หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชัยชุมภู 6 8 7
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 14 38 25
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) 10 13 10
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 30 61 46
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 23 42 30
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 20 45 30
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว 12 14 13
8 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 6 14 6
9 015 โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว 0 0 0
10 013 โรงเรียนบ้านก๊อน้อย 5 9 5
11 014 โรงเรียนบ้านก๊อหลวง 0 0 0
12 018 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 21 49 29
13 019 โรงเรียนบ้านควรดง 3 5 4
14 020 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 9 13 11
15 021 โรงเรียนบ้านจำบอน 21 49 37
16 022 โรงเรียนบ้านจุน 9 14 12
17 030 โรงเรียนบ้านดอนมูล 29 53 38
18 031 โรงเรียนบ้านดอนลาว 3 5 5
19 027 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 8 9 8
20 026 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 7 14 12
21 029 โรงเรียนบ้านดอนไชย 1 1 1
22 028 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 25 43 35
23 032 โรงเรียนบ้านดู่ 22 35 29
24 033 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 3 5 4
25 034 โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด 4 11 7
26 038 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 8 53 15
27 039 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 4 11 6
28 042 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก 10 18 10
29 041 โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกุล) 3 5 3
30 044 โรงเรียนบ้านทุ่งหนอง 1 2 1
31 045 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 10 14 10
32 043 โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น 8 21 10
33 040 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 11 23 17
34 036 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือ 5 9 8
35 035 โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้ 10 12 10
36 037 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 14 25 20
37 046 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 21 65 30
38 047 โรงเรียนบ้านนาบัว 2 5 3
39 048 โรงเรียนบ้านนาอ้อม 3 6 4
40 049 โรงเรียนบ้านน้ำจุน 8 10 9
41 050 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 5 15 8
42 052 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 27 70 34
43 051 โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย 0 0 0
44 054 โรงเรียนบ้านบุญยืน 2 6 4
45 055 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 7 9 8
46 053 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 9 15 10
47 057 โรงเรียนบ้านปง 2 2 2
48 059 โรงเรียนบ้านปงสนุก 4 6 5
49 058 โรงเรียนบ้านปงสนุก (เชียงม่วน) 3 4 3
50 060 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 20 41 28
51 062 โรงเรียนบ้านปัว 2 4 3
52 061 โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม 2 7 2
53 065 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 12 21 18
54 066 โรงเรียนบ้านปางผักหม 2 6 3
55 067 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 10 21 11
56 068 โรงเรียนบ้านปางวัว 1 3 2
57 070 โรงเรียนบ้านปี้ 7 33 15
58 064 โรงเรียนบ้านป่าคา 1 1 1
59 069 โรงเรียนบ้านป่าสัก 8 10 8
60 063 โรงเรียนบ้านป่าแขม 0 0 0
61 071 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 7 15 10
62 072 โรงเรียนบ้านผาลาด 9 29 13
63 073 โรงเรียนบ้านผาฮาว 9 16 12
64 074 โรงเรียนบ้านฝายกวาง 6 7 6
65 075 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 15 38 22
66 076 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 16 31 18
67 077 โรงเรียนบ้านม่วง 9 18 12
68 082 โรงเรียนบ้านยางขาม 25 41 32
69 083 โรงเรียนบ้านร่องค้อม 2 16 3
70 086 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 8 15 13
71 087 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 33 90 56
72 085 โรงเรียนบ้านร่องแมด 10 11 10
73 084 โรงเรียนบ้านร้องเชียงแรง 1 1 1
74 090 โรงเรียนบ้านวังบง 4 9 4
75 089 โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ 11 26 17
76 094 โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม 8 17 14
77 095 โรงเรียนบ้านสถาน 21 39 28
78 096 โรงเรียนบ้านสบขาม 6 16 10
79 097 โรงเรียนบ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์) 1 2 1
80 098 โรงเรียนบ้านสบบง 3 6 5
81 099 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 13 18 17
82 101 โรงเรียนบ้านสระ 35 73 44
83 100 โรงเรียนบ้านสร้อยศรี 7 18 13
84 102 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 6 10 6
85 103 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 11 22 15
86 104 โรงเรียนบ้านสักลอ 6 17 6
87 105 โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ 2 2 2
88 106 โรงเรียนบ้านสันติสุข 21 57 38
89 107 โรงเรียนบ้านสันปูเลย 14 26 20
90 108 โรงเรียนบ้านสันหลวง 6 12 7
91 109 โรงเรียนบ้านสา 2 3 2
92 110 โรงเรียนบ้านสีพรม 0 0 0
93 111 โรงเรียนบ้านหนองท่าควาย 6 21 9
94 112 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 1 1 1
95 113 โรงเรียนบ้านหนุน 3 7 4
96 114 โรงเรียนบ้านหมุ้น 0 0 0
97 115 โรงเรียนบ้านหย่วน 7 10 8
98 116 โรงเรียนบ้านหลวง 4 7 7
99 117 โรงเรียนบ้านหล่ายทุ่ง 0 0 0
100 118 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 16 37 27
101 123 โรงเรียนบ้านหัวขัว 0 0 0
102 124 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 9 25 17
103 119 โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง 6 10 6
104 122 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 0 0 0
105 121 โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 3 6 5
106 120 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 3 5 3
107 129 โรงเรียนบ้านฮวก 8 16 14
108 088 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 9 19 15
109 091 โรงเรียนบ้านเวียงลอ 12 25 18
110 017 โรงเรียนบ้านแก 8 9 8
111 016 โรงเรียนบ้านแกใหม่นิคม 2 4 2
112 056 โรงเรียนบ้านแบ่ง 8 18 12
113 078 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 19 40 26
114 079 โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย 3 19 5
115 080 โรงเรียนบ้านแม่ทาย 5 11 8
116 081 โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง 0 0 0
117 093 โรงเรียนบ้านแวน 6 10 8
118 092 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 24 39 29
119 131 โรงเรียนบ้านแฮะ 4 8 5
120 130 โรงเรียนบ้านแฮะ (ปง) 5 10 6
121 023 โรงเรียนบ้านโจ้โก้ 9 27 14
122 125 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 2 6 4
123 126 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 34 90 48
124 127 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0
125 128 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 2 6 4
126 024 โรงเรียนบ้านไชยพรม 0 0 0
127 025 โรงเรียนบ้านไชยสถาน 5 16 6
128 132 โรงเรียนปัวพิทยา 6 10 9
129 137 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 20 97 43
130 140 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 59 145 81
131 143 โรงเรียนอนุบาลปง 14 36 25
132 145 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 16 39 22
133 141 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 38 106 59
134 142 โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน 10 27 17
135 133 โรงเรียนปาณัทคุณา 16 36 24
136 134 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 27 54 41
137 135 โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา 12 27 12
138 138 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 15 27 16
139 139 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 6 15 10
140 144 โรงเรียนอนุบาลพรชนะวัฒนา 0 0 0
141 009 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน 0 0 0
142 011 โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 30 52 41
143 012 โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม) 30 77 49
144 136 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 15 48 27
145 010 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน 3 8 5
รวม 1400 3110 1982
5092

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.088-2605939 ID Line : noomsornor E-Mail : piyanat@phayao2.go.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]