หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pyo1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ฟูสีกุลโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
3. นางกัลยา ดอนมูลโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาโทกหวากกรรมการ
4. นางนิตยา ทังสนิมิตสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
5. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ฟูสีกุลโรงเรียนบ้านสันต้นผึ่งกรรมการ
3. นางกัลยา ดอนมูลโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาโทกหวากกรรมการ
4. นางนิตยา ทังสนิมิตสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
5. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีย์ ยอดใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสประธานกรรมการ
2. นางรำไพ ร่องสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายเอกชัย แก้วก๋าโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นางจันทร์จิรา ศิริอาภรณ์โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธินโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
7. นางสาวนัยนา ยะกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฟอง ใจพรมโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางมาลา อนุสรราชกิจโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
4. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษยพรรณ พรหมวาทย์โรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์โรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางอรพินธ์ เมืองชมพูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางหทัยพัชร์ คำคมโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ชูกรโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางยุพิน วงศ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นางศิริวรรณ คำภิระโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ สืบเครือโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
6. นางรพีพร ธุระโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
7. นางปุนิกา จิตตะวงค์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
8. นางเสาวลักษณ์ ตะมะพุทธโรงเรียนเจริญใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ สืบเครือโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นางลาวัลย์ คำตั๋นโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาโทกหวากกรรมการ
4. นางนิตยา ทังสนิมิตสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
5. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายโพธิ์ ทินนาโรงเรียนบ้านปางประธานกรรมการ
2. นางสายฝน ทนันไชยโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายธเนศ ก้อนคำโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน ลาภใหญ่โรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นางศิริวรรณ คำภิระโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
6. นางลดาวัลย์ สืบเครือโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
7. นางสาวรพีพร ธุระโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
8. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธินโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
9. นางสาวพวงผกา ไชยชนะโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
10. นางปุนิกา จิตตะวงค์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
11. นายสยมภู ทิมอยู่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์ฐิฏา สุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
3. นางศิรินทรณ์ จันทร์ทันโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมประพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
5. นางสาวอำพิล วิชัยโนโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์ฐิฏา สุวรรณเลิศโรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
3. นางศิรินทรณ์ จันทร์ทันโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เนียมประพันธ์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
5. นางสาวอำพิล วิชัยโนโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ คำภิระโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นางพัจนภา ชูรักษาโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา ศิริอาภรณ์โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นางกัญธนิดา โอภาสฐิติยศโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
6. นางสาวลาวัลย์ คำตั๋นโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรผู้อำนวยโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางรัชดาพรรณ ติ๊บคำโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางสุทธดา เกตุมณีแก้วโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นางศรีเพ็ญ ภู่วิเศษโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
5. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายทินกร พุ่มวิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นางสุพัตรา วิรัตน์เกษมโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
4. นางรัศมี มาดีคานโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาโรงเรียนชุมชนบ้านป่่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นางชายิกา พรมเสนโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
4. นางสาวศจี ชัยอำนาจโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นางสาวพวงผกา ไชยชนะโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
6. นางฟองจันทร์ ทองคำโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายทินกร พุ่มวิเชียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ สืบเครือโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นางลาวัลย์ คำตั๋นโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาโทกหวากกรรมการ
4. นางสุทธดา เกตุมณีแก้วโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นางสาวเกศริน สุวพันธ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางอัมรา ศรีชัยโรงเรียนบ้านจำไก่ประธานกรรมการ
2. นางสาวประทุมทอง สารศิริวงศ์โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
3. นางสาวเพียงศุภรักษ์ กันธปัญญาโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาวศจี ชัยอำนาจโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นางวรรณทนีย์ รัตนแพทย์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายธนวันต์ สายตำโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นายสกล ธุระโรงเรียนกว๊านเหนือกรรมการ
3. นางจรรยา สุขดีโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
4. นางพาดี คุ้มพวงดีโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
5. นายนิวัติ กัลยาโรงเรียนบ้านค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุริยนต์ อุ่นจะนำโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ งามจิตโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางกรกช วิชัยโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส เขียวงามโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
2. นางสาวสวนันท์ ชัยวรโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
3. นายดำรงชัย พุทธเมฆโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางกรรณิกา อินเป็งโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
6. นางจรัสศรี ชัยทองโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
7. นายสุขสันต์ เทพสืบโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
8. นางสาวกรพิน ณ ลำปางโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธนาพงษ์ สาวฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลพะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร ศรีใจโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางจตุพร พัฒน์ชูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
