หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุพิชา งามเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
2 นายศราวุธ ชาญเชี่ยว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
3 นางสาวศศิ พรสุรพิชญางกูร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำมิน เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
4 นางสาวสุภาพร กาวิล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่องย้าง เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
5 นางมัลลิกา ศรีธนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนมูล เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
6 นางสาวอุไรรัตน์ จันธิมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
7 นางสุกัญญา กาติ๊บ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านจำบอน เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
8 นางสาวรัชนี พันตา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
9 นายพิชยา จันต๊ะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่ทาย เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
10 นายพีรวิชญ์ คุณารูป เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านปงสนุก(จุน) เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
11 นางสาวจตุพร ขัดมัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
12 นางสาวอภิสรา สมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
13 นายสมชาย บุญเทพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
14 นางสาวณิชญาภา ฟ้าแลบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสระ เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
15 นางสาวชญาภา สร้อยสวิง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
16 นางสาวพัทธิตา ใจแน่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลปง เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
17 นายนพพล ธูปมงคล ครูชำนาญการโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน
18 นายจำรัส เวียงลอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) เจ้าหน้าที่บันทึกผลและรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.088-2605939 ID Line : noomsornor E-Mail : piyanat@phayao2.go.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]