งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา เอกชน 1. เด็กชายธาดา    อินจินดา
2. เด็กหญิงอาทิตยา    บุญสนอง
1. นายชยพล    ตุ้ยสิทธิ
2. นางสาวพิชก์ชานันท์    ยอดตาคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) น้ำชำหัวฝาย 1. เด็กชายกฤษฎา    ชอบธรรม
2. เด็กชายนพรัตน์    คงยืน
1. นางสาวปิยะมาส    อุตก๋า
2. นางปิยาพร    ปินตา
10
3 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) ปิ่นทอง 1. เด็กหญิงปัทมาวดี    สืบต่างใจ
2. เด็กชายชานน    แก้วกล้า
1. นางดวงเดือน    เวียงทอง
2. นางไพรวัลย์    วรสาร
11
4 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) วังชิ้น 1. เด็กชายลิขิต    พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงมสฤณา    ติ๊บมา
1. นายฤทธิกร    ทองดอก
2. นายสุบิน    วันมูล
9
5 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) ฝั่งนที 1. เด็กชายอนาวิล    กันติ๊บ
2. เด็กชายธนโชติ    หลงสกุล
1. นายจิระพงศ์    อ่อนเป็ง
2. นายนิวัติ    อุ่นอารมณ์
4
6 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ห้วยอ้อ 1. เด็กชายอนุภาพ    คำเป็ง
2. เด็กชายณรงค์เดช    ชัชวะโชติ
1. นางสาวจุฑารัตน์    ประดิษฐ์
2. นางสาวนรี    ลาเลียง
8
7 โรงเรียนบ้านห้วยกูด ประตูล้านนา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สายยืด
2. เด็กหญิงดนยารัมภา    เจนสาริกิจ
1. นางสาวอรวรรณ    ขมหวาน
6
8 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ผาเวียง 1. เด็กหญิงวนิดา    สุรินทร์ไชย
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์    กองตา
1. นายณัฐพันธ์    มาลี
2. นายธนาพันธ์    บุญตา
5
9 โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) ไตรบูรพา 1. เด็กชายณัชพล    ชินนอก
2. เด็กชายกรภัทร์    ลานแก้ว
1. นายประจักษ์    ผูกจิต
2. นายเอกชัย    ตานะกุล
7
10 โรงเรียนบ้านวังกวาง แม่พุง 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    เมืองมูล
2. เด็กหญิงมุกขรินทร์    ตาเป็ง
1. นางสาวปัทมาวรรณ    ดวงจันทร์
2. นางศิริพร    นะทีสี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ เวียงด้งนคร 1. เด็กชายปุณณพัฒน์    กิ่งสุภา
2. เด็กชายธนดล    แก้วกล้า
1. นายธีระวัฒน์    จันแก้ว
2. นายวิชัด    บางศรี
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................