รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระหว่าง วันที่ 21 - 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 <

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงญาโณทัย   ไชยปิน
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงพิกุล  มุณีแก้ว
 
1. นางสุทธดา  เกตุมุณีแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงอารียา  จำรัส
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายภูวดล  แก้วราช
 
1. นางสาวภาสินี  ธิศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
 
1. นางจินตหรา  พร้าวไธสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. นางสาวไพรวัลย์  งามพักตร์
 
1. นางลาวัลย์  คำตั๋น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงนัทชรี  วงค์ทอง
 
1. นางสุทธดา  เกตุมุณีแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เรืองรุ่ง
 
1. นางสาวแสงเดือน  ลาภใหญ่
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  พึ่งเพ็ง
 
1. นางมยุรี  วัฒนสมบูรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เครือน้อย
 
1. นางกัลยา  สุวรรณพัฒน์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอรธิกา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวเจนจิรา  คำบุญเรือง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายปาณัสม์  สุยะต๊ะ
2. เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฎฐ์
3. เด็กชายภาวัช  ลีลางาม
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  งามชัยวงศ์
2. นางสาวไพรวัลย์  เพียรจริง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฎฐนรี  ปรีจันทร์
2. เด็กหญิงพิจักขณา  ก๋าอินแก้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเย็น
 
1. นางสาวบุษยพรรณ  พรหมวาทย์
2. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชริญญา  ทะนันใจ
2. เด็กหญิงธัณญธิดา  หล้าแก้ว
3. เด็กหญิงอัญชลี  จ๊ะธรรม
 
1. นางสายฝน  ทนันไชย
2. นางสาวเจนจิรา  คำบุญเรือง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงณิชากร  ปาสาร
 
1. นางศรีเพ็ญ  ภู่วิเศษ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงสาริณี  ชุมภูอินทร์
2. นางสาวสุพัตรา  รื่นรมย์
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงมัทรินทร์  วิรัตน์เกษม
 
1. นางวาสนา  เสมอเชื้อ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ทาเป๊ก
 
1. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชลิตา  เครื่องสกุล
 
1. นางกันต์ฤทัย  ปั๋นเกี๋ยง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายทัตพล  หลงราม
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองประเทือง
3. เด็กหญิงวัลคุ์วดี  ฟองคำ
 
1. นางสุทธิวรรณ  ปิติภาคย์พงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายจิตต์วิบูลย์  เฮง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันเฟย
3. เด็กหญิงปพิชญา  ปาละมะ
 
1. นายพิเชษฐ์  ไชยบาล
2. นางนัยนา  ยะตา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายปิยะพงษ์  พินิจ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  อินผ่อง
3. เด็กหญิงสุภิญญา  มุ่งครองกลาง
 
1. นายจำรัส  เขียวงาม
2. นางสาวรุจิรา  พินิจ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายจักรพันธ์  สุทำ
2. เด็กชายภูมิมินทร์  อ้อยผดุง
 
1. นายสุริยนต์  อุนจะนำ
2. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายชูเกียรติ   ก๋าอินตา
2. เด็กชายเดชานนท์  ยาสมุทร
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นายสุริยนต์  อุนจะนำ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ธนาพรพูนพงษ์
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายปุณณวิชญ์  ฉั่ว
 
1. นางธัญธิดา  หัวนา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายธิติพงษ์  หลงพิมาย
 
1. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ม่านใต้
2. เด็กหญิงอารียา  ค้าไป
3. เด็กชายอเนชา  อินต๊ะสาร
 
1. นายบัณฑิต  ศรีสุวรรณ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมศรี
2. เด็กชายนครินทร์  สมศรี
3. เด็กหญิงเกวลิน  สมศรี
 
1. นางสันทัด  ขันตี
2. นายนิวัติ  กัลยา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงนภัสกร  สุยะต๊ะ
2. เด็กหญิงภัทริยา  อยู่สบาย
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สว่างเปีย
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา  โกสม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   คำปรุ่ง
2. นางสาวพรรณปพร  ขันคำ
3. นางสาวสุพิชฌา  ช่องกระโทก
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางหนูทิพย์  จำรัส
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่ดี
2. เด็กชายพชร  มั่นมงคล
3. เด็กหญิงพรรณภา  คำเผ่า
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางปาริชาติ  กลิ่นหอม
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงจุไรวรรณ  สมศรี
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  สมศรี
 
