หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66
ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 1
ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระหว่าง วันที่ 21 - 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 <

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเอกชัย ผาบไชย ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
2 นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
3 นายนิพล เมืองชมภู รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
4 นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
5 นายพนิต ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
6 นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
7 นายประสงค์ ไก่งาม ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
8 นายธัชชัย จันทร์สาห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
9 นางละเอียด วังบุญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
10 นายวัชรินทร์ พันธ์พัฒนกุล ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
11 นายขจรศักดิ์ สีเสน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
12 นางนิภาพร ไชยรินทร์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
13 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต1 กรรมการอำนวยการ
14 นายสงัด ปินตานา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการอำนวยการ
15 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ
16 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
17 นายเอี่ยม มังคลาด ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
18 นางธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
19 นายอุทัย คิดศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
20 นางภัทรภร รัตนชมภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
21 นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
22 นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
23 นายสมชัย กาโน ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
24 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
25 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
26 นายสงัด ปินตานา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการดำเนินงาน
27 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
28 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
29 นางสาวผริดา ปัญญาดา ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
30 นางสาววาสนา ใจยะเลิศ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลพะเยา กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
31 นางจุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
32 นางสุทธิวรรณ ปิติภาคย์พงษ์ ครู โรงเรียนบ้านแม่ใจ กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
33 นายดิเรก สุปิ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
34 นายมงคล ปราศรัย ครู โรงเรียนบ้านดาวเรือง กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
35 นางสาวชญาดา ช่างสาร ธุรการ โรงเรียนอนุบาลพะเยา กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
36 ศัสตราวุธ วงศ์ราษฎร์ ธุรการ โรงเรียนบ้านต๋อม กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
37 นายพิษณุพงค์ สันทราย ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
38 นางสาวชลธิชา นนทะคำจันทร์ ธุรการ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
39 นางสาวอรพรรณ ดวงแก้ว ธุรการ โรงเรียนบ้านปางงุ้น กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
40 นางสาวพรรณวรท แท่งเงิน ธุรการ โรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
41 นายวิทวัส ใสสม ธุรการ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
42 นางสาวสรัญญา สุวรรณเกษม ธุรการ โรงเรียนบ้านม่วงคำ กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
43 นางอัญชลี วันต๊ะ ธุรการ โรงเรียนบ้านร่องห้า กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
44 นางสาวราตรีรัตน์ ใจวงศ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
45 นางสาวอลิษา จินะวรรณ์ ธุรการ โรงเรียนบ้านเหล่า กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
46 นางรุ่งอรุณ เพ็ชรฎา นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
47 นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา พนักงานบันทึกข้อมูล กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
48 นางสาวพรพิมล โพธิ์งาม ธุรการ โรงเรียนบ้านดง กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
49 นายวุฒิชัย วงค์เรือง ธุรการ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
50 นางสาวภูพิงค์ อุดแก้ว ธุรการ โรงเรียนบ้านภูเงิน กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
51 นางสุภาพร กาวาท ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่กา กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
52 นายไปยวิตร ยะตา ธุรการ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
53 นายวิทวัฒน์ ยินดี ธุรการ โรงเรียนบ้านค่า กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
54 นายอำนาจ ดูแก้ว ธุรการ โรงเรียนบ้านร่องจว้า กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
55 นางสาวเกศราภรณ์ ช่างฆ้อง ธุรการ โรงเรียนบ้านปิน กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
56 นางกานติมา สุทธเขต ธุรการ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
57 นางสหัสยา ธิอุ่น ธุรการ โรงเรียนบ้านปาง กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
58 นางสาวปรีณาภา วงศ์วิ่ง ธุรการ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
59 นางสาวปรียาภรณ์ บุญเรือง ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
60 นางรำไพ ร่องสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านห้วยบง กรรมการจัดทำข้อมูล รับรายงานผล และจัดทำเกียรติบัตร
61 นายปรีชาญ คำปินไชย ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
62 นายสมชัย กาโน ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
63 นายเอี่ยม มังคลาด ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
64 นายบรรจง ภิญโญ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
65 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
66 นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
67 นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา พนักงานบันทึกข้อมูล กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
68 นายนเรนทร์ สันทราย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
69 นายชูเกียรติ วัดขวาง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
70 นายพิษณุพงษ์ สันทราย ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
71 นายไพรวัลย์ อินต๊ะวัน ช่างไม้ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
72 นายภาณุวัฏษ์ บัวเงิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
73 ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ทุกคน โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
74 นักการภารโรง ในสังกัด สพป.พะเยา เขต 1 ทุกคน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
75 นายเชวง ยอดวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่ แสง เสียง
76 นายนิพล เมืองชมภู รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์
77 นายอุทัย คิดศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์
78 นางสวาท มอญแสง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์
79 นางธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์
80 นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์
81 นายสุรฉัตร พีระพล ครู โรงเรียนอนุบาลพะเยา กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์
82 นางชไมพร ปวงคำ ประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์
83 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์
84 นางสาวบุปผา ต่อเชื้อ ประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์
85 ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ทุกคน โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสัมพันธ์
86 นายนิพล เมืองชมภู รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายปฏิคม
87 นางธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางอัมพิกา พุทธสอน ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางลาวัลย์ คำตั๋น ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางสุพรรณ สันทราย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นายนเรนทร์ สันทราย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางสวาท มอญแสง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางอารีย์ เค้าโคน ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางจตุพร ขัดทะเสมา ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางจุฑามาศ งามจิต ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นายบรรจง ภิญโญ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นายเชวง ยอดวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางสนธยา ชัยศร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางกัลยา ดอนมูล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นางเยาวลักษณ์ ฤทธิ์ตระกูล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม
102 นางจริยา ณ ลำปาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการฝ่ายปฏิคม
103 นายนิพล เมืองชมภู รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน และพัสดุ
104 นางนิภาพร ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน และพัสดุ
105 นางสาวสายหยุด รัศมี เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน และพัสดุ
106 นายสงัด ปินตานา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ กรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน และพัสดุ
107 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน และพัสดุ
108 นางจริยา ณ ลำปาง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน และพัสดุ
109 นางกระต่าย วงศ์เรือง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน และพัสดุ
110 นางภัทรภร รัตนชมภู ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายธุรการ การเงิน และพัสดุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายบุญเรียบ มองมูล โทร. 089 758 4979
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]