รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงธิมาพร  สมบูรณ์
 
1. นางพิศมัย  ปานเทศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อู่เงิน
 
1. นางวิไลวรรณ  เสนาธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงวริศรา  โชติสันเทียะ
 
1. นางสาววันวิภา  แก้วบุญศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุก 1. เด็กชายจักรภัทร  พันธุชาญ
 
1. นางรุ่งนภา  เสรีรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 1. เด็กหญิงอรปรียา  ดาจันทร์
 
1. นางธัญมน  จันนันทะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  วรรณทะนะ
 
1. นางสุทิน  นาสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา  กาศอุดม
 
1. นางเฉลียว  บุญเกตุ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงเรวดี  ใจบุตร
 
1. นางสุทิน  เหว่าโต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงนันทัชพร  กวางสบาย
 
1. นางมันทณา   ศรีปินตา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายชัยณรงค์  ภัคศุภร
 
1. นางเบญจภรณ์  ชมเชย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กหญิงสุจิตรา  สุระบัตร
 
1. นางกัลยา  คำก๋อง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กหญิงกฤติกา  กบเสาร์
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ทะสะวะดี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เปียงดี
 
1. นางสาวอภิชญา  สีตะวัน
2. นางสาวทัศนวรรณ  ธรรมศานติบูรณ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แพงคำ
2. เด็กหญิงดาริกา  ขวัญยืน
 
1. นายกฤดาเดช  รัตนกัลยา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล  ต่างใจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัตรพิมล   พูคุ้ม
2. เด็กหญิงสิตานันท์    ผัดหล้า
 
1. นางภาวนา  สังศรีสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายณัฐธนดล   ยศเลิศ
 
1. นายเอกลักษณ์  ขัติบุญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงจีราพร  กองโกย
 
1. นางสาวศิรินภรณ์  โคนโท
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงทอง 1. เด็กหญิงกุลนารี  เรือนป๊ก
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  จันทร์หมื่น
3. เด็กชายธราธา  ดาวเรือง
 
1. นางเอมอร  ประไพศรี
2. นางจารุนันท์  สลักลาย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 1. เด็กหญิงประภัสสร  พานิชย์
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใจมา
3. เด็กชายสุกฤษฏิ์   ก๋าติ๊บ
 
1. นายเอกลักษณ์  อินกัน
2. นายพจน์  ปิติจะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายชัชพล  สุกใส
2. เด็กชายสืบศิลป์  วีระศรี
 
1. นายเชาวลิต  กลไกร
2. นางสาวธัญญานุช  เพลิดเพลิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กหญิงรุ้งดาว  ปุ๊ดหม่น
2. เด็กหญิงลักษณวรรณ  ดอกคำดี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชุมภูหมุด
2. นางสาวกชพร  มะโนสอน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. เด็กชายทินภัทร  ปะวะศรี
 
1. นายบุญส่ง  ปลาส่วน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
2. เด็กหญิงษุเมษา  ฆ้องชัย
3. เด็กหญิงเขมิกา  งามทรง
 
1. นางสาววาสนา  ไชยชมภู
2. นางสาวพรประชา  สุดแดน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แปง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เรือนป๊ก
2. เด็กหญิงณัฐริกา  โกสินทร์
3. เด็กชายสิงหนาท  เชื้อสุยะ
 
1. นายกิตติภณ  ติ๊บมา
2. นางเรณู  ปัญญาสงค์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา    สีเทา
2. เด็กหญิงวริศรา   สีใจ
3. เด็กหญิงอนันตญา   นามวงค์
 
1. นางวันเพ็ญ  สีสุข
2. นางชวนพิศ   เจริญชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  จันทร์ดา
2. เด็กหญิงพิชชาอร  วิมาลา
3. เด็กหญิงพิชญาภา  วิมาลา
 
1. นางชวนพิศ   เจริญชัย
2. นางบุษบา   เพิ่มขึ้น
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  เลาคุ้ม
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เครือคำ
3. เด็กหญิงปรานปรีญา  เอมะสุวรรณ
 