1. นางสาวจินตนา  กาวี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายธราพงษ์  ทาจินะ
2. นางสาวปรียาพร  ดอนชุม
3. นางสาวสุพัตรา  ไชยมงคล
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางเพ็ญศรี  ไชยวงศ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายกษิดิศ  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายญาณาธร   ยอดมิ่ง
 
1. นางสุวิมาส  ใจเที่ยง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 1. เด็กหญิงมยุรส  วงค์ตะมา
2. เด็กชายแสงเสาร์  นามแก้ว
 
1. นางสาวจีระภา  พระวิสัตย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายวรเชษฐ์  ดีเพ็ชร์
2. เด็กชายวัชรชัย  วงศ์หมื่น
 
1. นายหรินทร์   อินสุขิน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กชายณภัทร  ดูการดี
2. เด็กชายวีรศรุต  รำไพ
 
1. นายธัชชัย  อุเทศบุญญโชติ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กชายนวพล  วงศ์สม
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ทองฟู
 
1. นายสุพจน์  นันตา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กชายณัฐนนท์  ครุฑพันธุ์
2. เด็กชายวรเมศวร์  สมศรี
 
1. นางสันทัด  ขันตี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 1. เด็กชายชัชวรินทร์  ชาวน่าน
2. เด็กชายศิวกร  กันทะพร
 
1. นายสิรภพ  ฟูคำมี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงพิมชนก  สมพรมทิพย์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  รัตนะวัน
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  เริ่มรัตน์
4. เด็กหญิงสุพิชญา  กาคำ
5. เด็กหญิงเบญมาศ  พงษ์วัน
 
1. นางกัลยา  เขื่อนแก้ว
2. นางนภาพร  ทินนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงชุติมา  เครือจักร
2. เด็กหญิงพัชราพร  เทียนทอง
3. เด็กหญิงวาสนา  แสงดาว
4. เด็กหญิงสุภาพร   วังมนตรี
5. เด็กหญิงอรกัญญา  ศรียไพร
 
1. นายเสน่ห์  ร่องสุวรรณ
2. นางรำไพ  ร่องสุวรรณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  นันชนะ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปงนิกร
3. เด็กหญิงธิมาพร  จอมภา
4. เด็กหญิงภารดี  เรือนมูล
5. เด็กหญิงอมรประภา  ปงนิกร
 
1. นางโสภา  จันทร์ถนอม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงณิชากานต์  อุตะมะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  วงค์ติ๊บ
3. เด็กหญิงนานา  โกโตะ
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  ปิงวงค์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ปงลังกา
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  นัดดากุล
2. นางสาวชมพูนุช  ผ่านสุวรรณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายกฤตภาส  เทพา
2. เด็กชายจารุวิทย์  ยารังษี
3. เด็กหญิงชนากานต์  หมื่นวังใน
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  มูลมิล
5. เด็กหญิงอนินทร์ฌิตา  อุธรณ์
 
1. นางวรสิริ  อักษรศิริ
2. นางจันทร์ฉาย  สิงห์จันทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. นางสาวทิพย์เกษร   ปิกจุมปู
2. เด็กหญิงพัชรพร  สายะหมี
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  นามปัญญา
4. เด็กชายเกียรติพงศ์  ไชยบาล
5. เด็กชายเสรีภาพ  มุมวงค์
 
1. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
2. นางสาวเพ็ญนิภา  ใจจุมปู
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กชายกิตติกรณ์  สีบุญรอด
2. เด็กชายตรีวิชญ์  คำตุ่น
3. เด็กหญิงพัดธนันท์  หมั่นทำ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงใบทอง  จันทร์วัน
 
1. นางธนพร  รัศมี
2. นายสุขนิรันดร์  เปี้ยเกี๋ยง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  เสาวนะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ศรีจ๊ะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กหญิงเปรมิกา  ยี่เฮง
 
1. นางศรินทิพย์  พุทธอินทร์ศร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  แซ่สง
 
1. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  นามตื้อ
2. เด็กชายนราธิป  ทองอาษา
 
1. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
2. นางงธัญญาภรณ์   เครือคำ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจปัน
2. เด็กชายธิติวุฒิ  แก้วจันทร์
 
1. นางประนอม   อ้อยบำรุง
2. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์ขร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  การเก่ง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์ไชยา
 