4. นางวาสนา เสมอเชื้อโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นายเสาร์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายธงชัย จันแย้โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่าประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสารโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางธัญธิดา หัวนาโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
4. นางกรกช วิชัยโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
5. นางพวงพิศ ปิงเมืองโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพฯ17)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมัชฌิมา เรือนสอนโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
2. นายสมพงษ์ เนียมประพันธ์โรงเรียนบ้านทุ้งต้นศรีกรรมการ
3. นางอัญชลาภรณ์ เขียวมังโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางธัญธิดา หัวนาโรงเรียนบ้านม่วงคำประธานกรรมการ
2. นายพิเชิษฐ์ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นายเกรียงไกร มาตรมูลโรงเรียนบ้านค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร มาตรมูลโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ เตชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสาวพิชญาภา ฟองคำโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางวิไล อุตรอินทร์โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเสาร์ วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีประธานกรรมการ
2. นางพวงพิศ ปิงเมืองโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพฯ17)กรรมการ
3. นางจุฑามาศ งามจิตโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นางจตุพร พัฒน์ชูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
5. นางจรรยา สุขดีโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ หล่อวงศ์โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นายสกล ธุระโรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
8. นางพาดี คุ้มพ่วงดีโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
9. นายนิวัติ กัลยาโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
10. นางวาสนา เสมอเชื้อโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
11. นายธนวันต์ สายตำโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายธงชัย จันแย้โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่าประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ อุ่นจะนำโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางธัญธิดา หัวนาโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
4. นางจุฑามาศ งามจิตโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
5. นางพวงพิศ ปิงเมืองโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพฯ17)กรรมการ
6. นางกรกช วิชัยโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
7. นางสาวบังอร ศรีใจโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
8. นายชัยวัฒน์ อินตีะสารโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
9. นายธนาพงษ์ สาวฤทธิ์โรงเรียนอนุบา่ลพะเยากรรมการ
10. นายพิเชษฐ์ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
11. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวสวนันท์ ชัยวรโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
2. นายจำรัส เขียวงามโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
3. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางจินตนา กัลยาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นายสมพงษ์ เนียมประพันธ์โรงเรียนบ้านทุ้งต้นศรีกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ เตชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
7. นายศุภโชค เครื่องแก้วโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
8. นายพงษ์ศักดิ์ มูลเมืองโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
9. นายเกรียงไกร มาตรมูลโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
10. นางปุณยาพร อินสุขินโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
11. นายเชวง ยอดวงศ์โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
12. นางฉวีวรรณ ปินตาแสนโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
13. นางอัญชลาภรณ์ เขียวมังโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
14. นางจตุพร กันต์โฉมโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
15. นางจินดา พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
16. นายสินชัย ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
17. นางธิดา ก๋าคำโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
18. นายเมืองศรี กาวินคำโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
19. นายดำรงชัย พุทธเมฆโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
20. นายโอภาส อาสนคำโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
21. นางสาวมัชฌิมา เรือนสอนโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
22. นายบรรพต อุทิศโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
23. นางสาวพิชญาภา ฟองคำโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
24. นายสุริยนต์ อุนจะนำโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
25. นางจันทร์ฉาย สิงห์จันทร์โรงเรียนบ้านปางกรรมการ
26. นางกรรณิกา อินเป็งโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
27. นางยุพาพิน ไชยบาลโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
28. นางจรัสศรี ชัยทองโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
29. นายสุขสันต์ เทพสืบโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
30. นางวิไล อุตรอินทร์โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
31. นางสาวกรพิน ณ ลำปางโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสนธยา ชัยศรโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ศุภกาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นายคชา อ่องคำโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวรสิริ อักษรศิริโรงเรียนบ้านปางประธานกรรมการ
2. นางสาวเหมยพิมพ์ ชุมพูเมืองชื่นโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวจีระภา พระวิสัตย์โรงเรียนบ้านทุ้งต้นศรีกรรมการ
5. นางสาวฉวีวรรณ หงษ์หินโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
7. นางหนูทิพย์ จำรัสโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
8. นางอภิญญา วงศ์ษาโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวลัยพรรณ ใจคำโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือประธานกรรมการ
2. นายดวง อินสุขินโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
3. นางสาวจีรภา พระวิสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นางคนึงนิจ ทวีคาโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางปรานี ดวงมณีโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
6. นายสำเนาว์ พุ่มรวมใจโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา ใจสมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสประธานกรรมการ
2. นายสันทัด ขันตีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นางประนอม อ้อยบำรุงโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นางตรีรัตน์ แก้วมูลคาโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางวลัยพรรณ ใจคำโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือประธานกรรมการ
2. นายดวง อินสุขินโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
3. นางสาวจีรภา พระวิสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นายสำเนาว์ พุ่มรวมใจโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นางปราณี ดวงมณีโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
6. นางคนึงนิจ ทวีคำโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเวชยันต์ ป้อมบ้านต้าโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)ประธานกรรมการ
2. นางพชนันท์ ณ น่านโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางศรีนวล คงสุนทรโรงเรียนบ้านสันปูเลยกรรมการ
4. นางจิตรลดา ธรรมขันโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางประนอม อ้อยบำรุงโรงเรียนบ้านต๋อมดงกรรมการ