1. นายสรรเสริญ  ไชยเววา
2. นายกษรัช  ปุญชุพิศาล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายธนดล  พรรณนา
2. เด็กชายปฏิภาณ  สีเสวก
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมเสน
 
1. นายนครินทร์  รบชนะภัย
2. นายวัชรากร  กิติศักดิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพูน 1. นางสาวกรวิกา  แก้ววัน
2. เด็กหญิงวณิดา  สุขสาคร
3. นางสาวเวณิกา  เพิ่มพูน
 
1. นางสาวนพรัตน์  ศักลอ
2. นางนิภารัตน์  ชำนาญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีวิเลิศ
2. เด็กชายรัชพล  ผันผ่อน
 
1. นางสาววรรณิกา  ปาแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายธวัชชัย  ผึ้งเปี้ย
2. เด็กชายพิพัฒน์  ผึ้งเปี้ย
 
1. นางสาววนิดา  วงศ์ไทยดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลง 1. เด็กชายพันธกานต์   อุดนันตา
2. เด็กชายอริญชัย  เชียงน้อย
 
1. นางสาวศันสนีย์   จันทร์ใส
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เป็นโตน
2. เด็กชายเจตนัตว์  ธรรมลังกา
 
1. นางวราภรณ์  ธมิกานนท์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัชพล  ขัดคำ
2. เด็กชายภูวนาท  มาลี
 
1. นายไพโรจน์  สุยะสา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กชายวีระพงศ์  อิ่มทรัพย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขอบปี
 
1. นางสุพรรษา  ยาสมุด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงนพรดา  ทองธานี
2. เด็กหญิงภารพร  เพ็ชรประจำ
3. เด็กหญิงวริศรา  ถนอม
4. เด็กหญิงสุทธิมนต์  ช้างดำ
5. เด็กหญิงอริญชยา  เหรียญทอง
 
1. นางนวรัตน์  จิตบุณยเกษม
2. นายสมโภช  สุขทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายจักรภัทร  ทองธานี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  วงศ์วาร
3. เด็กหญิงณชนธัญ  เปลี่ยนอ่ำ
4. เด็กหญิงประกายกานต์  ตินอน
5. เด็กหญิงสุภาพร  จินดาขัด
 
1. นางนวรัตน์  จิตบุณยเกษม
2. นางพัชรียา  วงค์บุญมา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ปาแสน
2. นายณัฐปคัลป์  ใจจันทร์
3. เด็กหญิงปานใจ   คำน้อย
4. เด็กชายราชันย์   ทนันชัย
5. เด็กชายราเชนทร์   ทนันชัย
 
1. นางสุภาพ   วงศ์ปินตา
2. นางสาวเจนรินทร์  วงค์พิชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงกมลชนก   แก้วติ๊บ
2. เด็กหญิงจิระประภา   โค้คำหล้า
3. เด็กหญิงชนาธาร    อ่อนศรี
4. เด็กชายพีระวิชญ์   ทฤษฎีชวลิต
5. เด็กหญิงวรัญญา   ผายาว
 
1. นายสมคิด   ทาชุ่ม
2. นางอุบล   ทาชุ่ม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงจันทิมา  นุคำ
3. เด็กหญิงนันทชารัตน์  ไพคำนาม
4. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ปัญญาสา
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  นุนำ
 
1. นางวิภาวรรณ  ฝั้นเครือ
2. นางสาวชุติธร  มั่งคั่ง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  เรียนมั่น
2. เด็กหญิงภคนันท์  แสนหลวงอินทร์
3. เด็กชายภานุพล  ขำหวาด
4. เด็กชายสิทธิชา  หม้อกรอง
5. เด็กหญิงอริศรา  จิตกิตติรัตนา
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  นันตาเครือ
2. นายณัฐพันธ์  จันดี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กชายธนธรณ์  วงค์วิง
2. เด็กชายธีรเทพ  กันหาซิน
3. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ทองดอนน้อย
4. เด็กหญิงนิชกานต์  อุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงอติพร  ทองคำ
 