1. นายสราวุธ  อ้อยบำรุง
2. นางสาวสุดารัตน์  สิงห์ขร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทาพูน
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
3. เด็กหญิงขวัญข้าว  หนุนภักดี
4. เด็กหญิงจรัญญา  เกษรพันธุ์
5. เด็กหญิงฐิติวรรณ  นันชนะ
6. เด็กหญิงดวงกมล  ปงนิกร
7. เด็กหญิงทิพฆเณศ  สุขสุนัย
8. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
9. เด็กหญิงเวธนี  เผื่อนภิญโญ
10. เด็กหญิงโยทกา  วงศ์เรือง
 
1. นายสมพงษ์  ศิริภัทรางกูร
2. นางพิศมัย  เตชะกุลวณิชย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุริยะชัย
2. เด็กหญิงบุปผาชนก  มณีวงศ์
3. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ทองคำ
4. เด็กหญิงพิยดา  ฟูแสง
5. เด็กหญิงมาลีวรรณ  ฉัตรแก้ว
6. เด็กหญิงลลิตา  มาแซะ
7. เด็กหญิงศิริพร  ใจหมั่น
8. เด็กหญิงสุรินดา  ยศธิ
9. เด็กหญิงอาภัสรา  อินต๊ะเสกษ์
10. เด็กหญิงไสลาณีย์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวสุพรรณ  สุริยะ
2. นางฉวีวรรณ  ปินตาแสน
3. นายรุ่งอรุณ  สุปัน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกนกอร  หอมนาน
2. เด็กชายณัฐพนธ์  ก๋าวงศ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  จ๊ะเอ
4. เด็กหญิงนภัสกร  แซ่แต้
5. เด็กชายปาณชัย  ใจประการ
6. เด็กหญิงปาณิสรา  อุตะมา
7. เด็กหญิงภควรรณ  คงเปี่ยม
8. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สายปัญญานิธิยศ
9. เด็กหญิงลลิดา  คันธศร
10. เด็กหญิงลลิตา  เรือนเฟย
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ใจยะคำ
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  คล้ายวงค์
13. เด็กหญิงอินทิรา  จุมปูนา
14. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรมสอน
15. เด็กหญิงเทียนทอง  หล้าแก้ว
 
1. นายวชิรศรณ์  เครือธิ
2. นางนิตยา  เครือธิ
3. นางอรัญญา  สุขเกษม
4. นางกนิษฐา  กาจินา
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
 
1. นายพรเลิศ  คำมาเร็ว
2. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงกัณณิการ์  หลงฉิม
2. เด็กหญิงจีรนันท์  สีโยธะ
 
1. นายพรเลิศ  คำมาเร็ว
2. นางธนาภา  คำมาเร็ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงสินีนาฎ  ทนันชัย
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงฐานิตา  วิรามสมบัติกุล
 
1. นายสุมิตร  สบบง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชลิตา  เครื่องสกุล
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ปอเงิน
 
1. นางสาวอัญชลี  สิริวงศ์ใจ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายวรายุทธ  ทาฟุ่น
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชุดาพร  ท่อนคำ
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. นางสาวสุวิมล  จินะปัญญา
 
1. นางสาวจตุพร  ทะนุ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงพิชญาภา  คำศรีนวล
 
1. นางวรรณรัตน์  ประวงศ์เทพ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงญาตาวี  สิงห์สมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐพรรณ  พงศ์จริน
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
2. นางปราณี  สมประสงค์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองคำ
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เบ็ญพาด
 
1. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
2. นายนิคม  นันทาทอง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายกฤษนัย  ธรรมสอน
2. เด็กชายสัญติพงษ์  แซ่จ๋าว
 
1. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
2. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายจิณณวัตร  พิษเมืองพรม
 
1. นายจำรัส  ใจมิภักดิ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องคำ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ปัญญาวงศ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วกรมไกร
3. เด็กหญิงปนัธชญา  ผัดดี
 
1. นางเครือวัลย์  เดชะตา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใจจม
2. เด็กชายศิริชัย  มูลปุก
3. เด็กชายเดวิด  ชาร์คเตื้อย์
 
1. นางพัชนีย์  ทนันชัย
2. นางสาคร  ทิพย์เมืองพรม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายศิริพงษ์  วิตฟิลด์
2. เด็กชายศุภกร  แก้วมูล
3. เด็กชายสุริยา  เถิงคำ
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายประสงค์  สารนวน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงมุฑิตา  นามวงษา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญป้อ
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงทักศินา  พร้อมบัวป่า
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
 
1. นายจำรัส  มาติ๊บ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   โนนน้อย
 
