งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ อุดรพัฒนา 1. เด็กชายชินวัฒน์    ชุ่มเชียง
2. เด็กชายวีรกร    ประสมรส
1. นายภาคิน    ทิพย์ถา
2. นางสาววัชรีภรณ์    สืบแสน
15
2 โรงเรียนบ้านน้ำแรม เด่นชัยพนา 1. เด็กชายพงศภัค    บุญรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    เตชนันท์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชญา    ถุงแก้ว
2. นายเฉลิมพล    กาศสนุก
13
3 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ประตูล้านนา 1. เด็กชายกิตติธัช    ปินใจ
2. เด็กชายจิรา    สินประเสริฐ
1. นางสุกัญญา    สุวรรณคำ
2. นางสาวสุรีย์รัตน์    เทพสืบ
16
4 โรงเรียนระเบียบพิทยา เอกชน 1. เด็กชายยุทธจักร    ลำเต็ม
2. เด็กหญิงวริศรา    คำเขียว
1. นายสมเกียรติ    อินดี
5
5 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) น้ำชำหัวฝาย 1. เด็กหญิงปาลิตา    แย้มกลัด
2. เด็กหญิงชลธิชา    เชื้อเชิญ
1. นางสาวปิยะมาส    อุตก๋า
2. นางปิยาพร    ปินตา
7
6 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) ปิ่นทอง 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ    อุดคำมี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    เตจะปิก
1. นางดวงเดือน    เวียงทอง
2. นางไพรวัลย์    วรสาร
6
7 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) ทุ่งทอง 1. เด็กหญิงสุภาพร    ฟักทอง
2. เด็กหญิงนิชา    อุปถัมภ์
1. นายณเอก    ผูกพันธ์
2. นายบัณฑิต    ธิมูล
9
8 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) วังชิ้น 1. เด็กหญิงชลธิชา    ปัญญาชัย
2. เด็กหญิงพรรณฑิการ์    สารสุ
1. นายฤทธิกร    ทองดอก
2. นายสุบิน    วันมูล
8
9 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ห้วยอ้อ 1. เด็กชายกิตติณัฐศักดิ์    เจริญแพทย์
2. เด็กหญิงกัญญาพร    เหมยคำ
1. นายบดินทร์    กาทองทุ่ง
2. นายสุทธิชัย    ณ น่าน
4
10 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด สูงเม่น 1. เด็กชายสุรพัศ    กุมภา
2. เด็กชายกรฤทธิ์    พรมท้าว
1. นายณัฐวิทย์    วงศ์เวียน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนบ้านแหลง ผาเวียง 1. เด็กชายธงชัย    ศิริโสภา
2. เด็กชายอัฏฐวุฒิ    คำเฮียง
1. นางสาวศิรินทิพย์    วงค์วาร
11
12 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ฝั่งนที 1. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    ฝั้นมงคล
2. เด็กหญิงวรรณิสา    ชุ่มบุตร
1. นายพงษ์นรินทร์    ท่วมแก้ว
2. นางสาวศิริลักษณ์    ยะคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนบ้านปางไฮ แม่พุง 1. เด็กหญิงปิ่นฟ้า    เพ็งแสน
2. เด็กหญิงเบญญาภา    มังคะลา
1. นางสาวณฐศร    ญาณปัญญา
2. นางสาวพิมภิมาน    ตันแปง
13
14 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม เวียงด้งนคร 1. เด็กหญิงดากานดา    แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงชยาภา    บุญปั๋ญ
1. นางสาวนาถนภา    จันทราช
2. นายมนพ    เดชะ
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร ไตรบูรพา 1. เด็กชายกฤติพงศ์    ถิ่นเถิน
2. เด็กชายรัฐภูมิ    ขอบรูป
1. นางสาวภัทรวดี    วงค์แก้ว
2. นางสาวเปียทิพย์    สีคำทา
9
16 โรงเรียนบ้านนาพูน นาพูน 1. เด็กหญิงศศิภา    คำหุ่น
2. เด็กหญิงจันทกานต์    จันทชาลี
1. นางสาวดุจทดิง    จีทา
2. นางสาวนพรัตน์    ศักลอ
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................