หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pyo2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. พ.ต.ต.อารี ทุนอินทร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางชนากานต์ แก้วนันทะโรงเรียนดอนมูลกรรมการ
4. นางเกศริน อภิวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดงกรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ เวียงคำโรงเรียนทุ่งเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. พ.ต.ต.อารี ทุนอินทร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ ไชยมงคลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางเกศริน อภิวงศ์โรงเรียนห้วยแม่แดงกรรมการ
4. นางชนากานต์ แก้วนันทะโรงเรียนดอนมูลกรรมการ
5. นางสาวชวนพิศ เวียงคำโรงเรียนทุ่งเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ จันต๊ะ โรงเรียนสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ภิญโญโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นายเรืองฤทธิ์ สุโพธิณะโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)กรรมการ
4. นางขวัญใจ เมฆสุวรรณโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนันทกรานต์ สมศรีโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายพศวีร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ ยะเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการ
3. จ.ส.ต.สิรวิชญ์ อุดวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมนกรรมการ
4. นางภัณฑิรา นามวงศ์โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการ
5. นางศิริพร อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายพศวีร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วประธานกรรมการ
2. จ.ส.ต.สิรวิชญ์ อุดวันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมนกรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ยะเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการ
4. นางภัณฑิรา นามวงศ์บ้านปัวพิทยากรรมการ
5. นางศิริพร อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายพศวีร์ ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วประธานกรรมการ
2. นายณัฐกานต์ ยะเกตุโรงเรียนทุ่งหนองกรรมการ
3. นางรัชนี ดะนัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางกัญญาณัฐ มีคงโรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
5. นางเกศยามณชุ์ ศิริคำโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายปิยชาติ ธงสัตย์โรงเรียนบ้านสร้อยศรีประธานกรรมการ
2. นายจริยา แสนวงศ์โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นางกันยา เสาร์จรโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางอารี ทาเกิดโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
5. นางพัฒน์นรี สรรสอนโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายปิยชาติ ธงสัตย์โรงเรียนบ้านสร้อยศรีประธานกรรมการ
2. นายสมาน ใจถาโรงเรียนบ้านกิ่วแก้วกรรมการ
3. นางกันยา เสาร์จรโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางพรปวีณ์ ศรีคำมูลโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นางพัฒน์นรี สรรสอน โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวสัน ดาวศรประศาสน์โรงเรียนบ้านดอนมูลประธานกรรมการ
2. นางนุชศิริ สุวรรณกุลโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นางแสงเดือน วังนัยกูลโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงกรรมการ
4. นางพยอม จันทวาดโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
5. นางมุกดา วิชาโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวสัน ดาวศรประศาสน์โรงเรียนบ้านดอนมูลประธานกรรมการ
2. นางนุชศิริ สุวรรณกุลโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
3. นางแสงเดือน วังนัยกูลโรงเรียนบ้านร้องเชียงแรงกรรมการ
4. นางมาลีรัตน์ หันตุลาโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางมุกดา วิชาโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวสัน ดาวศรประศาสน์โรงเรียนบ้านดอนมูลประธานกรรมการ
2. นายกนกนันทน์ นำทานโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นางพูนผล สัมพันธสิทธิ์โรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
4. นางสุณี พุ่มคำโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
5. นางนุชศิริ สุวรรณกุลโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. ร.ต.ท.อริยวรรต พรหมเสนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมนประธานกรรมการ
2. นางจินดา ยะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางอรุณศรี พรหมชาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจีรานันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานกรรมการ
5. นางปิยนุช คุ้มม่วงโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. ร.ต.ท.อริยวรรต พรหมเสนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมนประธานกรรมการ
2. นางจินดา ยะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางอรุณศรี พรหมชาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวจีรานันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานกรรมการ
5. นางปิยนุช คุ้มม่วงโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. ร.ต.ท.อริยวรรต พรหมเสนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ดตี้ดูเมนประธานกรรมการ
2. นางจินดา ยะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวจีรานันท์ ศรีจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานกรรมการ
4. นางอรุณศรี พรหมชาติข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางปิยนุช คุ้มม่วงโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายศัจกร ไชยจำเริญโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายเปลว คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นายวีระพงค์ ปัฐวีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นายอภิชาติ ดวงศรีโรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
5. นางสุชาดา จันทะวงค์โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายศัจกร ไชยจำเริญ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายเปลว คุณยศยิ่งโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
3. นายวีระพงค์ ปัฐวี โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นายอภิชาติ ดวงศรี โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
5. นางสุชาดา จันทะวงค์โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายอรรณพ อภิภัชผ่องใสโรงเรียนบ้านร่องส้านประธานกรรมการ
2. นายอินสม ดอนปันโรงเรียนบ้านปี้กรรมการ
3. นายจักรี คนงานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
4. นายณัฐนกร ศักดิ์สูงโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วกรรมการ
5. นางสาวธันยพร ปัญญาทิพย์โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ สิงห์คำโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมประธานกรรมการ
2. นายธนิต จันต๊ะคาดโรงเรียนบ้านไชยพรมกรรมการ
3. นางสาวอารยา บุญตาโรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
4. นางนันทวัน วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ คำเผ่าโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ สิงห์คำโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางถนอม แสงเหม่โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
3. นายเดชณะรงค์ จักรจุ่มโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
4. นางสาวกัญญาภัทร ใฝ่ใจโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางเรณู พลบุญโรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์โรงเรียนบ้านไชยพรมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ใจกล้าโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