1. นายมนตรี  ถาบูรณะพงศ์พันธ์
2. นายเวหา  จีทา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  โนกา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุทะนันท์
3. เด็กหญิงกันยารัตน์  หล้าดอก
4. เด็กหญิงกาญจน์หทัย  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงจินัฐตา  วงค์ทาเหลือง
6. เด็กหญิงจินัฐตี  วงค์ทาเหลือง
7. เด็กชายจีรภัทร  เทศสาย
8. เด็กชายชนน  แข่งขัน
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาดอก
10. เด็กชายธนาทร  จันตา
11. เด็กหญิงนภัสสร  สูงคำ
12. เด็กชายพีรณัฐ  ติ๊บหล้า
13. เด็กชายพุฒิเมธ   คนธรรพ์
14. เด็กชายภูมิ  กองลี
15. เด็กหญิงมีนา  อินต๊ะยศ
16. เด็กชายยศวรุฒม์  ชื่นสมบัติ
17. เด็กหญิงวนัชพร  ภูวงศา
18. เด็กชายสุรวิชญ์  อนุวงศ์
19. เด็กชายอนันตยศ  สายหยุด
20. เด็กชายเฉลิมพล  ตันโน
 
1. นายประยูร  พอจิต
2. นางวราพร  ไชยเขียว
3. นางสาวอัญชลี  สุวีระวัฒนกิจ
4. นายทรงพล   เวียงชัย
5. นายณัฐพล  ใจตำมา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1. เด็กหญิงกฤติยา  สายตรง
 
1. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ขัดแสนจักร
 
1. นายอโณทัย  ยอดดี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายธนภัทร   เกิดผล
 
1. นางวราภรณ์   แสนอินทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงยศวดี  พวงทอง
2. เด็กชายเกียรติกุล  เข็มหอม
 
1. นางประไพ  สวนโพธิ์
2. นางสาวเจนจิรา  โสภา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร  แสงงาม
2. เด็กหญิงพิยดา  สันป่าแก้ว
 
1. นางสาวดุษฎี  สารจินดาพงศ์
2. นางเพ็ญพัชร  ชัยลอม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุระพรรณ
2. เด็กชายบริวัฒน์  มะนุ่น
 
1. นายมานพ  สวนโพธิ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ฝั้นแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกฤษตินันท์  ขันธลักษณา
2. เด็กหญิงชลธิชา  มะลิลา
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุรัช
4. เด็กหญิงปฎิมาพร  สิงห์บุตร
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขันตา
6. เด็กหญิงยุรฉัตร  แก้วลือ
7. เด็กหญิงรุ้งราวัลย์  เมือกเต็ม
8. เด็กหญิงวรพรรณ  จันซอ
9. เด็กหญิงวริญญารักษ์  เป็กษา
10. เด็กหญิงวริยา  แพไธสง
 
1. นางอภิญญา  วงค์เรือน
2. นางวิภารัตน์  จันทร์หอม
3. นายมีชัย  ฟุ่มเฟือย
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  เขียวคราม
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ถมยา
3. เด็กชายจีรศักดิ์  ฝักฝ่าย
4. เด็กชายฉัตรมงคล  เนื่องยางศรี
5. เด็กชายณัชญา  ชักโยง
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ข้ามเขา
7. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีระพันธ์
8. เด็กชายดุสิต  ขีดสร้อย
9. เด็กชายนันทพัฒน์  เลิศสุวิมล
10. เด็กชายบุญญฤทธิ์  โชติชื่น
11. เด็กหญิงบุญลิตา  เหล่าใหญ่
12. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  จักษุริยา
13. เด็กหญิงปาลิตา  ขีดสร้อย
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  พากเพียร
15. เด็กหญิงอังคณา  ดวงจันทร์
 
1. นายจีรวัฒน์  พลายแสง
2. นางสาวจรรยารัตน์  เขาปัง
3. นางทองพูล  ติรเดชาฤทธิ์
4. นางเยาวลักษณ์  มากมาย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กชายอดิเทพ  ข่มอาวุธ
 
1. นางสาวรชาภา  อ่องคำฐจินดา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางภัทรมน  ยศบุตร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. นายภคิน  พูลสุข
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีพล
 