6. นายเชิดชัย วิชัยโนโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนิวรรณ มูลสารโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุริพร วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ ณ ลำปางโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางสาวนฤมล อ่อนโรงเรียนเจริญใจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสำเนาว์ พุ่มรวมใจโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นางประนอม อ้อยบำรุงโรงเรียนบ้านต๋อมดงกรรมการ
3. นายเชิดชัย วิชัยโนโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการ
4. นางศรีนวล คงสุนทรโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
5. นางพชนันท์ ณ น่านโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางจิตรลดา ธรรมขันโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพร กันทะวังโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสประธานกรรมการ
2. นางกฤตยา หิศรนุสรณ์โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นายสิรภพ ฟูคามีโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางศรีนวล คงสุนทรโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
3. นางสาวจีรภา พระวิสัตย์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นางปรานี ดวงมณีโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นางสมบูรณ์ ศุภกาโรงเรียนไทยรัฐวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางวลัยพรรณ ใจคำโรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือประธานกรรมการ
2. นายสำเนาว์ พุ่มรวมใจโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางคนึงนิจ ทวีคำโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นายดวง อินสุขินโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
6. นางจิตรลดา ธรรมขันโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้าโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)ประธานกรรมการ
2. นางประนอม อ้อยบำรุงโรงเรียนบ้านต๋อมดงกรรมการ
3. นายเชิดชัย วิชัยโนโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการ
4. นางพชนันท์ ณ น่านโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
5. นางสนธยา ชัยศรโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นายชาญ ธนะโรงเรียนห้วยแก้วกรรมการ
7. นายบุญเรียบ มองมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
8. นายคชา อ่องคำโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายหรินทร์ อินสุขินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ อินทร์ศรโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางสาวกฤติมา มะโนพรมโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นายจิระพงษ์ ใบทองโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
5. นางลัดดา ชูมนตรีโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
6. นางสาวปทิตตา จารัสโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
8. นายศรีศักดิ์ วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
9. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
10. นางอภิญญา วงศ์ษาโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
11. นางวิไลพร เวียงนาคโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายหรินทร์ อินสุขินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ อินทร์ศรโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางสาวกฤติมา มะโนพรมโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นายจิระพงษ์ ใบทองโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
5. นางลัดดา ชูมนตรีโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
6. นางสาวปทิตตา จำรัสโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
7. นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
8. นายศรีศักดิ์ วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
9. นางประนอม อ้อยบำรุงโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
10. นางอุบลรัตน์ ณ ลำปางโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
11. นางวิไลพร เวียงนาคโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพิศมัย เตชะกุลวนิชย์โรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน เขียวปันโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพิศมัย เตชะกุลวณิชย์โรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน เขียวปันโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นางเพชรรัตน์ ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณ สุริยะโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน เขียวปันโรงเรียนบ้านป่าแฝกสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางโสภา จันทร์ถนอมโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางจารุภัทร เหล่ารักผลโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายสมชาย ชัยทองโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
6. นายประหยัด กันทิมาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านวังขอนแดงประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางยุพดี วังกาวรรณโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นางสายพิณ นิลประภาโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านวังขอนแดงประธานกรรมการ
2. นางเพชรรัตน์ ศรีเทพโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางยุพดี วังกาวรรณโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
4. นางสายพิณ นิลประภาโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พันธ์ พันธ์ปัญญาโรงเรียนบ้านจำไก่ประธานกรรมการ
2. นายเกษตร วงค์ประสิทธ์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
3. นางจารุภัทร เหล่ารักผลโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นายสมชาย ชัยทองโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นางเนตรนภา เหล็กกล้าโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
6. นายประดิษฐ์ พินิจโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอดุลย์ ไชยวงศ์โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ประธานกรรมการ
2. นางกัญนิภา บุญมาวงศ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสุจิตรา ศักยพันธ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางราณี สุตาโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ นัดดากุลโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นายสุทรานพ ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางราณี สุตาโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ นัดดากุลโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นายสุทรานพ ไชยสิงห์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์นวล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นางรัชฎากร ใจแก้วโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวศรีวรรณ ศรีวิราชโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอำภา ยารังษีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางนิภาพร บุญถึงโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
4. นางสุดา อุทิศโรงเรียนบ้านแม่อิงกรรมการ
5. นางปราณี สมประสงค์โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีวรรณ ศรีวิราชโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอำภา ยารังษีโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางนิภาพร บุญถึงโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
4. นางสุดา อุทิศโรงเรียนบ้านแม่อิงกรรมการ
5. นางปราณี สมประสงค์โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ อ้อยบำรุงโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายปัญจะ เลี้ยวสกุลโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
3. นายบุญเถียน เมืองใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นายวิสุทธ์ ไชยปินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นายเดชา ยอมทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
