งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านสลก อุดรพัฒนา 1. เด็กชายนันทวัตร    กันขัน
2. เด็กชายธนา    คำแสน
1. นางสาวจิราพร    กุลโศภิณ
2. นางสาวณภษมน    คิ้ววิจิตร
9
2 โรงเรียนบ้านน้ำแรม เด่นชัยพนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ธรรมริยา
2. เด็กหญิงวิภารัตน์    กาติ้ง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนัชญา    ถุงแก้ว
2. นายเฉลิมพล    กาศสนุก
4
3 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) ทุ่งทอง 1. เด็กชายศรุต    ฝายแดง
2. เด็กชายทินภัทร    วงศ์จันทา
1. นายพชร    ใจยะสาร
2. นายอนุพงศ์    โมพันธุ์
6
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) น้ำชำหัวฝาย 1. นางสาวฐิติพร    เขียวสี
2. นางสาวธัญญามาศ    นามวงค์
1. นางสาวจินตนา    บุญภิโย
2. นางสาวจีระพา    มีมาก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ห้วยอ้อ 1. เด็กชายวรยุทธ    เทพอิน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์    พุ่มน่วม
1. นางสาววันวิภา    แก้วบุญศรี
2. นายสุทธิชัย    ณ น่าน
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนวัดตอนิมิตร จตุรมิตร 1. เด็กชายสุริยา    ไกรนอก
2. เด็กชายชโยดม    เต็งพานิชกุล
1. นางชุติกานต์    กาศโอสถ
2. นายสมพงษ์    ธิขันธ์ติ
7
7 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ผาเวียง 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์    เครือสาร
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์    จอมภาปิน
1. นายณัฐพันธ์    มาลี
2. นางภาวนา    สังศรีสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนปากจอกวิทยา ฝั่งนที 1. เด็กชายรัตติพงศ์    หลงสกุล
2. เด็กหญิงณิชกานต์    ผึ้งเปี้ย
1. นางศิริพร    วิระคำ
2. นายอรุจิวัฒน์    วิระคำ
4
9 โรงเรียนบ้านนาพูน นาพูน 1. นายวันชนะ    คำโท้
2. นางสาวอภิสรา    จีทา
1. นางสาวดุจทดิง    จีทา
2. นางสาวนพรัตน์    ศักลอ
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................