1. นายจำรัส  มาติ๊บ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หาญภิรมณ์
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คำจันทร์
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันภักดี
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทุกสุข
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
3. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
4. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
5. เด็กหญิงวิภาวดี  เจริญชีพ
6. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
7. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
8. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีประสงค์
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
2. นายจำรัส  มาติ๊บ
3. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายคเณศน์  มหามิตร
2. เด็กหญิงนริศณา  สมวัน
3. เด็กชายนฤนาท  เสมอเชื้อ
4. เด็กชายนันทวัฒน์  คำจันทร์
5. เด็กชายปวีณ์กร  ศักดิ์อนันต์
6. เด็กชายวาที  วงศ์ปัญญา
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
2. นางจินดา  พวงสุวรรณ
3. นายศัสตราวุธ  วงศ์ราษฎร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กชายวีรพัฒน์  อินแก้วมูล
 
1. นางสาวจินดารัตน์  หลวงพา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกมลาสน์  จำนงค์วารี
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีชัย
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอินทิรา  อวิสุ
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายอนุวัทย์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวคนึงรัตน์  ถุงเงิน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกมลาสน์  จำนงค์วารี
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  รักษาสัตย์
 
1. นางศจีนาถ  นวลทิม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายธนากร  อุปะนันท์
 
1. นายเมษา  ปงเทพ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. นายพิสิษฐ์  หมื่อแล
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  วิชา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงสโรชา  เพ็ชรชัยสร
 
1. นางรตา  เซ็นนันท์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายรฐนนท์  จำนงภักดิ์
 
1. นางศจีนาถ  นวลทิม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกมลาสน์  จำนงค์วารี
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 1. เด็กหญิงนภาพร  จอมแสง
 
1. นางเพ็ญพิชชา  มหาวงค์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงปิยะดา  จันทร์ขาว
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจามิกร  จิตตางกูร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุตจันทร์
3. เด็กหญิงชญาทิพย์  ทิพย์วิชัย
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิตติภานุภัคค์
5. เด็กหญิงณัชฌิตา  ธรรมวงศ์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามวงศ์
7. เด็กหญิงณาริณี  เสมอเชื่อ
8. เด็กหญิงธนัญชนก  ธนะสมบัติ
9. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำเฮือน
10. เด็กหญิงนพภัสสร  วางฐาน
11. เด็กหญิงนวพร  จำรัส
12. เด็กหญิงนันทิชา  ไชยยา
13. เด็กหญิงบุณยวีร์  สีแปง
14. เด็กหญิงปรางชนก  เคลือเนาวรัตน์
15. เด็กหญิงปวิตรา  เผ่าต๊ะใจ
16. เด็กหญิงปิยธิดา  มอริส
17. เด็กหญิงปุณยาพร  เครือสาร
18. เด็กหญิงพรนภัส  รำไพ
19. เด็กหญิงพัชรกัญญ์  วิไลรัตน์
20. เด็กหญิงพิราชลักษณ์  ใจมา
21. เด็กหญิงมนต์ชิตา  วัฒนเสนีย์
22. เด็กหญิงศศิธร  จารี
23. เด็กหญิงศุชัญนิษา  พรมเมือง
24. เด็กหญิงสิริปรางปรีญา  เรือนสอน
25. เด็กหญิงสุพัตรา  เผ่าใจมา
26. เด็กหญิงสุภรดา  พลเมืองดี
27. เด็กหญิงหยาดทิพย์  สันตะรัตติวงศ์
28. เด็กหญิงหยาดเพชร  สันตะรัตติวงศ์
29. เด็กหญิงอภิษฎา  เหล็กกล้า
30. เด็กหญิงอรยา  ณ ลำปาง
31. เด็กหญิงเกศรา  ณ ลำปาง
32. เด็กหญิงเขมจิรา  ราชสาร
33. เด็กชายเขมัสศิริ  การเร็ว
34. เด็กหญิงไพลิน  แก้วสืบ
 
1. นายสุรฉัตร  พีระพล
2. นายชานนท์  ทองหล่อ
3. นายเกียรติศักดิ์  เสมอใจ
4. นายคมกริช  เป็งเมือง
5. นายพีรันธร  ยาคำ
6. นางเนาวรัตน์  ปาวิชัย
7. นางบุญประคอง  ชัยชนะ
8. นางนงลักษณ์  มังคลาด
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายชินพัฒน์  ยศวงค์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  บัวเพ็ชร
3. เด็กชายธีธวัช  วันตุ้ย
4. เด็กชายนฤดม  ดวงวงค์
5. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีทองมาศ
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรโณ
7. เด็กหญิงพิมพิกา  แจ่มเจริญ
8. เด็กชายรัฐภูมิ  ดงกาฟู
9. เด็กหญิงสุนิสา  เพ่งพินิจ
10. เด็กชายไกรสิทธิ์  สินเปียง
 