6. นางแสงอรุณ นัดดากุลโรงเรียนบ้านดงอินดากรรมการ
7. นางเนตรนภา เหล็กกล้าโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
8. นางเพ็ญศรี วันแก้วโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูสังฆรักษ์วชิระ ชมภูสารโรงเรียนพินิตประสาธน์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิชัย สิทธิวงศ์โรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
3. นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นายบุญเถียร เมืองใจโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นางแสงอรุณ นัดดากุลโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระสุเมธา กัตฺตปญโญโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
2. นายกิตติคุณ เมฆอากาศโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี วันแก้วโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นายถนอม นาแพร่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นายพรเลิศ คำมาเร็วโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นายบุญเย็น วีระตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
6. นายธวัชชัย ยอดยิ่งโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
7. นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
8. นายบรรจง ภิญโ่ญโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
9. นายสมชัย กาโนสพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์โรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นายถนอม นาแพร่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นายบุญเย็น วีระตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นายธวัชชัย ยอดยิ่งโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายบรรจง ภิญโญโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
7. นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
8. นายสมชัย กาโนสพป.พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายกิจจา จาวรรณกาศโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ คำวงษาโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นายสัญญา มหาวงศนันท์โรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
4. นายชูเกียรติ เรือนกูลโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นายสัญญา เลิศหล้าโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
6. นางมาลี นันตาลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
7. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
8. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
9. นายบรรจง ภิญโญโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
10. นางพัจนภา ชูรักษาโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
11. นายเกริกเกียรติ ขุ่ยคำโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
12. นางหทัยพัชร์ คำคมโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
13. นายพงษ์ศักดิ์ สุยะโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
14. นายพรพิชิต ฟองสนิทโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
15. นายวีนัส ปาใจโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
16. นายพรเลิศ คำมาเร็วโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
17. นายพิทักษ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านทุ้งต้นศรีกรรมการ
18. นายสุชิน นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
19. นายจงรัก ตุ้ยดีโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
20. นายบุญเย็น วีระตาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
21. นายทะวัฒ ทองจันทร์โรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
22. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
23. นายประชา หาญจริงโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
24. นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
25. นายบารมี โพธิมาโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
26. นายถนอม นาแพร่โรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
27. นายวชิรศรณ์ เครือธิโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
28. นายเกียรติพงษ์ วงค์กาศโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
29. นายถนอม ธินะโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
30. นางสมพร เสมอใจโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงสพป พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางภคพร เพชรประดับโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
3. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
4. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธิน โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
6. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
7. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดสพป พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
4. นางภคพร เพชรประดับโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
5. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธิน โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงสพป พะเยา เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. พระนฤเบศร์ ชัยวังราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
8. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
9. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
10. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
11. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิบโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
12. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดสพป พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นางภคพร เพชรประดับโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
4. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธิน โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นางกฤษฏาพร นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
7. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
8. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
9. นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงสพป พะเยา เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดสพป พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
5. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธิน โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นางกฤษฏาพร นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
8. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. พระนฤเบศร์ ชัยวังราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
8. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
9. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
10. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
11. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิบโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
12. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. พระนฤเบศร์ ชัยวังราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
8. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
9. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
10. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
11. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิบโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
12. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. พระนฤเบศร์ ชัยวังราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
8. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
9. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
10. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
11. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิบโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
12. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