3. นางนิภารัตน์ กาละพวกโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
4. นางบัวบาน หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
5. นางประภาพร จักรคำโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย พงษ์ช้างโรงเรียนบ้านจำบอนประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ หัวนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นายนิคม อินต๊ะวงค์โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางทิพาพร เจือกโว้นโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นางเอมพิกา เอมพิกาโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวเฉลิมศรี หิมพานต์โรงเรียนบ้านไชยพรมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ใจกล้าโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
3. นางบัวบาน หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ กาละพวกโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นางประภาพร จักรคำโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย พงษ์ช้างโรงเรียนบ้านจำบอนประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ หัวนาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นายนิคม อินต๊ะวงศ์โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางทิพาพร เจือกโว้นโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
5. นางเอมพิกา ใจกล้าโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายเอกรัตน์ กันทะเนตรโรงเรียนบ้านแบ่งประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวรรณ ธุวะคำโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายนิรันดร์ ธิมาโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
4. นางลำพึง ใจดีโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
5. นางนพมาศ อภิรักษ์พนาเขตโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายรุจวิภู จักรแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศิริสารโรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการ
3. นายสุทธิวิกรณ์ สุทธะโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุธรรมโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
5. นางอุไรทิพย์ สวยสมโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายโสภณ นาปรังโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยประธานกรรมการ
2. นายทินกรณ์ พลบุญโรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
3. นางกุลดา ดาวไธสงโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางสุวิมล สิงห์คำโรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการ
5. นายนิคม อินต๊ะวงศ์โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางชฎาพร สูงปานเขาโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายศรศักดิ์ บัวผัดโรงเรียนบ้านห้วยกั้งประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นายเกษม บุตรดาจันทร์โรงเรียนบ้านต้นผึ้งกรรมการ
4. นายนิรันดร์ พูนผลแสนชัยโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นางเอมพิกา ใจกล้าโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
6. นางกัลยา ไชยชนะโรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเอกรัตน์ กันทะเนตรโรงเรียนบ้านแบ่งประธานกรรมการ
2. นางพัชรี สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)กรรมการ
3. นายศรัทธา รุ่งไพบูลย์กิจโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
4. นางสาวนุสรา คำผัดโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
5. นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
6. นางกัลยา ไชยชนะโรงเรียนผาลาดกรรมการ
7. นางกษมา เกิดประสงค์โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ เรืองนภารัตน์โรงเรียนบ้านแม่ทะลายประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา เทพละออ โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นางวัธนวรรณ ธิวรรณ์โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นางสุกัญญา คนต่ำโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
5. นางสาวปิยมาศ อินทรสัตยพงศ์โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสมอพงษ์ อินปั๋นโรงเรียนบ้านผาฮาวประธานกรรมการ
2. นายสมชาติ ช้างสารโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นายทองเดี่ยว พินิจโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
4. นางกันณา บุญธรรมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
5. นางสาวสลิลลา ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายศรี แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา อินทรีย์โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นางหอมหวล พิมลพันธ์โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางวรัชยา ขันโทโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางวิลัยพร หงุ่ยกระโทกโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายศรี แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา อินทรีย์โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นางอรทัย มังคลาด โรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
4. นางวิลัยพร หงุ่ยกระโทกโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)กรรมการ
5. นางวรรณา กิตติกวินพัทธ์โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายนิคม กีรติวรางกูรโรงเรียนบ้านปางถ้ำประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางจุติภรณ์ เครืออินทร์โรงเรียนบ้านต๋ำกรรมการ
4. นางสาวอำไพร สมสมัยโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา บุญวงค์โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม กีรติวรางกูรโรงเรียนบ้านปางถ้ำประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการ
3. นางจุติภรณ์ เครืออินทร์โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางสาวอำไพร สมสมัยโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา บุญวงค์โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุลโรงเรียนบ้านนาอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิชา สุขสบายกุลโรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
3. นางนพรดา พุทธอาสน์โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มกรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ เวียงลอโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ ลือเรืองโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุลโรงเรียนบ้านนาอ้อมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิชา สุขสบายกุลโรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
3. นางนพรดา พุทธอาสน์โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มกรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ เวียงลอโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ ลือเรืองโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนิทัศ ใจหลวงโรงเรียนบ้านสักลอประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติณัชชา ไชยโยโรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ภูษณะวิวัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยกรรมการ
4. นางมยุรี มะกาวโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
5. นางสาวอัมภา ทารินทร์โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิทัศ ใจหลวงโรงเรียนบ้านสักลอประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติณัชชา ไชยโยโรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล"กรรมการ
3. นางนุชรินทร์ ภูษณะวิวัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยกรรมการ
4. นางมยุรี มะกาวโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
5. นางสาวอัมภา ทารินทร์โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสิงหา กาชัยโรงเรียนบ้านน้ำจุนประธานกรรมการ