1. นางจุไลภรณ์  นิภาโยธิน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงเกิดกาญจน์  กุลพัทธ์คุณานนท์
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายอาทิตย์  คำภาอึ่ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วคำแสน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงเมธาพร  พรรณา
 
1. นางจิตรา  สถิตย์เกียรติ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. นายถิรเจตน์  คำน้อย
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรือนคำ
2. เด็กหญิงสุดาวิตา  เขียนวาด
 
1. นางุสุพิน  ขำตั้ง
2. นางเสาวภาคย์  จอมพุทรา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เทียนทอง
2. เด็กหญิงธนกมล  ดอกหอม
 
1. นางอำพร  มั่นกันนาน
2. นางศรีนวล  คำฝอย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ไชยมาทิกูล
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงดาวประกาย  ดีพอ
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  ถุงแก้ว
3. เด็กหญิงพราวพุทธ  อ่องละออ
 
1. นางสุกัญญา  ฉลวย
2. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  เด่นดวงดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยม่วง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สายยาว
 
1. นางสุกัญญา  ฉลวย
2. นางพิศมัย  ปานเทศ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายดวงเฉลิม  เหมยลิน
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  กบคำ
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วันชิน
 
1. นางสาวดวงนภา  สายสินธุ์
2. นายพงศภัค  วรภิรักษ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายเกรียงไกร   บุญสุข
 
1. นายอชิระ   ก๋าติ๊บ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   บุญจันทร์
 
1. นางการะเกด  กันทะเขียว
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวรัทยา   สิงห์ทอง
 
1. นางสาคร  ทาวัน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ยิ่งหาญ
 
1. นางเนตรนรินทร์   อุ่นอารมย์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายภูริภัทร  นำพล
 
1. นางโชติกา  ปิลาผล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กระเสาร์
2. เด็กหญิงชญานิศ  ประเทศ
3. เด็กชายพันธกานต์  สุภาแก้ว
4. เด็กชายสิทธิชัย  กาศคำสุข
5. เด็กชายสุรชัย  พันธุ์มี
6. เด็กหญิงสโรชา  ชายป่า
 
1. นายเชาว์ลิต  แก้วกัน
2. นายเทอดเกียรติ  เจนชัด
3. นายภูมิพัฒน์  เขื่อนคำ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายภัทราวุธ  บุญธรรม
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายสุรชัย  พันธุ์มี
 
1. นางนงเยาว์   ดวงตาดำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ขันคำนันต๊ะ
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  ประเทศ
 
1. นางสาวสุณิสา  หลวงสุ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายภัทราวุธ  บุญธรรม
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายอภิชาติ  วงค์มุ่ย
 
1. นางจีรพรรณ  ทุ่งโปร่ง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ขันคำนันต๊ะ
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงพรนภา  ศิริประทุม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ปิงใจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แฮด 1. เด็กชายอารยะ   ตาแว่น
 
1. นางสาวมนสิชา   ดาวกระจาย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายสุรชัย  พันธุ์มี
 
1. นายเชาว์ลิต  แก้วกัน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงบุษบา  ใจญา
 
1. นางสาวพิกุล  สายตา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  ประเทศ
 
1. นายเชาว์ลิต  แก้วกัน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายภัทราวุธ  บุญธรรม
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรย้อย 1. เด็กชายแสบ  ชุมภูชัย
 
1. นางพนัชกร  ศรไชย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงประติมากร  รอบวนาบรรพต
 
1. นางจรรยา  แผ่นทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กหญิงปานใจ   คำน้อย
 
1. นางสุภาพ   วงค์ปินตา
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงจุมพิตา  เหล็กคำ
2. เด็กชายพงศพัฒน์  คำไหว
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  พุ่มกุมาร
4. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุวรรณวางกุล
5. เด็กหญิงภิชภรสุรางค์  ชนะแสน
6. เด็กหญิงภิญญดา  ใจนนถีย์
7. เด็กหญิงมนต์นภา  ดำรงสันติพิทักษ์
8. เด็กชายรัชชานนท์  มะโนเกี๋ยง
9. เด็กชายรัฐภูมิ  กันทะศร
10. เด็กชายศิวัช  หาญชนะ
 