4. นางภคพร เพชรประดับโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
5. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธิน โรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
4. นางภคพร เพชรประดับโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
5. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. พระนฤเบศร์ ชัยวังราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
8. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
9. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
10. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
11. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิบโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
12. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. พระนฤเบศร์ ชัยวังราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
8. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
9. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
10. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
11. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิบโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
12. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคประธานกรรมการ
2. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นางภคพร เพชรประดับโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นางลักษณะ พวงสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
6. นางกฤษฏาพร นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
7. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางกฤษฏาพร นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธิน โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นายเดชา ยองทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
6. นายอุทัยวรรณ เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. พระนฤเบศร์ ชัยวังราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
8. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
9. นายสมบูรณ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
10. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
11. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิบโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
12. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
5. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
6. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต่อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
5. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
6. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ดำรุงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
5. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
6. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
5. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
6. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ชัย ดำรงพุฒิเดชาโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายวรพล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
4. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นายสงัด ปินนาตาสพป พะเยา เขต 1กรรมการ
6. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ ภาชนะโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ไชยสกุลโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
6. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
7. นายนรา สุยะเพี้ยงโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ ภาชนะโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ไชยสกุลโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
5. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
6. นายนรา สุยะเพี้ยงโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ ภาชนะโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวถาวรนิชา ยารังษีโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางอุษณีย์ ไชยสกุลโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
6. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
7. นายนรา สุยะเพี้ยงโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ ภาชนะโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ไชยสกุลโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประสงค์ สารนวนโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นายเอกพจน์ ฟองจำโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
6. นายนรา สุยะเพี้ยงโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ ทองหล่อโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
4. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นายสงัด ปินนาตาสพป พะเยา เขต 1กรรมการ
6. นางนันนภา เขียวงามโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางนันนภา เขียวงามโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
5. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ ทองหล่อโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางนันนภา เขียวงามโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นายมงคล สมณาศักดิ์โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไทยสำราญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ ทองหล่อโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางอินทิรา พุ่มร่วมใจโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางนันนภา เขียวงามโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
5. นายมงคล สมณาศักดิ์โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายจักรพันธ์ ภาชนะโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ประธานกรรมการ
2. นายสงัด ปินตานาสพป.พะเยา เขต 1กรรมการ
3. นายนรา สุยะเพี้ยงโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
4. นายกวี บุญกว้างโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
2. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางอรวรรณ ชัยเรืองวุฒิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
4. นางรักษิณา วงศ์ษาโรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกุล)กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางรักษิณา วงศ์ษาโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกุล)กรรมการ
2. นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางอรวรรณ ชัยเรืองวุฒิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางกนิษฐา กาจินาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางปานเลขา สารศรีโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรักษิณา วงศ์ษาโรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกุล)กรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยโรงเรียนอนุบา่ลพะเยากรรมการ
3. นางกัลยา สุวรรณพัฒน์โรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
4. นางอนงค์ เครือชัยวัฒนาโรงเรียนบ้านสันป่างิ้วกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางรักษิณา วงศ์ษาโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกุล)กรรมการ
2. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางอรวรรณ ชัยเรืองวุฒิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46กรรมการ
4. นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญสพป พะเยา เขต 1กรรมการ
2. นางภัทรภร รัตนชมพูโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายณัฐนันท์ นนท์ศรีโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
2. นายขวัญชัย ตาสาโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
3. นายบรรจง ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
4. นายสุขสันต์ เทพสืบโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองโรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
6. นายสมเกียรติ อ้อยหวานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