1. นางนัยนา  ยะตา
2. นายพิเชษฐ์  ไชยบาล
3. นางสาวนารีรัตน์  โสภณ
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงฐิติภา  ไชยศรี
2. เด็กหญิงธนขวัญ  เครือคำ
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  ยะตา
4. เด็กหญิงปริญญา  บุญเก่ง
5. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองจันทร์
6. เด็กหญิงพิสิณี  ชุ่มลือ
7. เด็กหญิงมุฑิตา  บุบผาลา
8. เด็กหญิงศศิประภา  ตันวงค์
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
2. นางกรองกาญจน์  กันทะวงค์
3. นางพราวพร  ทุมแก้ว
4. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  สมเงิน
2. เด็กหญิงปนัดดา  สอนนวล
3. เด็กหญิงพรนัชชา  เพ็งวัน
4. เด็กหญิงพิชชาภา  อารมสวะ
5. เด็กหญิงวารุณี  วุสันเทียะ
6. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สีเสน
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริสวน
8. เด็กหญิงอิษยา  สุระเสียง
 
1. นางวันดี  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายประสงค์  สารนวน
3. นางจุรีรัตน์  นิลลิกา
4. นายกิตติพงษ์  เชื้อหมอ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  เพียรจริง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  บัพพาแก้ว
3. เด็กหญิงฐิติภา  ไชยศรี
4. เด็กหญิงธนขวัญ  เครือคำ
5. เด็กชายธีรศักดิ์  นราจร
6. เด็กหญิงนิชาภัทร  ยะตา
7. เด็กหญิงบุญมาศ  บุญมา
8. เด็กหญิงปริญญา  บุญเก่ง
9. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองจันทร์
10. เด็กหญิงพนิตสุภา  สามตรีเผือก
11. เด็กหญิงพิสิณี  ชุ่มลือ
12. เด็กหญิงมุฑิตา  บุบผาลา
13. เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีจันดา
14. เด็กชายวีระเดช  สิทธิจันทร์
15. เด็กหญิงศศิประภา  ตันวงค์
16. เด็กหญิงสวรินทร์  เครืออินทร์
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
2. นางกรองกาญจน์  กันทะวงค์
3. นางพราวพร  ทุมแก้ว
4. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
5. นางสาวรสสุคนธ์  จันทร์หอม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  อุระทัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สมศรี
3. นางสาวชนิสรา  รัตนชุมพร
4. เด็กชายชิษณุพงษ์  ศรีเจริญ
5. เด็กชายณัฐภัทร์  ก้อนคำ
6. เด็กหญิงพันพสา  สมศรี
7. เด็กชายศตวรรษ  ทานะมัย
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  ถิ่นกำเหนิด
9. นางสาวสุภาวิณี  สมศรี
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สมศรี
11. เด็กชายเจษฎา  ศรีสุระ
 
1. นางจันทร์พร  กัลยา
2. นายเอกชัย  แก้วก๋า
3. นายกฤษณพล  สมศรี
4. นางพรทิวา  เตชา
5. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายธนบูลย์  ฆารสิทธิ์
2. เด็กชายนฤนาท  เสมอเชื้อ
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ขยันขาย
4. เด็กชายศรรชัย  สุทธะนะ
5. เด็กชายอนุชา  สมใจ
 
1. นางสาวพรรณี  ศรีสวัสดิ์
2. นายศัสตราวุธ  วงศ์ราษฎร์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายกิตติกวิน  เขื่อนคำ
2. เด็กชายอดิเทพ  แซ่ลี
 
1. นางสาวพรรณี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ชีววงศ์ถาวร
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อินทะนนท์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญสุวรรณ์
3. เด็กชายทัตเทพ  สุริยะป้อ
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ใจพรม
5. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ฟองคำ
6. เด็กชายแทนคุณ  วังทู่
 
1. นายเกรียงศักดิ์  หลวงหาญ
2. นางนฤมล  หลวงหาญ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายชลวิทย์  ธนะศิลป์
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วคำ
3. เด็กชายวัชรพล  สีเยาะ
4. เด็กชายสมยศ  สมศรี
5. เด็กชายสุริยา  ม่อหะมัด
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมศรี
 