1. นางสาววราภรณ์  ไชยขันแก้ว
2. นางสาวศิริขวัญ  จำคำมา
3. นางศิรินทิพย์  นันทวาศ
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายทิตยพงศ์  ชนะพล
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุขมา
3. เด็กชายรดิศ  สืบสิงคาร
4. เด็กชายวิชญะ  กันทะวะ
5. เด็กชายเดชาธร  ใจบุญ
 
1. นางจริญา  มีใจ
2. นางจุไรพรรณ  วังใน
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1. เด็กหญิงศิริอักษร  เทอดไทย
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ขยิบ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธนะวงศ์
 
1. นางสาวสิราพร  กองหิน
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  บุญชู
2. เด็กหญิงปาณิสรา  จันทวี
3. เด็กหญิงพัชรพร  อินพิชัย
4. เด็กหญิงอนัญญา  ถือแก้ว
5. เด็กชายอิทธิกร  ทรัพย์ทอง
6. เด็กชายเมธัส  แก้วเปี้ย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีร์ระวัชล์  ดอนมงคล
2. นายไชยา  ฟั่นเฟือย
3. นายไกรเลิศ  วงศ์สิงห์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ท้วนอ้น
2. เด็กหญิงกฤตติกา  บุษรา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  บานวิมล
4. เด็กหญิงปิ่นนภา  อุดม
5. เด็กหญิงสุธิดา  พุกชื่น
6. เด็กหญิงเหมือนฝัน  สีพะเนา
 
1. นายไชยา  ฟั่นเฟือย
2. ว่าที่ร้อยตรีพีร์ระวัชล์  ดอนมงคล
3. นายไกรเลิศ  วงศ์สิงห์
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  พรมกุณา
2. เด็กชายธนพล  สุรินทร์
3. เด็กชายธีรธัช  ธิมูล
4. เด็กชายธีรเทพ  เวียงทอง
5. เด็กชายปัฐวีย์  นิละพัฒน์
6. เด็กชายวีรภัทร  ถากุล
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์คำ
8. เด็กชายอุดมศักดิ์  สุขแก้ว
 
1. นายสมเกียรติ  แสนบ่อ
2. นายชาญโชค  ศรีนิกร
3. นางกัลยกร  ไชยแก้ว
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธินวล
2. เด็กชายกฤษณะ  มีชำนาญ
3. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ตาอินทร์
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  แจ้น้อย
5. เด็กหญิงจิรนันท์  ปันตุ่น
6. เด็กชายณัฐพล  ปันตุ่น
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จาอาบาล
8. เด็กหญิงธิติกานต์  กันธิยะคำ
9. เด็กหญิงนิตา  คำเปียง
10. เด็กชายเอกราช  เมืองฤทธิ์
 
1. นางสาวชไมพร  ไชยบัวแก้ว
2. นายสุรพงศ์  อินทุสุต
3. นางสาวเบญจวรรณ  ใจกลม
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    คำดี
2. เด็กหญิงปลื้มกมล   กัลปพฤกษ์
3. เด็กหญิงอภิวันท์   อุดป่าคา
4. เด็กหญิงเกสรา    ใจยะเด็ด
5. เด็กหญิงไอรดา   ใจตา
 
1. นางประดับ   สำลี
2. นางวราภรณ์   แสนอินทร์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงจีรภา  จื่อจำ
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุระโคตร
3. เด็กหญิงสิริวิมล  โปธาตุ
 
1. นางสุธาทิพย์  อินโองการ
2. นางสาวอาทิติยา  เพลิดเพลิน
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิวาณี  ประมูลสิน
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ทิพย์รักษ์
3. เด็กหญิงรติพร  วงษ์แสนสี
 
1. นายสินทร  ภิญโญ
2. นางประทุม  ปัพรังษี
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กหญิงมาลัย  อินดี
2. เด็กหญิงมาลี  อินดี
3. เด็กหญิงวรรณพร  หมุดปัน
 
1. นางชาลิสา  คุณศิรินันทกุล
2. นางนัยนา  คำด้วง
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ราชตะคาม
2. เด็กหญิงณัฐมน  กำไร
3. เด็กหญิงมณีนุช  ลามคำ
 