7. นายฉลาด เสนาธรรมโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
2. นายฉลาด เสนาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
3. นายบรรจง ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
4. นายบรรจง ภิญโญโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
5. นายสุชิน นครไทยภูมิโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
6. นายจงรัก ตุ้ยดีโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสินชัย ไชยโพธิ์โรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
2. นางพชรภัทร ปินตานาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางจงศิริ เหมือนเพ็ชรโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางหนูทิพย์ จำรัสโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจงศิริ เหมือนเพ็สโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
2. นางพชรภัทร ปินตานาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางพิมพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางหนูทิพย์ จำรัสโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ตะมะพุทธโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
6. นางฟองจันทร์ ทองคำโรงเรียนบ้านทุ้งต้นศรีกรรมการ
7. นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเกษม กาจินาโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน สาครโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดหทัย ฟองจำโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเรวัฒน์ ไชยบาลโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายธนดล นิติมณฑลโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นายนพดล เทพวงค์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายดิเรก สุปิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46ประธานกรรมการ
2. นายเสนอ หน่อแก้วโรงเรียนบ้านแม่ใจ(ศรีถ้อย)รองประธานกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ เครื่องสนุกโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี นาแพร่โรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนิภา ใจจุมปูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นายประหยัด ใฝ่จิตโรงเรียนเจริญใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายโกศล ศรีตระกูลโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่าประธานกรรมการ
2. นายสมยงค์ บุญวราเดชาโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวธัญวลัย ฟูเชื้อโรงเรียนอนุบา่ลพะเยากรรมการ
4. นางอรุณี นาแพร่โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
5. นางรัตติยา แก้วมาโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกิตติคุณ เมฆอากาศโรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ซาวคำโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนิภา ใจจุมปูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางณิชฌัช มากสุขโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ มหานิลโรงเรียนบ้านร้องประธานกรรมการ
2. นางจันทรัตน์ เลิศทองโรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)รองประธานกรรมการ
3. นายมงคล ปราศรัยโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ ๑๗)กรรมการ
4. นายดิเรก สุปิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
5. นางอรุณี นาแพร่โรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
6. นางรัตติยา แก้วมาโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางจันทรัตน์ เลิศทองโรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ชุ่มใจโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพล แก้วมาโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นายสมพงษ์ มหานิลโรงเรียนบ้านร้องกรรมการ
5. นายมงคล ปราศรัยโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ ๑๗)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชิตินทรีย์ สุภโกศลโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เดชะบุญโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวรโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายชาญ ธนะโรงเรียนบ้านห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล ปราศรัยโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ ๑๗ )กรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นายกฤษดา เดชะบุญโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
6. นายดิเรก สุปิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์โรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายชาญ ธนะโรงเรียนบ้านห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายมงคล ปราศรัยโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ ๑๗ )กรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นายกฤษดา เดชะบุญโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
6. นายดิเรก สุปิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิชัย ประสาทโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เครือนพรัตน์โรงเรียนบ้านร่องปอกรรมการ
3. นายเทียนชัย วงศ์ไชยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นายสมเกียรติ อุทธโยธาโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวินิจ ราชเนตร์โรงเรียนบ้านปางงุ้นประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เดชะบุญโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางพวงผกา ปวงฟูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นายจิราวุฒิ สมวงษาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอรุณ วังกาวรรณโรงเรียนบ้านวังขอนแดงประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นายเผด็จ ลาวตุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
4. นางสุดา อนุวงศ์โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกุล)กรรมการ
5. นายมนตรี เครือนพรัตน์โรงเรียนบ้านร่องปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมพิศ สุภารัตน์โรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เดชะบุญโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางนันทนี ศักดิ์สรโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นางรัตติยา แก้วมาโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ สุวรรณโฆษิตโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
6. นายจิราวุฒิ สมวงษาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ ทะปัญญาโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการ
3. นางสาวรัฐพร ไชยวุฒิโรงเรียนห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางปิ่นแก้ว จันทร์ยอดโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
5. นางพัชนีย์ ทนันชัยโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางศรศรี บุราญรมณ์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางมัลลิกา ไชยญาติโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพยดาวรรณ พุทธรักษาโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
3. นางสุดา อนุวงศ์โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกุล)กรรมการ
4. นางสาวอัมภาวรรณ สุโรพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
5. นางสาวสุพิน ไชยจำเริญศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านปางประธานกรรมการ
2. นางมาลี นันตาลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นางนงคราญ วงศ์ขัติย์โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวชนรดา ดำรงวิริยะนุภาพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ อุทธโยธาโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
3. นายชลิตพันธ์ สำราญสุขโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
4. นายสุรพล นันตาลิตโรงเรียนบ้านดอกคำใต้กรรมการ
5. นายอรุณ วังกาวรรณโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี วงศ์หาญโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย)ประธานกรรมการ
2. นายวินิจ ราชเนตร์โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