1. นายบรรจง  ศรีสมบัติ
2. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นายกรนภ  ธัญเจริญ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  พรมวิชัย
3. เด็กหญิงปรัชณีย์  ใจมา
4. นายวชิราวุธ  จอมภา
5. เด็กชายวรวุธ  กันเสย์
6. เด็กชายสิทธิชัย  ใจเงี้ยวคำ
7. นายสุทธิภัทร  งามดี
8. เด็กชายอภิเดช  ทรัพย์แสง
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางหนูทิพย์  จำรัส
3. นายธเนศ  ก้อนคำ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันจกปก 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อินทร์ทอง
2. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทอง
3. เด็กหญิงญาณภัทร  ศิริวงศกร
4. เด็กหญิงณี  บุญทอง
5. เด็กหญิงพัชราภา  บริพัตต์
6. เด็กหญิงวณิชยา  ศรีธิโอวาท
7. เด็กหญิงวันวิสา  ใฝ่ฟ้า
8. เด็กชายศตวรรษ  กัลยา
9. เด็กหญิงอติวัณณ์  ทองไสย์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ต้าวฮอง
 
1. นางสาววาทินี  จันทร์เดช
2. นางสาวศิริพร  สุภาษร
3. นางสาวสราญรัตน์  ไชยกุล
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนสะดี
2. นายจีระพงษ์  วงค์มา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ต๊ะวงค์
4. เด็กชายอังคเดช  จันทิ
5. นายโอบนิธิ  ธะรงค์
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา  โกสม
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สิทธินนท์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยาพิน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจพรม
 
1. นางรัชดาพรรณ  ติ๊บคำ
2. นางกรรณิการ์  นาวา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงธัญสินี  พินิจสุวรรณ
2. เด็กชายสรวิช  ใจนำปน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจติ๊บ
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกันติชา  จักปวง
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  จันทร์ชุม
3. เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยทอง
 
1. นางสาวผริดา  ปัญญาดา
2. นายวรวัตน์  ไชยวงค์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  คำวัง
2. เด็กหญิงภัทรพร  ขัติวงศ์
 
1. นางปรมาพร  โยธาวัฒนากูล
2. นางปารวีย์  สุปันตา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายภาสกร  ยะมา
2. เด็กชายศิวัชญา  ยะมา
 
1. นายชิตินทรีย์  สุภโกศล
2. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายพรหมภัสสร  อินทร์พระรักษา
2. เด็กชายสุทธินันท์  โพละ
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นางสาวประภาพรรณ  เพชรหาญ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายณัฐภูมิ  จำปาลี
2. เด็กชายศราวิน  สายเมืองใจ
 
1. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
2. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงจตุพร  นามหาไชย
2. เด็กหญิงศิริพร  พบสูงเนิน
 
1. นางอรุณี  นาแพร่
2. นางรัตติยา  แก้วมา
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายฌานวัฒน์  ไชยบาล
2. เด็กชายปฏิภาณ  มือกล้า
 
1. นายสมยงค์  บุญวราเดชา
2. นายบุญยืน  เขียวปัน
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายภูเบธศ์  เครือวงศ์
2. เด็กชายหัสดิน  สว่างเกตุ
 
1. นางสาวกุลทิพย์  ฟองสนิท
2. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กชายปณิธาน  ใฝ่ใจ
2. เด็กชายศุภชิต  ใฝ่ใจ
 
1. นายมงคล  ปราศรัย
2. นางเยาวเรศ  ฟองคำ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายปกรณ์  หล้าแก้ว
2. เด็กชายภบดี  นฤทัต
 
1. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
2. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายกุลธิดา  มููลเมือง
2. เด็กชายธนพลธ์  ยิ่งเลิศ
3. เด็กชายธัญณธรณ์  สุวรรณชื่น
 
1. นายดิเรก  สุปิ
2. นายเผด็จ  ลาวตุม
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ติ๊บเต็ม
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  หมั่นทำ
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  เครือเต๋จ๊ะ
 
1. นางอำนวย  เมฆบุญส่งลาภ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. นางสาวนพรัตน์  ฟักขำ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  มหาลือ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์ขาว
 
1. นางณัฐพร  ขันแก้ว
2. นางสาวรมัณย์ญา  หมั่นค้า
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  ใบอุบล
2. เด็กหญิงหญิง  กองมณีวงศ์
3. เด็กหญิงอัญธิกานต์  สุขไชยสงค์
 