1. นางเมษา  ทิพย์พงศ์ทอง
2. นางสาวกรรณิการ์  เค้าหม่อง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบพิทยา 1. เด็กหญิงฐิติชญาน์  อุนจะนำ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภาแก้ว
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เขียวอ่อน
2. นางกาญจนา  สุภาแก้ว
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  นิจจีระ
2. เด็กหญิงณัฐฑริชา  เอ้ยวัน
 
1. นายทวี  อินทร์ต๊ะวิชัย
2. นายจุฑากร  เคราะห์ดี
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ชมสวน
2. นายธนัทชัย  แก้วบัวดี
 
1. นางสาวจินตนา  บุญภิโย
2. นางสาวณัฐนันท์  ลำมะศักดิ์
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กชายนิติกานต์  ไชยขันแก้ว
2. เด็กชายปณิธาน  ตันตื้อ
 
1. นางสาวอัญชลี  สุวีระวัฒนกิจ
2. นางสาวนัฐทิชา  คำนวน
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยมา
2. เด็กชายยศนันท์  โสภาหล้า
 
1. นางจินดา  กันทะสอน
2. นางสุจิรา  แสงเดือน
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กชายธนดล  แก้วกล้า
2. เด็กชายปุณณพัฒน์  กิ่งสุภา
 
1. นายธีระวัฒน์  จันแก้ว
2. นายวิชัด  บางศรี
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   พุ่มน่วม
2. เด็กชายวรยุทธ  เทพอิน
 
1. นายสุทธิชัย  ณ น่าน
2. นางสาววันวิภา  แก้วบุญศรี
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงชยาภา  บุญปั๋ญ
2. เด็กหญิงดากานดา  แว่นแก้ว
 
1. นายมนพ  เดชะ
2. นางสาวนาถนภา  จันทราช
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายสิงหราช  โคตรโยธี
2. เด็กชายเทวัญ  ฤทธิชัย
 
1. นายพัลลภ  ธิจีณกุล
2. นายกษรัช  ปุญชุพิศาล
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  สุวรรณสุระ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์โท
 
1. นายทวี  อินทร์ต๊ะวิชัย
2. นายนฤเบศ  เพ็งแสน
 
110 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 1. เด็กชายตะวัน  จันทร์น้อย
2. เด็กหญิงธาดา  คำรณ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทายา
 
1. นายสุชาติ  เวียงชัย
2. นางสาวสุกัญญา  คำวัน
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติชัย  มีแก้ว
2. เด็กชายจตุรณต์  อ้นจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล  จอมภาปิน
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นายธนาพันธุ์  บุญตา
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กชายกิตติธร  กวางบ้าน
2. เด็กชายวิโรจน์  พรมวิชัย
3. เด็กชายศักดินนท์   ช้างต้น
 
1. นายกันตภูมิ  ธนานุศักดิ์
2. นางสาวพุทธพร  สารจินดาพงศ์
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กชายกิติพงษ์  ถุงแก้ว
2. เด็กชายณัฐดนัย  สีสม
3. เด็กหญิงพุธ  ศรีรัตน์
 
1. นายกันตภูมิ  ธนานุศักดิ์
2. นายภาสพล  สุขวาจา
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กชายนวภูมิ  พิชัยช่วง
2. เด็กชายบุญประสงค์   ต้าวบุญสูง
3. เด็กชายวรเทพ  เต่าทอง
 
1. นางเบญจวรรณ   ธันยธนาโรจน์
2. นางสาวขวัญภิรมณ์  ขระสูงเนิน
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายจุลจักร  วันสี
2. นายธวัชชัย  ติเรียน
3. นายนพวิชญ์  แพมะลิ
 
1. นายนรินทร์  โปร่งใจ
2. นางสาวผกาวดี  ใจวิถี
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงกฤติยา  อินเรือน
2. เด็กหญิงกัณณิกา  ปันฟอง
3. เด็กหญิงณิชนันท์  เทพจันทึก
 
