งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ณ โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านตอนิมิตร โรงเรียนชุมชนบ้านรองกาศ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 17-18 กันยายน 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก อุดรพัฒนา 1. เด็กชายศักรินทร์    ธูปเทียน
2. เด็กชายธนบัตร    แสงแก้ว
1. นายลอราช    จองนันตา
2. นางสาวสีดา    กำปนาท
11
2 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว ประตูล้านนา 1. เด็กชายจิตติพัฒน์    อินทะพุธ
2. เด็กชายทินภัทร์    อารินทร์
1. นายกิตติพงศ์    ก้อนคำ
2. นางสาวสุณิสา    หลวงสุ
9
3 โรงเรียนระเบียบพิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    สุภาแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติชญาน์    อุนจะนำ
1. นางกาญจนา    สุภาแก้ว
2. นางสาวสุภารัตน์    เขียวอ่อน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) ปิ่นทอง 1. เด็กหญิงอัญชิสา    สุดถนอม
2. เด็กชายดนุวศิน    พั่วพันธ์
1. นางดวงเดือน    เวียงทอง
2. นางไพรวัลย์    วรสาร
5
5 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) วังชิ้น 1. เด็กชายปพนสรรค์    ต๊ะแปง
2. เด็กหญิงวรัทยา    ปานะวิภาต
1. นายฤทธิกร    ทองดอก
2. นายสุบิน    วันมูล
6
6 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) ทุ่งทอง 1. เด็กชายปัณณวัฒน์    รัตนชาคร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา    แก้วเขียว
1. นางสาวชไมพร    ไชยบัวแก้ว
2. นายเสน่ห์    แปงใจ
7
7 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) ห้วยอ้อ 1. เด็กหญิงจันทกานต์    แถะโกง
2. เด็กหญิงดารารัตน์    ปินตามูล
1. นายสุทธิชัย    ณ น่าน
2. นายเสกสรร    บุญยืน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) น้ำชำหัวฝาย 1. เด็กชายณัฐพงศ์    วงค์แก้ว
2. เด็กหญิงยุวธิดา    ส่างคำ
1. นางสาวจารุวรรณ    ธะวิชัย
2. นางรพีพรรณ    ขานผัด
14
9 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด สูงเม่น 1. เด็กชายเอกรินทร์    ขอร้อง
2. เด็กหญิงสถิตย์พร    กาบจันทร์
1. นายณัฐวิทย์    วงศ์เวียน
12
10 โรงเรียนบ้านแหลง ผาเวียง 1. เด็กชายกวินเทพ    ทองทา
2. เด็กชายวีรากร    ตาใส
1. นางสาวศิรินทิพย์    วงค์วาร
8
11 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร ฝั่งนที 1. เด็กชายจิรเมธ    ประโลม
2. เด็กหญิงณัฐพร    จันทร์ใส
1. นางสาวศิริลักษณ์    ยะคำ
2. นางเบญจวรรณ    ธันยธนาโรจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนบ้านปางไฮ แม่พุง 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์    จี๋ดอกคา
2. เด็กชายภาคิน    ป่าคา
1. นางนัทธิพร    ป๊อกแก้ว
2. นางสาวพิมภิมาน    ตันแปง
14
13 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ เวียงด้งนคร 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    ใจเรือน
2. เด็กหญิงวันณิศา    ใจป้อ
1. นายธีระวัฒน์    จันแก้ว
2. นางสาวศศิวิมล    จำปาหอม
4
14 โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร ไตรบูรพา 1. เด็กหญิงจีรนันท์    บรรลือ
2. เด็กชายกันตพล    แกล้วกล้า
1. นางสาวภัทรวดี    วงศ์แก้ว
2. นางสาวเปียทิพย์    สีคำทา
13
15 โรงเรียนบ้านนาพูน นาพูน 1. เด็กหญิงภาพิมล    โอ้บวบ
2. เด็กหญิงพัชริดา    หล้าคำปา
1. นางสาวดุจทดิง    จีทา
2. นางสาวนพรัตน์    ศักลอ
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................