1. นางสาวรมัณย์ญา  หมั่นค้า
2. นางศิริรัตน์  ชูกร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. นางสาวจตุพร  กะการดี
2. นางสาวสุภาพร  ไชยลังกา
3. นางสาวโชติวรรณ  โพธิศาสตร์
 
1. นางณัฐพร  ขันแก้ว
2. นางสาวรมัณย์ญา  หมั่นค้า
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงกวิสรา  จินะปัญญา
2. เด็กหญิงณัฐพร  ขอนาคกลาง
3. เด็กหญิงดวงกมล  เสือไพรงาม
4. เด็กหญิงนงนุช  ไหวหล้า
5. เด็กหญิงสาวรีย์  โพธิ์ชื่น
6. เด็กหญิงเรณุกา  จิตอารี
 
1. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
2. นางศุกลรัตน์  กันท๊ะวงค์
3. นางสาวพัชราวดี  แก้วบุญเรือง
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ใจมา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำอิ่น
3. เด็กหญิงธัญชนก  บุญมา
4. เด็กหญิงภาวิณี  บริบูรณ์
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  จินะปัญญา
6. นางสาววริษา  จิโนสา
 
1. นางสาวเหมยพิมพ์  ชุมพูเมืองชื่น
2. นางสาวจตุพร  ทะนุ
3. นางกรรณิกา  อินเป็ง
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มูลอัง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงเขมิกา  หมื่นปิงเมือง
 
1. นายภาคีนัญ  ชัยก๋า
2. นางอาทิตยา  ใจมูลมั่ง
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปัญญาวงค์
2. เด็กหญิงศิวนาถ  มุ่งเกี่ยวกลาง
3. เด็กชายอรรถพล  เรือนแก้ว
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสุพร  กันทะวัง
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เจ็งสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปิยพร  อินแก้วมูล
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  อุ่นเอ้ย
 
1. นางสาวชฎาธาร  จันนา
2. นางสาวจินดารัตน์  หลวงพา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงวริศรา  นามวงศ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นักไร่
3. เด็กหญิงเมธกานต์  เรียบร้อย
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นายธเนศ  ก้อนคำ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุดา
2. เด็กหญิงจารุมน  จันทร์คำ
3. เด็กหญิงอรปรียา  อุปเสน
 
1. นางสาวเบญญาภา  ไชยวงค์
2. นางสาวธัญญารัตน์  อินสุขิน
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สวาทนา
2. เด็กชายพงศ์พนิช  พุทธโคตร
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  เสนาวงศ์
 
1. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
2. นางวิไลพร  เวียงนาค
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงคนิชชา  ประธาน
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  พฤฒามาตย์
3. เด็กหญิงวราพร  กันทิยะ
 
1. นางปุณยาพร  อินสุขิน
2. นางสาวประภาภัทร  ใจมิภักดิ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  วงค์ติ๊บ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปิงดอย
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไชยคำ
 
1. นางแสงอรุณ  นัดดากุล
2. นางสาวกิ่งทอง  นันตาลิตร์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 1. เด็กหญิงธัญมน  วงศ์รัตน์
2. เด็กหญิงปุณยาพร  ใจบุญ
3. เด็กหญิงรวิสรา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางกฤชธิชา  อนาวงศ์
2. นางสาวภาวิดา  วงศ์ไชยา
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กหญิงชุติมา  หมื่นแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมาศ  หมื่นแก้ว
3. เด็กหญิงเอมิกา  อินต๊ะเขียว
 
1. นางเพ็ญศรี  ไชยวงศ์
2. นางวรสิริ  อักษรศิริ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กชายปรีชา  มูลยะเทพ
2. เด็กหญิงวริณดา   จันคำ
3. เด็กหญิงเขมิกา  อะคะโล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณรัชต์  สกุลนา
2. นางสาวทิพยดาวรรณ  พุทธรักษา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญมา
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ยอดสิงห์
3. เด็กหญิงสุริยา  ทองจันทร์
 
1. นางศรศรี  บุราณรมย์
2. นางปาริชาติ  กลิ่นหอม
 
148 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  กันทะเนตร
2. เด็กหญิงพิมชนก  เมืองซื่อ
3. เด็กหญิงเป็นสิริ  ปิงวงค์
 
1. นางพิมพา  อดเหนียว
2. นางจงจิตร  เมืองใจ
 
149 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงจิราภัทร  อินทร์ปรางค์
2. เด็กชายธีรภัทร์  บุญประจง
3. เด็กหญิงนันทฉัตร  กันยานะ
 