3. นายจิราวุฒิ สมวงษาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางสาวพรรณี ศรีสว้สดิ์โรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายกฤษฎา เดชะบุญโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
6. นางนันทนี ศักดิ์สรโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
7. นางรัตติยา แก้วมาโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
8. นางพัชราภรณ์ สุวรรณโฆษิตโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
9. นางสาวชนรดา ดำรงวิริยะนุภาพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพวงผกา ปวงฟูโรงเรียนบ้านต๋อมดงประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพยดาวรรณ พุทธรักษาโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
3. นางมาลี กงไกรลาศโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
4. นางมัลลิกา ไชยญาติโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสุภาพร ศักดิ์สูงโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านปางประธานกรรมการ
2. นางมาลี นันต๊ะลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นางนงคราญ วงศ์ขัติย์โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอัมพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านหนองสระประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมภาพรรณ สุโรพันธ์โรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
3. นางมาลี กงไกรลาศโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณ วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้กรรมการ
5. นายอรุณ วังกาวรรณโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางพวงผกา ปวงฟูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นางนงคราญ วงศ์ขัติย์โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอัมพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านหนองสระประธานกรรมการ
2. นายภาคีนัญ ชัยก๋าโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ากรรมการ
3. นายวิชัย ประสาทโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
4. นางพัชนีย์ ทนันชัยโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
5. นางสาวรัฐพร ไชยวุฒิโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวชนลดา ดำรงวิริยะนุภาพโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางมาลี นันต๊ะลิตโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุดา อนุวงศ์โรงเรียนบ้านเจน (เจนจันทรานุกุล)ประธานกรรมการ
2. นางปิ่นแก้ว จันทร์ยอดโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นางอัมพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
4. นางพวงผกา ปวงฟูโรงเรียนบ้านต๋อมดงกรรมการ
5. นางสุภาพร ศักดิ์สูงโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐพร ขันแก้วโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
2. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางศรศรี บุราณรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวรัชนีกร พันธ์พัฒนกุลผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวประธานกรรมการ
2. นางศศิวิมล ทะปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยเคียนกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ ไชยเพ็ญโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
4. นางละเอียด ขวัญตนโรงเรียนบ้านต๋อมดงกรรมการ
5. นางดวงสมร เครือตาโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
6. นางวิยะดา จิตชูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
7. นางสมพร วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
8. นางฑิฆัมพร วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุงศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นางอัญญาพิมพ์ ศิริวิชชากุลโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางประนอม ศักดิ์สูงโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่ากรรมการ
4. นางกิ่งทอง วงศ์ชัยโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
5. นางสาวอุษณีย์ ลักษณะโยธินโรงเรียนบ้านแม่่จว้ากรรมการ
6. นางจุรีย์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางกัญชพร เผ่าฟูโรงเรียนบ้านสันป่างิ้วกรรมการ
8. นางชไมพร สุขยิ่งโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอรุณ จันสาโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
2. นางสุพรรณี อาจหาญโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางสาวโชติมล คำใจโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นายทัศนพงษ์ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์นวล สมศรีโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นางรัชฎากร ใจแก้วโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอรุณ จันสาโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
2. นางสาวโชติมล คำใจโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
3. นางสุพรรณี อาจหาญโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
4. นางภัทรภร รัตนชมภูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย แก้วก๋าโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ชูกรโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางพัจนภา ชูรักษาโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอรุณ จันสาโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
2. นางสุพรรณี อาจหาญโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางสาวโชติมล คำใจโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นางสมพร วงศ์ขัติย์โรงเรียนบ้านดาวเรืองกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพร วงศ์ขัติย์โรงเรียนบ้านดาวเรืองกรรมการ
2. นางอุไร ปิงน้ำโท้งโรงเรียนบ้านกาดถีกรรมการ
3. นางปรมาภรณ์ โยธาวัฒนากุลโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
4. นายธเนศ ก้อนคำโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
2. นางอุท้ยวรรณ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางฟองจันทร์ ทองคำโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นางวันดี วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นางมาลี นันตาลิตะโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจงศิริ เหมือนเพ็ชรโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
2. นางพชรภัทร ปินตานาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
3. นางพิมพร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางหนูทิพย์ จำรัสโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ตะมะพุทธโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
6. นางฟองจันทร์ ทองคำโรงเรียนบ้านทุ้งต้นศรีกรรมการ
7. นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
8. นายสมพงษ์ ศิริภัทรางกูรโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายสุพจน์ นันตาโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสาวลฎาภา ลือเรืองโรงเรียนบ้านเจน(จันทรานุกูล)กรรมการ
4. นายคมคง บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางสาวชไมพร เชียงมูลโรงเรียนบ้านร่องปอกรรมการ
6. นางพรพิมล จิตตางกูรโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
7. นายสงัด ปินนาตาสพป พะเยา เขต 1กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมาโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
2. นายสุพจน์ นันตาโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
3. นางสาวลฎาภา ลือเรืองโรงเรียนบ้านเจน(จันทรานุกูล)กรรมการ
4. นายคมคง บุญเรืองโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางสาวชไมพร เชียงมูลโรงเรียนบ้านร่องปอกรรมการ
6. นางพรพิมล จิตตางกูรโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
7. นายสงัด ปินนาตาสพป พะเยา เขต 1กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์กรรมการ
2. นางธนพร รัศมีกรรมการ
3. นางอรัญญา สุขเกษมกรรมการ
4. นางเกศริน กันทิสากรรมการ
5. นางฐิติมา ธะนูกรรมการ
6. นายจิรัชญ์ ต๊ะคำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเกศริน กันทิสากรรมการ
2. นางธนพร รัศมีกรรมการ
3. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์กรรมการ