2. นายนิคุณ เหล่ากาวีโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางเกตุแก้ว อวดผลโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายชรินทร์ ธิวงค์โรงเรียนบ้านสักลอกรรมการ
5. นางธนัชชา ปันนาโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมนตรี วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านสบทุ"คีรีราษฎร์สงเคราะห์"ประธานกรรมการ
2. นายคณิต สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล"กรรมการ
3. นายศาตรา แสนปัญญาโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
4. นายภควัต พุทธรักษาโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวบุษกร ไกรโหมดโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสำราญ จันต๊ะโรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ ขึ้นนกขุ้มโรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
3. นายนิคม พรมมาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
4. นางสาวอำพร กองแก้วโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
5. นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูลโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายฑัชธรรม สิงห์แก้วโรงเรียนชุมชนบ้านบอนประธานกรรมการ
2. นายจิรยุทธ์ รวมสุขโรงเรียนบ้านสากรรมการ
3. นางอัมพวา อบเชยโรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการ
4. นางรุ่งอรุณศรี ถูกใจโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวปราณี คำมาปันโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอำพล ราวกลางโรงเรียนบ้านวังบงประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ตักโพธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวศรัญญา ผัดผวน โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
4. นายอนันท์ ปัญญาโรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้วกรรมการ
5. นางสาวรุ้งคราญ วิริยังโรงเรียนบ้านแบ่งกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมบูรณ์ แสนอุ้มโรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นางกิ่งษร เปาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ปกรณ์อังกูรโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางศิโรรัตน์ กาติ๊บโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
5. นายรตนสวัสดิ์ ยศสวรินทร์โรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประภูศักดิ์ บัวติ๊บโรงเรียนบ้านก๊อหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
3. นายรชต แก้ววรรณาโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
4. นายคะนอง เมืองมูลโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางลัดดา บุญเรืองโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แสนอุ้ม โรงเรียนบ้านไชยสถานประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ กิจจานุลักษณ์บ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางนิตยา วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
4. นางรัชนีวรรณ พัฒใหม่ โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
5. นายคะนอง เมืองมูล โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางประไพพรรณ์ ผลิศักดิ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจันทร์สาย เวียงคำ โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นางช่อเพชร วงค์ชัย สพป. พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ วงศ์ใหญ่ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางโสภา เชื้อสะอาด โรงเรียนปัวพิทยากรรมการ
3. นางสาววารีรัตน์ สติราษฎร์สพป. พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย รัตนแพทย์สพป. พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
3. นายสุรวัฒน์ เมืองมูลสพป. พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ ชูศรีงาม โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้วประธานกรรมการ
2. นายชาลี หงษ์สี่ โรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
3. นายสุบิน ปาโต โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
4. นายสุบิน บุญอินทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
5. นายภัทถกฤต พุทธอาสน์ โรงเรียนบ้านปางวัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจำนงค์ จันแปงเงินโรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ฉาย ศรีธนะโรงเรียนบ้านแม่ทะลายกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ หมั่นการโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางบุปผา วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นางรัชนี สุหิตานุเคราะห์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอนุชา ถูกใจข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางประทุมพร กันไชยคำโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการ
3. นายวิเชียร ปิงยศโรงเรียนบ้านแฮะ(ปง)กรรมการ
4. นางนงคราญ แหวนวังโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
5. นางอัมพรรณ บุญยืนโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ แสงสว่าง โรงเรียนบ้านจุนประธานกรรมการ
2. นายสากล ก๋องติ๊บ โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
3. นางสาวจีรพรรณ โสภารัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
4. นางศยามล ธะนะคำมา โรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
5. นางนงคราญ แหวนวังโรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุรางค์ ตันกูล โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุมประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ์ ตามสมัย โรงเรียนบ้านก๊อหลวงกรรมการ
3. นายบุญเชิด ปัญญา โรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แก้วทอง โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสกุลณี แสนศรีโรงเรียนบ้านจุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายบรรจบ บุญช่วย โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงประธานกรรมการ
2. นางดรุณี สมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าสักกรรมการ
3. นางราตรี มูลศรีโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางละมัย มีสติโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
5. นางสาวบุษกร ปัญญาภู โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เย็นใจโรงเรียนบ้านแวนโค้งประธานกรรมการ
2. นางปารียา วงศ์สุภาโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นายสุบิน บุญอินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นางอัมพร ฟูเต็มวงศ์โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นายนพดล บัวแสงโรงเรียนบ้านสถานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ สนิท โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพอนญ์ เทพเสาร์ โรงเรียนบ้านท่าฟ้าเหนือกรรมการ
3. นางประภัสสร ดีอุ่น โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการ
4. นางวรรณฤดี บุญประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
5. นางปุณนิษฐ์ แสงแก้ว โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุนทรา ปาละวงศ์ โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงินประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บุญยศยิ่ง โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสาวทุ่มเวลา ดวงประเสริฐ โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายธาวิน จันทร์ต๊ะเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอจุนกรรมการ
5. นางลลนา บุญชื่นสพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุนทรา ปาละวงศ์ โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงินประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บุญยศยิ่ง โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นางสาวทุ่มเวลา ดวงประเสริฐ โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายธาวิน จันทร์ต๊ะ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอจุนกรรมการ
5. นางลลนา บุญชื่นสพป.พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสวัสดิ์ เตชะเมา โรงเรียนบ้านขุนกำลังประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ธรรมโมโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
3. นายวิชัย บ่อแก้ว โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนปัวพิทยากรรมการ
5. นางสาวพรวิภา ไชป้อโรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุภัทร์ เขียนโพธิ์ โรงเรียนบ้านแม่ทายประธานกรรมการ
2. นายเกษม เลิศวงศ์รัตนกุลโรงเรียนบ้านปัวพิทยากรรมการ
3. นางไฉน ไชยมงคล โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นายณัฐพล หันตุลา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
5. นายศักดิ์ชญา ฐานะราชโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
6. นายอรรณพ สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายประทีป สร้อยนาคโรงเรียนบ้านทุ่งมอก(เชียงม่วน)ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ ฐิติชัยวัชร์โรงเรียนบ้านปัว(ปง)กรรมการ
3. นายณัฐเศรษฐ์ สิทธิยศ โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
4. นายถนอม แจ่มใส โรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสุพัตรา สมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายมนัด คำถิน โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มประธานกรรมการ
2. นายประจวบ อินสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ธิตะยา โรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ กาละเกตุ โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายมนัด คำถิน โรงเรียนบ้านทุ่งหล่มประธานกรรมการ
2. นายประจวบ อินสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
3. นางสาวจรรยา ธิตะยา โรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ การะเกตุ โรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประทีป สร้อยนาค โรงเรียนบ้านทุ่งมอก(เชียงม่วน)ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ ฐิติชัยวัชร์ โรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
3. นายณัฐเศรษฐ์ สิทธิยศ โรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
4. นายถนอม แจ่มใส โรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการ
5. นางสุพัตรา สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสังคม กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางบุษบง สักพาณิชย์ โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นางคนึงนิจ แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปาณัทคุณากรรมการ
4. นายสาคร สร้อยสวิง โรงเรียนหนองบัวเงินกรรมการ
5. นายคนึง บุญประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสังคม กล้าหาญโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางบุษบง สักพาณิช โรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
3. นางสาวคนึงนิจ แสงศรีจันทร์ โรงเรียนปาณัทคุณากรรมการ
4. นายสาคร สร้อยสวิง โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินกรรมการ
5. นายคนึง บุญประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสังคม กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองประธานกรรมการ
2. นางสาวศศินา อุ่นเมือง โรงเรียนบ้านสระกรรมการ
3. นายสมจิตต์ ปินชัย โรงเรียนบ้านแกกรรมการ
4. นายเสรี ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นางจิรภา พงษ์เกษโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสังคม กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นายสมจิตต์ ปินชัย โรงเรียนบ้านแกกรรมการ
3. นางสาวศศินา อุ่นเมือง โรงเรียนบ้านสระกรรมการ
4. นางจิรภา พงษ์เกษโรงเรียนบ้านพระนั่งดินกรรมการ
5. นายเสรี ชัยแก้ว โรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายฑัชธรรม สิงห์แก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านบอนประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาลักษณ์ พุฒดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี อุ่นเรือน โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ อุดมประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสงัด เปาวัลย์โรงเรียนบ้านบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางศศิธร บุญทาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร สุทธิกาศ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายวิทย์ชนะ มณีชมภู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสงัด เปาวัลย์โรงเรียนบ้านบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นางศศิธร บุญทาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นางสาวสุทธิพร สุทธิกาศ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายวิทย์ชนะ มณีชมภู โรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสังคม กล้าหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงประธานกรรมการ
2. นางศศิธร บุญทาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
4. นายเสรี ชัยแก้วโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆ โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นายมานัส เมืองมา โรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
3. นางสาวรัศรินทร์ เจริญนิธิเศรษฐโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ศรีคำ โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆ โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นางกำไลทอง พึ่งพุทธ โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
3. นางสาวรัศรินทร์ เจริญนิธิเศรษฐโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
5. นางกุลธิดา จันทรโรจน์รังษี โรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเทิดเกียรติ ดั้นเมฆ โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยประธานกรรมการ
2. นายมนัส เมืองมา โรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
4. นางสาวรัศรินทร์ เจริญนิธิเศรษฐโรงเรียนหฤทัยวิทยากรรมการ
5. นางกุลธิดา จันทรโรจน์รังษีโรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกูล)ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ คำลือ โรงเรียนบ้านปงสนุกกรรมการ
3. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายพลาเดช พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เวียงคำ โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสิรวิชญ์ อ่อนคำ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก (ราษฏร์อนุกูล) ประธานกรรมการ
2. นายพลาเดช พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายวิชา ภิมุขโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายอุดร สมฤทธิ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ เวียงคำ โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายจัน ไชยกุล โรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)กรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตรโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางเมตตา บัวแย้มโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางธมนวรรณ คำเรือง โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอณิรุจน์ สมจิต โรงเรียนบ้านเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เวียงคำ โรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสมภพ ขัติคำโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
5. นายมนตรี เบิกบาน โรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ แสงแก้ว โรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นางนภาพร อินทา โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
