งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 028
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร ห้วยอ้อ 1. เด็กชายสิงหราช    โคตรโยธี
2. เด็กชายเทวัญ    ฤทธิชัย
1. นายกษรัช    ปุญชุพิศาล
2. นายพัลลภ    ธิจีณกุล
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา เอกชน 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ไก่แก้ว
2. เด็กหญิงภัทรธิดา    เหลืองสุวรรกุล
1. นางสาวจุไรรัตน์    สุพรรนิช
2. นางสาวชนินทร์ภรณ์    ปัญญาดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ผาเวียง 1. เด็กชายณัฐพล    จอมภาปิน
2. เด็กชายวัชรพงษ์    สมแก้ว
1. นายณัฐพันธ์    มาลี
2. นายธนาพันธุ์    บุญตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................