1. นางฑิฆัมพร  วงศ์ประสิทธิ์
2. นายอนุชา   อนุสสรราชกิจ
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กชายรัฐพงษ์  วรรณพรม
 
1. นางดวงเดือน  วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายทศพล  โยธา
 
1. นางสาวอุไรพร  ไชยสาร
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  อ่อนหวาน
 
1. นางรัชฎากร  ใจแก้ว
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายทศพล  กวัติภา
 
1. นางกาบจันทร์  ภาจะนนท์
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  วิชา
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  สุปิน
3. เด็กชายเด่นพงษ์  สอนผัด
 
1. นางสาวประภาศิริ  เสียงห้าว
2. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกฤติกา  สินธุสุวรรณ
2. นายธีรภัทร  ปัฐวี
3. เด็กชายแสงสุรีย์  ทองสุข
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
156 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ต๊ะหอม
2. เด็กชายพิพัฒน์  ถาเขียว
 
1. นางศรีวัย  พิพัฒน์พงศ์
2. นางสาวเอ็มวิกา  สมศรี
 
157 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กชายฐานันด์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงณัฐชา  คำลือ
 
1. นางณัฎฐณิชา  ฉั่ว
2. นางธัญธิดา  หัวนา
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงปฐมพร  ดอนทิพย์ทราย
 
1. นางสาวบังอร  ศรีใจ
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แปงคำเรือง
 
1. นางสาวแสงเดือน  สาคร
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. นางสาวกิติมา  ชาติภูมิตระกุล
 
1. นางทัศณีย์  ทะนันไชย
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  มั่นเพ็ง
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายเอกพงษ์  มุมวงค์
 
1. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงวัฒนาศิริ  โยธา
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินต๊ะคำ
 
1. นางลำพันธ์  ราษี
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายสันติ  เพ็งศรี
 
1. นายประสงค์  สารนวน
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยลังกา
 
1. นางเนียรนภา  กิจจา
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายเขตโสภณ  ถาฝัน
 
1. นางธนาภา  คำมาเร็ว
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 1. เด็กหญิงนภัสกุล  เรืองเดช
 
1. นางวันเพ็ญ  ไชยมงคล
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายพงศกร  สุนสะดี
 
1. นายประสงค์  สารนวน
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกานด์ธิดา  ทิพย์ปัญญา
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายยุติวิชญ์  นันต๊ะ
 
1. นางเนตรนภา  โกสม
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ลาฤทธิ์
2. เด็กหญิงภวิภา  ปงแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสร  อวิสุ
4. เด็กหญิงสุภาวิตา  แสนเขียว
5. เด็กหญิงอัมพิกา  นะปัญญา
 
1. นางนิตยา  เครือธิ
2. นางอรัญญา  สุขเกษม
3. นางกนิษฐา  กาจินา
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สายเมืองใจ
2. เด็กชายวิทยา  หมั่นไร่
3. เด็กหญิงวิรัลยา  บริสุทธิ์
 
1. นางสาววัชรี  แลวฤทธิ์
2. นางเสาวลักษณ์  กีพงษ์
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายธัชพล  กันต๊ะรักษา
2. เด็กชายธีรภัทร  บัวนาค
3. เด็กชายศตายุ  บัวนาค
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางสาวสวนันท์  ชัยวร
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงศรันณ์พร  ศรีครุฑธา
3. เด็กชายสุชาติ  ประดิษฐ์
 
1. นางวันเพ็ญ  ไชยมงคล
2. นางมณฑกาญจน์  คำวงค์ษา
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายจตุรวิทยร์  ยอดหอม
2. เด็กชายนครินทร์  สมนึก
 
1. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
2. นางอำพร  วงค์พรมมา
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กหญิงพิมพ์ภาภรณ์  เผ่าต๊ะใจ
2. เด็กชายวีระชิต  ชาญประเสริฐ
 
1. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
2. นางอำพร  วงค์พรมมา
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มูลเทียน
2. เด็กชายสุทธิภัทร   จ๊ะธรรม
 
1. นางพิกุล  พันธ์ุปัญญา
2. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงวริษฐา  พานทอง
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  มะโนใจ
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หล้าเฟย
2. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายรัฐพงษ์  ใจคำ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์
2. นางสาวประภาศิริ  เสียงห้าว
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายธนภัทร  ตินา
2. เด็กหญิงนภาลัย  ไชยอ้าย
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ทานะขันธ์
 
1. นางสุพรรณี  อาจหาญ
2. นายเกริกเกียรติ  ขุ่ยคำ