 2 2 1 0 5
95 บ้านก๊อน้อย 2 1 0 2 3
96 บ้านวังบง 2 1 0 0 3
97 บ้านควรดง 2 1 0 0 3
98 บ้านแม่ทะลาย 2 0 1 0 3
99 บ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 2 0 1 0 3
100 บ้านสบบง 2 0 0 1 2
101 บ้านบุญยืน 2 0 0 0 2
102 บ้านใหม่น้ำเงิน 2 0 0 0 2
103 บ้านแกใหม่นิคม 2 0 0 0 2
104 บ้านสา 2 0 0 0 2
105 บ้านใหม่ร่มเย็น 2 0 0 0 2
106 บ้านดอนเงิน 1 5 1 1 7
107 บ้านแฮะ (ปง) 1 3 1 0 5
108 บ้านปงสนุก 1 2 0 1 3
109 บ้านห้วยแม่แดง 1 2 0 0 3
110 บ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 1 1 1 0 3
111 บ้านนาอ้อม 1 1 1 0 3
112 บ้านหนุน 1 1 1 0 3
113 บ้านถ้ำผาลาด 1 1 0 2 2
114 บ้านปง 1 1 0 0 2
115 บ้านปัว 1 1 0 0 2
116 บ้านนาบัว 1 1 0 0 2
117 บ้านปางผักหม 1 1 0 0 2
118 บ้านสันกลางนาดอ 1 1 0 0 2
119 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 1 0 0 0 1
120 บ้านทุ่งหนอง 1 0 0 0 1
121 บ้านฝายกวาง 0 4 2 0 6
122 ตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 0 2 1 0 3
123 บ้านร่องค้อม 0 2 0 0 2
124 บ้านแฮะ 0 1 1 2 2
125 บ้านปัวศรีพรม 0 1 1 0 2
126 บ้านห้วยไคร้ 0 1 0 2 1
127 บ้านดอนไชย 0 1 0 0 1
128 บ้านหนองบัวเงิน 0 1 0 0 1
129 บ้านป่าคา 0 0 1 0 1
130 บ้านร้องเชียงแรง 0 0 0 1 0
131 บ้านปางวัว 0 0 0 0 0
รวม 741 377 134 103 1,252