1. นางปัทมาภรณ์  จันทร์หอม
2. นางสาวสายใย  อภิชัย
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธะวี
2. เด็กหญิงนิตยา  ใจจาง
3. เด็กหญิงประนัดดา   แจ้ป้อม
4. เด็กหญิงภัทรวดี   จาอาบาล
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์   อิ่นสา
6. เด็กชายเศรษฐา  อาศัย
 
1. นางจารุวรรณ  วางโต
2. นางสาวกุลณา  ครูขจร
3. นางสาวรุ่งนภา  อุดแบน
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  จันตา
2. เด็กหญิงภัทราพร  คำเขียว
3. เด็กหญิงอริสรา  วันยา
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
2. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายณัฐพล  ไชยพงษ์วิสุตย์
2. เด็กหญิงพิยดา  ท้าวน้อย
3. เด็กหญิงวรรณิสา  มากมาย
 
1. นางศรีเวียง  เหล่ากาวี
2. นางเมษา  ทิพย์พงศ์ทอง
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายคฑาวุธ   คชารักษ์
2. เด็กชายคู่บุญ  ฝั้นแบน
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจจาง
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นางสาวดวงกมล  ประมาณ
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. นางสาวธัญวรัตน์   ดอนแก้ว
2. นางสาวพิมพ์วิภา   รินตัน
3. นางสาวเนตรนภา   คำลือ
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นางจารุวรรณ  วางโต
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  ทองดี
2. เด็กชายทินกร  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงอนุชนา  กึ้งคำ
 
1. นางสาวสุวิมล  หนองช้าง
2. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  อ้วนเปี้ย
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ขุนจันทร์
3. เด็กหญิงไอรดา  ใจบุญ
 
1. นางนงคราญ  บุญยืน
2. นางสาวมลธิลา  กาเผือก
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กชายธเนศ  แสแถะ
2. เด็กหญิงสโรชา  คำมะยอม
3. เด็กหญิงอรดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุวิมล  หนองช้าง
2. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่หลวง 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  เลิศชัย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  นันต๊ะ
 
1. นายสินธพ  เกษม
2. นางสาวไฉน  วังกระแส
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กหญิงประกายเพชร  จเรปัญญา
2. เด็กหญิงพรวิสา  วันซิน
3. เด็กหญิงศศินา  ปักการะนัง
 
1. นางจารุอำภา  วงศ์มณี
2. นางสาวญาณภัทร  สมจิตร
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปันดี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  คำอ่อง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจมา
 
1. นางสาวเบญจพร  เอกจิตร
2. นางปราณี  แก้วแดง
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงทิพรดา  ทองทวี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ท่าทอง
3. เด็กหญิงปิยมาศ  เขียวสี
 
1. นางสาวมัลลิกา  มาจันทร์
2. นายธงชัย  ไววาง
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตอนิมิตร 1. นายพิพัฒน์พงษ์  กาวีวน
2. เด็กหญิงเนตรนรินทร์  นามบุตร
3. เด็กหญิงเบญญาภา  อ่อนทุม
 
1. นางนิลวรรณ  ธิขันธ์ติ
2. นางชุติกานต์  กาศโอสถ
 
130 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กหญิงชณาภา  ศิริรัตน์
2. เด็กชายชลทิตย์  ลำดับ
3. เด็กหญิงอนันรักต์  ก้อนจินดา
 
1. นางวิภาพรรณ  วงค์เวียน
2. นายณรงค์  วงค์เวียน
 
131 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สำราญ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดอกผึ้ง
3. เด็กหญิงนันท์นิภัค  ดังก้อง
 
1. นางพัชรินทร์  กาบจันทร์
2. นางกาญจนา  วงศ์ตะวัน
 
132 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายวุฒิเดช  ผาโต
 
1. นางระวีวรรณ  มะนุ่น
 
133 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ปวนสาย
 
1. นายภานุพงษ์  จองปิหย่า
 
134 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ฝั้นนิมิตร
2. เด็กชายวีรากร  คำอุด
3. เด็กหญิงศิริญญา  จ่อแก้ว
 