3. นายสายัญ ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายพรณรงค์ แท่งเงิน โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายสมภพ ขัติคำ โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แสงแก้ว โรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร อินทา โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
3. นายพลาเดช พินิจมนตรี โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
4. นายพรณรงค์ แท่งเงิน โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายสมภพ ขัติคำ โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิโรจน์ แสงแก้วโรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นางบุญฝ้าย เชื้อสะอาด โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. นายสายัญ ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นายฤทธิพล อินธิมา โรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
5. นายพรณรงค์ แท่งเงิน โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แสงแก้ว โรงเรียนบ้านพวงพยอมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร อินทา โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
3. นางเมตตา บัวแย้ม โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
4. นายพรณรงค์ แท่งเงิน โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายสมภพ ขัติคำ โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวินัย พงษ์ช้างโรงเรียนบ้านจำบอนประธานกรรมการ
2. นางอำพร ใจเย็น โรงเรียนบ้านหนุนกรรมการ
3. นายรัฐศักดิ์ ธรรมศิริ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นายสายัณห์ ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
5. นายมนตรี เบิกบาน โรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์ โรงเรียนปัวพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำพร ใจเย็น โรงเรียนบ้านหนุนกรรมการ
3. นายรัฐศักดิ์ ธรรมศิริ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นายประเสริฐ กองแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายมนตรี เบิกบาน โรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวินัย พงษ์ช้างโรงเรียนบ้านจำบอนประธานกรรมการ
2. นางอำพร ใจเย็น โรงเรียนบ้านหนุนกรรมการ
3. นายรัฐศักดิ์ ธรรมศิริ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางมาลี อินทเจริญศานต์ โรงเรียนบ้านหย่วนกรรมการ
5. นายมนตรี เบิกบาน โรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยันต์ อินทเจริญศานต์ โรงเรียนปัวพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำพร ใจเย็น โรงเรียนบ้านหนุนกรรมการ
3. นายรัฐศักดิ์ ธรรมศิริ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นายประเสริฐ กองแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายมนตรี เบิกบาน โรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ ผุสดี โรงเรียนบ้านผาตั้งประธานกรรมการ
2. นางพิสชา เสนางคนิการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางนภา จันกัน โรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
4. นายเกษม พรมครอบ โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ กาหลงโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
6. นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ผุสดีโรงเรียนบ้านผาตั้งประธานกรรมการ
2. นายเกษม พรมครอบ โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
3. นางนภา จันกัน โรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
4. นางพิสชา เสนางคนิการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอณิรุจน์ สมจิตโรงเรียนบ้านเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นางพิสชา เสนางคนิการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นายอนุพงษ์ กาหลงโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
4. นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอณิรุจน์ สมจิต โรงเรียนบ้านเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นางพิสชา เสนางคนิการ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางนภา จันกันโรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
4. นายเกษม พรมครอบ โรงเรียนบ้านปงกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ กาหลงโรงเรียนบ้านสระกรรมการ
6. นางพชรมนฑ์ ไชยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจัน ไชยกุล โรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)กรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางเมตตา บัวแย้ม โรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางธมนวรรณ คำเรือง โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจัน ไชยกุล โรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายสันติ ทองวงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
3. นายทรงพล กาณะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)กรรมการ
4. นายสายชล ชัยวันโรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการ
5. นางเมษา สมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจัน ไชยกุล โรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)กรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางธมนวรรณ คำเรืองโรงเรียนอนุบาลปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจัน ไชยกุล โรงเรียนบ้านสระประธานกรรมการ
2. นายทรงพล กาณะรักษ์โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ(บ้านปางป้อม)กรรมการ
3. นายสันติ ทองวงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางสาวลักษิกา แก้วทิยาเวชย์ โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
5. นางรัติยาภรณ์ ช้างสารโรงเรียนบ้านทุ่งมอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอนิรุจน์ สมจิตโรงเรียนบ้านเลี้ยวประธานกรรมการ
2. นายพลาเดช พินิจมนตรีโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นายสมศักดื์ เวียงคำโรงเรียนราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสมภพ ขัติคำโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
5. นายมนตรี เบิกบานโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางดวงกมล ใจดีโรงเรียนบ้านปี้ประธานกรรมการ
2. นางเฉิดฉาย บุญช่วย โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางแววดาว วิจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางวิไล วชิรตรากูล โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางสุภชา ชาวน่าน โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายนคร แก้วเมืองมูลโรงเรียนบ้านปัวประธานกรรมการ
2. นางวิไล วชิรตรากูล โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
3. นางแววดาว วิจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางเฉิดฉาย บุญช่วย โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ สายแผลง โรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางดวงกมล ใจดีโรงเรียนบ้านปี้ประธานกรรมการ
2. นางเฉิดฉาย บุญช่วย โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางแววดาว วิจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางวิไล วชิรตรากูล โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางสุภชา ชาวน่านโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนคร แก้วเมืองมูลโรงเรียนบ้านปัวประธานกรรมการ
2. นางเฉิดฉาย บุญช่วย โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางแววดาว วิจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการ
4. นางวิไล วชิรตรากูล โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
5. นางสุภชา ชาวน่านโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสาคร วงศ์เพิ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นายสิปปนนท์ ธรรมศิริ โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
3. นางผุสดี คำผาด โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
4. นางรินยา กิจเฉลา โรงเรียนบ้านสากรรมการ