4. นางฐิติมา ธะนูกรรมการ
5. นางอรัญญา สุขเกษมกรรมการ
6. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. พระนฤเบศร์ ชัยวังราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
8. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
9. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
10. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
11. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิบโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
12. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. พระนฤเบศร์ ชัยวังราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
8. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
9. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
10. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
11. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิบโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
12. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเกศริน กันทิสากรรมการ
2. นางธนพร รัศมีกรรมการ
3. นางอรัญญา สุขเกษมกรรมการ
4. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์กรรมการ
5. นางฐิติมา ธะนูกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายแสวง กันทะพะเยาโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นายจารุวัฒน์ ไชยเทพโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. พระนฤเบศร์ ชัยวังราช โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
6. นางสาวจตุพร ทะนุโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
7. นายสมบูรณ์ เลิศคำโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
8. นายจำรัส ใจมิภักดิ์โรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
9. นายสมพงษ์ พินิจสุวรรณโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
10. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
11. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงิบโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
12. นางสาวประภาศรี เครือจักรโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
13. นางสาวฐิติภาวรรณ์ นนท์ธนาสกุลโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
14. นายสมพงษ์ ศิริภัทรางกูรโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
15. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจิรัชญ์ ต๊ะคำกรรมการ
2. นางธนพร รัศมีกรรมการ
3. นางอรัญญา สุขเกษมกรรมการ
4. นางฐิติมา ธะนูกรรมการ
5. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์กรรมการ
6. นางเกศริน กันทิสากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำกรรมการ
2. นางเกศริน กันทิสากรรมการ
3. นางธนพร รัศมีกรรมการ
4. นางอรัญญา สุขเกษมกรรมการ
5. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์กรรมการ
6. นางฐิติมา ธะนูกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
11. นางสาวฐิติภาวรรณ์ นนท์ธนาสกุลโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเกศริน กันทิสากรรมการ
2. นางธนพร รัศมีกรรมการ
3. นางอรัญญา สุขเกษมกรรมการ
4. นางฐิติมา ธะนูกรรมการ
5. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์กรรมการ
6. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์กรรมการ
2. นางฐิติมา ธะนูกรรมการ
3. นางเกศริน กันทิสากรรมการ
4. นางอรัญญา สุขเกษมกรรมการ
5. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำกรรมการ
6. นางธนพร รัศมีกรรมการ
7. นายเอี่ยม มังคลาดสพป พะเยา เขต 1กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางเนียรนภา กิจจาโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายประทาน พวงสุวรรณโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นายกรีฑาพล ไทยสำราญโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
7. นางอรัญญา สุขเกษมโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
8. นายศุภจิต ขาวแดงรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
9. นายนพพร กิจจาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
10. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำกรรมการ
2. นางธนพร รัศมีกรรมการ
3. นางเกศริน กันทิสากรรมการ
4. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์กรรมการ
5. นางฐิติมา ธะนูกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฐิติมา ธะนูกรรมการ
2. นางธนพร รัศมีกรรมการ
3. นางเกศริน กันทิสากรรมการ
4. นางสาววัชรี แลวฤทธิ์กรรมการ
5. นางอรัญญา สุขเกษมกรรมการ
6. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำกรรมการ
7. นายเอี่ยม มังคลาดสพป พะเยา เขต 1กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
2. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางวรรณา ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางทัศณีย์ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางวัชรา ชูเกษโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
6. นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรบำรุงสพป พะเยา เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
2. นางวรรณา ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางทัศณีย์ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
5. นางพิกุล พันธุ์ปัญญาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
2. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางวรรณา ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นางทัศณีย์ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา สินเปียงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวประภาพัฒน์ เพ็รัตน์บำรุงสพป พะเยา เขต 1กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
2. นางวรรณา ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางทัศณีย์ ทะนันไชยโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นางพิกุล พันธุ์ปัญญาโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา สินเปียงโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายทัศนพงษ์ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
2. นางอุท้ยวรรณ เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ปวงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
4. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน สาครโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางณิชชณัช มากสุขโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
2. นายนพพล เทพวงค์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวรโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทัศนพงษ์ ต๊ะคำโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
2. นางอุท้ยวรรณ เจริญยิ่งโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ปวงแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
4. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน สาครโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางณิชชณัช มากสุขโรงเรียนบ้านทุ้งต้นศรีกรรมการ
2. นายนพพล เทพวงค์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวรโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นางสาวประภาศรี เครือจักรโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการ
2. นางศรศรี บุราณรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นายอุทัย คิดศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
4. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
5. นายวินิจ ราชเนตร์โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ อาจหาญโรงเรียนบ้านแม่จว้ากรรมการ
2. นางศรศรี บุราณรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นายอุทัย คิดศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1กรรมการ
4. นางสุพรรณ สันทรายโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
5. นายวินิจ ราชเนตร์โรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายบุญเรียบ มองมูล โทร. 089 758 4979
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]