1. นางจีรวรรณ  โปร่งใจ
2. นางสาวชลิดา  ใจคำ
 
135 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกรดา  กันทะปิง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีเหลือง
3. เด็กหญิงฝนวดี  ท่าแก้ว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
2. นางสาวจินตนา  บุญภิโย
 
136 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  กันอินทร์
2. เด็กชายจักราช  จักรเงิน
 
1. นางเกษชฎาภรณ์  อากาศเมฆ
2. นายเสน่ห์  แปงใจ
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรกร  ตึ่งหม๊อก
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ยะคำ
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ   ชุมภูงาม
 
1. นางประภาวรินทร์  จำปาแก้ว
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 1. เด็กชายพิสิษฐ์  กวางประสิทธิ์
 
1. นางสาวนันทวัน  อังคสิงห์
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุกานดา  พลอยเขียว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสุก 1. เด็กชายอนันต์ยศ  แก้วยศ
 
1. นายประธาน  ตาวิยะ
 
143 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงณิชรัตน์  บัวเทพ
 
1. นางสาวปฎิวรัชชา  อินต๊ะอินทร์
 
144 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ชอบธรรม
 
1. นางสาวประภาพร  อาจศิริ
 
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงพิมพิไล  ใจยะสาร
 
1. นางสาวขจิต  อินทะเสน
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงจารุพานนท์  แก้ววงค์
2. เด็กชายชนสรณ์  กันทะสอน
3. เด็กชายธราเทพ  อินวงศ์
4. เด็กหญิงวิจิตรา  มูลอินตรา
5. เด็กชายเอกพล  กองโพธิ์
 
1. นางสาวอาระยา  อุ่นกอง
2. นางวาสนา  มาด้วง
3. นางสาวสิริพร  ศรีวงศ์
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 1. เด็กชายมาซาโต้  อุเอมัสซึ
2. เด็กชายรัฐตภูมิ  ประกาศ
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุนทอง
 
1. นางทนงจิต  กาวีเปิ๊บ
2. นางพิชญญาภา  วันแว่น
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงกุลนารี  ขวานอก
2. เด็กหญิงพลอยพันธ์  รัตนกันทา
3. เด็กชายศักย์ศรณ์  วงค์แก้ว
 
1. นางสาวพรดนัย  ทองคำ
2. นางสาวเบญจมาศ  ปลาเงิน
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กชายธนภัทร  ฉัตรทอง
2. เด็กหญิงนิตยา   เถามนะพันธ์
3. เด็กชายวรายุทธ์  บุญมี
 
1. นางเครือวัลย์  คุยบุตร
2. นางสาวมณีกานต์  เพ็ชรศรีธิ
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. เด็กชายรุ่งรุจ  ใจมา
2. เด็กหญิงศรุตา  ผาคำ
3. เด็กชายไรวินทร์  ยักกะพันธ์
 
1. นายบุญส่ง  ปลาส่วน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชญา  ถุงแก้ว
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาคริต  วงศ์แสนสี
2. เด็กชายภานุเดช  มูลมณี
3. เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดี
 
1. นางอุดมพร  ไขรัศมี
2. นางอัศนียา  มณีกาศ
 
152 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ก่อกอง
2. เด็กหญิงภาวีณี  สมยอง
 
1. นางดวงกมล  สมสมัย
2. นางสาวพจมาลย์   เพ็งสุข
 
153 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายอนุพงษ์  ลำเต็ม
2. เด็กชายเพชรทอง  คำด้วง
 
1. นางสาวกัญฐภา  ตาบัว
2. นางรุ่งฤดี  ขุนชุ่ม
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายนัฐกานต์  เตชนันท์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โชติมนทิน
 
1. นางอังศุมาศ  กุลดิลก
2. นายจิรายุศ   ประกาศ
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  คำแบน
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ติ๊บแก้ว
3. เด็กชายอนันดา  จันทร์ใส
 
1. นายสมัย  ล้อมนะลา
2. นางอรัญญา  สัณหาภิรมย์กุล
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายทัพพ์ธีรนัย   โมรากุล
2. เด็กชายพรภวิษณ์   ตาป้อ
3. เด็กหญิงอริศรา  ตาป้อ
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นางจารุวรรณ  วางโต