5. นางสุพินิจ กวาวเจริญโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสาคร วงศ์เพิ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นายสิปปนนท์ ธรรมศิริ โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
3. นางผุสดี คำผาด โรงเรียนบ้านสักทุ่งกรรมการ
4. นางรินยา กิจเฉลา โรงเรียนบ้านสากรรมการ
5. นางสุพินิจ กวาวเจริญโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสาคร วงศ์เพิ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวิมล หล้าป้อมโรงเรียนเทศบาลงิม(คือเวียงจ่ำ)กรรมการ
3. MissHuang Lanqingโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสิรินุช ตุมแก้ว โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ฉาย ไชยสาร โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปฏิพงษ์ ไชยเลิศโรงเรียนบ้านควรดงประธานกรรมการ
2. นายนิกรณ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดนัย มูลศรีโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
4. นายมานะ จรอำโรงเรียนบ้านปัวศรีพรมกรรมการ
5. นายไกรวุฒิ วงศ์ขจรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
6. นางสาวนิชาดา อุ่นเรือนโรงเรียนบ้านวังบงกรรมการ
7. นางสาวทัศนา โพธิ์แก้วสพป. พะเยา เขต 2กรรมการ
8. นายวิชัย แสงอาคมสพป. พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายราชภัฏ ไชยยะโรงเรียนบ้านปงสนุกประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร หมื่นแก้วโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นายปรีชา กาวีเขียวโรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย แทนรอดโรงเรียนบ้านหล่ายทุ่งกรรมการ
5. นายสุกิจ ใจวังโลกโรงเรียนบ้านสบขามกรรมการ
6. นายวิชิต กลิ่นหอมโรงเรียนบ้านร่องค้อมกรรมการ
7. นายนิกรณ์ ซื่อสัตย์โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
8. นางสาวมัลลิกา วิฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
9. นางปิ่นนรา บัวอิ่นสพป. พะเยา เขต 2กรรมการ
10. นายชิษณุพงศ์ วันติโรงเรียนบ้านปงกรรมการ
11. นางสาวทัศนา โพธิ์แก้วสพป. พะเยา เขต 2กรรมการ
12. นายมานะ จรอำ โรงเรียนบ้านปัวศรีพรมกรรมการ
13. นายวีรเดช กันชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางกรรมการ
14. นายวิชัย แสงอาคมสพป. พะเยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสงกรานต์ บุญมีโรงเรียนบ้านสันติสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวอวยพร สามารถโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นางเมริสา หัวนาโรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นางอรพิน บัติบันโรงเรียนบ้านทุ่งมอก"ราษฎร์อนุกูล"กรรมการ
5. นางสาววรรณา รูปกลมโรงเรียนบ้านร่องแมดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนพดล ธุระโรงเรียนบ้านร่องค้อมประธานกรรมการ
2. นางวรัชยา พุทธสอนโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นางณัฐรดา อ่อนดีโรงเรียนบ้านทุ่งแตกรรมการ
4. นางกนกรัตน์ แกนขุนทดโรงเรียนบ้านทุ่งมอก (เชียงม่วน)กรรมการ
5. นางสายฝน ภิญโญโรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายประเวศน์ ขันตาโรงเรียนอนุบาลปงประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา นาปรังโรงเรียนบ้านนาอ้อมกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ศรีเพชรโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นางสาวพยอม มั่งมูลโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางผาณิตา วงศ์ขจรโรงเรียนบ้านปางถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.ชวลิต มังคลาดโรงเรียนบ้านร่องส้านประธานกรรมการ
2. นางอนันยา มั่งมูลโรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ สมศรีโรงเรียนบ้านหลวงกรรมการ
4. นางวิไล นิธิสุวรรณโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
5. นางกรณิษฐ์ ชายป่าโรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเอนก ยารังษีโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำประธานกรรมการ
2. นายนิกร กันมูลโรงเรียนบ้านก๊อน้อยกรรมการ
3. นางสาวเมธาวี ศูนย์กลางโรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
4. นายประภาส มณีขัติย์โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
5. นายสมปอง เสมอใจโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบุญสิน สุปันตาสพป.พะเยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายโยธิน เชิดชูโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
3. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา กาติ๊บโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นายศักยะ เย็นใจโรงเรียนบ้านเลี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา แบนประเสริฐโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ อ่อนสะเดาโรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
3. นางสุชัญญ์ญา นงนุชโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการ
5. นางสุประวีณ์ พิศจารย์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายรุจวิภู จักรแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นประธานกรรมการ
2. นายนิคม เบิกบานโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
3. นายพนม มณีชัยโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
4. นางสาวนรากร กองมงคลโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
5. นางสาววิลาสินี เสมอโรงเรียนบ้านสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายหัสพงษ์ งานดีโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงประธานกรรมการ
2. นายพนม มณีชัยโรงเรียนบ้านขุนกำลังกรรมการ
3. นายไกรศร รูปเรียบโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
4. นายสุบิน ปาโตโรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)กรรมการ
5. นายประชุม เรืองเดชโรงเรียนบ้านบุญยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมณเฑียร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านปางมดแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ นาซีกโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่กรรมการ
3. นางชนาธิป นะรักโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ ธีระวงศนันท์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาโรงเรียนบ้านยางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนเรศ อภัยลุนโรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ)ประธานกรรมการ
2. นายอัฐพล ธนะวงศ์โรงเรียนบ้านดอนมูลกรรมการ
3. นายธีรยุทธ ใจกล้าโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการ
4. นายเวทิน เปาวัลย์โรงเรียนชุมชนบ้านบอนกรรมการ
5. นางสาวจิรนันท์ งามตาโรงเรียนบ้านสากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพิชิต เตชะนาโรงเรียนบ้านร่องส้านประธานกรรมการ
2. นายรัฐศาสตร์ สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
3. นางพัลลภา บุตรดาจันทร์โรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
4. นายสมเกียรติ แสนป้อโรงเรียนบ้านจุนกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ ราษีโรงเรียนบ้านแฮะประธานกรรมการ
2. นายประทีป ทิสาโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นายนิรุตต์ เสาหินโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายชัยยุทธ ทารัตน์โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
5. นางสาวจีราวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ ราษีโรงเรียนบ้านแฮะประธานกรรมการ
2. นายประทีป ทิสาโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
3. นายนิรุตต์ เสาหินโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายชัยยุทธ ทารัตน์โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
5. นางสาวจีราวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ เมืองมูลโรงเรียนบ้านก๊อน้อยประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียงโรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการ
3. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดีโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิสิทธิ์ เมืองมูล โรงเรียนบ้านก๊อน้อยประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สินเปียง โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)กรรมการ
3. นางสาวสุนิพร ลาบุตรดี โรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ สืบเครือพรมโรงเรียนบ้านน้ำปุกประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธ์ สุวรรณโนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ เสมานุสรณ์โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการ
4. นายสากล ก๋องติ๊บโรงเรียนบ้านฮวกกรรมการ
5. นางบุญมี ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านฝายกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ บุญช่วยโรงเรียนธาตุขิงแกงประธานกรรมการ
2. นายสังวรณ์ ยะตาโรงเรียนราชานุเคราห์กรรมการ
3. นายเอกพันธ์ สุวรรณโนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
4. นายธนัช ท้าวศรีโรงเรียนบ้านสีพรมกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ เสมานุสรณ์โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ สุจันทร์โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ กาติ๊บโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นกรรมการ
3. นายวัลลภ วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
4. ส.ต.อ.ทวีวัตน์ แจ่มจรูญไพรโรงเรียนตชด.เบ็ตตี้ดูเมนกรรมการ
5. นายสมจิตร พรหมเผ่าโรงเรียนบ้านปี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ สุจันทร์โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ กาติ๊บโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นกรรมการ
3. นายวัลลภ วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
4. ส.ต.อ.ทวีวัตน์ แจ่มจรูญไพรโรงเรียนตชด.เบ็ตตี้ดูเมนกรรมการ
5. นายสมจิตร พรหมเผ่าโรงเรียนบ้านปี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายสิงห์ทอง มุณีแก้วโรงเรียนบ้านพระนั่งดินประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ภิรบรรณโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
3. นางประทินนา มาเรียนโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
4. นางจุฬารวี แสนหอมโรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการ
5. นางสาวเกื้อกูล ไชยอักษรโรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ทอง มุณีแก้วโรงเรียนบ้านพระนั่งดินประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ ภิรบรรณโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
3. นางประทินนา มาเรียนโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการ
4. นางจุฬารวี แสนหอมโรงเรียนบ้านน้ำมินกรรมการ
5. นางสาวเกื้อกูล ไชยอักษรโรงเรียนบ้านหนองท่าควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสัญญา โยธาวุธโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญล้อมโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นายสนอง เจริญกุศลโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
4. นางมุกดา แสงแก้วโรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ทนทาานโรงเรียนบ้านแม่ทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา โยธาวุธโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ บุญล้อมโรงเรียนบ้านร่องส้านกรรมการ
3. นางจงกลณี กองสิงห์โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยกรรมการ
4. นางมุกดา แสงแก้วโรงเรียนบ้านสร้อยศรีกรรมการ
5. นางสาววรรณา บุญถึงโรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บโรงเรียนบ้านแกประธานกรรมการ
2. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นายสุชาติ ศีลลัยโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิญญูฤทธิ์ กาติ๊บโรงเรียนบ้านแกประธานกรรมการ
2. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาดกรรมการ
3. นายสุชาติ ศีลลัยโรงเรียนบ้านผาตั้งกรรมการ
4. นางสุกัญญา ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านผาลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางนิยะดา ปัญญาใสโรงเรียนบ้านสันหลวงประธานกรรมการ
2. นางเพลิน บุญยศยิ่งโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางนันทนีย์ มีสุขสถาพรโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสมจิตต์ สุวรรณมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางรำเตียน ยั่งยืนโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายปาน สุวรรณโรงเรียนบ้านแกใหม่นิคมประธานกรรมการ
2. นายพิเชียร ศรีวิชิตโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นางเกษรินทร์ คำคงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางยุพิน สร้อยสวิงโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางเรณู เหมืองจาโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายปาน สุวรรณโรงเรียนบ้านแกใหม่นิคมประธานกรรมการ
2. นางพิเชียร ศรีวิชิตโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการ
3. นางเกษรินทร์ คำคงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางยุพิน สร้อยสวิงโรงเรียนบ้านปงใหม่กรรมการ
5. นางเรณู เหมืองจาโรงเรียนบ้านทุ่งเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสิงห์ทอง มุณีแก้วโรงเรียนบ้านพระนั่งดินประธานกรรมการ
2. นางนันทนีย์ มีสุขสถาพรโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางรำเตียน ยั่งยืนโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
4. นางสมจิตต์ สุวรรณมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางเพลิน บุญยศยิ่งโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสิงห์ทอง มุณีแก้วโรงเรียนบ้านพระนั่งดินประธานกรรมการ
2. นางนันทนีย์ มีสุขสถาพรโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางรำเตียน ยั่งยืนโรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้กรรมการ
4. นางสมจิตต์ สุวรรณมาศข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางเพลิน บุญยศยิ่งโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางบงกช ปัญญาไวโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อินธิยาโรงเรียนบ้านน้ำปุกกรรมการ
3. นางโปรย ขัติยศโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ ฝึกฝนโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ เสมอเชื้อโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางบงกช ปัญญาไวโรงเรียนบ้านดู่ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อินธิยาโรงเรียนบ้านน้ำปุกกรรมการ
3. นางโปรย ขัติยศโรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ ฝึกฝนโรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ เสมอเชื้อโรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายปรีชา โสภาเคน โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา ไชยยะ โรงเรียนบ้านสันหลวงกรรมการ
3. นางพัชรีภรณ์ สุภา โรงเรียนอนุบาลปงกรรมการ
4. นางช่อเอื้อง ไม้จำปา โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วยกรรมการ
5. นางไพรินทร์ หงษ์สี่ โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประไพพรรณ์ ผลิศักดิ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางศิริณา บุตรภักดี โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
3. นางเสาวรส ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนบ้านสถานกรรมการ
4. นางศรีวรรณ์ กองแก้ว โรงเรียนบ้านไชยสถานกรรมการ
5. นางนาตยา แดงศักดิ์ โรงเรียนบ้านโจ้โก้กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เครืออินทร์โรงเรียนบ้านยางขามประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา วรรณโกฏิโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางรัชนี ดะนัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางสุชาดา จันทะวงค์โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเทพ เครืออินทร์โรงเรียนบ้านยางขามประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา วรรณโกฏิโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางรัชนี ดะนัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางสุชาดา จันทะวงค์โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เครืออินทร์โรงเรียนบ้านยางขามประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา วรรณโกฏิโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางรัชนี ดะนัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางสุชาดา จันทะวงค์โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เครืออินทร์ โรงเรียนบ้านยางขามประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา วรรณโกฏิ โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางรัชนี ดะนัยโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกรรมการ
4. นางสุชาดา จันทะวงค์ โรงเรียนบ้านร่องย้างกรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ ฟองอินทร์ โรงเรียนบ้านปางมดแดงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุริยา ฟ้าเลิศโรงเรียนบ้านฮวกประธานกรรมการ
2. นางดาณี ไชยทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางวันดี ทองเลิศโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
4. นางอำพรรณ รัตนแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางสาวสายพิน ศรีธิด้วงโรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศโรงเรียนบ้านฮวกประธานกรรมการ
2. นางดาณี ไชยทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางวันดี ทองเลิศโรงเรียนบ้านแวนโค้งกรรมการ
4. นางอำพรรณ รัตนแพทย์โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงกรรมการ
5. นางสาวสายพิน ศรีธิด้วงโรงเรียนบ้านพวงพยอมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพทูรย์ มาวงค์โรงเรียนบ้านป่าสักประธานกรรมการ
2. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
3. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณ ้โรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการ
4. นางพัทยา ปํญญาดาโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพทูรย์ มาวงค์โรงเรียนบ้านป่าสักประธานกรรมการ
2. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
3. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการ
4. นางพัทยา ปัญญาดาโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพทูรย์ มาวงค์โรงเรียนบ้านป่าสักประธานกรรมการ
2. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
3. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการ
4. นางพัทยา ปัญญาดาโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายไพทูรย์ มาวงค์โรงเรียนบ้านป่าสักประธานกรรมการ
2. นายสมจิตต์ ปินชัยโรงเรียนบ้านแกกรรมการ
3. นางสุภาพ วงศ์สุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งหนองกรรมการ
4. นางพัทยา ปัญญาดาโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสาวอำพรพันธ์ สะสางโรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวิชัย ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อินทะชัยโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
3. นางนฤมล สุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
4. นายพรณรงค์ แท่งเงินโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
5. นางพาพร อุ่นเมืองโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)ประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ แท่งเงินโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางวาสนา อินทะชัยโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
4. นางนฤมล สุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
5. นางพาพร อุ่นเมืองโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)ประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ แท่งเงินโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางวาสนา อินทะชัยโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
4. นางนฤมล สุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
5. นางพาพร อุ่นเมืองโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวิชัย ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท)ประธานกรรมการ
2. นายพรณรงค์ แท่งเงินโรงเรียนบ้านสันติสุขกรรมการ
3. นางวาสนา อินทะชัยโรงเรียนบ้านสะแล่งกรรมการ
4. นางนฤมล สุขใสบูลย์โรงเรียนบ้านยางขามกรรมการ
5. นางพาพร อุ่นเมืองโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย มีสติโรงเรียนบ้านสบบงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ประสานสกุลเหมาะโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางเรือนทอง เตชะเสนาโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
4. นายวิญญู บุษบกโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางพจนา พัวพันธ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย มีสติโรงเรียนบ้านสบบงประธานกรรมการ
2. นายวิญญู บุษบกโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นางเรือนทอง เตชะเสนาโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
4. นางวาสนา ประสานสกุลเหมาะโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางพจนา พัวพันธ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมัย มีสติโรงเรียนบ้านสบบงประธานกรรมการ
2. นายวิญญู บุษบกโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
3. นางวาสนา ประสานสกุลเหมาะโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางเรือนทอง เตชะเสนาโรงเรียนบ้านควรดงกรรมการ
5. นางพจนา พัวพันธ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านสบบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ เวียงลอโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)ประธานกรรมการ
2. นายรัชพล แก้วหน่อโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นางกาญจนา ประยูรคำโรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
4. นางสาวดารณี เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านสบบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ เวียงลอโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)ประธานกรรมการ
2. นายรัชพล แก้วหน่อโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นางกาญจนา ประยูรคำโรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
4. นางสาวดารณี เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านสบบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ เวียงลอโรงเรียนเทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม)ประธานกรรมการ
2. นายรัชพล แก้วหน่อโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลากรรมการ
3. นางกาญจนา ประยูรคำโรงเรียนบ้านปัวกรรมการ
4. นางสาวดารณี เขียวสะอาดโรงเรียนบ้านสบบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานัด สร้อยสวิงโรงเรียนชัยชุมภูประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวรามาศ คันธะชุมภูโรงเรียนบ้านเวียงลอกรรมการ
4. นางบัวลอย พรหมเสนโรงเรียนบ้านจำบอนกรรมการ
5. นางอรพินธ์ ปัญญาไวโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานัด สร้อยสวิงโรงเรียนชัยชุมภูประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เมฆสุวรรณ์โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางวรามาศ คันธะชุมภูโรงเรียนบ้านเวียงลอกรรมการ
4. นางบัวลอย พรหมเสนโรงเรียนบ้านจำบอน กรรมการ
5. นางอรพินธ์ ปัญญาไวโรงเรียนบ้านท่าม่านกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.ปิยนาถ ชาวน่าน Tel.088-2605939 ID Line : noomsornor E-Mail : piyanat@phayao2.go.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]